جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۹

جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۹

مجازات اعدام؛ جلوگیری از جنایت یا ترویج خشونت؟

در پیوند با اعدام، ایران بدترین کشور است. در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳۱۸ نفر در ایران اعدام شدهاند و از انتخابات خرداد ماه تا کنون، میزان اعدامها ۳۰۰ نفر بوده که جهشی سریع در تعداد اعدامها را از زمانی که مشکات سیاسی آغاز شده است، نشان میدهد

آمریکا تنها کشور میان سه کشور صنعتی دنیا است که هنوز مجازت اعدام در آن اعمال میشود. کرهی جنوبی و ژاپن، هردو عملاً مجازات اعدام را معلق نگاه داشتهاند.

مجازات اعدام بر پایهی دلایل اخلاقی، عملی، مذهبی، احساسی و یا سیاسی صورت میگیرد.

موافقان استدلال میکنند که مجازات اعدام از جنایت جلوگیری میکند و وسیلهی خوبی برای دادستان است. آنان معتقدند که از این طریق جامعه اطمینان پیدا میکند که این افراد نمیتوانند دوباره به جنایت دست بزنند و تسکینی برای بازماندگان است.

در آمریکا البته موافقان مجازات اعدام هزینهی فرجامخواهی و نگهداری زندانی را نیز قابل ذکر میدانند.

در مقابل، مخالفان بر این باورند که مجازات اعدام جلوی جنایت را نمیگیرد و در ذات خود، عملی به شدت وحشیانه است. آنها معتقدند مجازات اعدام به صورت غیرمتناسبی در مورد اقلیتها و از جمله اقلیتهای نژادی اعمال میشود و کم ارزش کردن کرامت انسانی و زندگی انسانها است.

مخالفان استدلال میکنند که مجازات اعدام دولت را از زاویهی اعمال خشونت، به همان سطح جانیان نزول میدهد.

ارون رودِرز، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، از موافقان لغو مجازات اعدام است:

در هیچ جای دنیا رابطهی معنی داری بین اجرای مجازات اعدام و پایین آوردن میزان جنایت وجود ندارد. اجرای مجازات اعدام میزان جرم و جنایت را پایین نمیآورد.

بهکارگیری مجازات اعدام معمولا در پیوند با میزان بهکارگیری خشونت در جامعه و عدم احترام به جان انسانها است. برای دههها روشن شده که مجازات اعدام عامل بازدارندهی جنایت نیست.

در آمریکا تصمیمگیری در پیوند با مجازات اعدام، در اختیار ایالتها است و نه دولت مرکزی. اولین اعدام در این کشور در سال ۱۶۰۸، به جرم جاسوسی برای اسپانیا صورت گرفت.

در ۳۷ ایالت آمریکا هنوز مجازات اعدام اعمال میشود. ۱۶ ایالت این کشور، اعدام را لغو نمودهاند. ایالت میشیگان اولین ایالت و اولین دولت انگلیسیزبان در دنیا بود که در سال ۱۸۴۶ مجازات اعدام را به جز در مورد خیانت به کشور، لغو نمود. نیومکزیکو تا کنون آخرین ایالتی است که در سال ۲۰۰۹ به لغو مجازات اعدام در ایالات متحدهی آمریکا دست زده است.

علاوه بر آن، دادگاههای دولت فدرال و ارتش آمریکا نیز میتوانند حکم اعدام صادر کنند. در سال ۲۰۰۸ میلادی، ۳۷ نفر و در سال ۲۰۰۹، ۵۲ نفر در آمریکا اعدام شدند. اجرای مجازات اعدام در آمریکا معمولا در ارتباط با قتل اعمال میشود. ولی دولت فدرال حق اعدام برای جرایمی غیر از قتل، یعنی مجازات اعدام برای جرمهایی چون خیانت به کشور، جاسوسی و جنایت در حیطهی نظامی را برای خود حفظ کرده است.

فراز صانعی، حقوقدان، در مورد اعدام در کشورهای دیگر دنیا میگوید:

بیش از دوسوم کشورهای دنیا مجازات اعدام را لغو کردهاند. ۹۵ کشور مجازات اعدام را برای تمام جرایم لغو کردهاند. ۹ کشور مجازات اعدام را فقط برای شرایط استثناییای مانند مسائل نظامی و اینگونه موارد حفظ کردهاند. ۱۳۹ کشور، یعنی دوسوم کشورهای جامعهی بینالملل، مجازات اعدام را لغو کردهاند. ۵۸ کشور متاسفانه مجازات اعدام را هنوز حفظ کردهاند که ایران یکی از آنان است.

مجازات اعدام در ایران هم برای جرمهای سیاسی و هم برای جرایم غیرسیاسی مرسوم بوده است. از اعدام قاضی محمد و یاراناش در کردستان و همینطور اعدامهایی در تبریز، پس از جنگ جهانی دوم، میتوان به عنوان اعدامهای سیاسی نام برد.

در زمان سلطنت محمدرضا شاه، پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ شمسی و لو رفتن سازمان افسران حزب توده، شاهد یک موج اعدام سیاسی هستیم. تیرباران گروهی از چریکهای فدایی در میانهی دههی ۵۰ شمسی، موج دیگری از اعدامهای سیاسی بود.

بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷، در ارتباط با جرایم سیاسی، اولین موج اعدامها در مورد وابستگان به رژیم پادشاهی اعمال شد.

خونینترین موج اعدامهای سیاسی در تاریخ سه دههی اخیر، از زاویهی تعداد آنها، دو اعدام دستهجمعی در اوایل دههی ۶۰ شمسی و در سال ۶۷ است که اغلب مربوط به فعالین سیاسی مجاهدین خلق و گروههای چپ بوده است. البته اقلیتهای مذهبی مانند بهاییان نیز از این موجهای اعدام در امان نبودهاند.

تعداد این اعدامها هنوز به طور دقیق مشخص نیست. اما وضعیت ایران هماکنون از زاویهی میزان اعدامها چگونه است؟

فراز صانعی از اعضای سازمان دیدهبان حقوق بشر:

ایران در سه چهار سال اخیر از لحاظ میزان اعدامها در مقام دوم قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۸ در ایران ۳۴۶ نفر و در چین ۱۷۱۸ نفر اعدام شدهاند. تعداد اعدام شدگان در سال ۲۰۰۷ در ایران ۳۱۷ نفر بود.

متاسفانه ایران یکی از چهار کشور دنیا، از جمله پاکستان، یمن و عربستان سعودی است که حکم اعدام را برای نوجوانان، یعنی کسانی که زیر ۱۸ سال هستند، اجرا میکند.

نمونهی یکی از افرادی که زیر حکم اعدام است، زینت جلالیان، فعال سیاسی است. وی به اتهام عضویت در گروههای اپوزیسیون کرد و محاربه، به اعدام محکوم شده است. در حالی که حکم وی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، از حدود یک ماه پیش به سلولهای انفرادی بازداشتگاه ادارهی اطلاعات کرمانشاه منتقل گردیده است.

آرون رودرز، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران:

در پیوند با اعدام، ایران بدترین کشور است. در سال ۲۰۰۹ میلادی ۳۱۸ نفر در ایران اعدام شدهاند و از انتخابات خرداد ماه تا کنون، میزان اعدامها ۳۰۰ نفر بوده که جهشی سریع در تعداد اعدامها را از زمانی که مشکات سیاسی آغاز شده است، نشان میدهد.

تاریخ انتشار : ۸ فروردین, ۱۳۸۹ ۱۲:۳۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

اعتراضات علیه حجاب اجباری که بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سراسر ایران را فراگرفت، با وجود سرکوب، به یک معضل برای حکومت تبدیل شده است. گشت ارشاد نمونه کوچکی از جنگ هر روز حاکمیت با زنان بوده و سرکوب هر روزه زنان در خیابان یعنی اعتراف به تداوم جنبش زن زندگی آزادی.

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!

مقیاس و گستره نیروهای متحد ایران نیز برای اولین بار مشاهده می‌شد. متحدان غیردولتی ایران ‌توانستند حملات را به طور همزمان هماهنگ کنند، از موشک‌های بالستیک دوربرد و متوسط و موشک‌های کروز شلیک شده توسط حوثی‌ها در یمن تا موشک‌های ۱۲۲ میلی‌متری گراد که توسط حزب‌الله در جنوب لبنان پرتاب شد، تا موشکهای پرتاب شده توسط شبه‌نظامیان عراقی.

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

پس از چنین حمله‌ای، تصاویر بصری بد به نظر می‌رسند: اسرائیل به دیگران برای دفاع از خود نیاز دارد و در انتخاب نحوه عکس العمل نیز آزاد نیست. این حمله اگر صورت گیرد باعث می‌شود که حامی اسراییل، ایالات متحده، گزینه‌های سیاسی دیگری را انتخاب کند.

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی –
جمعه، ٣١ فروردین ١۴٠٣ (١٩ آپریل ٢٠٢۴ میلادی)،
ساعت: ٢١:٣٠ به‌وقت ایران (٢٠ به‌وقت اروپای مرکزی)

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

درک و دریافت و آموزش اقتصاد سرمایه داریِ جهان امروز׳ بدون شناخت لایه های پنهان یا کمتر شناخته شده نظام مالی و تجارت جهانی و گردانندگان و سوداگران آن و آشنایی با سویه ها و دگرگونی های شتابنده و یا گام به گام آن شدنی نیست و نیازمند واکاوی سنجشگرانه است׳ که در این بخش کوشش می شود تنها به گونه ای فشرده به آنها اشاره شود.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

اینترسپت: گزارش نظامی درگیری ایران-اسراییل!