یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۸

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۸

آیا جز یک “نرمش قهرمانانه” دوم، راه دیگری هست؟

خلاصە کلام اینکە حکومت در موقعیتی قرار ندارد کە بتواند در مقابل این فشارها مقاومت کند و خامنەای بە ناگریز باید یا خودش را برای یک "نرمش قهرمانانه" دیگری آمادە کند و یا تن بە یک رویارویی خطرناک احتمالی نظامی بدهد. از سوی دیگر باید در نظر داشت کە ترامپ در عمل نشان دادە است کە بە تعهداتش کمتر پایبندی نشان می دهد و شخصیتی غیر قابل پیشبینی و اشتهایی سیری ناپذیر دارد و حد و حدود انتظاراتش نامعلوم است. بە نظر می رسد کە رژیم این عقب نشینی را پذیرفتە اما مشکلی کە وجود دارد این است کە هزینە عقب نشینی بسیار بالاست و شرایط آن را ترامپ و متحدین اش می خواهند تعیین کنند و ظاهرا بە کمتر از رها کردن "عمق استراتژیک" حکومت راضی نیستند. هم از این روست کە درخواستهای آشتی جویانە ظریف با استقبال چندانی مواجە نمی شود.

 در چند هفتە اخیر تهدید و فشار علیە جمهوری اسلامی دم بە دم  افزایش یافتە است. دولت های امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی با تشکیل ائتلافی کە رهبری آن را ترامپ بە عهدە دارد. با فشار و تهدید در تلاشند با استفادە از نفوذ سیاسی و مالی  واهرم هایی کە در اختیار دارند مانع اجرای برجام شوند و با همراە نمودن کشورهای دیگر علاوە بر فراهم نمودن مقدمات لغو و یا گنجاندن شروط خود در قرارداد برجام، مقدمات عقب نشینی جمهوری اسلامی از کشورهای منطقە را نیز فراهم کنند و در این راە بە موفقیعت های هم دست یافتەاند. فاصلە گیری لبنان و عراق دو کشوری کە حوزە نفوذ جمهوری اسلامی هستند، نمونە هایی از این موفقیعت ست کە نشان می دهد ممکن است هرچە را کە حکومت با دەها ملیارد هزینە رشتە، پنبە کند. بعد از برجام بسیاری از تحریم های مرتبط با برنامە هستەای رسما لغو شدند و دولت پیشین امریکا نیز تا حدود زیادی بە برجام پایبند بود ولی بعد از انتخاب ترامپ، اخلال در اجرای برجام شروع شد. تحریم ها بعد از برجام حداقل در روی کاغذ لغو نشدەاند، ولی در عمل کمتر بە آن پایبندی نشان دادە می شود و بهمین جهت آثار منفی آن را می توان از جملە در بالا رفتن نرخ ارزهای خارجی و سقوط فزایندە ارزش ریال ملاحظە کرد. جوی بوجود آوردەاند کە بانکهای خارجی بە سبب نگرانی از تحریم امریکا ردوبدل کردن پول با ایران را بە حالت تعلیق درآورند وبە تبع آن ادامە مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای دیگر را دشوارتر از پیش کردەاند. حکومت نیز در این میان با نمایش های موشکی، تشکیل نیروهای شبە نظامی در عراق و سوریە و… حکم جادە صاف کن ائتلاف ضد ایرانی  تحت رهبری ترامپ را داشتە است.

در داخل نیز حکومت علاوە بر ناکارآمدی با اعتراضات وسیع تودەای و شکاف درونی مواجە است و بقای خود را در معرض تهدید می بیند. در مقابل فشارهای خارجی شروع بە عقب نشینی های گام بە گام نمودە اما سرکوب در داخل را تشدید کردە است. محمد جواد ظریف این روزها از هیچ فرصتی برای ارسال پیام آشتی و رفع اختلافات از طریق مذاکرە کوتاهی نمی کند، مدتی است کە دیگر خبری از آزمایشات موشکی نیست و خامنەای هم در سخنرانی نوروزی اش ترجیح داد سکوت کند و واکنشی نسبت بە حملات تند در پیام نوروزی ترامپ نشان ندهد.  دامنە اعتراض بە دخالت های حکومت در سوریە و لبنان کە پیش از این از طرف نیروهای اپزوسیون و سازمان ما می شد اینک بە روزنامە های همچون “جمهوری اسلامی ” نیز تعمیم یافتە و این روزنامە نیز  بە صف مخالفان این دخالتها پیوستە است. در این میان دولت امید زیادی بە حمایت اروپا بستە بود کە اروپا هم بە رغم تمام اختلافات و مخالفت هایی کە با امریکا بر سر برجام و مناسبات بین المللی دولت ترامپ دارد بە نظر نمی رسد در مقابل فشارهای امریکا مقاومتی در حد انتظارات جمهوری اسلامی نخواهد کرد. چین و روسیە هم با اینکە مخالف لغو و تجدید نظر در برجام هستند بە نظر نمی رسد در این خصوص کار زیادی از دستشان بر آید. خلاصە کلام اینکە حکومت در موقعیتی قرار ندارد کە بتواند درمقابل این فشارها مقاومت کند و خامنەای بە ناگریز باید یا خودش را برای یک “نرمش قهرمانانه” دیگری آمادە کند و یا تن بە یک رویارویی خطرناک احتمالی نظامی بدهد. از سوی دیگر باید در نظر داشت کە ترامپ در عمل نشان دادە است کە بە تعهداتش کمتر پایبندی نشان می دهد و شخصیتی غیر قابل پیشبینی و اشتهایی سیری ناپذیر دارد و حد و حدود انتظاراتش نامعلوم است. بە نظر می رسد کە رژیم این عقب نشینی را پذیرفتە اما مشکلی کە وجود دارد این است کە هزینە عقب نشینی بسیار بالاست و شرایط آن را ترامپ و متحدین اش می خواهند تعیین کنند و ظاهرا بە کمتر از رها کردن “عمق استراتژیک” حکومت راضی نیستند. هم از این روست کە درخواستهای آشتی جویانە ظریف با استقبال چندانی مواجە نمی شود. تنها امید جمهوری اسلامی در این میان میانجیگری اروپا و یا اتحاد استراتژیک با روسیە است کە البتە در صورت عملی شدن هر یک از آنها نتایج متضادی را در پی خواهد داشت، و بعید است آنها هم بتواند ترامپ و متحدین اش را وادار بە گذشت از شرایط شان کند.

در هر صورت بە نظر می رسد کە مردم ایران باید باز هم تاوان سنگین تری برای ماجراجویی های نظامی و دخالتهای نظامی زیانبار جمهوری اسلامی و رقابت های حریصانە قدرت های جهانی و منطقەای بر سر نفوذ در منطقە بپردازند. اما اگر جمهوری اسلامی نیروهایش را از سوریە بیرون بکشد در آن صورت هم شانس اجتناب ازدرگیری نظامی کاهش خواهد یافت و هم زمینە برای مذاکرە فراهم تر خواهد شد و میدان مانور ترامپ و متحدین محافظە کار و چنگ طلب وی محدود تر خواهد شد. درهرصورت نیروهای دمکراتیک و عدال خواە مخالف دخالت هر کشوری در امور کشورهای دیگر بودە و خواهان بیرون کشیدن نیروهای نظامی ایران از سوریە و حل اختلافات از طریق مذاکرە و پذیرش حق حاکمیت ملت ها و بە تبع آن مخالف هر دخالت احتمالی بیگانگان بە کشورمان هستند. متاسفانە تا جمهوری اسلامی وجود دارد خطر جنگ وتهدیدات خارجی در کشور ما منتفی نیست.

تاریخ انتشار : ۱۶ فروردین, ۱۳۹۷ ۴:۱۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…