یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۲:۳۳

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۲:۳۳

آنان باز خواهند گشت؛ همین فردا!

واقعیت این است کە هم اکنون ایران در آستانە الزام تغییر در ساختارهای کلان قرار گرفتە است. جمهوری اسلامی یا آن را می پذیرد، یا اینکە بیشتر بە منجلاب بحران ها فرو خواهد رفت. ورود نیروی سوم بە عرصە سیاست ایران، کە در اعتراضات اخیر شاهد آن بودیم، ورودی کە خیابان را جولانگاە خود قرار داد و گفتمان دیگری را در شعارهایش انعکاس داد را نە می توان نادیدە گرفت و نە با سرکوب برای همیشە خفە کرد.
با این وضعیت، آنان باز خواهند گشت. همین فردا!

کارشناسان دوبارە از روند صعودی تورم در ایران می گویند، و در مورد آن هشدار می دهند. در حالیکە مطهری از زیانها و فشارهای سپاە و ارگانهائی مانند بنیاد مستضعفان و غیرە بر اقتصاد ایران می گوید، بخشهائی کە از توان رقابتی بخش خصوصی بشدت کاستەاند و هر آنگاە خواستەاند خواستەهای خود را بر دولت و بخش دولتی اقتصاد تحمیل کردەاند، روزنامە شرق طی گزارشی از بازگشت تورم دو رقمی بە اقتصاد ایران می گوید، بازگشتی کە از آذرماە شروع شد. این روزنامە بویژە از تاثیرات خطرناک بالارفتن قیمت دلار و تاثیرات شدید آن بر بازار خوراک، پوشاک و مسکن می گوید. تاثیراتی کە از هم اکنون نمایان گشتەاند و در مورد تاثیرات بیشتر آن در آیندە بر زندگی اقشار و طبقات پائین جامعە هشدار می دهد. این گزارش معقتد است کە اقتصاد ایران بشدت دلاریزە است و گرایش اقتصاد ایران بر خلاف دوران دولت یازدهم کە در آن تورم مهار شد، دوبارە بە سمت افزایش تورم تمایل نشان می دهد.

در دی ماە ما شاهد خیزش های مردمی علیە وضعیت بد اقتصادی کشور بودیم کە در جریان آن شعارها هم چنین کل ساختار نظام جمهوری اسلامی را نشانە گرفتند.

واقعیت این است کە بە علت هزینەهای سرسام آور جنگی در منطقە، لحاظ کردن بخش بسیار مهمی از بودجە کشور بە نهادهای نظامی و فرهنگی، آشفتگی در ساختار اقتصادی کشور کە در آن بخش نظامی و ارگانهای موازی کە حساب پس دە نیستند، و البتە با پائین آمدن قیمت نفت کە منبع اصلی درآمد ایران محسوب می شود، کشور علیرغم تغییرات مثبتی کە دولت یازدهم بعد از پایان دوران احمدی نژاد انجام داد، با شرایط بسیار دشواری مواجە شدە است. در این میان، افزایش فشارهای حساب شدە دولت ترامپ بر ایران کە برجام را بە گروگان و یا بهتر بگوئیم بە بازی گرفتە است و از این طریق علیرغم ادامە کجدار و مریض آن، اقتصاد ایران را بنوعی در حالت انتظار قرار دادە است، بازشرایط را از آنچە کە هست بدتر کردەاست.

ظاهرا جمهوری اسلامی برای خلاصی از این وضعیت، بویژە احتمال دوبارە خیزشها، باید راە چارە بیاندیشد کە می توان در صورت ارادە بە انجام آن، این راە چارەها را بە کوتاە مدت و دراز مدت تقسیم کرد.

در کوتاە مدت ظاهرا باید از جملە بە خودداری از گران تر کردن حاملهای انرژی، تخصیص بیشتر بودجە بە بخش عمرانی، تخصیص بیشتر یارانە بە ضعفا بپردازد، و در دراز مدت از جملە در دو حوزە کلان تغییر ایجاد کند، کە یکی بازنگری در سیاستهای کلان منطقەای، از جملە گسترش نفوذ خود از طریق جنگ، و نیز بە یکدست کردن اقتصاد ایران از طریق تحت کنترل درآوردن بخش نظامی و ارگانهای غیر رسمی بپردازد.

البتە می توان گفت کە مورد اول امکان پذیر است اما مورد دوم تقریبا بویژە در شرایط حال امکان ناپذیر. زیرا نە جنگ در سوریە و یمن هنوز پایان یافتە است و نە نظر رهبر نظام بر کنترل نیروهای نظامی و غیر رسمی اقتصاد هست. حتی می توان گفت کە بعلت ادامە دخالتهای ایران در منطقە، تنش در روابط با آمریکا، و چند گانگی مراکز اقتصادی از لحاظ نیروی سیاسی کنترل کنندە آن، حتی راە کارهای کوتاە مدت هم تاثیرات آن چنانی نخواهند داشت.

واقعیت این است کە هم اکنون ایران در آستانە  الزام تغییر در ساختارهای کلان قرار گرفتە است. جمهوری اسلامی یا آن را می پذیرد، یا اینکە بیشتر بە منجلاب بحران ها فرو خواهد رفت. ورود نیروی سوم بە عرصە سیاست ایران، کە در اعتراضات اخیر شاهد آن بودیم، ورودی کە خیابان را جولانگاە خود قرار داد و گفتمان دیگری را در شعارهایش انعکاس داد را نە می توان نادیدە گرفت و نە با سرکوب برای همیشە خفە کرد.

با این وضعیت، آنان باز خواهند گشت. همین فردا!

 

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲۶ دی, ۱۳۹۶ ۴:۴۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »

آنچه در هفته ۱۵ تا ۲۱ اردیبهشت گذشت …

بابک پاک‌نیا، وکیل محمد رسول‌اف روز چهارشنبه از صدور حکم هشت سال حبس که پنج سال آن قابل اجرا است برای این فیلسماز شناخته شده ایرانی خبر داد.  “درخت انجیر معابد” جدیدترین فیلم ساخته او قرار است در هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم «کن» در فرانسه به نمایش در آید.  حکومت اسلامی در ایران اما از آقای رسول‌اف اجازه کار در ایران و خروج از کشور را گرفته است.

مطالعه »
آخرین مطالب

بالاخره خسته‌شان خواهیم کرد…

دلفین مینویی افزایش فشار رژیم جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب را گوشزد می‌کند اما در عین حال می‌نویسد که جنبش اعتراضی ایرانیان عمیق و پایدار است. به قول یک دختر نوجوان ایرانی: بالاخره خسته‌شان خواهیم کرد.

از میانهِ شب…

هان تو…/فرومایهِِ حریص و غَرق در جنون/با غروری ته کشیده/بُغضِِی فرو خورده/لابه، ازحنجره ات بالا میاید/فوران عربده ها در جیبِ ردایت/لکه هایِ سیاهِ رسوایی/در خون- فریاد می زند…

جمهوری خواهی چپ…

اغلب چپها با درس آموزی از اتفاقات گذشته برای رسیدن به هدف خود مسیری متفاوت را در پیش گرفتند . بر حسب تجربه ای تاریخی چپ ها بعداز هر شکستی با ارزیابی و پرداختن به نقد اتفاقات گذشته ضمن اصلاح شیوه ها و خطاها ، گامهای محکمی را برای ادامه مسیر برمی دارند .

پیش بینی بی لکنت شکست جمهوری اسلامی!

جنگ نامتقارن در چالش با حجاب اجباری را کسی وضع نکرده است. شکل‌گیری‌ آن، جنبه‌ی خودبخودی دارد. مرهون عقل خاموش اما هوشمند جامعه است که بر حسب نیاز زمان، آن را از دل بیرون داده و در دامن خویش پرورده است.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

بالاخره خسته‌شان خواهیم کرد…

فرجام خواهی از حکم اعدام توماج صالحی…

از میانهِ شب…

جمهوری خواهی چپ…

پیش بینی بی لکنت شکست جمهوری اسلامی!

خروج رسول‌اف از ایران؛ بیم‌ها و امیدهای پناهی…