دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۵

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۵

نامه به رئیس جمهور برزیل

آقای رئیس جمهور!
تقاضا داریم از مقامات ایرانی بپرسید چرا صدها شهروند ایرانی کماکان به اتهامات سیاسی در زنداناند. از شما می خواهیم خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شوید. تقاضا میکنیم از مبارزه ما برای قطع فوری همه اعدامها در ایران پشتیبانی کنید.

این نامه به مناسبت سفر آقای لولا، رئیس جمهور برزیل به ایران که قرار است درماه می صورت گیرد ، تهیه شده است. نامه به سه زبان پرتقالی،انگلیسی و فرانسوی ترجمه و از طرق سفارت خانه های برزیل در کشورهای آلمان، سوئد،نروژ،بلژیک، فرانسه ، اسپانیا ، دانمارک و … برای ایشان فرستاده شد. اکنون در آستانه سفر ایشان به ایران متن نامه منتشر میشود. گروه کار روابط بین الملل ۷ می ۲۰۱۰

Reg.nr 111

به: عالیجناب اوئیس اینیاسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل جناب رئیس جمهور! نظر به سفر شما به ایران، ما به مثابه یک نیروی چپ دمکرات وبخشی از اپوزیسیون ایران بدین وسیله توجه شما را به نقض حقوق بشر در ایران جلب میکنیم. از انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن ۲۰۰۹ بدین سو، هزاران ایرانی بازداشت، صدها تن از آنان شکنجه و شمار زیادی از افراد یا طی تظاهرات به ضرب گلوله کشته یا در زندانها اعدام شدهاند. تنها انگیزه رژیم ایران برای چنین قساوتی، هراس حکام ایران از این است که اعتراضات گسترده میلیونها ایرانی، دیکتاتوری روحانیت شیعه و نظامیان را بی ثبات کند. برخی رهبران کارگران ایران مانند منصور اسانلو، مسئول اتحادیه کارکنان بخش حمل و نقل عمومی تهران، سالهاست که در زندان به سر میبرند، تنها از این رو که رژیم ایران، اتحادیههای مستقل کارگری را تحمل نمیکند. دهها زن ایرانی تنها بدین خاطر محکوم شدهاند که خواهان حقوق برابر برای مردان و زنان شده بودند. بسیاری از دانشجویان در میان زندانیان سیاسیاند، به هیچ دلیلی جز حمایت از اپوزیسیون. بسیاری از افراد وابسته به اقلیتهای ملی ـ قومی و مذهبی بازداشت شده و برخی از آنها طی هشت ماه اخیر اعدام شدهاند. ملت برزیل، تاریخی غنی در مبارزه علیه دیکتاتوری و خودکامگی دارد. تجربه شخص شما در فعالیت مستمر برای حقوق کارگران، به ما امید میدهد که تقاضای ما از شما برای همبستگی با کارگران، زنان، دانشجویان و سایر شهروندان ایران که برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی اقدام می کنند، از سوی شما شنیده شود. هزاران عضو و هوادار احزاب و سازمانهای ترقیخواه و چپ در ایران، امیدوارند که شما طی دیدار خود از تهران، وضعیت حقوق بشر در ایران را مطرح کنید. چپ ایران، دهها سال است که برای همبستگی بین المللی رزمیده و به عنوان عضوی از خانواده جهانی جنبشهای کارگری شناخته شده است. به عنوان عضوی از این جامعه، ما نیروهای ترقیخواه در سراسر جهان را به همبستگی با مردم ایران فرا میخوانیم. آقای رئیس جمهور! تقاضا داریم از مقامات ایرانی بپرسید چرا صدها شهروند ایرانی کماکان به اتهامات سیاسی در زنداناند. از شما می خواهیم خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شوید. تقاضا میکنیم از مبارزه ما برای قطع فوری همه اعدامها در ایران پشتیبانی کنید. آقای رئیس جمهور! مردم ایران عاقبت بر خودکامگی و دیکتاتوری فائق خواهند آمد. آنچه خواهد ماند، دوستی ملت ما با سایر مللی است که از پیکار ایرانیان برای آزادی حمایت کردهاند. این، درسی از تاریخ است که مردم برزیل نیز آن را تجربه کردهاند. با احترام سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) هیئت سیاسی ـ اجرایی بهروز خلیق ۶ مارس

 

۶ de Março 2010

I.G.e.v

PB 260268

۵۰۵۱۵ Cologne

 

 

Sua Excelência

Luis Inácio Lula da Silva

Presidente do Brazil

 

Excelência

Com relação à visita de Vossa Excelência ao Irão, nós – como uma organização democrática de esquerda e parte da oposição iraniana – gostaríamos de levar à atenção de Vossa Excelência sobre a questão da supressão do direitos humanos no Irão.

Desde as eleições presidenciais realizadas no ano de 2009, milhares de cidadãos iranianos têm sido presos, milhares deles foram vítimas de torturas e vários condenados à pena de morte e executads nas penitenciárias. A única motivação do regime iraniano para tamanha brutalidade é o receio de que as massivas manifestações por milhões de iranianos desestabilizem a ditadura eclesiástica e militar schiita.

Alguns líderes sindicais iranianos como Mansour Osanlou, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Públicos de Teerã, foram presos por vários anos pela simples razão de de que o regime de Teerã não tolera sindicatos independentes. Dezenas de mulheres iranianas foram condenadas somente por exigirem direitos iguais para homens e mulheres. Muitos estudantes universitários se encontram entre os prisioneiros políticos sem culpa formada e somente por serem apoiantes da oposição. Vários membros de minorias religiosas e étnicas foram encarcerados e alguns deles executados durante os últimos oito meses.

O povo brasileiro tem uma longa história de luta contra a ditadura e tirania. A experiência pessoal de Vossa Excelência, Senhor Presidente, demonstra que o engajamento com os direitos dos trabalhadores torna-nos mais confiantes de que o nosso apelo à solidariedade com os trabalhdoers iranianos, mulheres, estudantes e outros cidadãos iranianos que lutam pela liberdade, democracia e justiça social será ouvido.

Milhares de membros e simpatizantes de partidos da esquerda progressita e organizações no Irã nutrem esperança que Vossa Excelência aborde, durante a estadia em Teerã, a questão dos direitos humanos no Irão. A esquerda iraniana tem promovido a solidariedade internacional desde há várias décadas e é conhecida como membro do movimento internacional de trabalhadores. Como membro desta família, apelamos à solidariedade das forças progressistas de todo o mundo para com o povo do Irã.

 

Excelência

Rogamos que indague às atoridades iranianas as razões para a manutenção em prisão de milhares de cidadõs iranianos e exija a libertação de todos os presos políticos no país. Rogamos que apoie a nossa luta pela cessação imediata de todas as execuções no Irã.

 

Excelência

O povo iraniano vencerá a tirania e a ditadura.

A amizade do nosso povo para com outros povos que apoiaram a luta do povo iraniano pela liberdade perdurará. Esta é uma lição da história que o povo do Brazil já experimentou.

 

Respeitosamente

Conselho Político Executivo da Organização do Povo Fadaian do Irão (Maioritário)

Behruz Khaligh

behruzkhaligh@gmail.com

 

 

 

 

Reg.nr 111

 

 

۶ March 2010

I.G.e.v

PB 260268

۵۰۵۱۵ Cologne

Germany

 

 

To: Honorable Luis Inácio Lula da Silva

President of Brazil

 

Honorable Mr. President

With regard to your visit to Iran, we – as a left democrat organization and a part of the Iranian opposition – hereby direct your attention to the suppression of human rights in Iran.

Since the June 2009 presidential elections in Iran, thousands of Iranians have been detained, hundreds of them have been tortured, and several sentenced to death and executed in prisons. The only motivation for the Iranian regime for such brutality is the fear of Iranian rulers that the broad protests by millions of Iranians destabilize the dictatorship of the Shiite clergy and military.

Some Iranian labor leaders like Mansour Osalou, the chairman of Tehran’s Public Transportation Workers’ Union, have been prisoners for years, for the only reason that the Iranian regime does not tolerate independent unions. Tens of Iranian women have been convicted just because they have requested equal rights for men and women. Many university students are among political prisoners for no reason than supporting the opposition. Several members of ethnic and religious minorities have been arrested and some of them been executed during the last eight months.

The Brazilian people have a rich history of fighting against dictatorship and tyranny. Your personal experience of enduring engagement for workers’ rights makes us confident that our appeal to your solidarity with the Iranian workers, women, students and other Iranian citizens standing for freedom, democracy and social justice will be heard. Thousands of members and supporters of progressive and leftist parties and organizations in Iran hope that you address the situation of human rights in Iran during your visit in Tehran. The Iranian left have been standing for international solidarity since decades and is known as a member of the world-wide community of workers’ movements. As a member of this family, we appeal to the solidarity of progressive forces all over the world with the Iranian people.

Mr. President,

Please ask the Iranian authorities why hundreds of Iranian citizens are still held in prisons on political charges. Please demand the release of all political prisoners in Iran. Please support our struggle for the immediate ceasing of all executions in Iran.

Mr. President

The Iranian people will finally overcome tyranny and dictatorship

What will survive is the friendship of our nation with other peoples who have supported the Iranians’ fight for freedom. This is a lesson of history that the people of Brazil have already experienced

Sincerely Yours

 

Political-Executive Board of the Organization of Iranian People’s Fadaian – Majority

Behruz Khaligh

behruzkhaligh@gmail.com

 

تاریخ انتشار : ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۸۹ ۷:۳۸ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

گرگهایِ وال استریت رژیم…

حالا شما تصور کنید جوان ۳۲ ساله که ۳بار زندان رفته و از همان زندان معامله کوکائین و مواد مخدر در بیرون از زندان را سازماندهی میکند و از همان زندان قمارخانه را اداره میکند با چه کسانی در ارتباط است.!!؟

زخم…

زخمی که بر تن می نشیند/ زخمی که روح را به صُلابه می کشد/ از هر جایِ بدن که خون فوران کند/ زخم است/ زخم یک دست/ زخم یک پا/ زخم نشسته بر قلب کودکی در غزه…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

یک منبع مطلع درخصوص وضعیت این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: آروین قهرمانی دو سال پیش به اتهام قتل امیر شکری در یک دعوای گروهی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شد. اکنون تا روز دوشنبه به خانواده وقت داده‌اند و اگر نتوانند رضایت بگیرند، حکم وی اجرا خواهد شد.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

آنچه در هفته ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت گذشت…