سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۲۶

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۲۶

اعتراف معاون وزیر کار بە کنار نهادن قوانین حمایتی در دولت روحانی

قوانین حمایتی را شما بە کسی ندادەاید کە بخواهید آن‌ها را پس بگیرید. این قوانین نتیجە‌ی بیش از یک قرن تلاش و مبارزە‌ی پرهزینە‌ی جنبش کارگری است. ما این دست‌آورد‌ها را بە آسانی و بدون مبارزە بە شما تسلیم نخواهیم کرد!

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در ٢١ مهر در گزارشی کە با عنوان «نگاه حمایتی به کارگران به نگاه توانمندسازی تغییر کرده است»، از قول سید حسن هفدەتن، بە حذف حمایت‌های قانونی پیشین توسط دولت روحانی اذعان نمود. «ایلنا» در همین گزارش از قول حسن هفدەتن، معاون وزیر کار دولت روحانی کە وظیفە‌ی تنظیم و نظارت بر روابط کار را بە عهدە دارد نوشت: “در دولت تدبیر و امید نگاه حمایتی از جامعه‌ی کارگری را به نگاه توانمندسازی تبدیل کرده‌ایم”. تردیدی نیست کە در این‌جا منظور از «تغییر نگاە»، نظر بە سوابق مدیریت وزارت کار، چیزی جز توجیە حذف قوانین حمایتی‌ تاکنونی، توسط مدیران ارشد دولت روحانی در این وزارت‌خانە نیست.

حسن هفدە تن در قسمت دیگری از مصاحبەاش، در مورد چگونگی «توانمند سازی نیروی کار» کە از آن به‌عنوان بدیل، «نگاە حمایتی» یاد می‌کند، می‌گوید: “نگاه حمایتی از جامعه‌ی کارگری، نیروی کار را ضعیف نگه‌ می‌دارد”. هفده‌تن در ادامه، اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و پررنگ‌تر کردن حضور این قشر در صحنه را از تحولات اساسی حوزه‌ی کار در دولت تدبیر و امید دانست و تصریح کرد: “در این دولت رویکرد انفعالی را به رویکرد پیش‌بینی و پیش‌گیری تغییر داده تا با تکیه بر تشکل‌های کارگری هزینه‌ها را کاهش و منافع کشور را افزایش دهیم”.

حسن هفدەتن در این مصاحبە یک حقیقت و دو دروغ بزرک گفتە است؛ حقیقت آن است کە دولت روحانی بر خلاف وعدەهای انتخابیش بە جای رعایت قوانین حمایتی، قوانین حمایتی را حذف کردە است. البته پیش از اذعان این حقیقت از زبان یک مقام دولتی، خود کارگران این را خوب فهمیدە بودند و در اعتراضات و اعتصابات‌های‌شان بە آن اعتراض می‌کردند. و اما دروغ نخست آقای هفدە تن آن است کە سعی کردە بە دروغ «توانمندسازی نیروی کار» را به‌عنوان بدیل کنار نهادن سیاست و قوانین حمایت جا بزند؛ حال ‌آن‌کە، حذف سیاست و قوانین حمایتی، در ضدیت کامل با توانمند سازی نیروی کار قرار دارد و هیچ‌کس نیست کە این مسئله را نداند و حرف این مقام دولتی را باور کند.

کیست کە نداند، مقصود ازسیاست حمایتی یا بە تعبیر آقای هفدە تن، «نگاە حمایتی» کە در قالب قوانین کار بازتاب یافتەاند و صد البتە بیش از هرچیز محصول مبارزات خود کارگران و تمکین ناگریز دولت‌ها و سرمایە‌داران است، چیزی جز کمک بە حفظ و تقویت توانمندسازی کارگران و مزدبگیران در مقابل تعرض و اجحافات سرمایە‌داران نبودە و نیست. با این حساب چگونە ممکن است کسی قوانین حمایتی تاکنونی را در پرتو استبداد و سرکوب از میان بردارد و هم‌زمان با آن مدعی توانمندسازی نیروی کار شود!

دروغ دوم آن است کە آقای هفدە‌تن کە در دوران مسئولیتش در وزارت کار تاکنون از هیچ اقدامی برای حذف قوانین حمایتی، مانع تراشی بر سر راە تشکیل سندیکاهای کارگری و مقابلە با تشکل‌های کارگری مستقل و به‌طور کلی تضعیف هرچە بیشتر امکان چانە‌زنی و توانمندی کارگران در مقابل دولت و سرمایەداران ولی نعمت رژیم فروگذار نکردە، و نمی‌کند، مدعی توانمند سازی نیروی کار می‌شود! حقا کە مقامات وزارت کار دولت روحانی در وارونه جلوه دادن حقایق و دروغ‌گویی و لگد مال کردن و توجیە اقدامات ضد کارگری‌شان از سلف خود پیشی گرفتەاند.

آیا حسن هفدەتن، این‌گونە می‌خواهد وعده‌های پیشاانتخاباتی روحانی بە کارگران و مزدبگیران را متحقق نماید؟ چە شد آن وعده‌هایی کە قبل از جلوس بە کاخ ریاست‌جمهوری دادید؟ از طلا گشتن پشیمان گشتەایم، مرحمت فرمودە ما را مس کنید! نە آقایان کسی این دروغ‌های شاخ‌دار شما را دیگر باور نمی‌کند. مقصود شما از این اقدامات ضدکارگری و استثمار‌گرانە، افزایش سود و سرمایە‌ی ولی‌نعمتان بە قیمت فقر و فلاکت اکثریت جامعە است. کارگران و مزدبگیران و بە اعتباری اکثریت قریب بە اتفاق مردم، قدرت تشخیص‌شان بالاست و نیک و بد و راست و دروغ را تشخیص و از هم تمیز می‌دهند و تسلیم اقدامات ضدانسانی شما نخواهند شد. چشم‌هایتان را کە بستەاید بگشایید تا بلکە تا دیر نشدە، واقعیت اعتصابات و اعتراضات فزایندەای را کە علیە شما و سیاست‌های‌تان سراسر کشور را فراگرفتە درک کنید! قوانین حمایتی را شما بە کسی ندادەاید کە بخواهید آن‌ها را پس بگیرید. این قوانین نتیجە‌ی بیش از یک قرن تلاش و مبارزە‌ی پرهزینە‌ی جنبش کارگری است. ما این دست‌آورد‌ها را بە آسانی و بدون مبارزە بە شما تسلیم نخواهیم کرد!

 

 

 

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۶ مهر, ۱۳۹۴ ۰:۳۰ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

#تنها_صداست_که_می_ماند

ظهر بود، فنجان چای را که گذاشتم کنار کامپیوتر، چشمم افتاد به آفتاب پشت پنجره… از بعضی خاطره ها، هزار بار هم که فرار کنی، مثل بَختک چسبیده اند به ذهنت و دست از کنج قلب و روحت برنمیدارند….

آفیش سرخ

نه خواهان شکوه بودید، نه خواهان اشک،

نه خواهان آوای ارگ‌ها، نه دعا برای مردگان،

آنک یازده سال، وه چه زود می‌گذرد، یازده سال،

زانگاه که سلاح برگرفتید،

مرگ  نمی‌زداید از خاطر، چشمان پارتیزان!

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

#تنها_صداست_که_می_ماند

آفیش سرخ

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی