سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۸

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۸

بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ آخرین تحولات کشور، و نمایشِ انتخاباتی پیشِ‌روی
حرکت مشترک ما در تحریم نمایش انتخاباتی رژیم منفور و ورشکستۀ ولایت فقیه به‌رهبری علی خامنه‌ای، پیام روشن اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم میهن ما به این رژیم است.
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: حزب توده ایران
نویسنده: حزب توده ایران
حقوق بشر! 
در سرزمین اروپا که «فرشتگان» بر آن حاکم ند، انسانيت در حال دفن شده‌ است! سرزمینی که مردگان سیاسی در آن بر صندلی قدرت نشسته اند، با سیاستهای تکراری و...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: شمی صلواتی
نویسنده: شمی صلواتی
منصور یاقوتی معلم، نویسنده متعهد و واقعگرا
مانیفست منصور یاقوتی و تمامی معلمانی که درد مردم را می فهمند، فقط در کلاس درس و آموزش خلاصه نمی شود، منصور رسالت یک معلم را فراتر از تعلیم و...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: بهروز شوقی
نویسنده: بهروز شوقی
مرا عهدیست با جانان...
سال‌هاست که حداقل ویژگی‌های یک جمهوری متعارف از قامت این نظام تارانده شده و جز حکومت اسلامی نام دیگری برازنده آن نیست... قواعد زندگی امروزین و نتایج مبارزات جهانی مردم...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: برديا سياوش
نویسنده: برديا سياوش
چه اتفاقى افتاده؟
آنچه كه در لحظه كنونى بايستى در سياست‌ها مورد توجه قرار گيرد، بیش از هر چیز ايجاد اميد در مردم است كه، رويگردانى حکومت از انتخابات به شیوه ١٤٠٠، نتيجه‌ی...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمود سيدى
نویسنده: محمود سيدى
سخنان مجید عبدالرحیم‌پور در یادمان بیژن جزنی و یاران
سخنان رفیق مجید عبدالرحیم‌پور در مراسم سازمان فداییان خلق ایران بمناسبت سالگرد ۲۹ فروردین و قتل دولتی رژیم شاه در تپه های اوین که رفقای فدایی خلق و مجاهد خلق...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
آزادی حمید نوری سیلی به صورت ایرانیان آزادی‌خواه است
حمید نوری و امثال او که در جنایتهای جمهوری اسلامی شرکت داشته‌اند باید روزی در دادگاه عادلانه ای در ایران محاکمه و مجازات شوند. تا آن زمان باید تاکید کرد...
۲۷ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: جبهه‌ی ملی ایران، سازمان‌های جبهه‌ی ملی ایران در خارج از کشور
نویسنده: جبهه‌ی ملی ایران، سازمان‌های جبهه‌ی ملی ایران در خارج از کشور

فاجعەای بدون نقطە پایان

جنگها اگرچە عقلانی بودەاند (در معنای حسابگری طرف یا طرفین درگیر جنگ)، اما همیشە غیرانسانی و غیر اخلاقی نیز بودەاند؛ اما جنگ کنونی و رقابت میان روسیە و غرب غیرانسانی تر و غیر اخلاقی تر از هر زمان دیگریست،... جنگی کە روسیە بعلت آغاز جنگ سهم بیشتری را نصیب خود می کند. در جنگی کە سایە احتمال برخورد اتمی و سلاحهای کشتار جمعی در بالاترین سطح خود وجود دارد، بی گمان صفت غیرانسانی ترین و غیراخلاقی ترین را همراە خود یدک می کشد.

در همان اوائل آغاز تجاوز روسیە بە اوکراین، ‘گوترش’ دبیرکل سازمان ملل در تعبیری تراژیک از جنگی گفت کە طرف برندەای در آن وجود ندارد. او از همان ابتدا خواهان حل مسئلە از طریق مسالمت آمیز شد.
حال ‘ویکتور اوربان’ نخست وزیر مجارستان نیز از جملە آخرین افرادیست کە در مورد جنگ اوکراین اظهارداشتە کە این نبرد می تواند تا سال ٢٠٣٠، ادامە داشتە باشد. و این در کنار سخنان دبیرکل ناتو “ینس استولتنبرگ” کە از ناگزیری ادامە جنگ گفت.
اما اگر جنگ برندەای نداشتە باشد، و قرار است تا ٢٠٣٠ طول بکشد بیگمان بازندە دارد، و بازندە قبل از هر کس و هر کشوری خود اوکراین و مردم آن می باشد. در واقع جنگ اوکراین، حادثە تراژیکی است کە جهان را دگرگون کردە و می کند، اما درست بە مانند همە جنگهای بزرگ جهان، از جملە جنگ اول و دوم، بە حساب ویرانی و بازگشت همگان در کرە خاکی ما بە شرایطی کە در آن زندگی از هر لحاظ دشوارتر و چە بسا فاجعەبارتر و بیشتر خواهدشد.

در زمانی کە ما زندگی می کنیم، قرار نیست بە علت جنگ بلوکی فروبپاشد. دیگر نە امپراطوری عثمانی و اتریش ـ مجارستان وجود دارد کە در اثر پیروزی متفقین از هم بپاشد، و نە متحدینی متشکل از آلمان نازی، ایتالیای فاشیست و ژاپن کە شکست آنها منجر بە ایجاد بلوک شرق شود. ما در جهانی زندگی می کنیم کە بعلت توازن اتمی هیچ کشور قدرتمند و یا بلوکی از هم نمی پاشد، اما کشور یا کشورهای کوچک و یا ضعیف می توانند بسیاری چیزها از دست بدهند، از جملە جغرافیای سیاسی آنها تغییر کند و طرفهای مستقیم و غیرمستقیم درگیر جنگ آن را میان خود بنوعی تقسیم کنند.در این جنگ قرار نیست دهها میلیون انسان کشتە و یا زخمی شوند، یا اینکە دهها کشور و هزاران شهر نابود و ویران گردد؛ نە، در این جنگ اما قرار است بعلت عدم پیروزی طرفی، چنان شرایطی در جهان ایجاد شود کە برزخی تر از هر زمان دیگری باشد.

جنگها اگرچە عقلانی بودەاند (در معنای حسابگری طرف یا طرفین درگیر جنگ)، اما همیشە غیرانسانی و غیر اخلاقی نیز بودەاند؛ اما جنگ کنونی و رقابت میان روسیە و غرب غیرانسانی تر و غیر اخلاقی تر از هر زمان دیگریست،… جنگی کە روسیە بعلت آغاز جنگ سهم بیشتری را نصیب خود می کند. در جنگی کە سایە احتمال برخورد اتمی و سلاحهای کشتار جمعی در بالاترین سطح خود وجود دارد، بی گمان صفت غیرانسانی ترین و غیراخلاقی ترین را همراە خود یدک می کشد.

پوتین کە بە نام منافع روسیە عمل می کند، با اعلام نگاە جدید خود بە جهان کە در آن با تسری دادن ناسیونالیسم خود بە پان ناسیونالیسم و طرح قیمومیت روسی زبانها در دیگر کشورهای پیرامون روسیە، عملا نشان داد کە آنچە سلاح ایدئولوژیک اوست همانا روسیە و مردم روس زبان اند و بس، و باقی جهان در سلسلە مراتب دیگر قرار می گیرند. نگاهی کە حزب کمونیست روسیە هم بدان آلودە است، و شاید در این مورد حتی پیشروتر از پوتین و شرکایش عمل می کند!

و در جهانی کە پان روسیسم با سلاح اتمی در هم می آمیزد، پان روسیسمی کە نمی تواند بلوکی عمل کردە و متحدینی برای خود دست و پا کند، چە غم انگیز است حسن بە ظاهر وطن پرستی ای کە نمی تواند مبنا برای یک عمل جهانی قرارگیرد. و آیا این نمی رساند کە اساسا در جهان کنونی ما دیگر نمی توان بر اساس تنها منافع یک کشور بە عمل سیاسی دست زد، و بە این وسیلە دنیا را درگیر خطرناکترین وضعیت موجود کرد؟

کسی نمی داند جنگ اوکراین چگونە پایان خواهدیافت، و اساسا چنین پیش بینی ای غیرممکن است. در دنیائی کە هیچ قدرت اتمی نمی تواند بر دیگری پیروز شود، جنگ بی معناترین کنش می تواند باشد، و درست از همین زاویە است کە گوترش از عدم پیروزی می گوید.
و جائی کە پیروزی نیست، فاجعە عمیق تر و گستردەتر از آنی خواهدبود کە می توان حدس زد و پیش بینی کرد. پیروزی می تواند بهرحال در زمانی نقطە پایانی بر کل روند بگذارد، اما در نبود آن، ظاهرا نقطە پایانی وجودندارد.
البتە زندگی و منطق آن بە ما می گوید کە هر پدیدەای در جهان آغازی و پایانی دارد، اما در مورد جنگ اوکراین باید گفت کە این آغاز و پایان در شکست همگان است.

تاریخ انتشار : ۳۰ شهریور, ۱۴۰۱ ۹:۱۶ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته‌ی ۲۱ تا ۲۸ خرداد گذشت

صاحبان نام‌های بیرون‌آمده از دودکش شورای نگهبان هر کدام بیانیه‌ای خواندند و از چنین می‌کنیم و چنان، گفتند. و از اصلاح امور و پیشرفت. تو گویی تا به‌امروز جن‌ها بر ایران حاکم بوده‌اند. و از برابری زن و مرد هم گفتند. و هیچ یک اما از شورای نگهبان در همین ادعای برابری زن و مرد، نپرسید، چرا برای خالی نبودن عریضه هم که شده، نام زنی را بیرون نداده است!

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ آخرین تحولات کشور، و نمایشِ انتخاباتی پیشِ‌روی

حقوق بشر! 

منصور یاقوتی معلم، نویسنده متعهد و واقعگرا

مرا عهدیست با جانان…

چه اتفاقى افتاده؟

سخنان مجید عبدالرحیم‌پور در یادمان بیژن جزنی و یاران