سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۲۴

سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۲۴

تا کی می توان مطالبات بدیهی معلمان را بی پاسخ گذاشت؟

مشکل معلمان و نه تنها آنها که مشکل همه زحمت کشان، امروز مشکل تامین معیشت است.این مشکل که دیگر به سطح بحران فراروییده است، محرک اصلی اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات سالهای اخیر بوده است. قابل پیش بینی است که با بدتر شدن بحران اقتصادی و تحت تاثیر بودجه سال آینده هم وضعیت معیشت مردم بدتر گردد و هم دامنه اعتراضات صنفی گسترده تر شود. حکومت نیز باید بداند که محال است بتواند با حربه سرکوب دامنه اعتراضات را محدود یا آنها را مهار نماید. تنها یک راه در مقابل حکومت قرار دارد و آن مهار بحران اقتصادی، به نحوی که اثر زود هنگام در بهبود شرایط معیشتی مردم داشته باشد و یا حداقل افق روشنی را در مقابل مردم بگشاید

به دنبال سر پیچی دولت از اجرای قانون نظام هما هنگ، پرداخت، در مورد فرهنگیان، ،کانون صنفی معلمان بار دیگر با صدور بیانیهای، رفتار دولت با معلمان وعدم رسیدگی به مطالبات معلمان را مورد انتقاد شدید قرار داده است.

کانون صنفی معلمان، در بیانیه تازه خود ضمن تشریح سابقه اعتراضات و مبارزات صنفی معلمان در پنج شش سال گذشته دولت را به قانون شکنی و سرکوب اعتراضات معلمان متهم کرده و هشدار داده است که اگر رییس جمهور یا معاون او تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری راسما، بطور شفاف در رسانه ملی اعلام نکند که تصمیم به اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت را دارد، معلمان بار دیگر در روز دو شنبه ۵ اسفند اعتصاب خواهند کرد.

دستمزد و حقوق معلمان و کارکنان بخش آموزش همواره در مقایسه با میزان حقوق سایر کارمندان و مزد بگتران شاغل در بخش دولتی ، علرغم سختی و مسولیت شغلی و اجتماعی بیستری که مشاغل آموزشی ایجاب میکند معمولا کمتر است. دولتها نیز همواره به بهانه زیاد بودن تعداد کارکنان بخش آموزش بدون نظرداشت اهمیت و سنگینی کار معلمی کوشس میکنند تا باتصویب قوانین جداگانه حتی الامکان حقوق و مزایا کمتری برای آنها در نظر بگیرند.

عمدهترین مطالبه سالهای اخیر معلمان یعنی خواست اجرای نظام هماهنگ پرداخت نیز ناظر بر از میان برداشتن تبعیض در پرداخت ها است. سابقه مخالفت معلمان با تبعیض و مبارزه آنان برای رفع این تبعیض البته به پنج شس سال اخیر محدود نمی شود. ااین امری است که همواره وجود داشته است اما آنچه که باعث اوج گیری، گسترش و تدوام این اعتراضات و جدیت معلمان در سالهای اخیر شده است وخیم شدن روز افزون وضعیت معیشتی وشغلی معلمان از یک سو و شکل گیری وتوانمند شدن سازمانهای صنفی معلمان از سوی دیگر بوده است.

به دنبال تحرکات متعدد صنفی فرهنگیان و سازماندهی و هدایت درست وخوب این تحرکات توسط سازمان های صنفی معلمان و همچنین به خاطر باور مردم به حقانیت مطالبات و مبارزه فرهنگیان مجلس و حکومت تا کنون نتوانسته اند علرغم سرکوب و زندانی کردن رهبران و سازمان دهندگان حرکت های اعتراضی معلمان به کلی نسبت به خواسته آنها بی تفاوت بمانند.به خصوص مجلس در مقابل فشآر نیرومند و حضور پر شمار معلمان در این اعتراضات با جدا کردن حسا ب خود از دولت لایحهای را که کانون صنفی معلمان خواهان آن بود را به تصویب رساند. این در حالی است که دولت در این مدت تلاش کرده است تا با پس گرفتهن لایحه قانونی از تن دادن به این خواست فرهنگیان خود داری کند.از هم اکنون ، نظر به سابقه امر قابل پیش بینی است که حکومت به جای درک شرایط دشوار معیشتی معلمان و به جای اینکه در فکر راه و چاره درستی برای حل این مشکل باشند پیشا پیش کوشس کند با چسباندن اتهاماتی مانند تهدید امنیت ملی و اتهاماتی از این دست به سراغ رهبران کانون صنفی معلمان برود تا شاید با دستگیری تعداد دیگری از آنها مانع اعتصاب ۵ اسفند گردد.ولی تا کی می توان با اینگونه اعمال مطالبات بیهی معلمان را بی پاسخ گذاشت؟آیا تا کنون این همه سرکوب نتیجهای جز پیچده تر شدن مشکلات و بحرانها داشته است؟ آیا این سر کوب ها سبب مرعوب شذن مزد بگیران و دست شستن آنها از مبارزه برای بهبود شرایط دشوار و غیر انسانی آنها شده است؟آشکار است که پاسخ همه اینها منفی است.بسیار به ندرت اتفاق افتاده است که زحمتکشان و مزدبگیران بدون داشتن انگیزه و دلیل قوی دست به اعتصاب بزنند معلمان میگویند با حقوقی که میگیرند نمی توانند حداقل نیازهای اقتصادی روزمره خود را تامین کنند و در زیر خط فقر زندگی می کنند.ایا اعتراض به این گونه مشکلات آنهم در کشوری که از امکانات متعددی برای تامین متعارف زندگی مردم بر خوردار است باید جرم شمرده شده و مستوجب مجازات باشد؟

مشکل معلمان و نه تنها آنها که مشکل همه زحمت کشان، امروز مشکل تامین معیشت است.این مشکل که دیگر به سطح بحران فراروییده است، محرک اصلی اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات سالهای اخیر بوده است.قابل پیشبینی است که با بدتر شدن بحران اقتصادی و تحت تاثیر بودجه سال آینده هم وضعیت معیشت مردم بد تر گردد و هم دامنه اعتراضآت صنفی گسترده تر شود.حکومت نیز باید بداند که محال است بتواند با حربه سرکوب دامنه اعتراضات را محدود یا آنها را مهار نماید.تنها یک راه در مقابل حکومت قرار دارد و آن مهار بحران اقتصادی ، به نحوی که اثر زود هنگام در بهبود شرایط معیشتی مردم داشته باشذ و یا حداقل افق روشنی را در مقابل مردم بگشاید.صبر مردم به سر رسیده است،فرصت ها از دست رفته ، مردم به حکومت بی اعتماد شدهاندو سرکوب کارآیی خود را از دست داده است .از این پس اگر قرار باشذ کسانی به اتهاماتی مانند تهدید امنیت ملی و اجتماعی محکوم و مجازات شوند این کسان نه معلمان وکارگران بلکه هییت حاکمه ایران است که مردم و کشور را به چنین روزی انداختهاند.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن, ۱۳۸۷ ۹:۴۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم با سقوط پرواز حامل رئیسی و مرگ او جمهوری اسلامی نیز سقوط خواهد کرد و ساده انگارانه تر آنکه تصور شود در چنین شرایطی رقبای جمهوری اسلامی حتی در منطقه و جهان نیز چنین انتظاری را خواهند داشت.

روز بعد از رئیسی…

سید ابراهیم رئیسی اگرچه به دلیل نقش تبهکارانه‌اش در اعدام‌های ۶۷ و  از تیغ گذراندن  چندین هزار زندانی سیاسی در مدت زمانی کوتاه همواره از سوی جامعه سیاسی ایران به عنوان چهره‌ای منفور قلمداد می‌شده، اما پس از برگمارده شدن در انتخاباتی بسیار محدود و گزینشی به عنوان رئیس جمهور نیز هیچگاه  بمثابه رئیس جمهوری محبوب ، کارآمد و تاثیرگذار از سوی کلیت جامعه مورد ارزش گذاری قرار نگرفت.

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

روز بعد از رئیسی…

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…