یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۱

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۱

انتخابات رقابتی اما همچنان تنها برای خودی ها!

منظور روحانی از انتخابات رقابتی، آزاد و شفاف البتە، محدود بە انتخابات بین "خودی ها"ست و شامل حال دگراندیشان نمی شود. این در حالی است که دامنۀ "خودی ها" هم در جمهوری اسلامی مدام تنگ و تنگتر شده است. نهایت خواست وی فعلا بازگشت بە دورانی است کە هنوز بخش بزرگی از "خودیها"مانند امروز از شرکت در انتخابات محروم نشدە بودند و بهر حال رد صلاحیت نمی شدند. او احتمالا بر این گمان است کە اگر بتواند این خواستش را - کە البتە بعید می نماید - بە حریف بقبولاند، انتخابات آیندە را بردە است و اگر نتواند، کار دولتش بە احتمال زیاد تمام است.

در حالی کە قریب ٩ ماە بە انتخابات دورە دهم مجلس و دورە پنجم خبرگان رهبری کە قرار است بطور همزمان در هفتم اسفند سال جاری انجام شوند باقی ماندە، اما با این حال از مدتی پیش عملا مبارزات انتخاباتی میان جناح های مختلف حکومتی شروع شدە و ظاهرا موضوع برای همە جناح ها آن چنان حائز اهمیت است کە مقامات بالای دولتی و حکومتی منجملە روحانی را از هم اکنون بە اعلام موضع نسبت بە انتخابات پیش رو واداشتە است. درهمین ارتباط، روحانی در همایش سراسری استانداران و فرمانداران کە در ٩ خرداد برگزار شد طی یک سخنرانی مفصل از استانداران و فرمانداران خواست کە در انتخابات آتی قانون را رعایت کنند. روحانی همچنین ضمن اعلام عدم دخالت دولت در امر انتخابات، سپاە، ارتش، صدا و سیما، استانداران، فرمانداران، دفاتر ائمە جمعە ها را نیز از طرفداری از کاندیداها و دخالت در امور انتخابات بر حذر نمود. روحانی در قسمت دیگری از این سخنرانی، بدون نام بردن از شورای نگهبان نحوە رسیدگی بە صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان را کە تا کنون معمول بودە زیر سوال برد و گفت: “معیار صلاحیت و عدم صلاحیت در چارچوب قانون و بر مبانی مراجع قانونی است، نه چیز دیگر و در انتخابات به هیچ وجه نمی توانیم به شایعات و اتهامات توجه کنیم.”روحانی در این سخنرانی با بر شمردن وعدەهایی کە در انتخابات گذشتە بە مردم دادە بود، بار دیگر بر اجرای آن ها تاکید نمود و تفاوت ١٣ میلیونی آرای خودش با جلیلی را نتیجە وعدەهای انتخابیش خواند.

او در سخنرانیش، در حالی بە مردم وعدە ها جدید داد و حرف های مردم پسند زد، کە از یک طرف هنوز بسیاری از وعدەهایی را کە در انتخابات پیشین بە مردم داد، نتوانستە و یا نخواستە عملی کند و از طرف دیگر می داند کە شورای نگهبان و هئیت های بررسی کنندە صلاحیت کاندیداها و محدودیت های قانونی متعددی کە خارج از حیطە قدرت و نفوذ اویند، نیز بخشی از همین قانون ضد دمکراتیک فعلی اند کە او رعایتش را از مجریان انتخابات طلب می کند. انتخابات شفاف و رقابتی کە روحانی از آن حرف می زند، در چهارچوب قوانین انتخاباتی ضد دمکراتیک موجود امکان پذیر نیست. بنابراین کسی حرف های رئیس جمهور در این مورد را جدی نخواهد گرفت. حتی خود روحانی نیز اگر بە این مسئلە اعتقاد داشت دیگر چە لزومی داشت کە در سخنرانیش این همە ابراز نگرانی کند. آری واقعیت این است کە گروه وسیعی از مردم از حق کاندیدا شدن بی بهره اند. امروزه نە تنها دگراندیشان و تحول طلبان حق کاندیدا شدن ندارند بلکە خیلی از “خودی ها” نیز دیگر مانند سابق از چنین حقی برخوردار نیستند.

سخنرانی واکنشی احمد جنتی سخنگوی شورای نگهبان نسبت بە اظهارات روحانی کە یک روز پس از این سخنرانی گفت: “برخی از افراد کارهایی می کنند که با هیچ معیاری جور درنمی‌آید. رفتار و موضع گیری‌هایی از برخی مسئولین دیده می شود که مناسب برای فضای برگزاری انتخابات نیست. بعضاً این افراد اعلام می کنند که اگر مجلس را گرفتیم در پُست خود باقی می‌مانیم و در غیر این صورت جایگاه خود را از دست می دهیم، …”

وادار شدن وزیر کشور بە پس گرفتن حرف هایش راجع بە ورود پول های کثیف بە انتخابات، تهدید وزیر اطلاعات بە برکناری و حضور گستردە طرفداران دولت احمدی نژاد قرینە های اند کە نشان می دهند حریف بە آسانی حاضر بە واگذار کردن این عرصە نیست.

با این وصف روحانی چارەای جز این گونە سخن گفتن و رفتار کردن در قبال انتخابات آتی ندارد. او برای این کە بتواند بخشی از برنامەهایش را پیش ببرد، باید تلاش کند تا اکثریت کرسی های مجلس دهم را از آن خود کند و چون می داند حریف هم حاضر بە از دست دادن اکثریت نیست، ناچار است هم دوبارە برای جلب رای دهندگان بە جامعە روی بیاورد و وعدە های تازە بدهد و هم برای تضمین صلاحیت کاندیداهای طرفداراش و گذراندن آن ها از سد نظارت استصوابی امکان چانە زنی موثرتری فراهم کند. خود این گفتە که “بعضاً این افراد اعلام می کنند که اگر مجلس را گرفتیم در پُست خود باقی می‌مانیم و در غیر این صورت جایگاه خود را از دست می دهیم” کە ظاهراً جنتی از قول روحانی گفتە، اگر چە ممکن است با نیت فشار بر حریفان زدە شدە باشد، اما بە اندازە کافی نشانە نگرانی روحانی از انتخاباتی است کە ممکن است نتایجش مطلوب او نباشد.

منظور روحانی از انتخابات رقابتی، آزاد و شفاف البتە، محدود بە انتخابات بین “خودی ها”ست و شامل حال دگراندیشان نمی شود. این در حالی است که دامنۀ “خودی ها” هم در جمهوری اسلامی مدام تنگ و تنگتر شده است. نهایت خواست وی فعلا بازگشت بە دورانی است کە هنوز بخش بزرگی از “خودیها”مانند امروز از شرکت در انتخابات محروم نشدە بودند و بهر حال رد صلاحیت نمی شدند. او احتمالا بر این گمان است کە اگر بتواند این خواستش را – کە البتە بعید می نماید – بە حریف بقبولاند، انتخابات آیندە را بردە است و اگر نتواند، کار دولتش بە احتمال زیاد تمام است.

اما دو عامل دیگر نیز اگر رخ دهند شاید بتوانند نتایج انتخابات آتی را بە سود دولت رقم بزنند و بقای دولت را ممکن سازند. یکی آمدن مردم بە صحنە، یعنی چیزی شبیە آن چە در روزهای قبل از انتخابات گذشتە رخ داد، و دیگری رسیدن بە توافق با ۵+١. این ها عواملی اند کە کە در محاسبە دولت نباید در نظر گرفتە نشدە باشند.

بهر حال ‌از آن جائی کە اثری از مطالبات انتخاباتی اپوزیسیون و دگراندیشان در اظهارات روحانی و برنامە کاری دولت نیست، و اپوزیسیون قصد ندارد سطح مطالبات انتخاباتی خودش را بە سطح مطالبات مکتوب نشدە دولت تنزل دهد و یا از مبارزە برای پیگیری حقوق انتخاباتی اش دست بکشد، ضرورتی که این بار نیز به عهدۀ اپوزیسیون باقی می ماند، طرح خواست لغو نظارت استصوابی و انتخابات آزاد بە مفهوم واقعی کلمە است. اپوزیسیون هیچگاە قوانین ضد دمکراتیک انتخاباتی موجود را، کە بطور مرتب دایرە اش تنگتر شدە و حتی میدان کاندیداتوری را برای عدۀ زیادی از گروەهای اصلاح طلب نیز بسته است، نپدیرفتە و نخواهد پدیرفت. اما این نکته بە معنی آن نیست کە ما خود را از فرصت و فضایی کە خارج از ارادە رژیم در زمان انتخابات شکل می گیرد، برای بردن مطالبە انتخابات آزاد و تبلیغ برنامە مان در این ارتباط بە میان جامعە محروم کنیم و بطور کلی نقش ناظر خنثی را در ارتباط با رقابت هایی کە میان جناح های رقیب حکومتی صورت می گیرد بە عهدە گیریم.

 
تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد, ۱۳۹۴ ۸:۳۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…