یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۸

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۸

سمت ها و سیاست ها شفاف تر می شوند!

از این منظر که نگاه کنیم، برای آن که اپوزیسونی از نوع پوزسیون نباشیم، شرطش توانائی گسست رشته های خویشاوندی ما فعالین اپوزسیون با استبداد، گسست رشته های الفت ما با فرهنگ استبدادی است. شرطش این است که نشان دهیم نه تنها در گفتار، بلکه در کردار خود در سمت دموکراسی و حقوق بشر قرار داریم. پیش شرط پیروزی دموکراسی و حقوق بشر در ایران، پیروزی دموکراسی و حقوق بشر در اپوزسیون در نگاه و فرهنگ سیاسی ماست. آیا ما پیروز شدگانیم؟

فرایندی که هم در پوزسیون و هم در صفوف اپوزسیون در حال گسترش است، شفافیت بیشتر سمت ها و سیاست ها ست. در متن این فرایند آنچه که اهمیت افزون خواهد یافت متمایز شدن راهبردهائی است که به آینده ایران در دموکراسی و حقوق بشر راه می برد. موافق منطق این فرایند، دوری و یا نزدیکی کارپایه های نظری و سیاسی با سرشت و اهداف دور و نزدیک جنبش شهروندی ملت ایران آشکارتر شده و در کانون مجادلات نوظهور در اپوزسیون قرار خواهد گرفت. مهم ترین رویدادهای سه- چهار هفته اخیر، حامل نشانه هائی از این فرایند است:

سفر خامنه ای به قم که برای ترمیم مشروعیت دینی “رهبر” برنامه ریزی و اجرائی شد، نه تنها بر مشروعیت او در نزد مراجع معتبر نیافزود، بلکه شکافی را که روحانیون مستقل را از روحانیون حکومتی متمایز می کند آشکار تر کرد. هیچیک از مراجع با اعتبار با خامنه ای دیدار نکردند و رفتن دوباره وهراسناک او به قم که چند روز پس از بازگشت از سفر رسمی صورت گرفت، از سوی محا فل مطلع نشانه شکست و بی اعتباری روز افزون دین حکومتی و دستگاه آخوندی حکومتی، ارزیابی شده است. سفر ناکام خامنه ای تائید می کند که خیزش و جنبش شهروندی مردم ایران چنان ضربت کارسازی به حکومت ولائی وارد آورده که با نیروها وامکانات حکومتی قابل ترمیم نیست. نفرت آشکار او ازجنبش سبز که برپادارندگان و فعالین آن را “میکرب” نامید، نشانه دیگری بر تائید همین ارزیابی است. خطاب های خامنه ای در این سفر از این نظر نیز در خور تحلیل است که عریان تراز هر زمان، انحطاط و سیر قهقرائی را که دامنگیر کشور شده در برابر چشمان همگان باز نهاد. او در این سفر سمت و سرشت واقعی “جمهوری اسلامی” را با شفافیت در خور توصیف کرده است. “بهعلت ذات وماهیت دینی جمهوری اسلامی، نظریه پردازی درهمه عرصه ها ازجمله سیاست، اقتصاد، مدیریت، مسائل تربیتی و دیگر مسائل کشور برعهده علمای دین یعنی کسانی است که اسلام را می شناسند و متخصص این امرهستند”

راهکا ر “رهبر” برای برون رفت از بحران، فرو بردن بیشتر جامعه در مرداب ولایت مطلقه فقیه است. کاملا قابل فهم است که چرا او از مجلسیان خواسته است تا قانونی برای نظارت بر نمایندگان و کنترل گفتار وکردارشان طراحی و تصویب کنند. در واکنش به این دستورالعمل خامنه ای بود که کروبی با بصیرتی قابل تحسین آنرا بزرگترین خیانت به میراث مشروطیت وتبدیل مجلس نمایندگی مردم به آلت دست و بازیچه قدرت توصیف و محکوم کرد. در امتداد همین توصیف و محکومیت می توان به ویرانگری علیه دانشگاه اشاره کرد. اکنون در پی فرا دستی طرفداران دولت پادگانی کودتا در هیات امنای دانشگاه آزاد که با حکم ولائی خامنه ای ممکن شد، دانشگاه علوم پزشکی تهران منحل اعلام شده است. این مقدمه ویرانگری گسترده علیه دانشگاههای کشوروسرخط تباهی های بی سابقه برای جوانان، مردم و میهن ماست.

نشانه های تازه کماکان حاکی از گسترده تر و عمیق تر شدن شکاف ها در صفوف حکومت کنند گان است. اختصاص سرمقاله ارگان سپاه پاسداران در رد برخی فکر و ذکرهای احمدی نژاد و سرزنش او به خاطر آشکار گوئی این فکر که “دولت در راس امور است و نه مجلس” و اعلام جانبداری آشکار وی از مشائی که “مکتب ایرنی” را در برابر “مکتب اسلامی” علم کرد، از شمار نشانه های با اهمیت است. قاعدتا باید افراد و محافلی در سپاه که نزدیک تر به خامنه ای هستند، از پیش خود و یا به اشاره “رهبر” به تحریر و نشر مقاله اقدام کرده باشند. نشانه ای از بازتاب آن در سپاه و بسیج در دست من نیست اما دور ازعقل نخواهد بود که آنرا علامت خلل پذیر بودن ساختار به ظاهر مستحکم سپاه و بسیج ارزیابی کنیم. برآمد نشانه های مطمئن دایر بر خلل پذیری سپاه و بسیج حائز اهمیت تحلیلی است، چون بدون فروپاشی ارگان های سرکوب رژیم و یا بازماندن وسرپیچی، انصراف و امتناع آنها از سرکوب جنبش، پیروزی مردم ناممکن است.

در شرایط امروز ایران، نشانه ها حاکی از پیشروی دولت ولائی – سپاهی کودتا در مسیر اهدافی است که در برابر خود دارد. این اهداف برآگاهان سیاسی پوشیده نیست اما بیش از پیش باید متوجه بود که محرک و خاستگاه این اهداف، نیروهای اجتماعی معینی هستند که ارضای منافع غارتگرانه و علایق ارتجاعی خود را در خاموش ساختن بیداری مردم و سرکوب جنبش شهروندی آنان جستجو می کنند. اتفاقا از ناحیه وجود همین محرک و خاستگاه است که ما شاهد ترفندهائی هستیم که می کوشد از دولت ولائی- سپاهی، چهره ای در فاصله و تفاوت با آن تصویر شکسته و ابطال شده ای که از “نظام آخوندی” در آگاهی مردم برجاست، بسازد و عرضه کند. توانا ئی استمرار این ترفندها و ظرفیت به صحنه راندن سناریو های جدید با بازیگران نوظهور، برخاسته از استمرار حیات و ثبات نسبی نیروهای اجتماعی است که منابع و ثروت های کشور را غارتگرانه در اختیار دارند و قدرت اقتصادی و سیاسی ایران را به انحصار خود درآورده-اند.

منطق منافع غارتگرانه و علایق استبدادی و نظرگاههای ارتجاعی ایجاب می کند که به بازیگران جلوی صحنه به چشم جنس بازار نگاه کند که تاریخ مصرف محدود و بهای معیین دارند. نباید از خاطر برد که احمدی نژاد با داعیه مخالفت با دولت های رفسنجانی و خاتمی و با شعار بازگرداندن “نظام اسلامی” به سرچشمه های اصیل خود، میداندار انتخابات ریاست جمهوری شد. ظاهرا این گزاره که “هر پوزسیونی، اپوزسیونی از نوع خود می پرورد” در متن بحرانی که همه ارکان “جمهوری اسلامی” را در خود فرو برده، اکنون دست در کار چهره آرائی های تازه تری است.

این اتفاق می تواند میدان جاذبه ای از کار در آید که اصولگرایان منتقد را بسوی اصلاح طلبی ولائی و آن دسته از اصلاح طلبان را که دوام و بقای جمهوری اسلامی دغدغه اصلی شان است، بسوی اصول گرایان بکشاند. چنین کششی برای رفتن بسوی اصول گرایان در بخش هائی از همراهان “راه سبز امید” مشهود تر از آن است که بتوان انکار کرد. آنها که از روشنگری پیرامون وجود اختلافات در صفوف سبزهای پایبند به اسلام سیاسی، ترسان و گریزان هستند، محق نیستند زیرا دانسته یا نادانسته به روی خویشاوندی پنهان و آشکار با استبداد پرده می کشند.

استقامت های آقای موسوی و آقای کروبی در دفاع از اهداف جنبش سبز، این دو شخصیت را در مسیری قرار داده است که پرورنده این استعداد در آنهاست که میان گذشته و حال خود خط فاصل هرچه نمایانتری ترسیم کنند.

شبکه های اجتماعی پیشرو از جمله وظایفی که برای خود می شناسند، بالندگی همین استعداد است. بالندگی این استعداد یک ضرورت عینی است و همه نیروهائی را که در جنبش شهروندی ملت ایران مشارکت دارند و در راه تحقق اهداف آن می کوشند، در بر می گیرد. سرشت عینی این ضرورت به درجه ای است که همه ایرانیان را به درک آن و به پاسخ گفتن به آن فرا می خواند. کافی است اندکی با فاصله اما با شهامت مدنی به همین اپوزسیون برون مرز نگاه کنیم:

در صفوف جمهوریخواهان سکولار مباحثی جریان دارد که می کوشند به اهداف خود صورت بیان مشخص تر و محتوای شفاف تری ببخشند. همین بازنگری نقادانه به شعار “انتخابات آزاد” که در بیان کلی و خالی از هدف مشخص، هرکس می تواند از ظن خود یارش باشد، یک نمونه است. در ماههای نخست بر آمد جنبش سبز، نقد این ابهام و طرح این پیشنهاد که انتخابات آزاد باید ناظر بر مضمونی مشخص و اثباتی باشد، مورد توجه قرار نگرفت. اکنون این بحث در صورت و محتوای غنی تری از مباحث محوری در محافل جمهوریخواهان برون مرز است.

در صفوف مشروطه خواهان طرفدار پادشاهی، گرایش های تازه ای گسترش یافته و می کوشد خود را تحکیم کند.

در چپ ایران و مشخصا” در جنبش فدائی و در صفوف سازمان، درگیرهای دو دهه اخیر در آستانه ثمردادن است. انگیزش اصیل ترسیم چنان خط مرز شفافی میان گذشته و حال ماست که به دموکراسی و حقوق بشر، به پیش راندن ایران بسوی آینده ای درآزادی و تجدد و عدالت راه می برد. ما این آگاهی را یافته ایم که از خود تعریف تازه بدست دهیم. احسا س می کنیم با محتوائی تازه، بار دیگر با سنت آموزش جزنی دایر به گذشتن از خود در راه اعاده حیثیت چپ، همباز و همبستر هستیم! حیثیتی که بر اثر پشتیبانی از آیت الله خمینی در سال های ۶۲- ۵۸ آسیب دید.

رویدادی که تمام این گیر ودارهای جور و ناجور، و رنگا رنگ و متکثر را در وحدتی دیالکتیکی با یکدیگر مربوط می سازد، خیزش نافرمانی مدنی و جنبش شهروندی ملت ایران، جنبش سبز است. اکنون هیچ اتفاق و تغییر با اهمیتی در حیات سیاسی و اجتماعی ایرانیان را نمی توان بیرون و بی ارتباط با جنبش سبز ملت ایران مورد تحلیل واقعبینانه قرار داد و یا شناخت آینده نگران های از آن ارائه کرد.

ایران ۱۵۰ سال است که در پیکار علیه استبداد بسر می برد و در این بستر زمانی، برپا دارنده دو انقلاب بوده است. در سراسراین تاریخ خونبار نبرد علیه دیکتاتوری، آنچه که واقعیت یافته و واقعیت دارد تسلسل استبداد است. رویداد تاریخ ایران، پائین کشیدن مستبدین قدیم و بالا نشاندن مستبدین جدید بوده است. جنبش سبز ملت ایران، بمثابه مشروطه دوم در شرایط امروز ایران و جهان، دگر گشت تازه ای در حیات تاریخی میهن ماست. آنچه که از این رویداد یک دگرگشت نوین برساخته است، تمرکز پیکار سبز و اهداف آن روی “چیستی” حکومت است. پایان دادن به استبداد درکشور و انتخاب نظام دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر و برابر حقوقی شهروندان به جای آن، معنای پیکار سبز است.

از این منظر که نگاه کنیم، برای آن که اپوزیسونی از نوع پوزسیون نباشیم، شرطش توانائی گسست رشته های خویشاوندی ما فعالین اپوزسیون با استبداد، گسست رشته های الفت ما با فرهنگ استبدادی است. شرطش این است که نشان دهیم نه تنها در گفتار، بلکه در کردار خود در سمت دموکراسی و حقوق بشر قرار داریم. پیش شرط پیروزی دموکراسی و حقوق بشر در ایران، پیروزی دموکراسی و حقوق بشر در اپوزسیون در نگاه و فرهنگ سیاسی ماست. آیا ما پیروز شدگانیم؟

تاریخ انتشار : ۲۰ آبان, ۱۳۸۹ ۱۱:۳۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…