یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۴

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۴

گروسی در تهران

بە نظر می‌رسد کە نمی‌توان در این مورد خوش‌بین بود. سران رژیم در تلاش برای رهایی از بن بست وضعیت اقتصادی موجود و رهایی از خطر فروپاشی اقتصادی هستند کە کل نظام را تهدید می‌کند. بە همین جهت ما در هفتەهای آیندە باز بە احتمال زیاد شاهد فرازونشیب‌ها و پیچیدگی‌های خاصی در رفتار سیاسی و دیپلماسی آن‌ها خواهیم بود.

گروسی در تهران

سفر رافائل گروسی بە تهران و ملاقات او با مقاماتی چند از دولت، از جملە ابراهیم رئیسی، امیرعبدالهیان وزیر امور خارجە و تنی چند از دانشمندان و استادان هستەای، رویداد مهمی بود کە بعد از تلاطمات چند ماهۀ اخیر میان آژانس اتمی و جمهوری اسلامی بر سر نشت اورانیوم ۸۴ درصدی و مسئلۀ دوربینهای نظارتی صورت میگیرد. نشستی کە گروسی بعد از بازگشت بە اروپا در یک مصاحبۀ رسانەای از نتایج آن اظهار خوشبینی کرد، و حتی از احتمال احیای برجام گفت.

البتە طبق معمول، جریانهای تندرو درون جمهوری اسلامی، از جملە روزنامۀ کیهان حسین شریعتمداری، و این بار با زبان نرم‌تری نسبت بە دوران روحانی، از دولت انتقاد کرد کە چرا گروسی با دانشمندان، اساتید و پژوهشگران نشست داشتە و در جریان فعالیت‌های هستەای نظام  قرار گرفتە، زیرا بە عقیدۀ این روزنامە این اطلاعات بعدها بە دولت اسرائیل دادە می‌شود تا با استفادە از آن‌ها علیە منافع ملی کشور اقدام شود. اما بە نظر میرسد علیرغم همۀ این موارد توافقات مهمی در این سفر صورت گرفتە کە پروندۀ اتمی برجام را وارد مرحلۀ نسبتاً خوش‌بینانەتری می‌کند.

گمانی در این نیست کە هم غربی‌ها و هم جمهوری اسلامی در شرایط کنونی کاملاً بە همدیگر احتیاج دارند. غربی‌ها در تلاش برای دورکردن جمهوری اسلامی از روسیە و در هراس از هم‌کاری‌های گستردۀ نظامی ایران با جمهوری فدراتیو روسیە تلاش می‌کنند این کشور را حداقل بە یک موضع میانی برانند کە در آن ایران همانند جنگ دوم جهانی بە اصطلاح بە پل پیروزی متفقین (و البتە این بار روسیە) تبدیل نشود. غربی‌ها در تلاش‌اند با تزریق نفت ایران به عنوان کشور دارای سومین ذخایر نفتی جهان بە بازار، از صعود خطرناک قیمت حامل‌های انرژی جلوگیری کنند تا با خنثی‌سازی یکی از محاسبات استراتژیک روسیە کە ایجاد بحران انرژی در جهان و درغرب است، بر این کشور فائق آیند.

از طرف دیگر جمهوری اسلامی کە بر اثر سیاست‌های نادرست اقتصادی، رانتیسم و راندن بیشتر امنیتی – نظامی‌ها بە سیستم اقتصادی و البتە محاصرات غرب با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و بعد از یک‌دست شدن قدرت، چهارنعل به سوی فروپاشی اقتصادی پیش می‌رود نیز علیرغم میل باطنی خود بە نوعی تفاهم با غرب نیاز دارد تا خود را از چالش‌های شدید اقتصادی و به ویژە سیاسی کە در نتیجۀ خیزش قهرمانانۀ مردم در پاییز امسال روی داد، رهایی بخشد. وضعیتی کە بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل‌گران آن را با واژۀ فروپاشی توصیف می‌کنند. از جملە میثم رادپور، کارشناس بازار سکە و طلا در مصاحبەای با اقتصاد ۲۴، با به کارگیری جملۀ “در آستانۀ فروپاشی اقتصادی هستیم”، از تأثیرات مخرب ادامۀ تورم پنجاە درصدی گفت کە می‌تواند منجر بە افزایش ۲۶ برابری  قیمت ارز در کشور شود.

البتە مشکلات اقتصادی کشور کە به شدت با سیاست گرە خوردەاند، عمیق‌تر و گستردەتر از آنی‌اند کە بتوان حتی بە فرض احیای برجام آن را به طور مطلوب سروسامان داد، اما با احیای برجام، امکان فروش نفت و فعال شدن کانال‌های ارتباط مالی با جهان می‌توان از شیب بحران اقتصادی در کشور کاست و مردم را از شرایط بد اقتصادی کمی نجات داد.

اما آیا جمهوری اسلامی واقعاً بە چنین امری تن خواهد داد؟ آیا آن‌ها از اتحاد استراتژیک خود با روسیە کە بعد از شروع جنگ اوکراین به شدت تقویت شدە، و منجر بە هم‌کاری‌های گستردۀ نظامی و امضای قراردادهای چندین دە میلیارد دلاری اقتصادی با این کشور شدە، دست خواهند کشید و دوبارە بە سیاست قبلی خود کە همانا نە شرقی نە غربی و یا به نوعی موازنۀ منفی بود، روی خواهند آورد؟ آیا در جهانی کە تلاش آن‌ها در جهت مشارکت در برآوردەشدن جهان چندقطبی است، و جنگ روسیە فرصت مهمی در ایجاد آن است، دوبارە بە گسترش روابط خود با غرب اقدام خواهند کرد؟

بە نظر می‌رسد کە نمی‌توان در این مورد خوش‌بین بود. سران رژیم در تلاش برای رهایی از بن‌بست وضعیت اقتصادی موجود و رهایی از خطر فروپاشی اقتصادی هستند کە کل نظام را تهدید می‌کند. بە همین جهت ما در هفتەهای آیندە باز بە احتمال زیاد شاهد فرازونشیب‌ها و پیچیدگی‌های خاصی در رفتار سیاسی و دیپلماسی آن‌ها خواهیم بود.

تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند, ۱۴۰۱ ۷:۳۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران