شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۱

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۱

۲ تیر زادروز صمد بهرنگی
«از دانشسرا که درآمدم و به روستا رفتم یکباره دریافتم که تمام تعلیمات مربیان دانشسرا کشک بوده است و همه‌اش را به باد فراموشی سپردم و فهمیدم که باید خودم...
۲ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کانال صنفی معلمان ایران
نویسنده: کانال صنفی معلمان ایران
نگاه به صحنه‌ی نمایان پهنه‌ی سیاست در ایران
صحنه‌ای سیاسی‌ای که در مقابل ماست، واقعیت جامعه‌ی ایران را منعکس نمی‌کند. اگر مسئله‌ی اجتماعی در قالب برنامه و تشکل پرنفوذ و راهبر به سخن درنیاید، مردم با استراتژی‌های بقایشان...
۲ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: محمد رضا نيکفر
نویسنده: محمد رضا نيکفر
بیانیه نهضت آزادی ایران: رای اعتراض به نام دکتر مسعود پزشکیان برای پیگیری مطالبات ملی: «آزادی و حاکمیت ملت»
برای دکتر پزشکیان، پیروزی و موفقیت در انتخابات را آرزو می‌کنیم و به ایشان توصیه می‌کنیم همواره تمام اقدامات خود را با توسل به حق و با اتکا به مردم...
۲ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: نهضت آزادی ایران
نویسنده: نهضت آزادی ایران
ریما حسن: مدافع جنجالی حقوق فلسطینیان در فرانسه
ریما حسن، ۳۲ ساله، کنشگر و محقق علم حقوق، اولین نماینده فرانسوی-فلسطینی پارلمان اروپا و شخصیتی تاریخ ساز است.حزب او، جناح چپ «فرانسه تسلیم ناپذیر»  ۹.۸۹ درصد از آراء در...
۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیاوش شهابی
نویسنده: سیاوش شهابی
راه نجات ایران جایگزینی جمهوری اسلامی با حکومتی دموکراتیک و برخاسته از رای مردم است
طرفداران مشارکت در انتصابات آتی تصویر چشمهای نابینا شده را پیش روی خود قرار دهند و از یاد نبرند که آنها چشم فرزندان همین آب و خاک و همانند چشم...
۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و جبهه ملی ایران- اروپا
نویسنده: سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و جبهه ملی ایران- اروپا
رای ندادن کنشگری مدنی جامعه‌ای است که به دنبال تغییر است!
مردم از «روزنه‌گشایی» و اصلاحات معنا‌دار در درون ساختار عملاً موجود عبور کرده‌اند و به آن امیدی ندارند. جامعه در مرحلۀ تحول‌طلبی و ایجاد تغییرات اساسی در ساختار موجود قراردارد...
۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: علی محمد برنوشیان
نویسنده: علی محمد برنوشیان
به خاطرۀ ماندنی ماندانا!
ماندانا توکلی زنی بود از تبار عشق، تکاپو، جسارت و مقاومت. علیرغم غم سنگینی که اعدام همسرش در وجود او کاشت، امید و عشق به زندگی مانند عشق به امیر،...
۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: دبیرخانهٔ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

بلوچستانی کە معترض است

ولی آیا می توان کشوری را این چنین برای زمانی نامحدود در شرایط غیرمتعارف حفظ کرد؟ آیا می توان غیرمتعارف بودن را بە متعارف بودن تبدیل کرد؟ کشوری کە نتواند دستاوردهای خود را در ضمن موفقیتهایش بە داخل منتقل کند، کشوری کە نتواند در ضمن راە در کشور خود بە نفع مردم تغییر ایجاد کند، در واقع هیچ موفقیتی در خارج هم کسب نکردەاست. و این حکایت جمهوری اسلامیست.

اعتراضات سراوان و بطورکلی مردم بلوچستان در این روزها، نشان داد کە وضعیت اجتماعی ـ سیاسی کشور، در یک معنای جغرافیائی، بر روی گسلهای خطرناکی قرار گرفتە کە هر لحظە امکان حرکت و فروریزی آنها وجود دارد، لایەهائی کە می جنبند، انرژی فراوانی آزاد می کنند و می توانند کل جامعە را بشدت از پیامدهای خود متاثر کنند.

علت این مسئلە هم چنانکە عیان است حاکمیت جمهوری اسلامیست کە بدون توجە بە ضروریات کشورداری و زندگی مردم، اصرار بر پیشبرد برنامە و ایدئولوژی خاص خود در ایران، منطقە و جهان را دارد و جامعە را دهەهاست بر لبە بحرانهای ادواری و متداوم قراردادەاست.

کافیست بە وقایع چند سالە اخیر نگاە کنیم: خیزش دی ماە ٩۶، اعتراضات آبان ماە، اعتراضاتی کارگری، بحران سرنگونی هواپیمای اوکرائینی،… و سرانجام خیزش مردم بلوچستان. و هر بار هم کە سخن بر سر حس مسئولیت پذیری و پاسخگوئی در مقابل این وقایع است، مسئولین نظام مرتب انگشت اتهام را بە سوی بیگانگان دراز می کنند و انگار خود هیچ نقشی در بوجود آمدن آنها ندارند! آنان یکبار از خود نمی پرسند کە چرا نمی شود بعنوان مثال مردم نروژ را علیە دولت این کشور توسط بیگانگان شورانید، اما این تحریک، بفرض دست داشتن بیگانگان در اعتراضات مردمی، در کشورهائی مانند ایران امکان پذیر است.

اما فراتر از این مسئلە، آنچە جلب توجە می کند احساس اعتماد بەنفس حاکمان در توانائی سرکوب اعتراضات در مناطق مختلف کشور است کە هر بار سر برآوردەاست، توانستەاند علیرغم فراز و نشیبهائی چند موفق بە سرکوب و کنترل آن بشوند. حسی کە منجر بە عدم مسئول پذیری بیشتر آنان در قبال سرنوشت کشور و جامعە شدەاست، و بنابراین بی توجە بە نتایج چنین اعتراضاتی و بدون اینکە چارەای اساسی در این مورد بیاندیشند، بە همان وضعیت ادامە می دهند. از طرف دیگر سران رژیم گوئی بنوعی از انفجارات اجتماعی پیشوازی می کنند، زیرا کە بنابر تجربە خود می دانند از امکان سرتاسری شدن و جذب لایەهای فراوانتری از مردم عاجزند و بنابراین هر بار با سرکوب آن علاوە بر اثبات قدرقدرتی خود، ناامیدی بیشتری را در روان جامعە انتشار می دهند. گوئی آنچە کە در تجربە انقلابات بە تمرین مردمی برای خیزش بزرگتر معروف است، در فرهنگ آنان محلی از اعراب ندارد و بی مهابا همانی را ادامە می دهند کە کماکان دادەاند!

شاید بتوان گفت جمهوری اسلامی، رژیم اعمال قدرت و حاکمیت تنها از طریق بحران سازی و ایجاد شرایط نامتعارف است. و اتفاقا تجربە چهل و دو سالە آن بخوبی اثبات کنندە چنین ادعائیست. حاکمیتها معمولا تمایل بە حل معضلات خود و عادی کردن شرایط در درون جامعە از طریق خودتطبیقی دارند حتی اگر در ذات خود حامل ایدەهای انقلابی هم باشند. نە نظام شوروی و نە نظام کوبای کنونی و کرە شمالی هرگز این چنین در درون قلمرو خود مایل بە ایجاد بحرانها و تشدید آنها نبودەاند، و حتی بالعکس تلاش کردەاند در جهت عکس آن حرکت کنند. در رژیمهای انقلابی عرفی، زندگی روزانە مردم فراموش نمی شود در حالیکە در رژیم انقلابی جمهوری اسلامی کە از نوع شرعی آن است آنچە در زیر جدول بعد از مسائل دیگر می آید همانا مقتضیات یک زندگی عادیست.

سئوال این است کە تا کجا می توان بە چنین وضعیتی ادامەداد؟ آیا سران رژیم درصدد آنند کە وضعیت را تنها پس از پیروزیهای منطقەای و جهانی عادی کنند؟ و اگر آری این پیروزی ها قرار است در کجاها و در چە زمانی بە انجام برسند؟ آیا سقف زمانی مشخصی برای آن وجود دارد؟

آنچنانکە از سخنان آنها بر می آید این قصە را پایانی متصور نیست، و قرار است کماکان کشور در یک شرایط نامتعارف در جهان کنونی بە زندگی خود ادامە بدهد. بازتولید مداوم شرایط بحرانی و درگیرشدن مدام با کشورهای ریز و درشت در اقصاء نقاط جهان بە منطق مسلط تبدیل شدەاست.

ولی آیا می توان کشوری را این چنین برای زمانی نامحدود در شرایط غیرمتعارف حفظ کرد؟ آیا می توان غیرمتعارف بودن را بە متعارف بودن تبدیل کرد؟ کشوری کە نتواند دستاوردهای خود را در ضمن موفقیتهایش بە داخل منتقل کند، کشوری کە نتواند در ضمن راە در کشور خود بە نفع مردم تغییر ایجاد کند، در واقع هیچ موفقیتی در خارج هم کسب نکردەاست. و این حکایت جمهوری اسلامیست.

روزی آوار غیرنامتعارف بودن کە بە خصلت تاریخی آن تبدیل شدەاست، بر روی سرش فرو خواهدریخت.

 

  

تاریخ انتشار : ۸ اسفند, ۱۳۹۹ ۰:۰۸ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

استقلال و کارایی قوه قضائیه و حکم قطعی محکومیت حمید نوری

حمید نوری شگنجه گر محکوم به حبس ابد، در یک معامله سیاسی بین حکومت جمهوری اسلامی و دولت سوئد، آزاد و به ایران برگشته و مورد استقبال مقامات رژیم قرار گرفت. این اولین معامله سیاسی بین حکومت ها و دولت ها نبوده و نخواهد بود…

مطالعه »
یادداشت
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

۲ تیر زادروز صمد بهرنگی

نگاه به صحنه‌ی نمایان پهنه‌ی سیاست در ایران

بیانیه نهضت آزادی ایران: رای اعتراض به نام دکتر مسعود پزشکیان برای پیگیری مطالبات ملی: «آزادی و حاکمیت ملت»

ریما حسن: مدافع جنجالی حقوق فلسطینیان در فرانسه

راه نجات ایران جایگزینی جمهوری اسلامی با حکومتی دموکراتیک و برخاسته از رای مردم است

رای ندادن کنشگری مدنی جامعه‌ای است که به دنبال تغییر است!