سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۵

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۵

درباره یکی از سرمقاله های زنده یاد دکتر علی شریعتیبرای نشریه “ایران آزاد”، ارگان سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

اختلافی که به درگیری میان ملیون عادی (عرفی) و کسانی که به داشتن تمایلات مذهبی شدید شهرت یافتند، [انجامید] با اعلام تشکیل جبهه ملی سوم درایران ـ خارج از رهبری رسمی جبهه ملی ایران ـ بود که به روشنی آغاز شد. از این زمان بود که این افراد ... ابتدا گرایش مشخص جدید و بسیار محدودی را در سازمان بوجود آوردند

در مقاله ای به قلم آقای دکتر منصور بیات زاده زیرعنوان جبهه ملی ایران در اروپا، چگونگی شکل گرفتن تشکیلات «جبهه ملی ایران در اروپا» بعد از کودتای٢۸ مرداد ١٣٣٢ــ در مورد نکاتی چند نیاز به توضیح، تصحیح یا تکمیل وجود دارد که بدون آنها خواننده می تواند در مورد برخی مسائل این تاریخچه دچار اشتباه گردد. اما از آنجا که نویسنده خود نیز مدعی نوشتن یک تاریخ جامع در موضوع مورد بحث نبوده اند، منظور نویسنده ی این سطور از توضیح حاضر نیز ورود دراین نکات که طبیعتأ محتاج بررسی های دیگری است نمی باشد. معذلک پس از قرائت این مقاله به موضوعی که در آن بعضی اقوال و مسئولیت های نویسنده ی این سطور مورد استناد منابع نویسنده ی محترم بوده برخورد می شود که توضیحاتی درباره ی آن مورد خاص، و درجهت تکمیل یکی از نکات بیان شده از سوی نویسنده ی مقاله، لازم و سودمند دیده شد.

در حاشیه ی شماره ی ۲۴ مقاله ی مورد اشاره ضمن اشاره به نقش مرحوم دکترعلی شریعتی در انتشار نشریه ” ایران آزاد”، ارگان رسمی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا، نکاتی به استناد یکی از منابع نویسنده ی محترم بیان شده که نیاز به توضیح و تکمیل دارد.

در این مورد، درحاشیه ی یادشده دربالا از جمله می خوانیم که مرحوم علی شریعتی «قبل از برگشت به ایران از همکاری خود با جبهه ملی و نشریه «ایران آزاد” که مسئولیت هیئت تحریریه آن نشریه را بعهده داشته است و در واقع سر دبیر «ایران آزاد» بوده است، استعفا می دهد و در واقع رابطه اش با نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور قطع می گردد. آنهم بدین خاطر که آقایان علی شاکری [زند] و دکتر علی راسخ افشار که جزو هیئت تحریریه نشریه «ایران آزاد” بوده اند ، با چاپ مقاله ای بقلم دکتر علی شریعتی تحت عنوان «دکتر محمد مصدق رهبر ملی ، خمینی رهبر مذهبی” مخالفت می نمایند و از چاپ آن مقاله در «ایران آزاد» جلوگیری می کنند، «چون به نظر آنها ایران فقط یک رهبر داشت و آنهم مصدق بود.» . (٣١) »

منبعی که برای مطالب بالا بدان استناد شده چنین است:

«متین، افشین ، مترجم: ارسطو آذری، کنفدراسیون، تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ۵٧ ـ ١٣٣٢ ، نشرو پژوهش شیرازه ، چاپ اول بهار ١٣٧٨، صفحه ١٨٢.»

در عین حال آقای دکتربیات زاده خود در مقاله ی دیگری تحت عنوان «کنفدراسیون، جنبش دانشجوئی، ساواک شاه و روزنامه کیهان ـ بخش سوم ***** مطالبی در باره تاریخچه کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی (افشاگری در باره تحریف تاریخ از سوی جاسوس ساواک و نویسندگان کیهان چاپ تهران) » که در آن نیز به منبع بالا استناد شده، منبع را به شرح زیر مورد انتقاد قرار داده اند:

«اما آقای دکتر افشین متین در آن کتاب توضیح نداده است که چرا و بچه دلیل آن مخالفت صورت گرفته است و استدلال مخالفین بر پایه ی چه مواضع و منطقی بوده است، اگرچه او با آقای علی شاکری [زند] نیز در باره همان موضوع های مربوط به جنبش دانشجوئی و گروه های سیاسی خارج از کشور مصاحبه کرده بود. آیا صحیتر نبود در باره گفتار آقای بنی صدر ، همچنین نظرات آقای شاکری [زند] را نیز در باره همان موضوع مشخص جویا می شد و آن را در کنار نظرات دکتر بنی صدر در کتابش منتشر می کرد ، تا خوانندگان کتاب با نظرات هر دو طرف آشنا می شدند، امری که متأسفانه مورد بررسی قرار نگرفته است . در حالیکه از آن طریق می شد به این مسئله پی برد که آیا آن مخالفت با چاپ مقاله دکتر شریعتی بدین خاطر بوده است که اکثریت اعضای هیئت تحریریه ایران آزاد خود رادر آن مقطع تاریخی ، طرفدار «جدائی مذهب از دولت” می دانسته اند؟»…

در این باره توضیحات زیر لازم می نماید:

همان گونه که آقای دکتر بیات زاده تذکر داده اند آقای متین با نویسنده ی این سطور مصاحبه هایی داشته اند که بسیار هم طولانی بوده است و همگی بر نوار ضبط شده و طبق قرار قبلی به اینجانب مسترد شده و موجود است. به علاوه از موضوع مربوط به عنوان سرمقاله ای برای “ایران آزاد” که به آن اشاره شده جز آقای دکتر علی راسخ افشار و نویسنده ی این سطور که مستقیمأ با مرحوم شریعتی در این مورد درارتباط بودیم و خود زنده یاد شریعتی کس دیگری اطلاع نداشته و این اطلاع را اینجانب طی یکی از مصاحبه هایم به شکل مبسوط در اختیار ایشان قراردادم. این که ایشان در این باره از آقای بنی صدر هم پرسشی کرده اند یا نه من از آن اطلاع درستی ندارم، همین قدرمی دانم که در کتاب ایشان بعد از ذکر نام من با ذکر تاریخ مصاحبه (۱۳ نوامبر ۱۹۹۳) نامی هم از آقای بنی صدر برده شده است. در عین حال اقوالی که نقل شده و به آقای بنی صدر نسبت داده شده، دست کم به شرحی که می بینیم، غیر از گفته های نویسنده ی این سطور به آقای متین است. درباره ی اصل گفته های اینجانب پایین تر توضیح داده خواهد شد، اما پیش از آن لازم است نکاتی درباره ی منبع ذکر شود.

۱ـ منبع مورد استناد ترجمه ی فارسی کتابی است ازآقای افشین متین که مبنای آن تز دکترای نویسنده ی کتاب درباره تاریخچه ی “کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ی ملی”، بوده است.

۲ـ درمورد مقاله ی مورد بحث، به نقل از منبع دست دوم (استناد به آقای متین که گفته می شود ایشان خود به آقای بنی صدر استناد کرده اند) ، و این که گویا قطع همکاری مرحوم علی شریعتی با “ایران آزاد” نتیجه ی «ردِّ آن از طرف «آقایان علی شاکری [زند] و دکتر علی راسخ افشار که جزو هیئت تحریریه نشریه «ایران آزاد» بوده اند» بوده، درمقایسه ی جملات فارسی منقول از منبع با کتاب انگلیسی آقای متین دیده می شود که مؤلف کتاب از «ردّ مقاله» سخنی نگفته است، بلکه نوشته است که مقاله به مرحوم شریعتی «بازگردانده شد» و پیداست که مترجم محترم کتاب فعل بازگرداندن (RETURN) را سهوأ به «رد کردن» ترجمه کرده است. این اشتباه واجد کمال اهمیت است به دلائل زیر:

منبعی که درمقاله ی مورد بحث ما در این باره به آن استناد شده سخنانی منتسب به آقای ابوالحسن بنی صدر، از قول آقای افشین متین در کتاب ایشان است، و درعین اینکه ما در زیر درباره ی اشتباهات موجود در آن سخنان توضیحات مشبع خواهیم داد، اما اولین توضیح لازم ما دراین باره به قرار زیراست

ــ در حالی که شرح قضیه ی مربوط به مقاله ی عودت داده شده، «مصدق رهبر ملت، خمینی رهبر دین» ـ و نه عنوان غلط «دکتر محمد مصدق رهبر ملی ، خمینی رهبر مذهبی» ـ را آقای افشین متین از نویسنده ی این سطور که یکی از دست اندرکاران اصلی آن رخداد و تصمیم مربوط به آن بوده ام شنیده و بر نوار ضبط کرده اند و نوارهای آن نیز نزد گوینده موجود است، و همچنین از قول اینجانب هم در کتاب خود نقل کرده اند، جای شگفتی است که درمنبع مورد استفاده ی آقای دکتر بیات زاده قضیه از قول آقای بنی صدر نقل شده است، با اشتباهات و غلوّ هایی که بجای روشن ساختن حقایقی از ماهیت و کیفیت سازمان های جبهه ملی ایران در سال های چهل، که موجب اغتشاشات زیانبخشی در ذهن خواننده می گردد، و این همان است که در نقل قول بالا (نک. جملات میان علامت «») از آقای بیات زاده دیدیم که مورد انتقاد ایشان نیز قرارگرفته بود. بدیهی است که وقتی عنوان فارسی سرمقاله :«مصدق رهبر ملت، خمینی رهبر دین» که از خود مرحوم شریعتی بوده ابتدا به انگلیسی ترجمه می شود و سپس بدون کسب اطلاع از نویسنده ی کتاب به انگلیسی درباره اصل فارسی آن، به پیروی از برداشت و سلیقه ی مترجم محترم به فارسی جدیدی به صورت «دکتر محمد مصدق رهبر ملی ، خمینی رهبر مذهبی” در می آید و آن شرح نامربوط هم به دنبال آن اضافه می شود چه سوء تفاهماتی می تواند بوجود آید.

درباره ی توضیحات نویسنده ی این سطور به آقای متین که گفته شد مجموعه ی آنها شامل شمار زیادی نوار ضبط شده می گردد که نزد این جانب موجود است، باید یادآوری شود که نقل قول آقای متین به انگلیسی صحیح است اما ناقص؛ با نقیصه ای که می تواند موجب سوء تفاهم شود.

نویسنده ی این سطور در این باره به آقای متین گفته بود که : «اینجانب و آقای دکتر علی راسخ افشار به عنوان اعضاء هیئت اجرائی سازمان اروپا (و نه چنانکه در ترجمه ی کتاب آمده، بعنوان ” دو عضو دیگر هیئت تحریریه” !) درباره ی مقالات رسیده ی نویسندگان نشریه دارای حق تصمیم گیری نهایی بودیم.» آنچه پیش آمد، در محیط روابط کاملأ حسنه ای، با هیئت نویسندگان مقیم پاریس که مرحوم شریعتی هم از فعال ترین آنان بود، رخ داد. نیز درمورد این مقاله ی خاص گفته شد : از آنجا که اصل مقاله، که درآن دوران مانند امروز امکان تهیه ی فوتوکوپی ازآن وجود نداشت، به نویسنده بازگردانده شد «و در نتیجه من به یاد ندارم که اصل متن نیز مورد ایراد ما بود یا نه» (نقل به مضمون) ، تنها می توانم بگویم که بر طبق خاطره ی اینجانب آنچه مورد تاًیید هیئت اجرائی قرارنگرفت عنوان مقاله یعنی «مصدق رهبر ملت، خمینی رهبر دین» بود (نقل به مضمون) .

عنوان دقیق مقاله هم عینأ همین بود و آنچه از فارسی ابتدا به انگلیسی، و سپس از این زبان به فارسی ترجمه شده، و حاصل آن در نقل قول بالا ذکرشد («دکتر محمد مصدق رهبر ملی ، خمینی رهبر مذهبی») ، با اصل فارسیِ عنوان انتخاب شده از طرف مرحوم شریعتی که اینجا نقل شد به هیچ وجه تطبیق ندارد.

به علاوه این فرض که مرحوم شریعتی، که در آن تاریخ مشغول تدارک بازگشت به ایران بود، به دلیل بازگردانده شدن مقاله اش و تقاضای تغییرعنوان آن از طرف هیئت اجرائی دچار رنجش شده و به همکاری خود با سازمان پایان داده است حدسی بیش نمی تواند بود، زیرا از جانب آن زنده یاد در این باره چیزی شنیده نشد و صمیمت روابط تا آن زمان امکان این تعبیر را نمی داد. اینکه مقاله با تغییر عنوان یا بدون آن مجددأ به هیئت اجرائی عودت داده نشد نیز دلیل کافی بر صحت این حدس نمی شود؛ اما اینکه از طرف آن زنده یاد پاسخی به نامه ی هیئت اجرائی نرسید می تواند محل تامل باشد، لیکن چون سفر ایشان به ایران به فاصله ای نه چندان طولانی پس از این رویداد صورت گرفت نیز می تواند یکی از علل قابل تصور بی پاسخ ماندن نامه ی هیئت اجرائی بوده باشد، ضمن اینکه رجوع به مقالات ایران آزاد بعد از عودت آن سرمقاله بر پایان همکاری مرحوم شریعتی با این نشریه، که صفحات خاصی از آن (با عنوان دائمی) به او اختصاص داشت حکم نمی کند.

با اینهمه دردست نبودن متن مقاله که بازماندگان مرحوم شریعتی نیز پس از اطلاع از این موضوع، چون در اوراق باقی مانده از آن زنده یاد اثری از آن نبوده، برای تحقیق از وجودِ آن به ما رجوع کردند، و نویسنده ی این سطور توضیحات بالا در مورد بازگشت بدون رونویس آن را به آنان داد، مانع از این است که ما امروز به درستی و یقین منظور ازعنوان دقیق مقاله را که در بالا یادآوری شد دریابیم چه اشکال این عنوان دقیقأ درابهام یا حالت دوپهلوی آن بود. توضیح اینکه شعار«مصدق رهبر ملت، خمینی رهبر دین» البته می توانست دارای تعبیرعرفی نیز باشد، به این دلیل که در آن رهبری سیاسی کشور که با رهبری “ملت” بیان شده برای مصدق شناخته شده بود و موقعیت آیت الله خمینی به رهبری دینی محدود شده بود، ضمن اینکه این طرز بیان به معنی تکیه برتفوق یک رهبر دینی برهمترازان او نیز بود. بعلاوه از آنجا که سازمان های جبهه ملی ایران چه در ایران و چه درخارج درفراسوی ایدئولوژی های رایج، و از آنجمله دیدگاه مبتنی براختلاط سیاست با ایدئولوژی دینی قرارداشتند، نمی توانستند سرمقاله ی ارگان رسمی خود را به هیچ شکلی به موضعی برای تبلیغ له یا علیه یک شخصیت دینی (درنقش دینیِ او که خارج از صلاحیت یک سازمان سیاسی است) ، تبدیل کنند، هرقدرهم آن شخصیت ممکن بود والا باشد، یا بی ارج. زیرا چنین عملی رسم و اصل عرفیِ بی طرفی نسبت به ایدئولوژی ها و حتی ادیان در امور سیاسی را نقض می کرد. بنا براین ایراد هیئت اجرائیه به عنوانِ آن سرمقاله، در آن زمان که آیت الله خمینی مخالفتی را هم در صفوف خارج از کشور برنیانگیخته، حتی، به مثابه ی یکی از قربانیان سرکوب های عمومی، از نگرش های موافقی نیز برخوردار بود، نه از این جهت بود که با او به عنوان یک پیشوای دینی مخالفتی در میان بوده باشد، بل از این رو که با همه ی این اوصاف قرارگرفتن آن دو عنوان (مصدق رهبر ملت، خمینی رهبر دین) در یک شعار می توانست این شائبه را القاء کند که از نظر جبهه ملی ایران در اروپا دو شخصیت، یکی سیاسی و دیگری دینی، در یک ردیف نهاده شده اند. این ایرادی بود که در هرحال، و صرف نظر از مضمون مقاله، از دید ما برجای خود معتبر بود؛ و تاًکید می شود تنها سبب عودت مقاله به مرحوم شریعتی و تقاضای تغییر عنوان آن، که پس از مدت کوتاهی غور و بحث در هیئت اجرائی تصمیم بدان گرفته شد، همین بود.

نکته ی بسیار مهم دیگری که به روشن شدن این قضیه کمک می کند این است که با وجود شمار معدودی اعضاء جبهه ملی اروپا که پیش از آمدن به اروپا برای تحصیل سابقه ی عضویت در دو یا سه حزب ملی را نیز داشتند، کمتر موردی را می توان به یاد آورد که آنان در میان شمار انبوه اعضاء منفرد ما دست به تبلیغاتی به نفع حزب خود زده باشند چه اولأ خود ضرورتی و سودی در این کار نمی دیدند و دوم اینکه محیط اساسأ برای چنین تبلیغاتی به هیچ وجه مساعد نبود. از همین جا پیداست که چرا حتی وابستگان معدود به احزاب یا سازمان هایی که دارای نظریات سیاسی آمیخته به تمایلات مذهبی بودند نیز ابدأ این تمایلات را درمیان دیگران تبلیغ نمی کردند.

در مورد اخیر، حتی بعد از سفر آقای بنی صدر به اروپا و عضویت نامبرده در واحد جبهه ملی پاریس اندکی پیش از برگذاری سومین کنگره ی سرتاسری کنفدراسیون جهانی در لندن، وضع بر همان منوال سابق بود، و آقای بنی صدر هیچگاه به وابستگی به گروه مذهبی خاصی تظاهر نمی کرد و اگرهم چنین نسبتی به او داده می شد از آن تحاشی می کرد، اما دوستان واحد پاریس که تماس بیشتری با نامبرده داشتند از “سمپاتی” او نسبت به دستجات مذهبی سیاسی، یا بهتر بگوییم نوعی همراهی با آنها بی اطلاع نبودند؛ و بعد از آمدن مرحوم قطب زاده از آمریکا به اروپا که در همان سال رخ داد نیز، حد اقل در ظاهر امر، این وضع تغییری نیافت، چه گفتیم جو داخلی جبهه ملی ایران در اروپا مساعد حالت دیگری نبود.

در حقیقت اختلافاتی که به درگیری میان ملیون عادی (عرفی) و کسانی معروف شد که به داشتن تمایلات مذهبی شدید شهرت یافتند با اعلام تشکیل جبهه ملی سوم درایران ـ خارج از رهبری رسمی جبهه ملی ایران ـ بود که به روشنی آغاز شد. از این زمان بود که این افراد، همراه با عده ی دیگری، با کمک و پشتیبانی فعالان جامعه ی سوسیالیستهای ایرانی در اروپا (که برای همکاری میان جبهه ملی اروپا و آنان، با وجود تماس ها و کوشش هایی که از دو طرف بعمل آمد، راهی پیدا نشده بود) ، ابتدا گرایش مشخص جدید و بسیار محدودی را در سازمان بوجود آوردند. تفصیل جزئیات این حوادث از حوصله ی این توضیح خارج است. همین قدربگوییم که انتشاراولین پاسخ دکتر مصدق به نامه ی هیئت اجرائی ما ـ بجای آن که ـ و حتی پیش از آن که نامه به دست صاحبان اصلی آن برسد! ـ درنامه ی “سوسیالیسم” نشریه ی “جامعه ی سوسیالیستها”، و ترویج این اتهام سخت و ناروا که هیئت اجرائی نامه را از پایه ی سازمان پنهان داشته، از سویِ آن “گرایشِ” در حال پیدایش، انزجار هیئت اجرائی و خشم اعضاء سازمان را برانگیخت و موجبات جنجالی را فراهم کرد (پاسخ دکتر مصدق با ما مدتی پس از انتشار آن در نشریه ای که نام آن ذکر شد و بدنبال اعتراض شدید هیئت اجرائی، سرانجام به دست سازمان رسید). اگرچه مبتکران این عمل ناپسند از کار خود نتیجه ی مورد نظر را که تحریک اعضاء علیه ارگان های رهبری بود نگرفتند، ولی از آن زمان بود که حسن ظن گذشته و محیط صمیمانه ی سابق جای خود را به سوء ظن و نوعی مقابله میان سازمان با این گرایش کوچک داد. باید بلافاصله یادآور شد که دراین زمان مرحوم شریعتی به ایران بازگشته بود و در رخ دادن آنچه گفته شد هیچ گونه نقش و مسئولیتی نداشت.

علاوه براین چنانکه دیدیم پس از حوادث پانزده خرداد ۴۲، که مقاله ی مورد بحث به آن مربوط می شد، یک سال نگذشت که آن مرحوم به ایران بازگشت. کسانی که در کوششهای صمیمانه و یکدل صدها دانشجو و فارغ التحصیل ایرانی برای تاًسیس سازمان وسیع و منظم جبهه ملی ایران در اروپا که مرحوم علی شریعتی یکی از دلسوزترین و پرکارترین آنان بود حضور نداشته اند و شاهد جَوّ پرشور و بی شائبه ی این مساعی نبوده، البته نمی توانستند که از کیفیت مناسبات انسانی و ملی تشکیل دهندگان این نیرو کمترین تصوری داشته باشند. این حکم کاملأ درباره ی آقای ابوالحسن بنی صدر، که در آن زمان به تازگی از ایران به اروپا وارد شده بود، صدق می کند ـ درست به عکس برادر ایشان آقای دکتر صادق بنی صدر که از ابتدای تشکیل سازمان در آن عضو بودند و روحیه ای عینأ مانند دیگران داشتند. در نتیجه آقای ابوالحسن بنی صدر که در سازمان اروپا عضو تازه واردی بود نمی توانست از محیط صمیمانه ی حاکم برهمکاری چند ساله در جبهه ملی اروپا، واز جمله سابقه ی چندین ساله ی همکاری تنگاتنگ مرحوم شریعتی با هیئتهای اجرائی آن چنان مطلع باشد که بتواند به خود اجازه دهد که درباره ی علت عودت آن سرمقاله به پاریس ـ که منظور از آن به غلط تصمیم به عدم انتشار مقاله تعبیر شده ـ اظهار نظر آگاهانه ای بنماید؛ اما اگر هم این فرض درست باشد که آقای افشین متین چنین اظهار نظری را از ایشان شنیده و، بدون نقد درخوری از موقعیت گوینده، آن را در کتاب خود منعکس کرده است، البته همان طور که آقای دکتر بیات زاده هم گوشزد کرده اند، اشتباهی رخ داده و در این صورت به نظر نویسنده ی این سطور مسئولیت میان هر دو نفر، گوینده و نقل کننده درکتاب، قابل تقسیم خواهد بود.

تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند, ۱۳۸۹ ۰:۵۲ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!