چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۳

فراخوان برای همکاری و اتحاد نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات

ضرورتهای جنبش اعتراضی ايجاب میکند که نيروهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات حول پلاتفرم مشترک متحد شوند، و با پلاتفرم خود وارد گفتگو با ساير مولفه های جنبش اعتراضی گردند. نبايد اين فرصت را از دست داد و نياز جنبش را بی پاسخ گذاشت.

در جنبش اعتراضی نیروهای گوناگون با گرایشهای مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. جمهوریخواهان سکولار و دمکرات و دینمداران دمکرات، دو نیروی عمده این جنبش هستند. این دو نیرو در همکاری با هم قادر خواهند شد که در تداوم و گسترش جنبش نقش موثرتری ایفا کنند و آینده کشور را مشترکا پی بریزند. از اینرو شکلگیری مناسبات دوستانه بین دو نیرو و همکاری آنها برای جنبش اعتراضی و گذر از استبداد به دمکراسی در کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. جنبش اعتراضی فضای مساعدی را برای نزدیکی و همکاری بین نیروهای سیاسی فراهم آورده و نگرش “خودی” و “غیرخودی” در بین آنها را تضعیف کرده است. مناسبات دوستانه و همکاری بین این دو نیرو به منزله دنباله روی یک نیرو از نیروی دیگر و یا حمایت یکجانبه و یا در سایه بردن هویت دیگری نیست. در عین حال همکاری دو نیرو به معنی حل شدن این دو نیرو در یک تشکل واحد هم نیست. این دو نیرو میتوانند با حفظ هویت، برنامه و تشکل خود حول پلاتفرم مشترک وارد گفتگو و همکاری شوند. نیروی جمهویخواه سکولار و دمکرات نیروی وسیع در جامعه ما است. گفتمان دمکراسی و روند سکولاریزاسیون در کشور ما با وجود تسلط استبداد دینی و تلفیق دین و دولت، به دلایل متعدد از جمله دگرگونی ساختارهای جامعه در حوزههای مختلف در طی دو دهه با آهنگ شتابان پیش رفته است. این امر را میتوان در تغییر بسیاری از باورها، ارزشها و هنجارها در رفتار روزمره مردم به ویژه جوانان، زنان و طبقه متوسط جدید مشاهده کرد. گفتمان دمکراسی و سکولاریسم از انتخابات ۲۲ خرداد به این سو به یک جنبش اجتماعی فراروئیده است. جوانان و زنان نیروی غالب جنبش اعتراضی را تشکیل میدهند. آنان با حضور خود، مهر دمکراسی و سکولاریسم را بر جنبش سبز زدهاند. مقایسه شعارهای انقلاب بهمن با جنبش اعتراضی به وجه بارزی این موضوع را آشکار میسازد. این جنبش دینستیز نیست و شعارهای آن علیه علی خامنهای و ولایت مطلقه فقیه، ناظر بر رفع آن ساختار سیاسی است که تاروپود آن با تبعیض و استبداد دینی سرشته شده است. نیروی جمهوریخواه سکولار و دمکرات بمثابه یکی از نیروهای عمده جنبش سبز، با تمام توان در داخل و خارج از کشور در این جنبش شرکت کرده است. تعداد زیادی از قربانیان جنبش، به این نیرو تعلق دارند. ولی صدای این نیرو از یک سو به خاطر سرکوب رژیم در طی سه دهه گذشته و از سوی دیگر به جهت پراکندگی، در جنبش اعتراضی طنینانداز نیست. نیروی جمهوریخواه سکولار و دمکرات در صورت اتحاد قادر خواهد شد که در حد وزن خود در جنبش موثر افتد. برامد نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات با پلاتفرم خود به معنی شکاف انداختن در جنبش سبز و یا تضعیف آن نیست. برآمد نیروی جمهوریخواه سکولار و دمکرات، نه تنها تولید پلاتفرم مشترک برای جنبش اعتراضی را منتفی نمیسازد بلکه همچون بازتابی از طیفوارگی جنبش سبز، راه را برای استخراج مشترکات از همه پلاتفرمهای متعلق به نیروهای جنبش میگشاید. هیچ کس نماینده کس دیگری در این جنبش نیست اما سرنوشت هیچکس نیز جدا از سرنوشت آن دیگری نمی باشد. پلاتفرم پیشنهادی ما برای همکاری و اتحاد نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات میتوانند حول پلاتفرم به همکاری و اتحاد به نشینند. خطوط پیشنهادی ما برای مبنا قرار گرفتن توافقها در یک پلاتفرم، چنین است: ۱. جایگزینی ساختار دمکراتیک سیاسی غیرمتمرکز به جای ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه ۲. جدائی دین از دولت و از فرآیندهای حقوقی و فرهنگی ۳. غلبه بر هرگونه تبعیض و تامین حقوق بشر تبعیض مسئله جدی کشور ما است. ما براین باوریم که تمام شهروندان بدون استثنا از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردارند و هیچ فردی نباید به خاطر جنسیت، نژاد، ملیت و قوم، عقیده و ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی از امتیازی برخوردار و یا محروم شود. ما بر برابر حقوقی شهروندان و اجرای بیخدشه حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقهای دوگانه، کنوانسیونها و پروتکلهای الحاقی آنها بازتاب یافته است، تاکید داریم و بر این پایه معتقدیم باید کلیه قوانین تبعیضآمیز و مغایر با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق بشر لغو و دولت از دخالت در زندگی خصوصی شهروندان منع شود. ۴. لغو کلیه قوانین ضدزن و تامین برابر حقوقی زن و مرد ۵. لغو هر گونه ستم و تبعیض ملی ـ قومی در کشور و تامین حقوق ملی ـ قومی و تحقق حق اداره امور مردم در مناطق. ۶. آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و تحت پیگرد قرار دادن آمران و عاملین سرکوب، شکنجه، تجاوز و کشتار مردم، ممنوعیت هر گونه شکنجه و الغای مجازات اعدام. ۷. آزادی فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی، سندیکا و اتحادیه های کارگری، تشکلهای مستقل زنان، تشکلهای دانشجوئی و صنفی و سازمانهای غیردولتی. ۸. تامین آزادی رسانهها و گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات. ۹. تامین آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات. ۱۰. پایان دادن به مداخله سپاه پاسداران در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و سیاستهای کلان کشور. ۱۱. برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و دمکراتیک با مشارکت تمام گرایشهای فکری ـ سیاسی و نظارت نهادهای بین المللی. ۱۲. خاتمه دادن به سیاستهای ماجراجویانه در منطقه و جهان، رویکرد به سیاست تشنج زدائی و اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی. به باور ما انتخابات آزاد، عادلانه و دمکراتیک جایگاه ویژهای در پلاتفرم مشترک نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات دارد. تامین پیش شرط های انتخابات آزاد و برگزاری آن میتواند راه را برای تحقق سایر وجوه پلاتفرم این نیروها باز کند. نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات! ضرورتهای جنبش اعتراضی ایجاب میکند که نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات حول پلاتفرم مشترک متحد شوند و با پلاتفرم خود وارد گفتگو با سایر مولفه های جنبش اعتراضی گردند. نباید این فرصت را از دست داد و نیاز جنبش را بیپاسخ گذاشت. ما از نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات به ویژه از سازمانهای سیاسی سکولار و دمکرات دعوت میکنیم که بر تلاش های خود برای همکاری بیفزایند و بر حول اشتراکات گرد آیند. ما دست همکاری و همراهی خود را به سوی همه تشکل های دمکراتیکی که یار و یاور صمیمی جنبش سبز هستند و نیز رو به همه فعالان منفرد سیاسی که دلشان برای پیروزی این جنبش میتپد، دراز میکنیم. ما به نوبه خود در این زمینه ها تلاش خواهیم کرد و ابتکارات خودمان را با دیگران در میان خواهیم گذاشت. شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۸ بهمن ۱۳۸۸(۲۸ ژانویه ۲۰۱۰)

تاریخ انتشار : ۹ بهمن, ۱۳۸۸ ۱۱:۱۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!