شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۱:۱۳

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۱:۱۳

آن روزی کە نمک می گندد

هنوز در کشور ما فرهنگ منحط سیاسی بیداد می کند، و این انحطاط بویژە در سطح رهبران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی کاملا نمایان است و هر روز بە شکلی از اشکال خود را بروز می دهد، و نمونە سخنان اخیر خامنەای، تازەترین مورد فاکتی آن است.
همە ما هتاکی های خامنەای رهبر جمهوری اسلامی را در سخنرانی اش نسبت بە اسرائیلی ها شنیدیم. واژە “سگ نحس” از جملە کلماتی بود کە ایشان بکاربردند.

در عالم سیاست مجاز است کە کسی مخالف کسی دیگر باشد و بە هر طریق قانونی و در چهارچوب اخلاق نظرات خودش را نسبت بە طرف مقابل ابراز دارد. مخالفت نە غیرانسانی و نە غیراخلاقی است، اما آنجا کە سخن بر سر شیوە ابراز این مخالفت است آنگاە معیارهای انسانی و اخلاقی بە میان می آیند.

البتە شاید گفتە شود کە با عروج مدرنیسم و با نظرات ماکیاولی کە عرصە سیاست را از اخلاق جدا کرد، بازگشت بە مقولە اخلاق در سیاست، بە ظاهر کردار و اندیشەای سنتی بنماید، اما نباید فراموش کرد کە علیرغم گسترش نظرات ماکیاولی کە بە قطع رابطە سنتی سیاست و اخلاق مذهبی موجود در سدەهای میانی انجامید، در تاریخ مدرن یکی از تلاشهای بشر این بودە است کە این رابطە را بە نوعی دیگر دوبارە برقرار کند، و این بار بە جای اخلاق مذهبی اخلاقهائی را جایگزین کند کە ریشە در تفکرات فلسفی خود بشر داشتند. شاید از این منظر بتوان گفت کە یک پایە دولت رفاە در غرب همانا پایە اخلاقی آن است کە از جملە بە نوعی در مبانی حقوق بشر گنجانیدە شدە است. بنابراین علیرغم قطع رابطە سنتی سیاست و اخلاق، در عصر مدرن بشر کماکان درگیر بازسازی این رابطە بودە و سعی کردە در خطوط و موازینی دیگر آن را احیا کند. زبان متعارف سیاسی کە سیاستمداران سعی می کنند خود را در چهارچوب آن تعریف کنند از جملە یکی از همین معیارهای اخلاق سیاسی است کە عمدتا رعایت می شود. پرهیز از کلمات رکیک و نامحترمانە هم اکنون بە عرفی خدشە ناپذیر تبدیل شدە است.

اما هنوز در کشور ما فرهنگ منحط سیاسی بیداد می کند، و این انحطاط بویژە در سطح رهبران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی کاملا نمایان است و هر روز بە شکلی از اشکال خود را بروز می دهد، و نمونە سخنان اخیر خامنەای، تازەترین مورد فاکتی آن است.

در تحلیل این برخورد پرخاشگرانە و غیراخلاقی سخنان بسیاری گفتە شدە است: استیصال، نمایش انقلابیگری، گویا سازش ناپذیری و سرانجام ارضای روحیە بسیجیها از جملە موارد مطروحە بودند، اما در همین رابطە موارد دیگری هستند کە می توانند قابل توجە باشند:

ـ خامنەای، انسانی را بە سگ تشبیە می کند و درست طبق روایت اسلامی کە سگ نجس است، صفت نجس را هم برای تاکید بیشتراضافە می کند.

در فرهنگ مدرن، نسبت دادن یک انسان بە حیوان بخودی خود توهین نیست، بویژە آن کە حالا در تعدادی کشورها حتی حیوانات هم بە سمبل احزاب سیاسی تبدیل شدەاند، بنابراین طبق فرهنگ مدرن، نسبت دادن ناتانیاهو بە سگ خودبخود مسئلە ناپسندیدەای نیست، اما مشکل آنجا بروز می کند کە اولا یک فرد غیرمدرن از این تعبیر استفادە می کند کە خودبخود نقطە شروع آن را بسیار غیراخلاقی می کند (بستر حرکت یک پارادیم پیشامدرن است)، و دوم این کە با بکاربردن صفت نجس کە صفت کاملا ناپسندیدەای است، کل پروسە توهین بە نحوە خارق العادەای تکمیل می شود. دقت شود کە فردی این را بکار می برد کە بە علی امام اول شیعیان بە ظاهر خیلی معتقد است، امامی کە او را سمبل رشادت، فداکاری، پاک سرشتی و اخلاق می داند!

ـ در حالی کە در اندیشە فلسفی ـ اخلاقی غرب، بە علت نوع نگاە انسان بە حیوان (حیوان بە عنوان یک موجود کە دارای حقوق مسلم خودش است)، بحث یک فلسفە اخلاقی منحصر بە غرب مطرح می شود، هنوز در کشورهائی مثل کشور ما از دیدگاە رهبران سیاسی، زوایائی مطرح می شوند کە کماکان بشدت پا در اندیشە و نوع نگاە غیرانسانی و غیرحیوانی دارند. نگاهی کە آنقدر خود را در همە چیز محق می داند کە همە چیز را برای خود مجاز ارزیابی می کند. در این نگاە رابطە مستقیم و سادە میان حق و گفتار چنان برجستە است کە هر نوع گفتاری را حق می داند، حتی گفتار غیر اخلاقی،

ـ سرانجام این کە این زبان بی ادبانە رهبر مذهبی ـ سیاسی نظام، بە خوبی دم خروس را نشان می دهد. همە بە یاد داریم چگونە خامنەای زیر فشار افکار عمومی و جنایتهای انجام و افشا شدە، مسئلە کهریزک را مورد انتقاد قرار داد و یا از توهین های لباس شخصی ها نسبت بە فائزە هاشمی اظهار ناخشنودی کرد. تشابە زبان خامنەای با لباس شخصی ها بخودی خود عمق واقعیت را نشان می دهد، این کە شاگردان از کلاس و دانشگاە چە استادی در حقیقت فارغ التحصیل می شوند!

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۲ آذر, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢