دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۲

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۲

آوای وحش وجویدن خرخره!

تراژدی این نیست که جمهوری اسلامی ویابهتراست بگوئیم آن نیمه اهرمنِ قرارگرفته دربرابرمان وسربرکشیده درقامت این نظام واپسگرا، محکوم به چنین مشقت رقت انگیزو پایان ناپذیرشده است؛ بلکه آن است که جمهوری اسلامی درموقعیت دولتی قَدرقدرت ودرمقام کنترل کننده سکان جامعه ده ها میلیون نفری مردمان این سرزمین را به گروگان گرفته و سرنوشت آنها راباسرنوشت اهریمنی خود گره زده است و با خود به غرقاب تباهی و نیستی می کشاند

جمهوری اسلامی ازهمان بدو تولد خود درهیأت یک آدمخوار نمایان شد. یک پدیده نابهنگام که ازطریق جهش منفی و نشأت گرفته ازتعادل ناپایدار وخودویژه صف آرائی نیروهای اجتماعی ، و درزمانه ای سخت بیگانه با سنخیت وطبع تاریخی خود پابه عرصه هستی نهاد. ازآن زمان تاکنون نبردی پایان ناپذیربین مرگ وزندگی، بهنگامی و نابهنگامی،سنت ومدرنیته، آزادی وبندگی، بازگشت به قهقرا ومیل حرکت به جلو، به بخشی حیاتی وجدا ناپذیرازتکاپوی مبارزات اجتماعی مردمان این مروزوبوم تبدیل شد. البته نزول نابهنگامی نه به معنای فرود بلیه ای مرموز و نازل شده ازآسمان وبیرون ازما وبی ارتباط با ما ،بلکه هم چون فوران مانداب ها و رسوبات سکنی گزیده تاریخی و لانه کرده در لایه ها و ساختارهای فرهنگی وعقیدتی و اندیشه ودربقایای بافتارهای تأمین معیشت به سبک وسیاق سنتی ونهادهای مذهبی ووابسته به آن. وباین ترتیب برای برای جاودان انگاشتن سلطه نیمه اهریمن عروج یافته به قدرت برنیمه انسانی دیگر،وغل وزنجیرکردن دست وپایمان، خویشتن را تجسم مشیت آسمانی نامیدند. آری ولایت فقیه وسلطه آن فوران رسوبات سرگردان وبجامانده تاریخی و خفته اهریمن دراعماق امان بود که برما شورید وبرقلمرونیمه انسانی ونیمه مدرن امان فرودآمد.مواد مذاب سرگردان وتخریبی که درطی قرنها مجال تخلیه وخروج ِ به هنجاررا نیافته بود، به شیوه ای تخریبی ودرناهنجارترین شکل ممکنه راه خروج یافت.و اکنون پس ازگذشت ۳۰ سال تحقیروتاخت وتاز، دیگر همزیستی توام با جنگ وگریز با آن به مرز تحمل ناپذیر رسیده است. چنین موجودنابهنگامی برای تداوم زیست انگلوار خود و حل ناهمسازی هویتی ومسلکی ای تمامیت خواهانه اش با واقعیت ها وفرایندهای جهان وانسان امروزی،جزجویدن پایه ای تمدن بشری وتهاجم مداوم به دست آوردهای آن چه رسالتی برای خودمی توانست قائل باشد؟ وقتی جعفرشجونی،این عضومرکزی جامعه روحانیت مبارز، سرراست ازجویدن خرخره مخالفین درصورتی که رهبری لب ترکنند،سخن به میان می آورد، فقط داردآنسوی سخنان دکده شده رهبری نظام را عربده می کشد ونکته تازه ای جزواتاب دادن عریان همین غریزه حیوانی و آوای وحش نهفته وسازمان یافته وتسلیح شده برزبان نمی راند. این گرگ درلباس انسان درآمده، این گرگِ انسان ها و تجسم اوج بربریت،این موجود آدمخواری که درمتن جامعه بشری هنوزحسرت زندگی درجنگل را نفیرمی کشد،حیات ننگین خود را دربه نیش گرفتن خرخره “هم نوعان خود” جستجومی کند.سودای بازگشت به قهقرا ومیل به آدمخواری ازیکسو و ناممکن بودن این رجعت ازسوی دیگرازجمهوری اسلامی دیوی ویرانگر، بحران زا وموجودی هزاررنگ بوجود آورده است. بی شک هیچ نیروئی قادرنیست دست آوردهای تمدن بشری را بازپس بگیرد وزمانه را به عصروحوش بازگرداند وجمهوری اسلامی که ِعرض خودمی برد وزحمت ما می دارد،درتحلیل نهائی دراوج خشم وجنون مشغول سوزندان آخرین بقایای نیروی تخریبی خویش است. او هم چون سیزیف، نفرین شده خدایان یونان، به تمامی عمر محکوم به حمل گوی سنگین به قله کوه ورهاشدن وغلطیدن مجددآن به پائین و تکراربی پایان این مشقت است. بااین وجود تراژدی این نیست که جمهوری اسلامی ویابهتراست بگوئیم آن نیمه اهرمنِ قرارگرفته دربرابرمان وسربرکشیده درقامت این نظام واپسگرا، محکوم به چنین مشقت رقت انگیزو پایان ناپذیرشده است؛ بلکه آن است که جمهوری اسلامی درموقعیت دولتی قَدرقدرت ودرمقام کنترل کننده سکان جامعه ده ها میلیون نفری مردمان این سرزمین را به گروگان گرفته و سرنوشت آنها راباسرنوشت اهریمنی خود گره زده است و با خود به غرقاب تباهی و نیستی می کشاند. تئوری ولایت فقیه،نظریه حاکم برنظام حکومتی، بنا به تعریف،هیچ نیروی مستقل ازخود وهیچ شهروند آزاداندیش ونقاد را برنمی تابد. حیات وهستی آن درگرومکیدن شیره جان و درونمایه اصلی تمدن، یعنی شهروندان نقاد و خود بنیاد سپهرجدید تمدن بشری است واز ِقبل آن فربه می شود. هیچ چیزبیش از رهائی توسن عقل نقاد واندیشه آزاد، موجب نگرانی آن نمی شود. و تمامی نیرو وامکانات کشورصرف مکیدن و حذف ونابودی وادغام نیروی حیاتی جامعه و آن چه که جزاوست درخود می گردد. براستی افسانه قدیمی ایرانیان درمورد ضحاک ماربدوش تاچه اندازه مصداق بارزی است ازآن چه که درمقابل چشمانمان می گذرد. درهیچ زمانی این موجود انسان خوارفارغ ازجویدن ونشخوارکردن ریشه های هستی وسرزندگی نبوده است واصلا حیات ومماتش درگروآن است: سرکوب های وحشیانه دهه اول تنها گوشه ای از این آدم خواری را تشکیل می دهد. جنگ وبباددادن آنهمه جوان وخسارت های جانی وروحی وببارآوردن آن همه خسارتهای عظیم مادی وسرانجام بپاکردن آن معرکه خون و جنون، قتل عام هزاران زندانی بدستورمستقیم خمینی جلاد این سرسلسه جنبان نظام اسلامی، بخش دیگری ازاین خوی انسانخوارانه را تشکیل می دهد. وازآن زمان تاکنون هیچ روزی بدون ارتکاب جنایت و بدون کشتاروتوطئه وزندان … وبحران آفرینی سپری نشده است. قتل های زنجیره ای و جنایت رسواکننده کهریزک و صدوردستورتیربه تظاهرکنندگان، تنها جلوه های دیگری ازاستمرار این خوی انسانخوارانه نظام را به نمایش می گذارد. جویدن خرخره وسخنان شجونی چیزی جزاذعان به همین واقعیت نیست.

واکنون وقتی مردم به صرافت جداکردن سرنوشت خود ازسرنوشت این دیو انسان خواربرآمده اند، و وقتی آن ها پابه میدان گذاشته وباکنش واقدام مستقیم خود درحال گذراز شهروند حقوقی به شهروند حقیقی هستند،واگردرگذشته این تصوروجود داشت که “من انسانم پس هستم”،ولی کسی وقعی به آن نمی نهاد و شاهد پایمال شدن آن بودند،اکنون باتغییردوسرِمعادله به “من هستم پس انسانم”، ناقوس نابودی نظام ولایت فقیه را به صدا درآورده اند.دشمن بیش ازهرزمانی دیوانه ومستأصل شده و زمین و زمان را بهم میدوزد،باندهای آن بجان یکدیگر افتاده ومشغول قربانی همدیگراند.و یا برای بسیج پایگاه توده ای بباد رفته، به یاری گرفتن ازروح مردگان روی آورده اند. گوئی که زندگان هم چنان باید تاوان مردگان را پس بدهند. ولی درواقع تمامی این ها نشانه هائی از رعشه های مرگ است ودرحکم سفت ترشدن گره ها وتنگ ترگشتن حلقه محاصره.

تاریخ انتشار : ۳۰ آذر, ۱۳۸۸ ۹:۱۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!

«اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهاد‌ها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی می‌خواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط به جرائم مواد مخدر شرکت کنند.»

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!

یک روشنگر منتقد و عدالتخواه، دمکرات، مردمی آرامانگرا