چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۱

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۱

دولت ترکیە، دشمن اصلی کردها

با این حساب جنبش کردها با یک دمکراسی اتوریتەای رودرویند کە کار آنها را بمراتب دشوارتر از درافتادن و رویاروئی با حکومتی مانند حکومت بعث می کند. دمکراسی اتوریتەای از خصلت انعطافی بیشتری از جملە در سطح جهان و منطقە برخوردار است و همین کار مواجهە با آن را بسیار مشکل تر می کند.

با آغاز دهە نود میلادی در قرن گذشتە کە در آن ابتدا تسلط رژیم بعث بر مناطقی از کردستان عراق از بین رفت و بعد در ادامە آن رژیم صدام در اوائل قرن جدید بە زیر کشیدەشد، و با تشکیل حکومت اقلیم کردستان و قدرت گیری آن، مهمترین تجربە کردها پس از شکستهای تاریخی در ادوار گذشتە بە منصە ظهور رسید و بعنوان موجودیتی دوفاکتو خود را بر پهنە ژئوپولتیک خاورمیانە تحمیل کرد. این دستاورد با تصویب فدرالیسم در قانون اساسی عراق فرم قانونی پیداکردە و برای اولین بار در تاریخ مدرن جهان، کردها توانستند در دولت مرکزی یکی از کشورهائی کە در آنها زندگی می کنند از لحاظ هویت سیاسی وجهە قانونی و عملی بیابند.

اما روند حوادث بعدی نشان داد کە کار بە آن آسانی هم نبود کە ابتدا بە نظر می رسید. در واقع بعدها با تضعیف دولت مرکزی در سوریە و دستاورد کردهای این کشور در تسلط بر مناطق تحت نفوذ خود، اگرچە تصور آن می رفت کە قضیە کردی عملا با بە دست گرفتن قدرت سیاسی در دو کشور مهم منطقە بە پیشروی های بیشتری دست بزند، اما بعد از فراز و نشیبهائی چند با مشکلات عدیدەای مواجە شد. واقعیت آن بود کە در اقلیم کردستان حکومت واقعی کردها بعلت حزب گرائی و منطقەگرائی عملا بوجود نیامد، و در کردستان سوریە هم بعلت فشار و تجاوزات دولت ترکیە و تسخیر مناطق مهمی از کردستان (عفرین و گرێ سپی و سەری کانی) و راندن نیروهای کرد بە مناطق محدودتر جغرافیائی، جنبش کردها با شکست های فاحشی روبرو شد.

 شاید بتوان گفت خوی تجاوزگرانە دولت ترکیە و حساسیت فاشیستی آن نسبت بە جنبش کردها کە نهایتا بە دخالت بیشتر رژیم اردوغان در مناطق کردنشین اقلیم و تشدید حملات هوائی و زمینی در آن منطقە منجر شد، حتی بیشتر از بحران موجود در اقلیم کردستان کە ناشی از اختلافات درونی و شکست پروژەهای اقتصادی اقلیم بود، منجر بە عقب نشینی جنبش کرد و تحمیل شکست نسبی و رکود و عقب نشینی بر آن شدە است. در واقع اصلی ترین نیروی سرکوب جنبش کردها در حال حاضر دولت ترکیە است کە عملا برای نابودی جنبش سیاسی کردها بسیار فراتر از مرزهای کشور خود عمل و فکر می کند کە این کاملا با خصلت فرامنطقەای ‘پ ک ک’ کە در کشورهای گوناگون منطقە حضور دارد، تناسب دارد. و فاجعە آنجا عمیق تر می شود کە حزب دمکرات کردستان عراق، بعنوان نیروی اصلی حکومت اقلیم کردستان، مدتهاست در تفاهم و هماهنگی نسبتا خوبی با دولت اردوغان قرار گرفتە و بە این ترتیب بە عنوان نیروئی عمل می کند کە عملا سرکوبگرترین دولت منطقە را بیشتر از پیش تقویت می کند.

بە جرات می توان گفت کە خروج جنبش کردها از رکود موجود خود در منطقە، عملا بە تغییر در صحنە سیاسی موجود بستگی دارد. یعنی اینکە فائق آمدن بر اختلافات درونی و فاصلە گرفتن از دولت ترکیە و نیز عقب راندن و یا وادارکردن ترکیە بە تجدید نظر در برنامەهای منطقەای و فرامنطقەای خود در سرکوب کردها، از جملە موارد اصلی رفع موانع می باشند. البتە تصور چنین وضعیتی هم تا حدود زیادی دشوار بە نظر می رسد، زیرا رقابت میان حزب دمکرات کردستان عراق با ‘پ ک ک’ کە عملا خود را در دو جبهە متفاوت منطقەای تعریف می کنند، فراتر از آن است کە بتوان از تفاهم کردی میان آنها سخن بە میان آورد. و این فراتر از شیطنت کشورهای سرکوبگر دیگر کە همە بنوعی در پراکندن تخم نفاق و چند دستگی گوی سبقت را از همدیگر بردەاند.

بە نظر می رسد مهمترین عامل سرکوب کنونی کردها خوی تجاوزگرانە فراکشوری ترکیە است. بنابراین مبارزە و تلاش برای بازگردانیدن ماشین جنگی این کشور بە درون مرزهای خود از اهم وظایف است. این ماشین جنگی کە در تداوم خود بە حضور در لیبی و جنگ قرەباغ می رسد و در کاوشهای نفتی و گازی در مدیترانە شرقی و دریای سیاە بعد اقتصادی پیدا می کند، کشورهای بسیاری را بشدت نگران کردەاست. این نگرانی اروپا و آمریکا را نیز درگیر کردەاست.

می توان گفت جنبش کردها در شرایط فعلی جهان با این پدیدە مهم مواجە است کە برای اولین بار در تاریخ در سطح منطقەای با یک نیروی مدرن نظامی با استراتژی فراکشوری روبرو شدەاست، کە تا حدود زیادی بە آسانی می تواند هم بخش مهمی از نیروهای کرد را بە سوی خود جذب کند، و هم بدون ترس از کشورهای دیگر، میدان حضور نظامی خود را گسترش دهد.

ترکیە کە کشوری با خصلت لیبرال دمکرات نیست و بیشتر یک دمکراسی اتوریتەای محسوب می شود، با دمیدن در بادبان نظامیگری، بیشتر از پیش خصلت اتوریتەای خود را تقویت می کند.

با این حساب جنبش کردها با یک دمکراسی اتوریتەای رودرویند کە کار آنها را بمراتب دشوارتر از درافتادن و رویاروئی با حکومتی مانند حکومت بعث می کند. دمکراسی اتوریتەای از خصلت انعطافی بیشتری از جملە در سطح جهان و منطقە برخوردار است و همین کار مواجهە با آن را بسیار مشکل تر می کند.  

تاریخ انتشار : ۷ فروردین, ۱۴۰۰ ۱:۴۴ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

اگر در دهه ۱۹۳۰ زندگی می کردیم، به عنوان اروپایی‌ آزار و اذیت یهودیان را اولویت اصلی خود قرار می دادیم. اگر این زمان نسل کشی در رواندا یا بوسنی بود، ما آنها را در اولویت اول قرار می دادیم. این وظیفه ماست.

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

قرار گرفتن جامعه و کشور ما در مسیر توسعه پایدار و تامین زندگی عادلانه، سبز، شاداب و بهتر برای مردم، بویژه کارگران و زحمت‌کشان جامعه، در گرو حل مهم‌ترین مساله آزادی و دمکراسی و مشارکت واقعی مردم در اخذ تصمیمات، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش‌ دولتی‌ها برای دستکاری آمار‌های ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده است.

نخل ها ایستاده میمیرند

نخل ها را شمردیم، همه ایستاده بودند،

سر بلند و سرفراز،

سبز گشتند، به سر سبزی جنگل های شمال،

ماندند، سربلند، چون نخل های جنوب،

گرچه تلخ بود، مرگ آن یاران،

اما ققنوس و ستاره گشتند،

آفریدند به نام، در تاریخ، و شکوفا گشتند،

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

نخل ها ایستاده میمیرند

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟