سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۳

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۳

فراخوان برای همکاری و اتحاد نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات

ضرورتهای جنبش اعتراضی ايجاب میکند که نيروهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات حول پلاتفرم مشترک متحد شوند، و با پلاتفرم خود وارد گفتگو با ساير مولفه های جنبش اعتراضی گردند. نبايد اين فرصت را از دست داد و نياز جنبش را بی پاسخ گذاشت.

در جنبش اعتراضی نیروهای گوناگون با گرایشهای مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. جمهوریخواهان سکولار و دمکرات و دینمداران دمکرات، دو نیروی عمده این جنبش هستند. این دو نیرو در همکاری با هم قادر خواهند شد که در تداوم و گسترش جنبش نقش موثرتری ایفا کنند و آینده کشور را مشترکا پی بریزند. از اینرو شکلگیری مناسبات دوستانه بین دو نیرو و همکاری آنها برای جنبش اعتراضی و گذر از استبداد به دمکراسی در کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. جنبش اعتراضی فضای مساعدی را برای نزدیکی و همکاری بین نیروهای سیاسی فراهم آورده و نگرش “خودی” و “غیرخودی” در بین آنها را تضعیف کرده است. مناسبات دوستانه و همکاری بین این دو نیرو به منزله دنباله روی یک نیرو از نیروی دیگر و یا حمایت یکجانبه و یا در سایه بردن هویت دیگری نیست. در عین حال همکاری دو نیرو به معنی حل شدن این دو نیرو در یک تشکل واحد هم نیست. این دو نیرو میتوانند با حفظ هویت، برنامه و تشکل خود حول پلاتفرم مشترک وارد گفتگو و همکاری شوند. نیروی جمهویخواه سکولار و دمکرات نیروی وسیع در جامعه ما است. گفتمان دمکراسی و روند سکولاریزاسیون در کشور ما با وجود تسلط استبداد دینی و تلفیق دین و دولت، به دلایل متعدد از جمله دگرگونی ساختارهای جامعه در حوزههای مختلف در طی دو دهه با آهنگ شتابان پیش رفته است. این امر را میتوان در تغییر بسیاری از باورها، ارزشها و هنجارها در رفتار روزمره مردم به ویژه جوانان، زنان و طبقه متوسط جدید مشاهده کرد. گفتمان دمکراسی و سکولاریسم از انتخابات ۲۲ خرداد به این سو به یک جنبش اجتماعی فراروئیده است. جوانان و زنان نیروی غالب جنبش اعتراضی را تشکیل میدهند. آنان با حضور خود، مهر دمکراسی و سکولاریسم را بر جنبش سبز زدهاند. مقایسه شعارهای انقلاب بهمن با جنبش اعتراضی به وجه بارزی این موضوع را آشکار میسازد. این جنبش دینستیز نیست و شعارهای آن علیه علی خامنهای و ولایت مطلقه فقیه، ناظر بر رفع آن ساختار سیاسی است که تاروپود آن با تبعیض و استبداد دینی سرشته شده است. نیروی جمهوریخواه سکولار و دمکرات بمثابه یکی از نیروهای عمده جنبش سبز، با تمام توان در داخل و خارج از کشور در این جنبش شرکت کرده است. تعداد زیادی از قربانیان جنبش، به این نیرو تعلق دارند. ولی صدای این نیرو از یک سو به خاطر سرکوب رژیم در طی سه دهه گذشته و از سوی دیگر به جهت پراکندگی، در جنبش اعتراضی طنینانداز نیست. نیروی جمهوریخواه سکولار و دمکرات در صورت اتحاد قادر خواهد شد که در حد وزن خود در جنبش موثر افتد. برامد نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات با پلاتفرم خود به معنی شکاف انداختن در جنبش سبز و یا تضعیف آن نیست. برآمد نیروی جمهوریخواه سکولار و دمکرات، نه تنها تولید پلاتفرم مشترک برای جنبش اعتراضی را منتفی نمیسازد بلکه همچون بازتابی از طیفوارگی جنبش سبز، راه را برای استخراج مشترکات از همه پلاتفرمهای متعلق به نیروهای جنبش میگشاید. هیچ کس نماینده کس دیگری در این جنبش نیست اما سرنوشت هیچکس نیز جدا از سرنوشت آن دیگری نمی باشد. پلاتفرم پیشنهادی ما برای همکاری و اتحاد نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات میتوانند حول پلاتفرم به همکاری و اتحاد به نشینند. خطوط پیشنهادی ما برای مبنا قرار گرفتن توافقها در یک پلاتفرم، چنین است: ۱. جایگزینی ساختار دمکراتیک سیاسی غیرمتمرکز به جای ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه ۲. جدائی دین از دولت و از فرآیندهای حقوقی و فرهنگی ۳. غلبه بر هرگونه تبعیض و تامین حقوق بشر تبعیض مسئله جدی کشور ما است. ما براین باوریم که تمام شهروندان بدون استثنا از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردارند و هیچ فردی نباید به خاطر جنسیت، نژاد، ملیت و قوم، عقیده و ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی از امتیازی برخوردار و یا محروم شود. ما بر برابر حقوقی شهروندان و اجرای بیخدشه حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقهای دوگانه، کنوانسیونها و پروتکلهای الحاقی آنها بازتاب یافته است، تاکید داریم و بر این پایه معتقدیم باید کلیه قوانین تبعیضآمیز و مغایر با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق بشر لغو و دولت از دخالت در زندگی خصوصی شهروندان منع شود. ۴. لغو کلیه قوانین ضدزن و تامین برابر حقوقی زن و مرد ۵. لغو هر گونه ستم و تبعیض ملی ـ قومی در کشور و تامین حقوق ملی ـ قومی و تحقق حق اداره امور مردم در مناطق. ۶. آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و تحت پیگرد قرار دادن آمران و عاملین سرکوب، شکنجه، تجاوز و کشتار مردم، ممنوعیت هر گونه شکنجه و الغای مجازات اعدام. ۷. آزادی فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی، سندیکا و اتحادیه های کارگری، تشکلهای مستقل زنان، تشکلهای دانشجوئی و صنفی و سازمانهای غیردولتی. ۸. تامین آزادی رسانهها و گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات. ۹. تامین آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات. ۱۰. پایان دادن به مداخله سپاه پاسداران در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و سیاستهای کلان کشور. ۱۱. برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و دمکراتیک با مشارکت تمام گرایشهای فکری ـ سیاسی و نظارت نهادهای بین المللی. ۱۲. خاتمه دادن به سیاستهای ماجراجویانه در منطقه و جهان، رویکرد به سیاست تشنج زدائی و اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی. به باور ما انتخابات آزاد، عادلانه و دمکراتیک جایگاه ویژهای در پلاتفرم مشترک نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات دارد. تامین پیش شرط های انتخابات آزاد و برگزاری آن میتواند راه را برای تحقق سایر وجوه پلاتفرم این نیروها باز کند. نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات! ضرورتهای جنبش اعتراضی ایجاب میکند که نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات حول پلاتفرم مشترک متحد شوند و با پلاتفرم خود وارد گفتگو با سایر مولفه های جنبش اعتراضی گردند. نباید این فرصت را از دست داد و نیاز جنبش را بیپاسخ گذاشت. ما از نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات به ویژه از سازمانهای سیاسی سکولار و دمکرات دعوت میکنیم که بر تلاش های خود برای همکاری بیفزایند و بر حول اشتراکات گرد آیند. ما دست همکاری و همراهی خود را به سوی همه تشکل های دمکراتیکی که یار و یاور صمیمی جنبش سبز هستند و نیز رو به همه فعالان منفرد سیاسی که دلشان برای پیروزی این جنبش میتپد، دراز میکنیم. ما به نوبه خود در این زمینه ها تلاش خواهیم کرد و ابتکارات خودمان را با دیگران در میان خواهیم گذاشت. شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۸ بهمن ۱۳۸۸(۲۸ ژانویه ۲۰۱۰)

تاریخ انتشار : ۹ بهمن, ۱۳۸۸ ۱۱:۱۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!