یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۲

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۲

اعدام، پیام ها وضد پیام ها!

هدف رژیم ازتوسل به حربه اعدام افزایش هزینه مبارزه وایجاد رعب است و تنها ازطریق گسترش دامنه مقاومت و اقدامات اعتراضی می توان آن را خنثی کرد و متقابلا هزینه مبادرت به این گونه جنایات را افزایش داد

جنایتی تازه

درتازه ترین اقدام رژیم سرانجام ۵ تن اززندانیان سیاسی را(که چهارتن ازآنها کردبودند) به جوخه های اعدام سپرد.زندانیانی که سالها بود تحت فشارهای شدید برای اعترافات مورد نظررژیم قرارداشتند. آنها را درمحاکمه های فرمایشی، غیرعلنی وچنددقیقه ای ،بدون اطلاع وکلایشان، وبدون رعایت کوچکترین تشریفات موازین مربوط حقوق بشرمحکوم به مرگ کردند. بی شک داشتن روحیه رزمنده،شعله ای سرکش و امیدآفرین هم چون فرزادکمانگرچیزی نبودکه رژیم به سادگی ازآن بگذرد. درواقع تیرباران این معلم شجاع ورزمنده بهمراه ۴ تن دیگر، یک روزپس ازسپری شدن هفته اعتراضات معلمان صورت گرفت که خواست آزادی فوری وبی قید وشرط فرزاد کمانکر ودیگرمعلمان زندانی ازجمله مطالبات آنها بود، هم چنان که آزادی وی و سایرزندانیان سیاسی دربیانیه تشکل های کارگری درآستانه ماه وی درکناردرخواست لغوحکم اعدام بطورکلی نیزدرخواست شده بود. نحوه بازجوئی و محاکمه غیرعلنی وپشت درهای بسته وبدون اطلاع وکلاء نشان میدهدکه رژیم نه فقط درادعاهای ساختگی خود دست پری نداشته، بلکه با اعدام این قربانیان انتقال پیام خاص واهداف سیاسی معینی به جامعه را دنبال می کرد ه است: رساندن این پیام به آحاد مردم مبارزوبه جان آمده که بدانند هزینه های مبارزه علیه هیولای بی شاخ ودم استبداد تاچه اندازه سنگین است. بی شک درپرداخت این بهاء مردم مناطقی که با ستم ملی واجحاف مضاعفی روبروهستند،مثل همیشه دیوارشان کوتاه تربود و رژیم برای پهن کردن فرش خشونت واعدام، ازآن سودجسته است. اما مخاطب این جنایت دولتی فراگیرتراست و همه آزادیخواهان را دربرمی گیرد. هم چنین باقراردادن یک زن درلیست اعدامی ها رژیم با توجه به نقش گسترده زنان دراعتراضات سراسری خواسته است این پیام را نیزبدهد که تنها دراعمال سرکوب وخشونت تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست وگویا دراین عرصه به برابری آنها باوردارد! بطوراخص با توجه به معلم بودن فرزاد کمانگروحمایت معلمان وکارگران ازوی وهم چنین حمایت های جهانی درطی چندسال اخیربرای آزادی وی، این پیام را برای مرعوب ساختن مبارزین و بی حاصل انگاشتن مبارزاتشان به آنها ارسال کرده است. بنابراین بکارانداختن گردونه مرگ ومبادرت به اعدام های سیاسی،قبل ازهرچیز برای تحت تأثیرقراردادن مبارزات آزادی خواهانه جنبش ضداستبدادی، مبارزات کارگران ومعلمان وزنان ودانشجویان و… علیه استبداد و جنایتکاران حاکم است. ونشان میدهد که درغیاب پایگاه اجتماعی، ایجاد رعب ازطریق توسل به مرگ واعدام تنها ابزارباقی مانده رژیم برای بقاء خوداست. ابزاری که جزروسیاهی ویدک کشیدن رتبه نخست جهانی دراعمال خشونت واعدام را نصیب وی نمی کند.ابزاری که درجهان کنونی هرچه بیشتربکارگرفته شود بهمان اندازه کندترمی شود. هدف خواباندن شورمبارزه ومقاومت است. بنابراین هدف ضد پیام ها ازسوی جنبش نیزمتقابلا چیزی جزخنثی کردن این اهرم وافزایش هزینه ارتکاب این جنایت ها برای ماشین سرکوب نمی تواند باشد: ازطریق افزایش مقاومت وگسترش اعتراضات.بدیهی است که رژیم وقتی احساس کندکه حربه اشاعه ترس کارگرافتاده است بیش ازپیش به استفاده ازاین تنها اهرم ضدبشری ترغیب خواهد شد.برعکس با افزایش دامنه مقاومت و افزایش هزینه هائی که باید بابت جنایتهای بپردازد، بیش ازپیش درکاربراین این اهرم به تردید خواهد افتاد.

باید متقابلا هزینه های جنایت را برای رژیم بالابرد!

دراولین واکنش اعتراضی، مادران وخانواده های زندانیان تیرباران شده برای تجمع مقابل زندان اوین به حرکت درآمده اند. اقدامات حمایتی هرچه گسترده ترازآنها بی شک درپژواک دادن این اعتراضات موثرخواهندبود. درواکنش سریع وبه موقع فعالین و مبارزان آزادیخواه پاریس(وهم چنین برخی نقاط دیگر) به نمونه ای تحسین برانگیزمبادرت کرده اند که شایسته است مورد استقبال ایرانیان مبارزسایر نقاط جهان قرارگیرد. بی شک اعتراضات گسترده مبارزان خارج کشوروبویژه تأکید برتداوم آن نقش مهمی درپرهزینه ساختن هزینه جنایت برای جمهوری اسلامی ومقابله باایجاد فضای رعب وترس دارد. تلاش برای تشدید فشارهای محامع حقوق بشرنسبت به جنایت های رژیم وازجمله محکوم کردن مداوم آن ودرخواست گسیل سریع نمایندگان حقوق بشربه ایران برای بازدید اززندان ها و زندانیان وتلاش برای آزادی زندانیان سیاسی ازجمله آن هاست. عرصه های گوناگون وبسیارزیادی برای تشدید هزینه جنایت رژیم وجود دارد.باید آنها را یافت و بکارگرفت.

واقعیت آن است که رزیم جمهوری اسلامی بنابه تعبیرافسانه ها، چون هیولا و گولمی برآمده ازخاک رس است که درفازنهائی انحطاط خود و مشاهده خطرنابودی به نهایت درندگی وانسان خواری خود رسیده است. باهمه هزینه ها و دشواری هایش، راهی جزتبدیل مجدد آن به خاک و روانه کردنش به گورتاریخی خود نیست. هیچ قرابت و همزیستی بین هیولا وزندگی وجود ندارد.

تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۸۹ ۶:۵۸ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران