چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۰۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۰۱

آنگاە بی نظمی نظم می شود

پس با یک فرض ذهنی غیرتاریخی نمی توان دوبارە تاریخ را ساخت. ذهن بی نظم خصلت غیرتاریخی دارد و بنابراین نازا. حتی اقتصاد و ارتش هم علیرغم همراهی کار آنچنانی از دستشان بر نمی آید. در پهنای جهانی (و نە ملی) تعریف هابزی از قدرت دیرزمانسیت رخت بربستە است.

عمدە کشورهای جهان، در خفا و یا بە شیوە علنی از دست ترامپ عصبانی اند. از جملە اروپا و چین. عصبانی اند زیرا کە او قواعد بازی را بهم زدە است، و ضمن بهم ریختن قواعد قدیم، در پی ساختن قوانین بازی خود است. قوانینی کە در بی قانونی و بی نظمی خود دارای قاعدە و نظم می شوند. در واقع او می خواهد بی نظمی را نظم کند. و چونکە زندگی بە بیانی عادت است، پس بعد از مدتی بی نظمی نظم جلوەگر می شود! و او قواعد بازی قدیمی را بهم می زند چونکە معتقد است این قواعد در تداوم خود کشورش را تضعیف کردە و آن را کم کم بە قدرتی همتراز با دیگران تبدیل کردە است.

اما چگونە می توان بی نظمی را نظم کرد؟

برای چنین تغییری لازم است سە چیز همراە یکدیگر باشند: اقتصاد قوی، ارتش بی رقیب و اندیشە بی نظم. در واقع آمریکا از دو مولفە اول بهرەمند بود، و تنها سومی را کم داشت. و این اندیشە بی نظم هم نمی توانست با نخبە سنتی مسلط بر تاریخ سیاسی آمریکا شکل بگیرد و بنابراین می بایست خاستگاە خودرا در جائی دیگر می جست،… کە جست. و این خاستگاە همانا کلان سرمایەدارانی بیرون از الیت سیاسی بودند کە هیچگاە با اندیشە سیاسی از طریق مشارکت در قدرت و یا حضور در دانشگاهها تماس برقرار نکردەبودند. آنها درست از بطن سرمایە آمدند. آنجائی کە پول، کالا و سود هر روزە با همدیگر تلاقی می کنند و سرمایەدار ناظر مستقیم حضور آنها از طریق مشاورانش است.

و کسی کە الیت سیاسی نباشد و سر کلاس دروس فلسفی و سیاسی و جامعە شناسی حاضر نبودە باشد، خیلی سادە می توان گفت با ذهن سادە خود با جهانی پیچیدە روبرو می شود کە در آن علیرغم تعاریف موجود، آنها را درنمی یابد و بشیوە مخصوص بخود بە طبقەبندی و درکشان دست می زند. و ذهن اگر سیستماتیک نباشد، لااقل در مراحل اولیە همە چیز را غیر سیستماتیک می بیند، و برای همین، بی نظمی یا اتفاقی بودن را قاعدە جهان فرض می کند.

اما در جهان بشدت تعریف شدە و با حضور نیروهای جدی رقیب، نمی توان چنین ذهنی را بدون مولفەهای دیگر بە میدان رها کرد، و بە خیال اینکە می توان تنها با حضور او، جهان را دوبارە بهم ریخت و ساخت، او را بە امان خدا سپرد. برای همین چنانچە اشارە شد مولفەهای دیگر یعنی اقتصاد و ارتش وارد می شوند. و آنگاە کە این دو بی رقیب باشند و بخش مهمی از تعریف همین جهان موجود را نیز بر عهدە داشتە باشند، دیگر نمی توان خیلی آسان بە تعارض همین ذهن غیر سیستماتیک پریشان رفت. و بدین ترتیب همە چنان محتاط می شوند کە ذهن رهاشدە باور می آورد کە می تواند آنی را کە در نظر دارد پیادە کند. و چنین او بە رسالت بی نظمی خود باور می آورد.

زمانی فیلسوفان لیبرال، همانند هابز، جان لاک و روسو پیمان اجتماعی را نتیجە ولنگاری جامعە طبیعی پنداشتند. هرچند هر کدام از آنها تصوری ویژە از جامعە طبیعی داشت. پیش آنان بە بیانی، بی نظمی بشر را بە نظم سوق داد. نظمی کە از دل آن تمدن و جامعە بیرون آمد و بشر برای همیشە از زندگی در شرایط طبیعی رهائی یافت. هرچند فیلسوفانی دیگر معتقدند کە نمی شود از بی نظمی نظم بیرون کشید و در اساس نظم از نظم می آید. بە بیانی دیگر وجود متضاد، خالق متضاد خود نیست.

حال ما در زمانەای زندگی می کنیم کە ترامپ درست شاید بدون اینکە خود بدان اندیشیدە باشد (زیرا کە ذهن غیر سیستماتیک نمی تواند بیاندیشد)، میل بدان دارد کە با مختل کردن قاعدە موجود، بنوعی بە شرایط طبیعی بازگردد تا بتواند بر اساس مفاهیم لیبرالی کە اینبار مختص بە او هستند، جهان را دوبارە بازسازی کند. جهانی کە در آن گونەای دیگر از پیمان اجتماعی وجود داشتە باشد کە در آن روابط تنها بر اساس مفهوم هابزی تعریف شدە باشد. یعنی انتخاب یک مستبد برای همیشە و گوش بە فرمان بودنش نیز برای همیشە. و در این مفهوم دوبارە ملت ـ دولتها متولد می شوند و پدیدە جهانی شدن بە زور فراموش می شود. در این معنا، حاکم جدید بە ضد فراناسیونالیسم بدل می شود و سعی می کند نقش ارگانهای فراملیتی را بە حداقل برساند.

اما او یک نکتە را فراموش کردە است. چنانچە خود اندیشمندان لیبرال (هابز و لاک و روسو) گفتەاند جامعە طبیعی یک فرض ذهنی است و در اساس در تاریخ وجود ندارد. یعنی اگر از نگاە هگلی بدان بنگریم جامعە طبیعی یک فرص غیر تاریخیست. و اگر پدیدەای نتواند ماهیت تاریخی داشتە باشد پس وجود ندارد. بنابراین نمی توان یک فرض ذهنی را دوبارە ساخت.

پس با یک فرض ذهنی غیرتاریخی نمی توان دوبارە تاریخ را ساخت. ذهن بی نظم خصلت غیرتاریخی دارد و بنابراین نازا. حتی اقتصاد و ارتش هم علیرغم همراهی کار آنچنانی از دستشان بر نمی آید. در پهنای جهانی (و نە ملی) تعریف هابزی از قدرت دیرزمانسیت رخت بربستە است.

تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد, ۱۳۹۷ ۱:۵۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!