چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۲

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۲

امیدی کە تضعیف می کند

برای تغییر واقعی چارەای نیست کە باید بیشتر بە روندهای داخلی دخیل بست و طولانی بودن آنها هم چیزی از این واقعیت نمی کاهد. عنصر خارجی تنها آنگاە جایگاە واقعی خود را باز می یابد کە تابع آن باشد. بنابراین بازی این دستە از اپوزیسیون کە جایگاە واقعی نیروها را بشیوە ارادی عوض می کنند و توجهی بە وضعیت داخلی کشور از لحاظ حضور مردم ندارند، تنها در نهایت منجر بە تقویت نظام و ناامیدی مردم می شود.

جو سیاسی در میان بخش مهمی از اپوزیسیون و مردم در ایران بشدت تحت تاثیر چگونگی روابط کشور با ایالات متحدە است. بمحض تشدید تنشها، در میان آنها امید بە تغییر انقلابی و یا تغییر رادیکال بشدت تقویت می شود و باز با کاهش تنشها، شروع مذاکرات و بدە بستانها جو سیاسی مذکور، آرام گردیدە و نوعی رکود صحنە را بلافاصلە تسخیر می کند.

در مورد علل چنین وضعیتی می توان گفت کە البتە در جهان درهم تنیدە کنونی با توجە بە نقشی کە روابط و نیروهای بین المللی در تغییر ایفاء می کنند (یعنی برجستەشدن نقش نیروی خارجی در تغییرات داخلی)، می توان چنین پدیدەای را درک کرد؛ اما آنگاە کە بحث بر سر میزان نقش آن است می توان کاملا با چنین نیروهائی از موضع بشدت انتقادی درآمد و نقشی را کە آنها برای عنصر خارجی قائل اند را بە باد انتقادات کوبندەگرفت. کما اینکە عامل خارجی همیشە بە عنوان عنصر بیرونی عمل کردە و بنابراین نقش آن نقشی مستمر و اساسی نیست. آن هم بە یک دلیل سادە و آن اینکە عامل خارجی در کشور زندگی نمی کند تا چگونگی شرایط داخلی مستمرا بر وضعیت زندگی و منافع آن تاثیر بگذارد.

در این بحث البتە باید موافق بود کە عامل خارجی در دنیای بشدت گلوبالیزەشدە کنونی نسبت بە سابق از تاثیرات بیشتری برخوردار است؛ اما شدت گرفتن تاثیر، هنوز بە معنای جابجائی میان عامل خارجی و داخلی نیست و در دیالکتیک تغییرات اجتماعی، هنوز عنصر داخلی از اهمیت اولیە برخوردار است. فراموش کردن این نکتە و اصرار بی جا بر عنصر خارجی می تواند لطمات جبران ناپذیری بر جنبشها وارد آورد. می تواند همزمان بە رشد بادکنکی و نیز ترکیدن آنها منجر شود و چنین تغییرات ناگهانی در مدت زمانی محدود کە هنوز پایەهای تغییر رادیکال شکل نگرفتەاند در نهایت بە تحکیم پایەهای قدرت و تضعیف این بخش از اپوزیسیون منجر شود.

اما چرا قائل شدن نقش اولیە برای نیروی خارجی برخوردی بشدت نادرست است. از جملە بە دو دلیل اساسی:

ـ سرنگونی دولتها در اثر فشار و دخالت خارجی تنها آن زمان میسر است کە در داخل نیروی اپوزیسیون قوی وجود داشتەباشد، در غیر این صورت فشارها تنها بە اهرمی برای گرفتن امتیاز تبدیل می شود. و چنانکە می دانیم سیاست امتیاز گیری می تواند بر وجهە آن اپوزیسیونی کە علیرغم عدم توانائی در داخل اما از چنین فشاری پشتیبانی می کند، لطمات جبران ناپذیری وارد کند،

ـ عامل اصلی سرنگونی دولتها از خارج، ایالات متحدە آمریکاست، اما با توجە بە  یکدست نبودن قدرت و امکان جابجائی در نیروهای جاگرفتە در قدرت در این کشور، و نیز تجربە دولت ترامپ کە محدودیتهای این کشور در برپائی جنگهای دیگر را بخوبی نشان داد، دنیا عموما وارد فاز دیگری شدەاست کە آن را از سالهای بویژە اوائل قرن بیست و یکم جدا می کند.

باید گفت کە موج زدگی آن بخش از اپوزیسیون کە بمحض بدترشدن روابط کشور با آمریکا، بلافاصلە در آنها امیدهای واهی تقویت می شود، از طرف دیگر نشان از عدم توانائی داخلی آنها بعنوان یک نیروی جدی دارد. البتە اپوزیسیون در هیئت نیروهای متشکل سیاسی، همە در این مورد با مشکلات جدی درست بە گریبانند، اما بە نظر می رسد تا آنها بیشتر تضعیف می شوند و در ایدئولوژی آنها مردم نقش کمتری می یابند، درصد بازی بر روی بند خارجی بیشتر تقویت می شود.

برای تغییر واقعی چارەای نیست کە باید بیشتر بە روندهای داخلی دخیل بست و طولانی بودن آنها هم چیزی از این واقعیت نمی کاهد. عنصر خارجی تنها آنگاە جایگاە واقعی خود را باز می یابد کە تابع آن باشد. بنابراین بازی این دستە از اپوزیسیون کە جایگاە واقعی نیروها را بشیوە ارادی عوض می کنند و توجهی بە وضعیت داخلی کشور از لحاظ حضور مردم ندارند، تنها در نهایت منجر بە تقویت نظام و ناامیدی مردم می شود.  

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۱:۴۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

اگر در دهه ۱۹۳۰ زندگی می کردیم، به عنوان اروپایی‌ آزار و اذیت یهودیان را اولویت اصلی خود قرار می دادیم. اگر این زمان نسل کشی در رواندا یا بوسنی بود، ما آنها را در اولویت اول قرار می دادیم. این وظیفه ماست.

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

قرار گرفتن جامعه و کشور ما در مسیر توسعه پایدار و تامین زندگی عادلانه، سبز، شاداب و بهتر برای مردم، بویژه کارگران و زحمت‌کشان جامعه، در گرو حل مهم‌ترین مساله آزادی و دمکراسی و مشارکت واقعی مردم در اخذ تصمیمات، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش‌ دولتی‌ها برای دستکاری آمار‌های ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده است.

نخل ها ایستاده میمیرند

نخل ها را شمردیم، همه ایستاده بودند،

سر بلند و سرفراز،

سبز گشتند، به سر سبزی جنگل های شمال،

ماندند، سربلند، چون نخل های جنوب،

گرچه تلخ بود، مرگ آن یاران،

اما ققنوس و ستاره گشتند،

آفریدند به نام، در تاریخ، و شکوفا گشتند،

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

نخل ها ایستاده میمیرند

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟