جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۷

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۷

آنگاە کە نفرت بە وجود تبدیل می شود

جلاد آیندە من خوش آمدید!
و اما من پاس می دارم فواصل دریاهائی را کە هنوز مرا از جلادهایم دور نگە می دارند،... دریاهائی مرا از وجود جلاد درونی میهن و مرا از وجود جلاد بیرونی میهن. آنانی کە بنیانهای بازتولید فرهنگ پرورش جلاد را در همنشینی با جلاد در یک اتمسفر تراژیک آموختەاند.

 

گاهی قربانی، خود پس از گذر سالها و یا شاید از همان روزهای اولیە (چە کسی می داند) نە تنها در شکل بلکە در اندیشە و روانشناسی هم مثل جلاد خود می شود. مثل او عکس می کشد (عبوس و با رگهای بیرون زدە گردن)، مثل او نگاە می کند ( با چشمانی سرد و شکارچی منشانە)، و سرانجام اینکە مثل او سخن می گوید (با کلمات و جملاتی پر از تحقیر و تهدید). و این چنین است کە روح، اندیشە و احساس جلاد در یک پروسە دونادونی قرار می گیرد، خود را بازتولید می کند و از نسلی بە نسلی دیگر دوبارە و چند بارە پرواز بی انتهایش را از سر می گیرد.  

“من در چهرە عبوس و رگهای بیرون زدە گردن آقای اصلانی، جلاد آیندە خودم را می بینم!”

البتە کسی را دقیقا نمی داند کە علت این سرایت روح جلاد بە قربانی چیست. علی الظاهر قرار است کە قربانی خود نقطە پایانی بر خط بی انتهای قساوت و بیرحمی باشد، اما تمام روند نە تنها بە یکبارە عوض می شود، بلکە بە یمن همان قربانی بودن کە حال جلاد می شود کل پدیدە بسیار ناخوشایندتر جلوە گر می شود. جلاد بیرحم است زیرا کە تنها در پی تحمیل خود بە تو نیست، تنها علت این نیست کە وی از حضور تو بیزار است و یا اینکە مخالف عقیدە توست، او جلاد است چونکە از تو نفرت دارد و این نفرت را تنها با شقاوت، بی رحمی و حذف فیزیکی یا تحت انقیاد قرار دادن تو می تواند آرام کند. و این حذف (در صورت تحقق آن) نە تنها وی را راضی نمی کند، بلکە بقیە عمر را نیز، در خواب و بیداری، در نشخوار رفتار و گفتار خود علیە تو باز می یابد. او وجودیست از بهر تو.

“من در چشمان شکارچی منشانە آقای اصلانی جلاد پر از نفرت آیندە خودم را می بینم!”

جلاد (بە عنوان نمونە از نوع لاجوردی آن، کە اتفاقا روح مسلط بر زندانها در همان دورانی بودە است کە آقای اصلانی در اسارت بودەاند) نمی بخشد، از تو تواب می سازد، حتی بعد از آزادی ات مرتب بە سرکشی ات می آید، و بە محض مشاهدە خطائی دیگر تو را باز بە همان جائی می برد کە باید باشی! تو یکبار برای همیشە پدیدەای تعریف شدە در فرهنگ او هستید. آری یکبار برای همیشە! تو هستید تا او بتواند باشد. زیرا “او” ی وجود ندارد گر تو نباشید. و برای همین همیشە در کمین است. او دوست دارد وجود تو را بە بازی بگیرد، نگاە و کلامش پر از تحقیر است، با ادب و عقلانیت بیگانە است، او تنها “خطا” می بیند. و چە آسان در چنین نگاهی همە چیز بە شیوە بالقوە “خطا” است. جلاد، ایستاترین موجود دنیا است.  

“و من در کلمات و جملات پر از تحقیر آقای اصلانی، جلاد آیندە خودم را می بینم!”

جلاد چیزکی کوچک در درون دارد، چیزکی پنهان، اما آنگاە کە می گوید و عمل می کند بە جای آن چیزکک، گندەگکی بیرون می زند. همە آن گندەگک، کلام و رفتاریست برای پنهان کردن چیزکک! تمام وجودش این چیزکک است و اما تمام گفتار و اعمالش می شود آن گندەگک.

“من در گندەگک آقای اصلانی آن چیزکک را می بینم!”

جلاد همیشە عصبانیست. درونی و بیرونی. لبخند تحقیر بر لب دارد. در نظر وی چیزکهائی در “وجود” وجود دارند کە از بنیان نادرستند، حتی قبل از اینکە او بدنیا بیاید،… و این چیزکها اصل تفسیری وجودند. وجود او ارتعاشیست از آوازهای عصبیت زای درونی. و بە این ترتیب قبل از هر چیز “وجود” خود را در انتهای راهکی قرار می دهد کە بە گمانش بی انتهاترین راە دنیاست. او از “وجود” بیزار است. 

“و من در وجود آقای اصلانی بیزاری وجود را می بینم!”

و اما من پاس می دارم فواصل دریاهائی را کە هنوز مرا از جلادهایم دور نگە می دارند،… دریاهائی مرا از وجود جلاد درونی میهن و مرا از وجود جلاد بیرونی میهن. آنانی کە بنیانهای بازتولید فرهنگ پرورش جلاد را در همنشینی با جلاد در یک اتمسفر تراژیک آموختەاند.   

 

تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند, ۱۳۹۲ ۱۰:۰۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران

زن ایرانی معاصر هم در تاریخ فرهنگ ایران جاودانه خواهد شد. در آیین کهن ما، در این روز مردان همسران و مادران خود را گرامی می‌داشتند، کُرنش می‌کردند و هدیه می‌دادند؛ و همچنین در آیینی به نام «مرد گیران» تنها روزی در سال بوده که دوشیزگان به خواستگاری مردانی که برای شریک زندگی خود دوست داشتند می‌رفتند. آیین والنتاین برگرفته از این آیین زیبای ایرانیست.

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت