سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۳۶

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۳۶

توافق ژنو: پیروزی عقلانیت بر شیوه تقابل و تشنج آفرینی

توافقنامە اولیە و مواد مندرج در آن می تواند اولین سند و یا دلیل تضمین کنندە پیشرفت این روند باشد. از یاد نبریم کە هر دو طرف راضی از جلسات بیرون آمدند و هر دو طرف مواد مذکور را در جهت منافع خودشان ارزیابی کردند. بە نظر من این مهمترین فاکت برای ایجاد امیدواریست.


۱- 
ارزیابی کلی شما از امضای توافق‌نامه‌ی ژنو چیست؟  

ـ بە نظر من توافقنامە ژنو را می توان یک توافقنامە تاریخی ارزیابی کرد، تاریخی نە بە این لحاظ کە توانستە یک بار برای همیشە بە معضل میان ایران و غرب (بویژە آمریکا)، در رابطە با مسئلە پروندە هستەای ایران پایان دهد، بلکە از این جهت کە با توجە بە زمینە درازمدت معضل اتمی، پیامدهای اقتصادی آن (بویژە از جانب تحریمها)، و مسئلە خطر جنگ و دشوارتر شدن شرایط زندگی اجتماعی در کشور، زمینە را برای گشودن چشم اندازی دیگر بازگشاید. بە نظر من بعضی از توافقنامەها را باید از لحاظ تاثیرات آنها ارزیابی کرد تا خود مواد مندرجە در آن. کاملا عیان است کە سند ژنو می تواند تاثیرات معین و گاها تعیین کنندەای بر کل اوضاع داخلی کشور و نیز روابط خارجی آن بگذارد. این توافقنامە بە منزلە پیروزی عقلانیت بر شیوە نگرشی بود کە راە پیشرفت را در تقابل محض و تشدید روزمرە آن می دید. اگر دقیق تر و یا کوتاەتر بخواهم بگویم، این سند یک توافقنامە تاریخی است بە لحاظ بعد آیندەنگرانە آن.

۲- تاثیرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت این توافق‌نامه را بر شرایط اقتصادی کشور چگونه می‌بینید؟  آیا این توافق می‌تواند زمینه­ای برای بازگشایی فضای سیاسی کشور باشد؟ یا وضع فعلی ادامه خواهد یافت؟

ـ در کوتاە مدت تاثیرات اقتصادیش را هم اکنون می بینیم: پایین آمدن نرخ ارز در ایران، دورشدن نسبی عصبیت و التهاب روانی در حوزە اقتصاد، و ایجاد امید از جملە تاثیرات کوتاە مدت آن هستند، اما در دراز مدت بە نظر من این تاثیرات را باید از همان حوزە آیندەنگرانەای کە در بالا بحثش را بە میان کشیدیم ارزیابی کرد، اینکە این توافقنامە استارت بهبود شرایط را زدە اما پیشرفت آن منوط بە یک توافقنامە نهائی است کە قرار است روند آن از سال جدید میلادی شروع شود. از دیدگاە آیندەنگری، توافق خود را تثبیت می کند آنگاە کە نهائی شود و بە نظر من این امید وجود دارد. بازگشت شرکت های بزرگ بین المللی بە ایران، برداشتن نهائی تحریمها و بازگشت بە شاخصهای رشد آنگاە قطعی خواهند شد کە توافق نامە نهائی شود و همە می دانیم کە این نهائی شدن بدون مراحل اولیە کە همان توافق اولیە است، غیرممکن می باشد.

البتە در اینجا باید بە یک موضوع مهم اشارە کرد، ما در تمام دوران عمر جمهوری اسلامی (فراتر از فراز و نشیبها)، در حوزە اقتصاد با معضلات عدیدە و مهمی روبرو بودەایم. متاسفانە در کشور ما، عقلانیت اقتصادی در حوزەهای وسیعی از ایدەئولوژی حاکمان متاثر است و اقتصاد امریست برای پیشبرد سیاست و نە بالعکس. و می دانیم کە اقتصاد سالم در نهایت آن اقتصادیست کە نە تنها بە شاخصهای رشد بلکە بە مسئلە حل بیکاری و بازتوزیع ثروتهای اقتصادی ـ اجتماعی نیز توجە نشان می دهد. در کشوری کە شاخص تولید بالاست، اما فقر بیداد می کند، نمی توان از اقتصاد سالم سخنی در میان باشد.

در حوزە سیاست هم باید عرض کنم چنین بە نظر می آید کە آقای روحانی حوزەهای کاری خودش را تقسیم بندی کردە است، و عملا نیز چنین بە نظر می آید. ایشان اول روی مسئلە پروندە اتمی تمرکز کردند و حال کە پیشرفتی نسبی در این زمینە حاصل شدە دەست بە انتشار منشور حقوق مردم زدەاند. و البتە در رابطە با تشدید اعمال خشونت آمیز در ایران از جملە شدت گرفتن اعدامها، انتقادات زیادی علیە ایشان مطرح شدند کە کاملا بە جا بودەاند. روحانی لااقل می توانست از موقعیت خودش استفادە کردە و اعتراض کند، اما ظاهرا در بعضی موارد این وزرا بودند کە این کار را انجام دادند و خودش بیشتر بە سیاست پشت پردە بسندە می کند، سیاستی کە در مورد کارائی آن می توان شک داشت، زیرا کە در عدم حضور اعتراضات اجتماعی و یا یک سیاست علنی از طرف دولت وی، نمی توان زیاد بە پیشرفت چنین سیاستی امیدی داشت. اما باید بە یک مورد توجە داشت، آن هم اینکە حل معضل اتمی ایران، قدمی است در راە تقویت حقوق بشر در ایران، زیرا کە مستقیما می تواند بە بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود، دوم اینکە تجربە نشان دادە است کە در غیاب خطراتی از این دست و در صورت تقویت بنیە اجتماعی، شرایط عروج جنبشهای مدنی بیشتر مهیا می شوند و این یعنی تاثیرات معین بر حوزە سیاست.   

٣– توافق ژنو، یک توافق شش ماهه است.  به نظر شما، این توافق پایدار خواهد ماند؟  چه عواملی می‌توانند در تبدیل این توافق‌نامه به یک توافق‌نامه‌ی دائمی نقش داشته باشند و چه عواملی می‌توانند این مسیر را با مشکل و یا حتی شکست مواجه کنند؟ نقش افراطی‌های دو طرف در این زمینه را چگونه می‌بینید؟

ـ بلە این توافق می تواند پایدار ماندە و بە یک توافق نامە نهائی نیز منجر شود. ببینید در این مورد باید کل روند را بە جای عناصر مجزا دید. ما در بحثی کە در شورای سردبیران کار آنلاین داشتیم شخصا بە این نکتە توجە نشان دادم کە علیرغم مخالفت یا کارشکنیهای فرانسە (در آن مقطع)، روند بە جلو خواهد رفت، و روند بە جلو هم رفت و توافقنامە اولیە امضا شد. آری باید کل روند را دید، و بە نظر من شاخص کل روند این است کە علیرغم همە دشواریها ارادە حل مسئلە شاخص غالب است.

از هم اکنون ایران برای ادامە مذاکرات اعلام آمادگی کردە و دولت روحانی این امید را می دهد کە می توان بە نتیجە نهائی هم رسید، و در طرف مقابل هم علائم مثبت فراوانی دیدە می شود. هم چنین بە نظر من خود توافقنامە اولیە و مواد مندرج در آن می تواند اولین سند و یا دلیل تضمین کنندە پیشرفت این روند باشد. از یاد نبریم کە هر دو طرف راضی از جلسات بیرون آمدند و هر دو طرف مواد مذکور را در جهت منافع خودشان ارزیابی کردند. بە نظر من این مهمترین فاکت برای ایجاد امیدواریست. اما خوب، مسئلە پایبندی بە توافقنامە و عملی کردن آن هم یک طرف دیگر قضیە است و خوشبختانە تا بە حال هیچ کس گلایە یا انتقادی نداشتە است و امید است کە روند هم بە همین منوال پیش برود.

در مورد نقش افراطیها باید گفت کە باز باید بە ایدە کل روند برگشت. خوشبختانە در اینجا دیگر نظر مارکس کاملا می خورد کە از نقش قاطع اقتصاد بر سیاست گفت. وضعیت دشوار اقتصادی در ایران و آمریکا و شکنندگی آن در کل جهان دیگر اجازە جنگ دیگری را در ابعاد بزرگ نمی دهد، و بویژە اگر نقش مخالفت افکار عمومی را هم اضافە کنیم دیگر تصویر کاملتر می شود. البتە این بە معنای خاموشی نهائی افراطیها نیست، اما بە معنای تاثیرات حاشیەای آنان می باشد. خوشبختانە یکی از منطقهای ایدە “کل روند” این است کە این رودخانە اصلی، صدای جویبارهای حاشیەای همسو و گاها متقاطع را هم زیر پوشش خود قرار می دهد، و بیشتر آن صدائی بە گوش می رسد کە رودخانە اصلی نوای آن را سردادە است.

 

 

تاریخ انتشار : ۹ آذر, ۱۳۹۲ ۷:۰۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

#تنها_صداست_که_می_ماند

ظهر بود، فنجان چای را که گذاشتم کنار کامپیوتر، چشمم افتاد به آفتاب پشت پنجره… از بعضی خاطره ها، هزار بار هم که فرار کنی، مثل بَختک چسبیده اند به ذهنت و دست از کنج قلب و روحت برنمیدارند….

آفیش سرخ

نه خواهان شکوه بودید، نه خواهان اشک،

نه خواهان آوای ارگ‌ها، نه دعا برای مردگان،

آنک یازده سال، وه چه زود می‌گذرد، یازده سال،

زانگاه که سلاح برگرفتید،

مرگ  نمی‌زداید از خاطر، چشمان پارتیزان!

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

#تنها_صداست_که_می_ماند

آفیش سرخ

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی