پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۹

آزادی ، آزادی دیگری، آزادی برای دیگری*

آیا بعداز این فاجعه و بادرس گیری از این فاجعه ملی و فجایح دیگر وبرای جلوگیری از تکرار آنها ، حاضریم آزادی را وحقوق بشر را به سیاست و شعار همگانی و ملی بدل کنیم تا سنگری شکست ناپذیر دربرابر استبداد سیاسی حاکم بسازیم ؟ آیا وجدانمان از این بابت راحت هست؟

خانمها و آقایان ، هم میهنان و دوستان ارجمند !

با سلام برشما دغداران فاجعه ملی ،

اجازه می خواهم این درد بزرگ ، این خسارت ملی را به مردم ایران ، به خانواده ها ، بستگان و یاران به خون خفتگان و به شما عزیزان تسلیت بگویم.

دوستان ! تا کنون سخنرانی ها و مقالات متعددی درباره این فاجعه ایراد و نوشته شده است . اما بنظر میرسد عمق و ابعاد فاجعه آنقدر ژرف و بزرگ است که بازهم باید نوشته و گفته شود.

فاجعه ای به این شکل ، روش و مضمون در تاریخ کشور ما بی سابقه بود. جنایات وفجایع درکشور ما بسیار بود اما این فاجعه و جنایت غیر متعارف بود .

سخنان سیاسی اندر باره این فاجعه بسیار گفته شده ، من درادامه آنها از زوایای دیگری به فاجعه ملی نگاه می کنم. البته بسار فشره در محدوده زمان و حوصله جمع حاضر .

بارها از خود پرسیده ام که چگونه یک انسان ، یک رهبر ، یک رئیس حکومت می تواند در خفا و پنهانی و دزدانه ، فرمان کشتار چندین هزار انسان دیگر و شهروندان کشور خودرا صادر کند و درخفا و پنهانی به اجرا بگذارد و اجراشود ؟

چرا تصمیم گیرندگان و مجریان اصلی چنین جنایت هولناکی همچنان برمسند قدرت باقی هستنند و برمردم ومملکت فرمان می رانند ؟

بارها سوال کرده ام آیا این همه بی رحمی، شقاوت ، خشونت و ترسوئی ، بخشی از انسانیت انسان است ؟ اگر نیست ریشه و سرچشمه در کجا دارد و از کجا بر می خیزد ؟

پرسیده ام این همه بی رحمی ، شقاوت ، پلشتی، زشتی و خشونت چرا باید در جامعه ما آزاد باشد ؟ برای کنترل و تضعیف ورفع و دفع این پلشتی ها ، زشتی ها و خشونتها چه باید کرد ؟

۲ – برای چه در کشور ما یک فرد، یک رهبر و یک رئیس نظام، در درون یک نظام سیاسی آنقدر آزاد است ، آنقدر آزادی دارد که می تواند در یک لحظه فرمان قتل هزاران انسان و شهروندان کشور را صادر کند و به اجرا بگذارد و دردرون نظام آب از آب تکان نخورد ؟ البته منتظری اعتراض کرد و مقام ومنصبش را گرفتند .

این حق و این همه آزادی راچرا باید به یک نفر داد که او بتواند هرچه خواست با ملت و شهروندان تحت حکومت خود بکند ؟

۳- اگر این کار به لحاظ دینی ، مذهبی ، اخلاقی وسیاسی حقانیت داشت و به مصلحت جامعه بود و درست بود چرا ۱۹ سال پس از این فاجعه ملی ، هنوز هم سخن گفتن در باره این کشتار و این شناعت ، این زشتی ، این پلیدی و این دزدی و ترسوئی توسط جمهوری اسلامی قدغن است ؟

۴- اگر این فاجعه کالبد شکافی نشود و اگر عاملین آن تحت پیگرد قانون وقانونی قرار نگیرد راه برای تکرار آن باز می ماند.

افراد و سازمانهائی نظیر خاتمی و معین و بهزاد نبوی و کروبی و جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب اعتماد ملی که خود را اصلاح طلب و مدافع توسعه سیاسی و جامعه مدنی می دانستند و می دانند ، اگر مخالف آن کشتار و فاجعه ملی بودند و اگر مخالف آن هستند و اگر مخالف کشتار هائی نظیر آن هستند واگر می خواهند چنین فجایعی تکرار نشود چرا در یک اقدام مشترک و علنی خواهان برسی و محکومیت آن فرمان و آن قتلها و آن جنایت بزرگ نیستند ؟

می گویم شما آقایان اصلاح طلبی که می خواهید برای انتخابات آتی ائتلاف بزرگ تشکیل دهید اگر خواهان تکرار آن در اشکال دیگری نیستید چرا با مردم سخن نمی گوئید ؟

مصلحت ملی و عمومی جامعه این است که آن فاجعه و عاملین اصلی آن بطور آشکار به مردم معرفی شوند و تحت تعقیب قانونی قرار گیرد . مصحلت شما چیست ؟

۵- من وقتیکه به فاجعه ملی فکر می کنم از خود سوال می کنم اگر فکر و فرهنگ و شعار آزادی و حقوق بشر به وسعت جامعه بمیان شهروندان کشورما رفته بود و بر ذهن و جان ایرانیان راه پیدا کرده وبردلشان نشسته بود و اگر آزادی و حقوق بشر ، در میان روشنفکران و نیروهای سیاسی و سازمانها و احزاب چپ وراست و میانه به یک سیاست و شعار همگانی وملی و فرا سازمانی و فرا حزبی و فرا جبهه ای و فرا طبقاتی تبدیل شده بود و به وسعت ایران میان شهروندان راه یافته بود و بخش عظیمی از شهروندان را حول خود هماهنگ کرده بود ، آیا این فاجعه می توانست اتفاق بیفتد ؟

آیا آزادیخواهان کشور ما اعم از روشنفکر و نیروها و احزاب و سازمانهای سیاسی ، قبل از فاجعه ملی ، آزادی را و حقوق بشر را به سیاست و شعار ملی و همگانی تبدیل کرده بودیم ؟

آیا بعداز این فاجعه و بادرس گیری از این فاجعه ملی و فجایح دیگر وبرای جلوگیری از تکرار آنها ، حاضریم آزادی را وحقوق بشر را به سیاست و شعار همگانی و ملی بدل کنیم تا سنگری شکست ناپذیر دربرابر استبداد سیاسی حاکم بسازیم ؟ آیا وجدانمان از این بابت راحت هست ؟

خانمها و آقایان محترم ! اجازه بدهید سخن کوتاه کنم چراکه ناگفته ها درباره این فاجعه بسیار است . درخاتمه سخن می خواهم بگویم :

شما عزیزان واقف هستید که بخاطر سیاست ها و روش های نابخردانه ، ماجراجویانه و مستبدانه دولت احمدی نژاد درعرصه ملی و بین المللی ، خطرات عظیم اقتصادی و نظامی از داخل و خارج، جامعه و کشور مارا تهدید می کند. دولت احمدی نژاد بشدت تحت فشار از داخل و خارج قرار گرفته و راه فرار ازاین بحران و مخمصه را در محدویت وتهدید و سرکوب هرچه بیشتر نیروهای آزادیخواه و شهروندان کشور یافته است .

بعید نیست برای دفع بحران و فرار ازگرفتاری ها و حفظ موقعیت خود ، به فجایعی نظیر فاجعه ملی دست بزنند. مردم و جامعه و کشور مان در معرض خطرات بزرگ قرار دارند .

خطر جدی است ؛

برای رفع خطر باید تلاش ومبارزه و پیکار را افزون کرد وشدت بخشید . باید سیاستها و شعارهای منطبق با اوضاع اتخاذ کرد.

آزادی ، آزادی دیگری ، آزادی برای دیگری بازهم آزادی، تنها سیاست وشعارملی و همگانی است که می تواند راهگشای مردم ایران در سمت رهائی از سلطه استبدا حاکم و حرکت بسوی حاکمیت و جمهوریت آزاد و دمکراتیک باشد .

حول آزادی دست همدیگر را بگیریم؛

برای رفع خطرات عظیم داخلی و خارجی ، حول سیاست و شعار آزادی ، علیه سلطه استبدا حاکم ، دست همدیگر را بگیریم، همکاری کنیم . آزادی را بمیان شهروندان و میان مردم ببریم و به نیروی مادی بدل کنیم و جنبشی به وسعت و ژرفای ایران بسازیم.

بخودمان باور داشته باشیم ؛

آزادی را با توپ و تانک و بمب کشورهای بیگانه نمی توان بدست آورد.

آزادی ، آزادی دیگری ، آزادی برای دیگری بازهم آزادی هم استراتژی و هم تاکتیک آزادیخوان ایران، از امروز تا برقراری آزادی بوسعت ایران است .

ما ناگزیریم ، ما باید و ما می توانیم حول آزادی علیه استبداد همکاری کنیم .

آزادی دردستان متحد ایرانیان است .

زنده باد مردم ایران- زنده باد آزادی

—————

*متن سحنرانی مجید عبدالرحیم پور در مراسمی که سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت ، در برلین در سال ۲۰۰۸ بمناسبت فاجعه ملی ( کشتار ۶۷) برگزارکرده بود.

تاریخ انتشار : ۳ مهر, ۱۳۸۸ ۸:۳۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز

علیرغم تعهدات بین‌المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد دولت جمهوری اسلامی تا کنون هیچ گونه اقدام مثبتی برای تضمین حقوق رفاهی و حداقلی کودکان نظیر حق بر غذا، آموزش و استانداردهای سلامت انجام نداده است.

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به ادامه‌ی حبس غیر قانونی اسماعیل عبدی

بیش از ۸ سال است که اسماعیل عبدی، به جرم تلاش برای بهبود شرایط آموزش کشور در زندان‌ است. این در حالی است که قاتلان و اختلاسگران، آزادانه در کشور جولان می‌دهند و خون ملت را می‌مکند.

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جانباختن یک کودک کار در دیواندره بر اثر انفجار گاز

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به ادامه‌ی حبس غیر قانونی اسماعیل عبدی

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول