چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۳

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۳

واهمە انحلال طلبان از برآمد دوبارە سازمان اکثریت

در پایان باید گفت کە کاملا مشخص است حاملان این اعلامیە از برآمد سازمان واهمە دارند و در تلاش اند فضای نسبی کە با تلاش رفقای اکثریت در جریان کنگرە ١٨ سازمان و در فعالیتهای بعد از آن در فضای عمومی ارائە شد، و بار دیگر سازمان را در سطح مطلوبی وارد فضای سیاسی ـ مبارزاتی کشور کرد، دوبارە از طریق تلاشهائی از این دست آن را خفە کردە و پروژە تشکیل حزب خارج کشوری چپ را بە پیش ببرند.

 اطلاعیەای از طرف شورای سردبیری کارآنلاین در خصوص کانال تلگرامی بە اسم ‘مبلغ کار آنلاین’ انتشار یافتەاست. در این رابطە من ‘فرخ نعمت پور’ بعنوان عضو شورای سردبیری کارآنلاین، نظر خوانندگان کارآنلاین را بە موارد زیر جلب می کنم:

ـ من جزو امضاء کنندگان اعلامیە نیستم و مخالف آن بودم؛

ـ این اطلاعیە با امضاء چهار نفر از هفت نفر اعضای شورای سردبیری انتشار یافتەاست،

ـ رای دادە شدە کاملا جناحی و بلوکی است، و رفقائی بە آن رای دادەاند کە خواهان تختەکردن در سازمان و انحلال آن در حزب چپ هستند،

ـ این اعلامیە نافی روح همکاری و تفاهم میان نحلەهای گوناگون درون سازمان است، و کاملا بر اساس برخورد چکشی پایەریزی شدەاست،

ـ رفیق، یا رفقائی کە ‘مبلغ کارآنلاین’ را راەانداختەاند طبق سخنان رفقای سازمانی از اعضای سازمان اند؛ بنابراین بر خلاف متن اعلامیە شناختەشدەاند،

ـ کانال تلگرامی ‘مبلغ کارآنلاین’ ادعا نکردە کە کانال رسمی کارآنلاین است، و تنها دست بە تبلیغ برای کار آنلاین زدەاست، بنابراین ربطی بە شورای سردبیری ندارد تا شورا بخواهد در مورد آن اعلامیە صادرکند،

ـ در متن اعلامیە آمدەاست کە شاید در آیندە از این کانال برای تخریب سازمان استفادە شود. اولا اینکە اعلامیە مانند منش رژیمهای قانون گریز و خودسر از همان ابتدا بدون اینکە جرمی صورت گرفتە باشد، اعلام جرم می کند و تلاش می کند دادگاە صدور حکم تشکیل دهد؛ و دوم اینکە سئوالات زیرین مطرح اند:

١ـ شما کە کمر بە انحلال سازمان بستەاید و می خواهید برای همیشە آن را از صحنە سیاسی کشور خارج کنید، از کدام تخریب آن در آیندە می گوئید!؟

٢ـ چە ارگان یا سازمان امنیتی وابستە بە رژیم در سطحی کە ‘مبلغ کارآنلاین’ دست بە تبلیغ برای کارآنلاین زدە، آمادە است بە این صورت و در این حجم دست بە تبلیغ برای یک جریان اپوزیسیون بزند؟

٣ـ آیا این رفقا با این کار خود درست در جهت خواست ارگانهای امنیتی رژیم حرکت نمی کنند کە هموارە تلاش کردەاند دهان اپوزیسیون و جریانات منتقد خود را ببندند؟ بە بیانی دیگر آیا همین رفقا نیستند کە با انتشار این اعلامیە دست بە تخریب سازمان و اعضای آن زدەاند؟

در پایان باید گفت کە کاملا مشخص است حاملان این اعلامیە از برآمد سازمان واهمە دارند و در تلاش اند فضای نسبی کە با تلاش رفقای اکثریت در جریان کنگرە ١٨ سازمان و در فعالیتهای بعد از آن در فضای عمومی ارائە شد، و بار دیگر سازمان را در سطح مطلوبی وارد فضای سیاسی ـ مبارزاتی کشور کرد، دوبارە از طریق تلاشهائی از این دست آن را خفە کردە و پروژە تشکیل حزب خارج کشوری چپ را بە پیش ببرند.

تاریخ انتشار : ۱۱ فروردین, ۱۴۰۰ ۱۰:۱۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

پیش و پس موشک‌ها!

جمهوری اسلامی به دولت‌های عراق، عمان، عربستان و اردن خبر ‌داد که تصمیم به عملیات هوایی از خاک ایران به خاک اسرائیل دارد. عملیاتی که ناگزیر از آسمان کشورهای حد فاصل خواهد گذشت. با این کار، قدرت‌های جهان و کشورهای منطقه مرتبط با فضای جنگی و نیز مشخصاً دولت اسرائیل را از قبل نسبت به حمله، آگاهی سیاسی و نظامی داد.

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

پیش و پس موشک‌ها!

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد