چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۸

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۸

ارتجاع سفید مدعی!


تشکیل دولت مدرن یا نیمەمدرن در ایران با خصلت ضد چپ شروع می شود. حکومت رضاشاە در سال ١٣١٠ قانون ضد کمونیستی را از مجلس گذرانید، و در سالهای بعد دهها تن از چپگراهها را روانە زندان کرد. بعد از تبعید او از کشور توسط متحدین بە جرم همکاری با نازی ها، پسرش، محمدرضا، بعد از بە قدرت رسیدن همان راە را ادامەداد و بشدت بە سرکوب چپها پرداخت. در واقع تاریخ مدرن ایران را بدون دشمنی سرسختانە پهلوی ها با گرایش چپ در جامعە ایران نمی توان تصورکرد.

تشکیل دولت مدرن یا نیمەمدرن در ایران با خصلت ضد چپ شروع می شود. حکومت رضاشاە در سال ١٣١٠ قانون ضد کمونیستی را از مجلس گذرانید، و در سالهای بعد دهها تن از چپگراهها را روانە زندان کرد. بعد از تبعید او از کشور توسط متحدین بە جرم همکاری با نازی ها، پسرش، محمدرضا، بعد از بە قدرت رسیدن همان راە را ادامەداد و بشدت بە سرکوب چپها پرداخت. در واقع تاریخ مدرن ایران را بدون دشمنی سرسختانە پهلوی ها با گرایش چپ در جامعە ایران نمی توان تصورکرد.

و این همان پاشنە آشیل سلسلە وابستە پهلوی ها بود کە با کمک انگلیسی ها بە قدرت رسیدە، و با ادامە همکاری نظامی و امنیتی آمریکائیها بە آن ادامە دادەبودند. پهلوی ها هیچ وقت این حقیقت را درنیافتند کە بدون دمکراسی و آزادی نمی توان تنها با راە و ساختمان سازی و دست بردن در ترکیب اجتماعی ـ طبقاتی ایران بدون فعال کردن علنی آن در صحنە سیاسی کشور، امنیت و ثبات را بە ارمغان آورد. او فراموش کرد کە تنها بە یمن وجود یک نیروی اهریمنی و سرکوبگر بە اسم ساواک نمی توان ادامە حکومت را تامین کرد.

پهلوی ها بە عنوان آینە بالانمای ارتجاع سفید در کشور، شرایط را برای انقلاب بهمن مهیا کردند و اگر انقلاب بە عنوان گناهی قلمداد شود این در واقع آنها بودند کە با اعمال بشدت ضدمکراتیک و ضد آزادی خود کشور را بە سمت آن هدایت کردند.
آنها متاسفانە هنوز نە تنها از تاریخ نیاموختەاند، بلکە باز با تکرار ادعاهای ضد چپ خود و نامیدن آنها تحت عنوان ارتجاع سیاە و یا تروریست، باز نقش اصلی و تاریخی خود را در حوادث دهە پنجاە شمسی کتمان می کنند و در تلاش برای بازی کردن نقش قربانی، با استفادە از پولهای دزدیدەشدە از خزانە ملت و کمک محافل معینی در غرب و در جهان باز بە قدرت سیاسی بازگردند و تاریخ را در ایران بە گذشتە معدومی بازگردانند کە اساسا امکان بازگشتی برای آن وجود ندارد.

متاسفانە در شرایطی کە جنبش انقلابی مردم در داخل کشور شکل گرفتە، و حکومت را با مشکلات عدیدەای مواجە کردە، نوع کار و منش سلطنت طلبان باعث واردآمدن ضربات سختی بە اعتراضات مردم ایران شدەاست. متوقف شدن روند همگرائی و همیاری کە بشیوە طبیعی شکل گرفتەبود و بە پیش می رفت، از نتایج برخوردهای ارتجاعی آنان است.

خطر ارتجاع سفید جدی است. واقعیت این است کە آنان برای انتقام گیری آمدەاند، و نە برای ایجاد تحول دمکراتیک در ایران. گرایش مداوم ضد چپ آنان نشان می دهد کە حضرات از گذشتە چیزی نیاموختەاند. محمدرضا پهلوی علیرغم سالها زندگی در سوئیس و یادگرفتن زبان انگلیسی و فرانسوی، و درس خواندن در این کشور، فردی بشدت مستبد از کار درآمد و تنها در لحظە اوج انقلاب مردم در سال ۵٧ بود کە صدای مردم را شنید و پایبندی دروغین خود بە مبادی انقلاب مشروطە را اعلام نمود!

پهلوی ها نمی خواهند درک کنند کە لازمە دولت مدرن و با ثبات تنها با حضور چپها امکان پذیر است. تجربە غرب بعنوان عالی ترین نمونە این حقیقت بخوبی موید این امر است.پهلوی ها و سلطنت طلبان تا زمانی کە چپها را ارتجاع سرخ بخوانند، خود ارتجاع سفید باقی خواهدماند و هیچگاە نخواهند توانست نقش درست خود را در روند حوادث ایفاء کنند. آنان حداقل یک معذرت خواهی بە مردم ایران بدهکارند کە می تواند بعد از سالها در ادامە همان نطق آخر شاە در زمان انقلاب بیاید کە گفت “مردم، صدای انقلاب شما را شنیدم!”

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن, ۱۴۰۱ ۶:۲۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

اگر در دهه ۱۹۳۰ زندگی می کردیم، به عنوان اروپایی‌ آزار و اذیت یهودیان را اولویت اصلی خود قرار می دادیم. اگر این زمان نسل کشی در رواندا یا بوسنی بود، ما آنها را در اولویت اول قرار می دادیم. این وظیفه ماست.

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

قرار گرفتن جامعه و کشور ما در مسیر توسعه پایدار و تامین زندگی عادلانه، سبز، شاداب و بهتر برای مردم، بویژه کارگران و زحمت‌کشان جامعه، در گرو حل مهم‌ترین مساله آزادی و دمکراسی و مشارکت واقعی مردم در اخذ تصمیمات، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش‌ دولتی‌ها برای دستکاری آمار‌های ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده است.

نخل ها ایستاده میمیرند

نخل ها را شمردیم، همه ایستاده بودند،

سر بلند و سرفراز،

سبز گشتند، به سر سبزی جنگل های شمال،

ماندند، سربلند، چون نخل های جنوب،

گرچه تلخ بود، مرگ آن یاران،

اما ققنوس و ستاره گشتند،

آفریدند به نام، در تاریخ، و شکوفا گشتند،

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

نخل ها ایستاده میمیرند

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟