چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۶

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۶

ضرورت ایجاد نظام رفاە مدرن

دولت رفاە اساسا یک مقولە مدرن است کە ناشی از ایجاد دولتیست کە در آن بنوعی تعادل طبقاتی میان سرمایەدران در یک طرف و کارگران و زحمتکشان در طرف دیگر ایجاد شدەاست. و این تعادل طبقاتی کاملا ریشە در حضور کارگران و زحمتکشان در ارگانهای صنفی ـ طبقاتی خود و اعمال عملی ارادە و خواست آنها دارد؛ البتە همراە با تحول نسبی در نگاە سرمایەداران و دولت بورژوازی در امر چگونگی تسلط طبقاتی کە با اسلاف خود دارای فواصل معینی اند.

کشور از نبود نظام تامین اجتماعی مدرن بشدت رنج می برد. نە تنها سیستم اداری درستی در این رابطە وجود ندارد، بلکە چنانکە از تجربە کشورهای پیشرفتە بویژە در کشورهای اسکاندیناوی بر می آید، وجود چنین سیستمی کاملا بستگی بە نظام سیاسی ای دارد کە در آن در بستر وجود آزادی، دمکراسی و پلورالیسم سیاسی امکان حضور سندیکاها و اتحادیەهای کارگری مستقل، حق اعتصاب و اعتراض، حضور فعال زنان، نظارت افکار عمومی بر دولت و سرانجام امکان دولت جوابگو فراهم است.

در ایران با اینکە در سال ١٣٨٣، «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» تصویب شدەاست و طیفی از ماموریتهای متنوع در حوزە رفاە را بر دوش دستگاههای مختلف تعریف کردەاست، اما بگزارش ایلنا تمام اینها منجر بە این نشدە کە نظام متمرکزی در حوزە رفاە و تامین اجتماعی بوجود بیاید. بنابر این گزارش علت آن هم نبود منابع مالی پایدار برای اجرای این کار است. ایلنا می گوید “در این قانون استفاده از منابع هدفمندی یارانه‌ها، منابع عمومی، تامین منابع از طریق دولت، کارفرمایان و کارگران، کمک‌های مردمی، وقف، خمس و زکات، صدقات و نذورات، منابع، اموال و دارائی‌های نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت وجوه و ذخائر دستگاههای اجرائی دولتی و… برای تامین مالی حمایت‌های مندرج در آن پیش بینی شده است اما جز منابع هدفمندی یارانه‌ها و منابع عمومی و مشارکت کارگر و کارفرما که امکان تحقق آن از سال ۵۴ در قانون تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است، منابع دیگر روی کاغذ نقش بسته‌اند؛ به این معنی که هیچ تکلیفی برای دستگاه‌های مذهبی و انقلابی تعیین نشده است که صدقات، نذورات، خمس و زکاتی که جمع می‌کنند را در اختیار دولت بگذارند تا صرف تامین حال و آتیه نیازمندان شود؛ تازه این دستگاه‌ها از بودجه عمومی برای تجهیز منابع خود استفاده می‌کنند و اساسا کاری با کم و کاستی‌های تامین اجتماعی و سازمان‌های امدادی و حمایتی ندارند.”

بە زبان دیگر دستگاههای مذهبی و انقلابی نە تنها یک شاهی در این مورد نمی پردازند، بلکە با تخصیص منابع عمومی بە خود (از طریق بودجە دولت)، از بیت المال هم بە نفع خود کاملا استفادە می کنند! یعنی آنان دو بار می چاپند: یک بار از طریق ارگانهای خود و بار دیگر از طریق بودجە عمومی. و همە این کارها گویا برای ترویج مذهب و عقاید انقلابیست!

دستگاههای مذهبی و انقلابی (و یا گردانندگان آنها) کە در مقطع انقلاب ۵٧، بنابر ادعای خود برای کمک بە مستضعفین آمدەبودند، حال سالهاست کە بە عامل اصلی استثمار همان مستضعفینی تبدیل شدەاند کە آنان را بقدرت رسانیدند.

البت بایە گفت کە بە فرض اجرای همان قانون مصوب ١٣٨٣هم، کشور بە هیچ وجە دارای یک سیستم رفاە مدرن نخواهدشد و با آن فرسنگها فاصلە خواهدداشت، زیرا چنانکە در ابتدای مقالە بە آن اشارەشد، وجود دولت رفاە مدرن بستگی تام بە وجود یک سیستم دمکراتیک با مولفەهای آزادی، دمکراسی و پلورالیسم سیاسی دارد کە بە نظر نمی رسد دولت تئوکراتیک موجود کە خود را حامل حقیقت مطلق ارسالی از آسمان می داند، اساسا مایل بە ایجاد آن در کشور باشد.

دولت رفاە اساسا یک مقولە مدرن است کە ناشی از ایجاد دولتیست کە در آن بنوعی تعادل طبقاتی میان سرمایەدران در یک طرف و کارگران و زحمتکشان در طرف دیگر ایجاد شدەاست. و این تعادل طبقاتی کاملا ریشە در حضور کارگران و زحمتکشان در ارگانهای صنفی ـ طبقاتی خود و اعمال عملی ارادە و خواست آنها دارد؛ البتە همراە با تحول نسبی در نگاە سرمایەداران و دولت بورژوازی در امر چگونگی تسلط طبقاتی کە با اسلاف خود دارای فواصل معینی اند.

 

تاریخ انتشار : ۵ اسفند, ۱۳۹۹ ۶:۲۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

پیش و پس موشک‌ها!

جمهوری اسلامی به دولت‌های عراق، عمان، عربستان و اردن خبر ‌داد که تصمیم به عملیات هوایی از خاک ایران به خاک اسرائیل دارد. عملیاتی که ناگزیر از آسمان کشورهای حد فاصل خواهد گذشت. با این کار، قدرت‌های جهان و کشورهای منطقه مرتبط با فضای جنگی و نیز مشخصاً دولت اسرائیل را از قبل نسبت به حمله، آگاهی سیاسی و نظامی داد.

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

پیش و پس موشک‌ها!

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد