سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۷

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۷

اتفاقات بزرگی در خاورمیانە در حال وقوع اند

بە جرات می توان گفت که تا کنون بندرت اتفاق افتادە است کە منطقە دیگری درجهان وضعیتی چنین پرمناقشە و انفجاری مانند وضعیت امروزمنطقە خاورمیانە را تجربە کردە باشد. سوالی کە اینک مطرح است این است کە آیا برای همە این رویدادها و درگیریهای منطقە می توان دلیل و فصل مشترکی یافت یا نە؟

خاور میانە در دهە ٨٠ برای مدتی طولانی متاثر از جنگ خونین میان عراق و ایران بود. در این جنگ کە حتی از کاربرد سلاحهای شیمیایی نیز دریغ ورزیدە نشد، نزدیک بە یک ملیون نفر از هر دو طرف متخاصم جان باختند.

امروز منطقە خاور میانە متاثر از مناقشات و رویدادهای دیگری است. همە این رویدادها، مناقشات و اختلافات بر روی یک دیگراثر گذاردە وعلاوە بر شکل دهی چهرە آیندە منطقە ثبات مناطق دیگر جهان را نیزمورد تهدید قرار می دهند. مناقشات، درگیریها و شورشها سراسر منطقە را در خود گرفتە و خاورمیانە را بە جوشان ترین منطقە دنیا تبدیل کرده اند. از تونس گرفتە تا مصر، لبنان، ایران و تا اسراییل رویدادهائی در جریان اند کە بە سرعت در حال انکشاف هستند.

بە جرات می توان گفت که تا کنون بندرت اتفاق افتادە است کە منطقە دیگری درجهان وضعیتی چنین پرمناقشە و انفجاری مانند وضعیت امروزمنطقە خاورمیانە را تجربە کردە باشد. سوالی کە اینک مطرح است این است کە آیا برای همە این رویدادها و درگیریهای منطقە می توان دلیل و فصل مشترکی یافت یا نە؟

تونس البتە آخرین موردی است کە بە موارد قبلی افزودە شدە. مردم این کشورپس از یک دهە فشار و سرکوب رژیم تونس دست بە قیام علیە نظام دیکتاتوری زدند و رژیم دیکتاتوری را از قدرت ساقط کردند. حال این سوال مطرح است کە آیا دامنە قیام مردم تونس بە سایر کشورهای عرب نیز توسعە خواهد یافت وآیا قیام تونس منجر بە استقرارنوعی دمکراسی عربی در کشورهای عرب خواهد شد؟

در لبنان دامنە اختلاف میان مسیحیان این کشور با حزب اللە تشدید شدە است و آنها حزب اللە را متهم بە تلاش برای تبدیل لبنان بە غزە تازەای می کنند. لبنان اینک پس از از سر گذراندن یک جنگ ١۵ سالە ویرانگر کە از سال ١٩٧۵ تا ١٩٩٠، بە درازا کشید و حزب اللە توانست با حمایتهای ایران و سوریە برای خود جای پای محکمی در لبنان درست کند، در مقابل بزرگترین آزمونی کە اینک در مقابلشان قرار دارد مواجە هستند.

نشت اخبار مربوط بە مذاکرات محرمانە دولت فلسطین با دولت اسراییل بە تشدید و ماندگار کردن اختلافات میان حماس و الفتح منجر شدە. این مسلە علاوە بر بخطر انداختن پروژە صلح موقعیت محمود عباس رییس جمهور فلسطین را کە برای غرب اهمیت استراژیک دارد را نیزدر معرض تهدید قرار دادە است. از طرف دیگر ناتان یاهو بیشتر از گذشتە از ادامە مذاکرات صلح سر باز می زند.

دولت ترکیە، برغم اینکە کشورش عضوپیمان ناتواست هر روز کە می گذرد بیش از پیش در جهت اسلامیزە کردن این کشور حرکت می کند. وضعیت پیش آمدە حول برنامە هستەای ایران احتمال وقوع یک جنگ بزرگ با ایران را افزایش دادە است.

در عراق گروە های شبە نظامی برای پیشبرد نیات خود همچنان بە استفادە از بمب علیە مخالفین خویش و تهدید متوسل می شود. خاور میانە بە یک منطقە پر مناقشە تبدیل شدە است. مناقشە در مناطق مرزی یمن و عربستان بە حدی رسیدە است کە القاعدە بقای دولت یمن را مورد تهدید قرار میدهد.

دلیل مشترک این مناقشات و رویدادها کدام است؟

یک نظر بسیار رایج مسلە فلسطین و جنگ فلسطین و اسراییل را مهمترین دلیل مشترک و هستە درگیریهای خاورمیانە و منطقە و حتی این مسلە را عامل بە مخاطرە انداختن ثبات و صلح جهانی می داند. اما دلایل متعددی اعتبار این نظر را سست میکنند.

تونسیها بدلیل مناقشە فلسطین و اسراییل نیست کە بە خیابانهای تونس می آیند و طلب آزادی می کنند. سنیها عراقی بخاطر مسلە فلسطین نیست کە بە خود بمب می بندند و مکانهای مقدس و مساجد شیعیان در این کشور را با خود منفجر می کنند.

مناقشە فلسطین و اسراییل البتە مهم و خطرناک است اما نمی تواند هستە و دلیل اصلی اختلافات و مشکلات منطقە باشد. نظر رایج دیگری منشا و هستە اصلی مشکلات خاورمیانە را آمریکا و غرب و قرار داد دول استعماری فرانسە و بریتانیا در سال ١٩١۶ می دانند کە در این سال فرانسواجرج پیکوت فرانسوی و مارک سایکس همتای انگلیسی او بدون توجە بە فرهنگ، مذهب و نژاد ملتهای منطقە کشور مدرن عراق را با تلفیق سنیها، شیعیان و کردها بوجود آوردند. اما در این کشور این گروە ها نتوانستند فصل مشترکی برای زندگی با هم بوجود بیاورند. حمایت واشنگتن از اسراییل، دخالت آمریکا وجنگ آمریکا در عراق کە تا کنون بە قیمت جان بیش از ١٠٠ هزار نفر تمام شدە است را نیز از دلایل مشترک مشکلات خاورمیانە می دانند. طرفداران این نظر معتقدند آمریکا هموارە در درگیریهای منطقە بە مانند یک طرف دراین گیریها حضور داشتە است. آنها میگویند اگر آمریکا خودش را از این درگیریها کنار بکشد مناسبات صلح آمیز جای مناسبات خصمانە را خواهد گرفت.

شاید دلیل مشترک دیگری برای درگیریها و رویدادهای خاورمیانە وجود داشتە باشد. هنوز کشورهای خاورمیانە در حال گذار از جوامع سنتی بە جوامع صنعتی مدنی و مدرن جهانی شدە با تمام دشوواریهای دوران این گذارهستند. این دشواریها وچالشها ازفشار و سرکوب زنان تا یافتن یک مدل کار آ مد ادارە جامعە در این منطقە را شامل می شوند. طبیعتا رژیمهای حاکم در این کشورها تفاوتهای با یکدیگر دارند اما بهر حال تمام منطقە از معضلات و مشکلات کم و بیش مشابەای در رنج هستند.

سرکوب، فساد، شکاف ژرف میان فقرا و ثروتد مندان، بیسوادی و کم سوادی وسیع کە ارمغان رژیمهای دیکتاتوری و فاسد حاکم براین کشورها است اکثراین کشورها را بە سوی ویرانی و بی ثباتی هدایت کردە است.

از این روی بزرگترین چالش پیش روی در کشورهای منطقە پیدا کردن آنچنان فرم و مدلی برای ادارە جامعە است کە هم بتواند پاسخ گوی معضلات و دشواریهای این جوامع باشد و هم بتواند پشتیبانی مردم را جلب نمودە ومانع فساد مقامات و تداوم دیکتاتوری شود.

در این کشورها موقعیت زنان در حد شهروندان درجە دوم تنزل یافتە، آزادی سخن وجود ندارد، دولتها خود را در قبال تامین اشتغال و ایجاد امید بە آیندە در میان جوانان مسول و متعهد نمی دانند. در چنین شرایطی تنها گروە های اسلامی و سنتی هستند کە از این موقعیت ذینفع میشوند.

موقعیت در منطقە بسیار پیچیدە است. اما اگر بخواهیم یک پاسخ وفصل مشترک برای همە مشکلات و رویدادهای منطقە پیدا کنیم، این فصل مشترک همانا دولتهای دیکتاتوری فاسد و نا کار آمد حاکم هستند کە صدها ملیون انسان را در تنگاهای مختلف و پایین نگە داشتە اند. و این همان نکتەای است کە تا اندکی پیش از طرف غرب مورد شناسایی و تایید قرار نگرفتە بود.

بهر حال بی دلیل نیست کە ملیونها نفر در ایران، لبنان، تونس و مصر بە خیابانها میریزند تا نارضایتی و خشم خود از رژیمهای دیکتاتوری فاسد حا کم و از شرایط توانفرسایی کە در آن نگاە داشتە میشوند فریاد بزنند. سوال این است کە آیا غرب میخواهد صدای این مردم را بشنود و در کنار آنان قرارگیرد یا نە؟

تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن, ۱۳۸۹ ۴:۰۴ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …