شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۰:۵۰

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۰:۵۰

داستان مالکیت در ایران

ایران كشوری است کە بعلت فضای عمومی سیاست، هیچ گونە مالکیتی چە از نوع دولتی و چە از نوع خصوصی آن، متاسفانە نمی توانند جوابگو باشند. در کشوری کە همە، مالکیت واحدهای تولیدی را بە هم پاس می دهند، و هیچ سرمایەداری، چە از نوع دولتی و چە از نوع خصوصی آن قادر بە راەاندازی تولید نیستند، امر فن اقتصاد در کلیت خود بە زیر سئوال رفتەاست.

 
داستان مالکیت در ایران
 
داستان و یا سرنوشت کارخانە ‘کیان تایر’ سرنوشت جالبی است کە باید مورد توجە قرارگیرد. طبق گزارشی کە در ایلنا آمدەاست، ‘کیان تایر’ی کە زمانی مدالهای افتخار زیادی بر گردن داشتە حالا دچار سرنوشت رقت انگیزی شدەاست. این گزارش می گوید کیان تایر کە بعد از انقلاب توسط سازمان صنایع ایران ادارە می شد در جریان خصوصی سازی های نادرست دهە هفتاد بعد از واگذاری اولیە با مشکل پیداکردن مالکی روبرو شدەاست کە بتواند با تامین سرمایە در گردش و بازارهای ڤروش کارخانە را سر پا نگە دارد. این شرکت کە امروز از لحاظ مالکیت در شرایط نامعلومی بە سر می برد، تحت نظر قوە قضائیەاست و چندین مزایدە برای تعیین تکلیف مالکیت آن برگزار شدە، اما قیمتهای بالا و سرمایە در گردش سنگینی کە برای احیای آن لازم است خریداران بالقوە را تاراندەاست. یعنی در واقع هیچ خریداری برای کیان تایر در بازار نیست.

این گزارش می افزاید کە در کجای دنیا کارخانە مشکل دار و در آستانەی ورشکستگی را بە بخش خصوصی واگذار می کنند! در واقع این کارگران بودەاند کە با چنگ و دندان کارخانە را حفظ کردەاند، و دولت هم آمادە نیست کە مالکیت آن را بە خود بازگرداند. در پایان گزارش می افزاید کە امروز تولید هست، اما کفاف هزینەها را نمی دهد.و این داستان غم انگیز صنعت و تولید در ایران تحت تسلط جمهوری اسلامی است. در شرایط بحران اقتصادی کشور کە دولت پولی در بساط ندارد تا مسئولیت کارخانەها را دوبارە بە دست گیرد، و بخش خصوصی هم بعلت عدم فضای مساعد برای رونق دادن بە تولید تنها در فکر فروش کارخانەها و دایرکردن ساختمانخراشها در محل آنها هستند، آنچە قربانی می شود توان تولیدی ـ اقتصادی کشور و افزایش بیکاری و فشار بر کارگران ومزدبگیران کشور است.

ایران کشوری است کە بعلت فضای عمومی سیاست، هیچ گونە مالکیتی چە از نوع دولتی و چە از نوع خصوصی آن (حال از چگونگی خصوصی سازیهائی کە صورت می گیرند، بگذریم)، متاسفانە نمی توانند جوابگو باشند. در کشوری کە همە، مالکیت واحدهای تولیدی را بە هم پاس می دهند، و هیچ سرمایەداری، چە از نوع دولتی و چە از نوع خصوصی آن قادر بە راەاندازی تولید نیستند، امر فن اقتصاد در کلیت خود بە زیر سئوال رفتەاست. و در چنین فضائی کە کارگران رویای بازگشت واحدهای تولیدی بە مالکیت و نظارت دولتی را می بینند، امر مبارزە صنفی کارگران هم، بعلت عدم توانائی بخش دولتی کاملا بە زیر سئوال رفتەاست.

اما آنچە در این گزارش بیشتر از هر چیز جلب توجە می کند و در واقع هستە مرکزی واقعیت اقتصاد کشور را بیان می کند همان جملەای است کە می گوید “امروز تولید هست، اما کفاف هزینەها را نمی هد.” بە بیانی دیگر یعنی اینکە تولید بە صرفە نیست، و بستن درب کارخانەها بر وجودشان می چربد! و این باز یعنی تغییر ریل از تولید بە واردات، و بنابراین فربەشدن روزافزون سرمایەداری تجاری در ایران کە از جملە برادران قاچاقچی بشدت بە آن علاقمنداند.
تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن, ۱۴۰۱ ۸:۲۶ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢