پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۲۴

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۲۴

درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی

نكته مهم این است كه مجلس اختیار تعیین قیمتها و میزان آنها را با قید «افزایش تدریجی» به عهده دولت سپرده است و خود نخواسته است كه وارد بحث میزان قیمتها بشود. بنابراین؛ این سوال پیش میآید كه دولت چگونه قیمتها را در سال اول آزاد خواهد كرد كه هم 20درصد هدف لایحه محقق شود و هم دولت به درآمد 10هزار تا 20هزار میلیارد تومانی برسد؟

۲۰هزارمیلیارد تومان دستیافتنی است؟

در حالی که برخی از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند تحقق ۲۰هزارمیلیارد تومان درآمد پیشبینی شده از سوی دولت پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی به دلیل تکلیف دولت برای اعمال تدریج پنج ساله عملی نخواهد بود، برخی دیگر از نمایندگان از این مصوبه دفاع میکنند. سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس نیز میگوید مجلس کاری به قیمتها نخواهد داشت و فقط مراقب خواهد بود هر سال ۲۰درصد مسیر طی شود.

دفاع نمایندگان از مصوبات مجلس

اهداف لایحه یارانهها تحققیافتنی است

دنیای اقتصاد – با تصویب ماده یک لایحه هدفمند شدن یارانهها دولت مکلف شده است که اولا قیمت حاملهای انرژی را به تدریج و ظرف ۵ سال آزاد کرده و به قیمت واقعی برساند و ثانیا از محل این آزادسازی در سال اول بین ده هزار تا ۲۰هزار میلیارد تومان برای دولت کسب درآمد کند.

این درآمد که از محل آزادسازی قیمتها برای دولت در سال اول اجرای لایحه هدفمند شدن یارانهها تعیین شده است، برای سالهای دوم به بعد نیز از سوی مجلس تعیین خواهد شد.

همچنین دولت باید به نوعی دست به آزادسازی بزند که هر سال ۲۰درصد از کل برنامهای که در لایحه هدفمند شدن یارانهها برای واقعی کردن قیمتها در نظر گرفته شده است، محقق شود. معنای این عبارت این است که دولت باید به صورت تدریجی و در طول ۵ سال قیمتها را آزاد کند.

البته در طول این زمان دولت موظف شده است که برای آن که از برنامه مدنظر در لایحه عقب نیفتد، هر سال قیمتها را طوری واقعی کند که ۲۰درصد اهداف لایحه محقق شده باشد و در سال پنجم (سال پنجم و آخر برنامه پنجم توسعه که لایحه هدفمند شدن یارانهها از شروع عملیاتی شدن این برنامه آغاز خواهد شد) ۱۰۰درصد اهداف لایحه هدفمند شدن محقق شود و قیمتها به طور کامل واقعی شده باشد.

اما نکته مهم این است که مجلس اختیار تعیین قیمتها و میزان آنها را با قید «افزایش تدریجی» به عهده دولت سپرده است و خود نخواسته است که وارد بحث میزان قیمتها بشود. بنابراین؛ این سوال پیش میآید که دولت چگونه قیمتها را در سال اول آزاد خواهد کرد که هم ۲۰درصد هدف لایحه محقق شود و هم دولت به درآمد ۱۰هزار تا ۲۰هزار میلیارد تومانی برسد؟

محمدحسین فرهنگی، نایبرییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به دنیای اقتصاد گفت که مجلس یک حداقل و یک حداکثر درآمد برای دولت در نظر گرفته است که حداقل آن ده هزار و حداکثر آن ۲۰هزار میلیارد تومان است و دولت هم مجاز نیست که بیشتر و کمتر از این سقف و کف قیمتی، درآمد به دست آورد. به گفته محمدحسین فرهنگی، بر این اساس دولت میتواند این درآمد را در سال اول وصول کند و این پیشبینی محققشدنی است.

وی در پاسخ به اینکه چرا مجلس تعیین قیمتهای حامل انرژی و اضافه کردن آنها را در اختیار دولت گذاشته است نیز گفت که مجلس نخواست وارد جزئیات شود. حسن این کار هم این است که دولت به راحتی میتواند بعضی تغییرات را در حین اجرا در لایحه بدهد؛ چراکه اگر قرار بود مجلس جدولی را برای قیمتها تعیین میکرد، دولت اجازه دخالت و اعمال نظر را به عنوان مجری این قانون نداشت. وی البته تاکید کرد که قطعا حساسیتهایی که مجلس درباره آزادسازی قیمتها و عدمتحمیل فشار به اقشار آسیبپذیر و بخش تولید و کشاورزی دارد، در دولت هم وجود دارد و به دلیل اینکه برای دولت سقف درآمد تعیینشده، نمیتواند قیمتها را به هر میزانی که خواست افزایش دهد.

مجلس کاری به قیمتها ندارد

سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس هم درباره اینکه وضعیت تامین درآمد و افزایش قیمتها در لایحه هدفمند شدن به چه شکلی خواهد بود، به دنیای اقتصاد گفت که دولت قیمتها را موظف است در طول پنج سال آزاد و واقعی کند و مکلف شده است که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه به نحوی دست به این کار بزند که هر سال ۲۰درصد از راه هدفمند شدن یارانهها طی شود. به گفته دلخوش، تعیین و افزایش قیمتها به عهده دولت است و مجلس به قیمتها کاری ندارد و تنها کاری که میتواند انجام دهد، نظارت است.

دولت نمیتواند خارج از حد مجاز قیمتها را افزایش دهد

در این میان ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتوگو با دنیای اقتصاد تاکید کرد که هیچ گونه ابهامی در تحقق درآمدهای دولت در سال اول از محل آزادسازی نرخ حاملهای انرژی وجود ندارد. به گفته وی، این توان در دولت وجود دارد که بتواند از محل آزادسازی قیمتها درآمد ده هزار تا ۲۰هزار میلیارد تومان مدنظر لایحه هدفمند شدن یارانهها را محقق کند و این رقم به طور قطع تحصیل خواهد شد.

در عین حال مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی فراکسیون اقلیت هم بر این اعتقاد است که این عدد وصولشدنی است. نصیرپور در گفتوگوی خود با دنیای اقتصاد خاطرنشان کرد که چون بخش عمدهای از این درآمدی که برای دولت در نظر گفته شده از محل فروش کالاها و خدماتی است که در اختیار دولت قرار دارد و در صورت واگذاری به مردم به صورت نقدی از آنها دریافت میشود، بنابراین این ده هزار تا ۲۰هزار میلیارد تومان حاصلشدنی است. وی درباره اینکه تعیین قیمت حاملهای انرژی به دولت سپرده شده نیز تاکید کرد که دو قید تدریجی و شیب ملایم که در لایحه در نظر گرفته شده، دولت را مقید میکند که بیشتر از یک سقفی قیمتها را افزایش ندهد.

به گفته نصیرپور، از آنجا که مجلس دولت را مکلف کرده است که به تدریج و در طول برنامه دست به آزادسازی بزند، بنابراین شیب تورم شیب ملایمی خواهد بود و دولت حق ندارد در سال اول، یک قیمت و سال دوم و مابقی سالها تا سال پنجم هر سال یک قیمت دیگر را تعیین کند.

به همین دلیل دولت نمیتواند قیمتها را به هر اندازهای که خواست اضافه کند و دلیل این هم همان تعیین کف و سقف درآمد از محل آزادسازی حاملهای انرژی برای هر سال دولت از سوی مجلس است.

افزایش یارانه نقدی از ۱۹ به ۳۵هزار تومان طی ۵ سال

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بار اضافی هزینههای مصرفی یک خانوار ۴ نفره با حذف یارانهها ۱۱۳هزار تومان خواهد بود، گفت: بر اساس پیشبینیها یارانههای نقدی طی ۵ سال به ازای هر نفر از ۱۹ به ۳۵هزار تومان افزایش خواهد یافت.

نجیب حسینی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: تمرکز اصلی دولت در هدفمند کردن حاملهای انرژی و دلیل آن اختصاص یافتن سالانه ۹۰هزار میلیارد تومان یارانه به حامل انرژی است. وی در رابطه با اجرای این طرح گفت: هدفمند کردن یارانهها موجب هدفمندی اقتصاد کشور میشود، به طور مثال خرید بنزین لیتری ۵۱۱ تومان برای دولت تمام میشود که با یارانه لیتری ۱۰۰ تومان و به صورت آزاد لیتری ۴۰۰ تومان توزیع میشود و نکته قابل توجه این است که حتی به بنزین آزاد نیز لیتری ۱۱۱ تومان یارانه تعلق میگیرد. حسینی درباره یارانه نان بیان کرد: یارانه نان به طور کل ۳هزارمیلیارد تومان است که رقم بالایی نیست و با حذف یارانه قیمت آن چندان تغییر نمیکند، اما بحث یارانه نان نیز در قالب کالاهای اساسی جای دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در بحث کشاورزی افزود: در بخش کشاورزی یارانهای که پرداخت میشود عددی قریب به ۹۰۰میلیارد تومان است و این یکی از موضوعاتی است که در طرح هدفمند کردن یارانهها حسابرسی میشود. وی افزود: یارانهها کاهش نمییابند بلکه هدفمند میشوند، در واقع قیمتها آزاد شده است و منابعی که از آن حاصل میشود به ۵ یا ۷ دهک تعلق میگیرد.

تاریخ انتشار : ۲۸ مهر, ۱۳۸۸ ۱۰:۳۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

تجربه قیام ژینا نشان داد که پاشنه‌ی آشیل این قیام نبود سازماندهی متناسب با وضعیت موجود است. این ضعف بنیادین همچنان پابرجاست. دلایل آن را بطور خلاصه می‌توان در سرکوب سیستماتیک همه‌ی ‌احزاب و سازمان های صنفی و سیاسی، رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای مستقل در ایران از سال‌های اولیه استقرار جمهوری دیکتاتوری اسلامی دانست.

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران