یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۶

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۶

ستاندن مال، ذرە ذرە

کلام آخر اینکە، در بحبوحە تاثیرگذاریهای معین نیروهای اجتماعی و سیاسی بر همدیگر در مقطع انتخابات، و طرح گفتمانهای مختلف، این نە تهدید و فشار یک جناح خاص، بلکە در نهایت برآمد نهائی حضور واقعی نیروهاست کە جهت اصلی را تعیین می کند. بنابراین هنوز برای برآمد جدی تر نیروهای مدنی برای طرح مطالبات خود، فرصت هست.

تا بە انتخابات اسفندماە نزدیکتر می شویم، کشمکشها حول مسئلە رد صلاحیتها بویژە در رابطە با انتخابات مجلس١، در میان اقتدارگرایان درون حاکمیت، اصلاح طلبان، بخشی از اصولگرایان، جناح دولت و جامعە مدنی ایران سطوح مختلف تری بخود می گیرد. علاوە بر تائید صلاحیت عدەای دیگر از داوطلبان رد صلاحیت شدە، و فشارهای پشت پردە و علنی نیروهای مخالف تندروها، شاهد آنیم کە ٢٩۶ استاد دانشگاە نیز از سراسر کشور در نامەای بە روحانی نسبت بە برگزاری انتخابات غیر رقابتی هشدار دادەاند، و از طرفی دیگر نظامیان بعنوان مدعی اصلی حفظ نظام در قالب یکی از مسئولین نظامی بسیج گفتەاند کە اجازە ورود بە هیچ عامل نفوذی را بە مجلس نخواهند داد.

در یک کلام می توان گفت کە علیرغم همە تلاشهای جناح مسلط درون جمهوری اسلامی در مهندسی کردن انتخابات در سطح بسیار بالا، اما با ادامە فشار هم از طرف جناح دولت (سخنرانیهای روحانی در این خصوص)، کارگزاران (حملات رفسنجانی بە شورای نگهبان) و اصلاح طلبان (واکنش خاتمی)، و بخشی از جامعە مدنی، این جناح می رود کە در سطوح معینی از مواضع قبلی خود عقب بنشیند کە این خود را در تائید مجدد صلاحیت تعداد معینی از رد صلاحیت شدگان باز می یابد.

در مورد چگونگی ادامە این روند، اینکە ادامە فشارها می توانند منجر بە عقب نشینی بیشتر اقتدارگرایان و تائید صلاحیت بیشتری از رد صلاحیت شدگان بشوند، می توان هم بشیوە منفی و هم مثبت گمانە زنی کرد. اینکە، از این بیشتر جناح اقتدارگرا عقب نخواهد نشست و با حفظ اکثریت داوطلبان خود، بە داستان ردصلاحیت شدگان برای همیشە پایان خواهند داد، و یا اینکە هنوز این امید هست کە در صورت ادامە فشارها، جناح اقتدارگرا بیشتر عقب بنشیند و ردصلاحیت شدگان بیشتری تائید صلاحیت شوند. 

شاید تمامی این مسائل در قبال این امر زیاد مهم جلوە نکند کە علیرغم اصرار جناح اقتدارگرا کە بر ژست شکست ناپذیری خود تاکید ویژەای می کند و می خواهد چنین نشان بدهد کە سد نفوذ ناپذیری ست، عملا در این روزها در مقابل فشار جناحها و نیروهای مقابل عقب می نشیند و بعینە امتیاز می دهد. نیروئی کە نمی تواند خود را در خارج از دایرە کنش و واکنشهای درون جامعە سیاسی ایران یک بار برای همیشە تعریف کند و لاجرم بمانند هر وجود اجتماعی دیگر ناچار بە پذیرش تاثیرات خاصی است.

و حال سئوال این است کە اگر بخصوص جامعە مدنی ایران از جملە در هیئت فشارهای مدنی (از نوع نامە استادان دانشگاە)، با طرح خواستەهای خود از جملە حق شهروندی در خصوص مشارکت شهروندان در امر نمایندگی مجلس، و طرح مطالبات عدیدە دیگر از جملە گسترش حقوق شهروندی و لغو نظارت استصوابی و بە حق خود بە حاکمیت فشار می آورد، می توانست چقدر بە تغییر در آرایش نیروهای سیاسی در داخل کشور منجر شود، و اقتدار انحصارطلبان را با مشکلات جدی در آستانە انتخابات مواجە کند. فشاری کە از طریق تضعیف اقتدارگرایان راە را برای دمکراتیزە کردن کشور بهتر بگشاید. 

اقتدارگرایان و از جملە رهبر نظام و سپاە کە با امر برجستە کردن نفوذ دشمن بە مصاف جناحها و نیروهای مخالف خود در انتخابات رفتەاند، متوجە نیستند کە یک فاکتور اصلی را از دست دادەاند کە آن نیز همانا تضعیف ایدە دشمن در روانشناسی مردم بعلت قرارداد برجام می باشد. برجام، منطقا گسترش روابط را می طلبد و بنابراین پارادایم دشمن عملا در این مقطع با دشواریهای معینی روبرو شدە است. واقعیت این است کە ایدە دشمن، نفوذ اجتماعی چندانی در این مقطع برای آنها نمی آورد و از این منظر ایجاد بسیج اجتماعی برای رای دادن بە نیروهائی کە بە این ایدە  معقتدند، دشوار.

کلام آخر اینکە، در بحبوحە تاثیرگذاریهای معین نیروهای اجتماعی و سیاسی بر همدیگر در مقطع انتخابات، و طرح گفتمانهای مختلف، این نە تهدید و فشار یک جناح خاص، بلکە در نهایت برآمد نهائی حضور واقعی نیروهاست کە جهت اصلی را تعیین می کند. بنابراین هنوز برای برآمد جدی تر نیروهای مدنی برای طرح مطالبات خود، فرصت هست.

 

زیرنویس:

١ـ امروز، تاریخ دهم فوریە ٢٠١۶، سرانجام شورای نگهبان لیست نهائی کاندیداهای مجلس خبرگان را انتشار داد

تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن, ۱۳۹۴ ۸:۴۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران