سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۱

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۱

سه بارهت به وتووثژ

لةم قؤناغةوة هةتا قؤناغي هةصبژاردنةكاني مةجليسي حةوتةم كة خاصي كؤتايي رةوتي ريفؤرم خوازانةي بةرةي دوووي خورداد لة ئثرانة، ئةگةر چي شايعةي وتووثژ لة نثوان هةر دوو لايةندا بة گوث دةگا، بةصام لاني كةم شاهيدي رووداوي وةك تيرؤري ضييةننا نين تا بة رةسمي سةلمثنةري ئةوة بثت كة هثشتا وتووثژهةر بةردةوامة. لة راستيدا زةمةني نثوان دووي خورداد و مةجليسي حةوتةم كة رةنگة شياوترين و لةبارترين قؤناغي وتووثژ بؤ هةر دوولايةن بوو، هيچي لةنةكةوتةوة. رةنگة هةوصي زؤريش درابث، بةصام بة هؤي هاودژيي لة ناو رژيمدا و بة هؤي ئةوة كة رژيم هثشتا هةندث لة تايبةتمةندييةكاني قؤناغي دةوراني شةذو پثش شةذي ماوة( وةك نةبووني گةصاصةيةكي مودثرن) بة ئةنجام نةگةيشتوون.

تا ئیستا چهندین جار ئهم مهسهلهیه له لایهن ههندثک بهرپرسی کوردی عثراقهوه هاتووهته گؤذث که وتووثژ تهنیا رثگای چارهسهر کردنی کثشهی کورده له ئثران. دوواین کهس که ئهم مهسهلهیهی دووپات کردهوه، دکتؤر مهحمود عوسمانه( له وتووثژثک له گهص ههفتهنامهی ئاشتیدا).
وهک دهزانین ههر له کؤنهوه هاوکاریهکی نزیک له نثوان پارته سیاسیهکانی کوردستانی ئثران و عثراقدا له ئارادا بووه( به لهبهرچاوگرتنی ههموو ئهو رووداوه ناخؤشانهی که هاتوونهته پثشث). پارتهکانی ههر دوو پارچهکه خهباتی چهکدارییان رهچاو کردووه و پثکهوه ژیانیان له ناوچه سهختهکان، بهردهوام ئهوانی بهرهو هاوکاریکردنی یهکتر پاص پثوه ناوه. بهصام ئهم هاوکارییه تهنیا لایهنی سهربازی و رثکخراوهیی و ماددیی نهگرتؤتهوه، بهصکو ئهو کاتهش که مهسهلهی وتووثژ له ئارادا بووه ئهم هاوکارییه ههر بووه. ئاشکراترین نموونهش بوونی دکتؤر فازص رهسوصه له کاتی وتووثژهکانی دکتؤر قاسملو له گهص نوثنهرانی کؤماری ئیسلامی له ضییهننا.
دهزانین که بزوتنهوهی چهکداری چونکه له تونایدا نهبووه رژثمی ناوهندی بذوخثنث، ههمیشه خؤی وهک ئامرازثکی فشار بینیوه بؤ ئهوهی حکوومهته ناوهندیهکانی ئهو وصاتانهی کوردیان تثدایه مل کهچی داواکارییهانی خؤی بکا. بؤیه لهم رووهوه ههر کاتثک دهرهتانی وتووثژ رهخسابث، کهصکی لث وهرگیراوه (جا چ لثکدانهوی دروستی له سهر بووبث یا نهبووبث). لهم کاتانهدا وتووثژ ههم وهک ئامرازی سیاسی کهصکی لث وهرگیراوه و ههم وهک تاقیکردنهوهیهکی وزهی خؤ و ههم وهک پشوویهک بؤ ئهو هثزانهی که بهردهوام خهریکی شهذثکی نابهرابهر بوون.
بهصام ئهگهر ئهو کاتانه وتووثژ تهنیا یهکثک له رثگاکان بوو و تهنیا له پاص خهباتی چهکداریداو وهک پاشکؤی ئهم خهباته سهیری دهکرا، ئهوا ئیستا وهک رثگای سهرهکیی چارهسهرکردنی کثشهکه باسی لث دهکرث. گرنگترین تیؤری پاصپشتی ئهم بؤچوونهش ئهوهیه که له ئثران رهوتثکی ریفؤرم خوازی له ئارادایه و دهرفهت و لایهنی وهها ههن که دهکرث دهرگای ئهم مهسهلهیهیان له گهصدا بکرثتهوه.
بهذای من دهکرث ئهم مهسهلهیه له دوو روانگهوه بدرثته بهر لثکؤصنیهوه، یهکهم له روانگهی پرؤسهی ئهو وتووثژانهی که به ئاشکراو نائاشکرا لثرهو لهوث له ئارادا بوون ههتا قؤناغی سهرکهوتنی ریفؤرم خوازان له ئثران. دووههم له روانگهی ئهو زهمینه سیاسی و کؤمهصایهتیهی که به گشتی له ئارادایه.
سهبارهت به روانگهی یهکهم دهتوانین بصثین که له دوای سهرکهوتنی شؤذشی ۵۷ هوه پرؤسهیهکی وتووثژ له ئارادا بووه . دهسپثکهکهی به شثوهی سهرهکی وتووثژوکانی وهفدی نوثنهرایهتی گهلی کورد( پثکهاتوو له حیزبه سیاسیهکانی ئهو سهردهمه) له گهص رژیم بوو. دوواترینیشی به شثوهی سهرهکی دانیشتنهکانی دکتؤر قاسملو له گهص سهحراروودی و ئهوانی دیکه بوو. له نثوان ئهم دوو خاصهدا به هؤی ئهو گؤذانانهی که له شانؤی سیاسیدا رووویدا، حیزبی دموکرات وهک حیزبی سهرهکیی خهباتی چهکداری لایهنی سهرهکی ئهو وتووثژانه بووه، که کهم تا کورت، ئاشکراو نائاشکرا لثرهو لهوث روویانداوه. وهک بینیمان ئهم وتووثژانه که له راونگهی لایهنی کوردیهوه چنینهوهی بهرههمهکانی خهباتی چهکداری له رثگای وتووثژهوه بوو، نه تهنیا هیچ ئاکامثکی پؤزیتیضی لثنهکهوتهوه، بهصکو زهرهری گهورهی به خهباتی چهکدارانه گهیاندو سهلما که خهباتی چهکداری له تیوری(گوشار بؤ سهر دوژمن به مهبهستی مل کهچ کردنی) دوچاری ههصهی ستراتیژیک بووه. له راستیدا وتووثژ هیچ کاتثک قؤناغهکهی لانیکهم ههنگاوثکیش بهرهو پثش نهبرد. به رای من هؤیهکانی سهرنهکهوتنی وتووثژ لهم قؤناغهدا دهکرث لهم خاصانهی خوارهوهدا چذ بکرثتهوه:
ـ کؤماری ئیسلامی له دوای سهرکهوتنی شؤذشی ۵۷، قؤناغی پهرهپثدان و چهسپاندنی دهسهصاتی خؤی تثپهذ دهکرد. که واته ئهگهر وتووثژیشی کردبثت، ئهوا گهمهیهک بووه لهم پرؤسهیهدا و قؤناغ به قؤناغ کهصکی لث وهرگرتووه بؤ وهرگرتنی دهرفهتی زیاتر.
ـ رژیم سهرهرای بهصثنهکانی خومهینی له پثش به دهسهصات گهیشتنی بؤ چاره سهر کردنی مهسهلهی کهمهنهتهوهکان، هیچ کاتثک خاوهن بهرنامهیهکی گهصاصه کراو بؤ چارهسهر کردنی ئهم کثشهیه نهبووه. واته هیچ پهیوهندییهکی له گهص چهمکه مؤدثذنهکانی وهک فدرالیزم و خودموختاری و… نهبووهو وهک سهحراروودی له کاتی وتووثژ له گهص قاسملودا ئاماژهی پثدهکا تیؤرهکانی ئهوان ههصقوصاوی سهردهمی سهرهتای ئیسلامهو تازه بؤچوونی جؤراوجؤریش له سهر ئهو سهردهمه له ناو رژیمدا ههبووه.
ـ نهبوونی بهرهیهکی دیمؤکرات و پثشکهوتنخواز له ئاستی ئثراندا که پشتیوانی له چارهسهرکردنی مؤدثذنانهی کهمه نهتهوهییهکان بکا، له راستیدا ئهمه رژیمی له دؤخی پشت سهری خؤی دصنیا کردبوو.
ـ لاواز بوونی جووصانهوه له ناو کهمینهکانی دیکهدا.
ـ شهذی ئثران _ ئثراق. ئهم شهذه وصاتی بهرهو میلیتاریزه بوون پاص پثوه ناو لایهنی توندرهوی به هثزتر کرد.
ـ بوونی شهذثکی خوثناوی له ناو ههر دوو لایهندا. ئهم شهذه هیچ بذواو متمانهیهکی له ههر دوو لایهندا نههثشتبوو.
ـ پشت بهستنی خهباتی چهکداری به وصاتانی دیکهی ناوچهکه، ئهوهندهی تر لایهنی دیکهی بهدگومانتر دهکرد.
ـ پاشهکشهکردنی بهردهوامی لایهنی کوردی له ناوچهکانی ژثر دهسهصاتی و کشانهوهی بؤ ئهو دیو سنوور.

دووههم، بارودؤخی سیاسی و کؤمهصایهتی.
به رای من خاصی وهرچهرخان لهم بوارهدا، قؤناغی کؤتایی هاتنی شهذی ئثران_ ئثراقه. رژیم دهیزانی که له دوای شهذ پثویسته دؤخی ئثران ئارام بنوثندرث( درثژه پثدانی شهذ به مهبهستی سهرکوتی نهیاران و سهقام گیر کردنی دهسهصات بوو) تا ههم دهسهصاتی تهواوی خؤی به سهر وصاتدا به تهواوی دنیا نیشان بداو ههم دوای شهذ قؤناغثکی دیکه له شثوهی بهذثوه بردن له ئارادا بوو که پثویستیی به هثمنایهتیهکی زیاتر دهکرد. رووبهرووبوونهوه له گهص ئاسهوارهکانی شهذو بهرثوهبردنی گهصاصهئابووریهکانی رژیم، خهسصهته سهرهکیهکانی ئهم قؤناغه بوون. لهم قؤناغهدایه که رژیم به مهبهستی زهبر لثدانثکی بنهذهتی له خهباتی چهکداریی لایهنی کوردی، دهکهوثته خؤ و رووداوهکهی ضییهننا دهقهومث.
شهذی ئثران ـ ئثراق کاتی خؤی ههموو شتثکی دیکهی خستبووه ژثر سثبهر و رکثفی خؤیهوه، بهصام به نهمانی شهذ کثشه ناوخؤیهکان رواصهتی راستهقینهی خؤیان دهنوثنن و ئیتر لثرهوه رژیم له وتووثژی نهثنی وهک ئامرازثکی کوشنده له دژی لایهنی ئؤپؤزیسیؤنی کوردی کهصک وهردهگرث. 
رژیم لهم کاتهدا له ترس و نیگهرانیی لایهنی کوردی( له کؤتایی هاتنی شهذی ههشت ساصه) کهصکی وهرگرت و قؤستیهوه. له راستیدا رووداوی ضییهننا خاصی کؤتایی قؤناغی یهکهم واته قؤناغی نائاسایی شهذه. ههصبهت ههرچهند دوای ئهم قؤناغه شهذی پارتیزانی درثژهی کثشاو چهند ساصی تر ی خایاند، بهصام ئیستا ئیتر له دؤخثکی دیکهدا بهرثوه دهچوو ـ کؤتایی شهذی ئثران و ئثراق_ به نهمانی شهذ بهره بهره کثشه ناوخؤییهکان بهرجهسته دهبنهوهو ئاص و گؤذهکانی ناو رژیم دهست پثدهکهن که سهرئهنجام خؤی له دیاردهی بهرهی دووی خوردادا دهبینثتهوه. رثک ههر لهم قؤناغهیشدایه که دهسهصاتی کوردی له کوردستانی ئثراق به گوشار سهرخستنی ئؤپؤزسیونی کوردی ئثرانی، کؤتایی به قؤناغی شهذی چهکداری دثنث.
دووی خورداد له گهص خؤی رهوتثکی به کوص و کفی سیاسی و کؤمهصایهتی و فهرهه نگی دثنث که هومثد به ئاص و گؤذی ئاشتی خوازانه و له سهره خؤ تهواو به هثز دهکا. ئهمه هومثدثکی گهوره تهنانهت له ناو بهشثکی بهرچاوی ئهوانهشدا چث دهکا که دهنگیان به دووی خورداد نهدا. لثرهوه هومثد به وتووثژ وهکوو ئامرازثکی مهدهنی و مودثرن بثگومان گهشه دهکا. بهصام رابردوویهکی تاص له بهر دهستدایه و لایهنی ئؤپؤزسیونی کوردیش له فشاری سهربازیی خؤی بؤ سهر رژیم کهوتووه. ههر وهها لایهنی کوردی رایگهیاندووه که بؤ وتووثژ مهرجی خؤی ههیه وحازر به وتووثژی نهثنی نیه. لثرهدا لایهنی کوردی له رهوتی ئهو رووداوانه هثز وهردهگرث که ناوچهکهی گرتووهتهوهو ئهمه دهکا به بهدیلی گوشاری سهربازی.
لهم قؤناغهوه ههتا قؤناغی ههصبژاردنهکانی مهجلیسی حهوتهم که خاصی کؤتایی رهوتی ریفؤرم خوازانهی بهرهی دوووی خورداد له ئثرانه، ئهگهر چی شایعهی وتووثژ له نثوان ههر دوو لایهندا به گوث دهگا، بهصام لانی کهم شاهیدی رووداوی وهک تیرؤری ضییهننا نین تا به رهسمی سهلمثنهری ئهوه بثت که هثشتا وتووثژههر بهردهوامه. له راستیدا زهمهنی نثوان دووی خورداد و مهجلیسی حهوتهم که رهنگه شیاوترین و لهبارترین قؤناغی وتووثژ بؤ ههر دوولایهن بوو، هیچی لهنهکهوتهوه. رهنگه ههوصی زؤریش درابث، بهصام به هؤی هاودژیی له ناو رژیمدا و به هؤی ئهوه که رژیم هثشتا ههندث له تایبهتمهندییهکانی قؤناغی دهورانی شهذو پثش شهذی ماوه( وهک نهبوونی گهصاصهیهکی مودثرن) به ئهنجام نهگهیشتوون.
بهصام که ئثستا باصی پاوانخواز دهستی ههره باصای پهیدا کردووه وکؤنتذؤصی مهجلیسیشی گرتؤته دهست وکؤتایی به رهوتی ریفؤرم خوازی دووی خورداد هثناوه، دؤخی کوردی بهرهو کوث دهذوا. رثک له دؤخثکی وادایه که ههندثک کهس باس له وتووثژ دهکهن و وهک رثگا چاره سهری کثشهی کورد له کوردستانی ئثران باسی دهکهن. جا داخؤ له پارسهنگثکی سیاسی وههادا پثشنیارثکی وا تا چهنده دهرفهتی پراکتیزه کردنی ههیه. به رای من ئهم پثشنیاره زؤرتر پشت ئهستور به دؤخی ناوچهکهیه( هاتنی ئامریکا و به هثز بوونی دؤخی کورد له ناوچهکه) ئهوانهی باس لهمه دهکهن زؤرتر لایهنی دهرهکی دهبینن ههتا دهروونی. جگه لهمه پهیوهندی رژثم له گهص کوردهکانی ئثراق باشه و له کوردستانی ئثرانیش دهرفهتی جووصانهوهی فهرههنگی رهخساوه (رهنگه دهرکردنی ههفته نامهی ئاشتی ترؤپکی ئهم مهسهلهیه بث. ئهم ههفته نامهیه ههوص دهدا نوثنهری داکؤکی کردن له مافهکانی کورد بث و پلؤرالیزمثکی فیکری له بابهته بصاوکراوهکانی خؤیدا رهچاو دهکا). ههر وهها به پثی ههوالثک که رؤژنامهی هاوصاتی بصاوی کردؤتهوه، وهفدثکی رژیم له کؤبوونهوه له گهص کوردهکانی ئثراق پشتیوانیان له دابهش بوونی ئثراق به سهر سث ناوچهی کوردی و سوننی و شیعهدا کردووه. ههر وهها دؤخی راوهستاو و مهندی ئؤپؤزیسیؤنی کوردی ئثرانی، ههندث بهرهو ئهوه پاص پثوه دهنث که له رثگای وتووثژهوه تاکانثک به دؤخهکه بدرث. بهصام ئهمه تا چهنده مومکینه.
به رای من ئهگهر چی ئثستا دؤخی دهرهکی فشارثکی گرنگه بؤ سهر رژیم، بهصام شکستی رهوتی ریفؤرم خوازی دووی خورداد، به گشتی زهمینهی وتووثژی گهلثک لاواز کردووه. له دؤخثکی وادا گهر وتووثژ له ئارادا بث، باصی پاوانخوازی ناو رژیم ههر بهو روانگه و نیهتهی جارانهوه سهیری دهکا. واته دهبث نهثنی بثت و ئهگهریش کرا کهصکی پثویستی لثوهرگرث. ههروهها وهک زهمینهیهکی دیکهی پثشبذکث له گهص ئامریکادا سهیری دهکا.ئهگینا ناکرث له نهبوونی گهصاصهیهکی مودثرن و له بارودؤخی سهرکوتی ریفورم خوازی رهچاوی وتووثژ بکرث به مهبهستی چاره سهر کردنی راستهقینهی کثشهکان. 

تاریخ انتشار : ۳۰ دی, ۱۳۸۲ ۳:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

سال ها روال رایج این‌گونه بود که ایالات متحده آمریکا تعیین می‌کرد که در غرب آسیا چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید رخ دهد. بدون توافق و دخالت آمریکا در گذشته ای نه چندان دور هیچ مناقشه و بحرانی رفع نمی شد. اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست آن چیرگی گذشته آمریکا در منطقه رو به کاهش می باشد و بسیاری از مسائل مهم منطقه بدون حضور و حتی مشورت با آمریکا روی می دهد.

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!