شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۵۲

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۵۲

کدام نتایج دیگر؟

حال سئوال این است کە با ظهور این دو فاکتور جدید (خواست کنفدرالیسم در میان کردهای اقلیم و ساختار کانتون در مناطق کردنشین سوریە)، سرنوشت طرح خواست فدرالیسم در کردستان ایران از طرف احزاب بە کدام سو خواهد رفت؟ آیا این احزاب دوبارە این خواست را مورد بررسی مجدد قرار خواهند داد، یا این کە قدمها کماکان ثابت خواهند ماند؟

 

منطقە خاورمیانە  و کشور ما ایران در دو سە دهە اخیر بر اثر دو تحول مهم از لحاظ فرهنگ سیاسی و واژگان متداول در آن دچار کیفیت ساختاری شدە کە یکی از این تحولات، دگرگونی در بلوک شرق و دیگری فروریزی قدرت صدام و طالبان  در دو کشور همسایە بود. با تحول اول واژگان دمکراسی و آزادی برجستگی بیشتری یافتند، و با دگرگونی دوم مطرح شدن بیش از پیش واژە فدرالیسم. البتە می توان گفت کە یکی از پیامدهای هر دو تحول، برجستە شدن بیشتر امر ملی و قومی و ضرورت حل عاجل آن بود.

اندک اندک واژە فدرالیسم چنان برجستگی یافت کە بسیاری از نیروهای سیاسی آن را پذیرفتند و با گنجانیدن آن در برنامە سیاسیشان بر ضرورت عملی کردن آن برای حل مسئلە ملی و قومی در ایران تاکید کردند و البتە با وارد کردن این ترم سیاسی در قانون اساسی عراق و اعلام کردن نظام فدرالیستی در این کشور، ضمن عینی کردن این ترم سیاسی عملا بسیاری از نیروهای عمدە و اصلی کردها در ایران با پذیرش این شعار و دوری گزیدن از شعار قبلی (خودمختاری)، دیگر ما بە عینە در شرایط کاملا متفاوتی نسبت بە گذشتە قرار گرفتیم. البتە در انتقاد از این روند، بودند افراد و جریاناتی کە کردهای فدرالیست را بە کپی برداری از شرایط اقلیم کردستان و عراق محکوم کردند، و این کپی برداری را بیشتر ناشی از عدم درک شرایط ایران و نیز رویای آنها در تکرار شرایط عراق در ایران ارزیابی کردند.

از اینها کە بگذریم می بینیم کە بر اثر رویدادهای اخیر در منطقە، فاکتهای نوینی دوبارە دارند بە وضعیت موجود اضافە می شوند، فاکتهائی کە علی الظاهر شرایط دیگری را نوید می دهند. این فاکتها کدامند؟

فاکت اول: مسعود بارزانی و مقامات دیگر حزبی و حکومتی در اقلیم کردستان هم اکنون از خواست کنفدرالیسم می گویند و گاه فراتر از استقلال،

فاکت دوم: در سوریە در مناطق کردنشین بە جای سیستم فدرالیستی، کانتون ایجاد شدە است و چنان کە خود نیروهای تشکیل دهندە این کانتونها ادعا می کنند بنیاد فکری و سیاسی آنها بر دوری گزیدن از ایدە دولت ملی و در مقابل ایجاد ملت دمکراتیک می باشد. این بنیانها عملا و یا لااقل در تئوری با بنیادهای ناظر بر فدرالیسم نوع مد نظر احزاب در کردستان عراق متفاوت اند.

حال سئوال این است کە با ظهور این دو فاکتور جدید (خواست کنفدرالیسم در میان کردهای اقلیم و ساختار کانتون در مناطق کردنشین سوریە)، سرنوشت طرح خواست فدرالیسم در کردستان ایران از طرف احزاب بە کدام سو خواهد رفت؟ آیا این احزاب دوبارە این خواست را مورد بررسی مجدد قرار خواهند داد، یا این کە قدمها کماکان ثابت خواهند ماند؟

البتە مسعود بارزانی کە هم اکنون با پ.کا.کا. و جریانات متاثر از آن در رقابت شدیدی قرار گرفتە است، اعلام کردە کە دستاوردهای کردها در سوریە موقتی اند. با این حساب و اگر این دیدگاە را مبنا قرار بدهیم سیستم کانتونی رویەای رو بە انقراض دارد، اما سخن بر سر این است کە رویە فدرالیستی هم دارد مورد پرسشهای جدی از طرف خود مطرح کنندگان آن قرار می گیرد.

 بهرحال در غوغای این تحولات و حوادث سریع، احزاب فدرالیست کرد (و تمام فدرالیستهای ایرانی) دوبارە در مقابل چالشی نظری ـ سیاسی قرار می گیرند. این کە این چالش را چگونە از سر می گذرانند خود می تواند بحث مهیجی باشد.

تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت, ۱۳۹۳ ۰:۵۴ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢