جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۱

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۱

آقای وزیر، تشکل کارگری بازوی دولت نیست

حق اعتصاب و حق فعالیت اتحادیەای باید بە صراحت توسط دولت پذیرفتە شود و دولت باید فکر معماری تشکل های دولتی را کە در مغایرت کامل با مقاولە نامە های "آی ال او" است را کنار بگذارد و اگر به راستی، آن طور کە در برنامە گفتە آمادە رعایت و اجرای توافقات پیشین با مسئولین سازمان بین المللی کار است، بە درخواست کارگران و نمایندگان سازمان بین المللی کار کە همانا رعایت اکید مقولە های ٩٨ و ٨٧ است، پاسخ مثبت دهد و الزامات ناشی از آن را در عمل بپذیرد

علی ربیعی در یکی از تازە ترین مصاحبە هایش کە درتاریخ، ٢۶- ۶ -٩٢، کە در ایلنا، منتشر شدە، گفت اند: “عبور از بحران اجماع ملی می خواهد و حضور مردم و نخبگان سیاسی، نمایندگان مجلس و دولت در کنار یکدیگر این بحران را حل خواهند کرد. نقش تشکیلات بە عنوان بازوان دولت نقشی بی بدیل است و یکی از اصلی ترین برنامە های وزارت کار بر مبنای تقویت تشکل ها و رعایت اصل سە جانبە گرایی است”. این بخش از اظهارات وزیر کار، راجع بە نقش تشکیلات کارگری بە مثابە، بازوی دولت، در شرایطی مطرح می شود، کە با آنچە وزیر کار هم در لیست بلند بالایی کە تحت عنوان برنامە کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از وزیر شدن شان منتشر کردەاند وهم در مصاحبە ها و اظهار نظرات متعددی کە از ایشان منتشر شدە، در تناقض آشکار قرار دارد. این سخنان در حالی گفتە می شوند کە علی ربیعی قبل از آن در برنامە اش وعدە پذیرش حق تشکل، رعایت حقوق بنیادین کار، حمایت از تشکل های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها، “کاهش مداخله دولت در روابط کار، با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به توافقات دو جانبه این تشکل‌ها، حمایت از تشکل های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها بە منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاە های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شدە با سازمان بین المللی کار” را دادە بود. معلوم نیست چرا در شرایطی کە رئیس جمهور، درجمع امامان جمعە از آنها می خواهد کە استقلال شان از حکومت را حفظ کنند، وزیر کار می خواهد تشکل های کارگری به جای مستقل ماندن و پی گیری مطالبات کارگران و کوشش جهت بهبود شرایط معیشتی و اجتماعی آنان، نقش بازوی دولت را بە عهدە بگیرند؟

ترک عادت موجب مرض است
گفتەاند و می گویند، ترک عادت موجب مرض است. بە نظر می رسد، این ضرب المثل، در مورد وزیر کار نیز صدق می کند و ایشان بە عنوان معمار و سازمان گر تشکل حکومتی خانە کارگر و شخصی کە از نخستین روزهای پس از انقلاب در قامت مامور ارشد وزارت اطلاعات در سرکوب تشکل های غیر دولتی و سرکوب مطالبات حق طلبانە کارگران نقش بارز و غیر قابل کتمانی ایفا کرد، هنوز بە رغم ادعای تغییر کردن و وعدە های متفاوت با گذشتە ای کە می دهد، در عرصە تشکل، هم چنان نگاە گذشتە اش را حفظ کردە و مانند گذشتە، برخلاف کارگران کە خواهان تشکل هایی هستند کە مستقل و مدافع حقوق کارگران باشند، می خواهد تشکل ها نقش بازوان اجرایی دولت را بە عهدە داشتە باشند. در واقع مدل مطلوب ایشان، همان خانە کارگر است، کە خودشان معمار آن بودند و حرف های کە امروز می زنند، بە نظر می رسد برای بزک کردن یک ایدە کهنە زیان بار و ورشکستە و مطرود شدە و قالب کردن آن بە کارگران بە جای سندیکاست. اگر چنین است زهی خیال باطل. کارگران پس از تحمل این همە فشار، سرکوب، زندان، اخراج، بی عدالتی و حق کشی، زیر بار چنین چیزی نخواهند رفت. وزیر کار اگر با چنین قصدی آمدە باشد، باید بداند کە پیشاپیش محکوم بە شکست است.

حق اعتصاب و حق فعالیت اتحادیەای باید بە صراحت توسط دولت پذیرفتە شود و دولت باید فکر معماری تشکل های دولتی را کە در مغایرت کامل با مقالە نامە های “آی ال او” است را کنار بگذارد و اگر به راستی، آن طور کە در برنامە گفتە آمادە رعایت و اجرای توافقات پیشین با مسئولین سازمان بین المللی کار است، بە درخواست کارگران و نمایندگان سازمان بین المللی کار کە همانا رعایت اکید مقولە های ٩٨ و ٨٧ است، پاسخ مثبت دهد و الزامات ناشی از آن را در عمل به پذیرد. واقعیت این است کە انجام وعدە های اقتصادی دولت جدید با دشواری ها و موانع جدی داخلی و خارجی روبروست و دولت بە دلایل گوناگون در خوش بینانە ترین حالت شاید تنها به تواند بخشی از وعدە های اقتصادی اش را عملی کند، ولی دولت اگر به راستی می خواهد برنامە هایش و وعدە هایی را کە قبل از انتخابات بە کارگران دادە عملی کند، باید بداند کە بدون وجود سندیکاهای مستقل کارگری، قادر بە این کار نیست. به همین جهت باید فکر احیای تشکل های فرمایشی دولتی را از سر بە در کند و به جای آن زمینە را برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری مهیا کند تا کارگران هم به توانند مانند کارفرمایان، از حقوق و منافع شان دفاع کنند و در سمت دهی برنامە های اقتصادی بە عنوان بزرگترین گروە اجتماعی از طریق اتحادیە های کارگری نقش داشتە باشند و با کار شکنی ها و موانعی را کە بر سر راە پیش برد وعدە های مثبت اعلام شدە توسط دولت است مبارزە و آنها را خنثی کنند. متاسفانە همە ما می دانیم کە بنا بر دلایل گوناگون عملی نمودن همە وعدە های اقتصادی دولت در کوتاە مدت ممکن نیست، ولی انتظار می رود کە دولت، در کنار مهیا کردن زمینە اجرای وعدە هایی مانند، ایجاد اشتغال، افزایش دستمزد، کاهش تورم، کاهش هزینە های درمان، آموزش و غیرە حداقل بە آن بخش از وعدە های کە قبل از انتخابات بە کارگران دادە و بار مالی برای دولت ندارند، پای بند باقی به ماند و نشان دهد کە قصد ندارد بە این بهانە وعدە هایی را کە بە کارگران و مردم دادە کنار بگذارد.  به هر حال بدون حضور و فعالیت سندیکاها ی مستقل کارگری، هیچ تضمینی برای اینکە دولت بە وعدە هایی کە بە کارگران دادە وفادار باقی بماند و مطالبات کارگران ضمانت اجرایی بیابد وجود ندارد. به همین دلیل کارگران باید با سرعت دست بە کار شوند و فارغ از قید و بندهایی کە می خواهند بر آنها تحمیل کنند، مانند هنرمندان کە توانستند مهر خانە سینما را بشکنند با موفقیت خانە سینما را بازگشایی کنند، با بهرەگیری از تجربیات مسئولین خانە سینما و تجربیات غنی جنبش سندیکایی، سندیکاها و اتحادیە های کارگری مستقل را سازمان دهند و بە هیچ کس اجازە ندهند کە مانع احقاق حقوق مشروعشان شود. توسعە متوازنی کە وزیر کار از آن حرف می زند، بدون پذیرش حقوق بنیادین کار و به ویژە حضور فعالانە اتحادیە های نیرومند و واقعی و تامین مشارکت فعالانە کارگران از طریق اتحادیە ها در فرآیند توسعە متوازن ممکن نیست. نتیجە توسعەای کە بخواهد با اعمال محدودیت برای اتحادیە های کارگری و تعدیل و محدود کردن حقوق کارگر پیش بردە شود، چیزی جز تشدید فقر و فاصلە طبقاتی و بی عدالتی نخواهد بود. پذیرش و یا عدم پذیرش حقوق کارگر در فرایند توسعە، مهم ترین ملاک سنجش نیات واقعی دولت نسبت بە نوع توسعە ای کە در نظر دارد پیش ببرد و مبنای تنظیم مناسبات کارگران با دولت است. 

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور, ۱۳۹۲ ۱۱:۴۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران

زن ایرانی معاصر هم در تاریخ فرهنگ ایران جاودانه خواهد شد. در آیین کهن ما، در این روز مردان همسران و مادران خود را گرامی می‌داشتند، کُرنش می‌کردند و هدیه می‌دادند؛ و همچنین در آیینی به نام «مرد گیران» تنها روزی در سال بوده که دوشیزگان به خواستگاری مردانی که برای شریک زندگی خود دوست داشتند می‌رفتند. آیین والنتاین برگرفته از این آیین زیبای ایرانیست.

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی