پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۲

آیا واقعا بە فکر نان ملتند؟

سخنان تند خامنەای در مورد برجام، آنگاە بیشتر هویت توخالی خود را نشان می دهد کە او بدون اشارە بە هیچ گونە آلترناتیو و برنامە جایگزین آن را مطرح می کند. خامنەای البتە در چنان مرحلەای نیست کە بتواند برجام را پارە کند، اما سخنانش وضعیت را از آنچە کە هست بدتر خواهد کرد.

اخیرا سران نظام جمهوری اسلامی، در دو توصیف کاملا متفاوت و متضاد بە ارزیابی برجام نشستند. خامنەای از عدم تاثیر برجام بر زندگی مردم گفت، و روحانی از تاثیر آن در زمینە عزت کشور. این تناقض گوئی در حالیست کە پروژە برجام با نظر تائید خود رهبر نظام جلو رفت، و خود او بارها آنگاە کە مذاکرات ایران با کشورهای پنج بعلاوە یک با تبلیغات شدید و منفی جناح تندرو مواجە شد، بە دفاع از آن برخاست. ترم ‘نرمش قهرمانانە’ کە خامنەای مدتها پیش از آن استفادە کرد، خود قویترین فاکت در تائید این امر است.
اما چرا خامنەای حالا بعد از ماهها، از بی فایدەگی برجام می گوید؟ چرا روندی را کە خود شروع کرد و بر ادامە آن اصرار داشت، عقیم توصیف می کند؟ آیا او دوست دارد کە کل روندهای موجود در نظام محبوبش را مستقیم و غیر مستقیم چنین عقیم وصف کند، از برنامە هستەای نظام گرفتە، تا برجام و بە خاک سیاە نشستن اقتصاد مقاومتی؟ او چە طرفی از این برخوردها برمی بندد؟
البتە خامنەای خود خوب می داند کە چطور برجام توانست از سقوط آزاد اقتصاد ایران و روند رو بە تسریع احتمال درگیری و جنگ میان ایران و ایالات متحدە جلوگیری کند. به نظر می رسد او حال نعل وارونە می زند تا بە اهداف زیر دست یابد:
ـ فشار بر جناح رقیب درون نظام کە با عروج برجام و سیاسی و عادی شدن بیشتر روندهای ارتباطی با غرب، موقعیت بهتری در درون کشور، و در داخل نظام یافتەاند. از یاد نبریم کە در دوران احمدی نژاد تلاش بسیاری برای طرد آنان صورت گرفت،
ـ ترساندن طرف غربی از طریق افزایش تهدیدات ضمنی، سیاستی کە او گمان می کند تا ابد می تواند در وادار کردن طرف برای دادن امتیازات از آن استفادە کند،
ـ کتمان کردن ترس خود از روندهای جاری کشور در زمینە اقتصاد، هرچند او جائی مستقیما بە آن هم اشارە می کند و از نگرانی خود از معیشت مردم می گوید، اما این اشارە بعد تبلیغاتی دارد و می خواهد بگوید عامل اصلی غرب است، نە خود نظام،
ـ او می خواهد بنوعی، از مردم بخاطر عدم همراهی با سیاستهای خودش انتقام گیری کند، اینکە اگر توان هستەای را نمی پسندند، اما جایگزینش گرسنگی ست!
خامنه ای از نگرانی خود از معیشت مردم می گوید، اما آیا خامنەای واقعا بە فکر نان و معیشت مردم است؟ سالهاست و درست از همان اوائل پیدایش نظام، مردم ایران بخاطر سیاستهای سرکوبگرانە داخلی، درپیش گرفتن سیاست دشمنی با آمریکا، تلاش برای صدور انقلاب و دفاع و پشتیبانی کامل از سرمایە تجاری و رانتی در وضعیت بسیار نامناسبی زندگی می کنند. در ایران بە یمن سیاستهای رژیم حاکم، فاصلە بین ثروت و فقر روبروز بیشتر تعمیق می شود و سپاە و بسیج چنان بر گلوگاە اقتصاد ایران چنگ انداختەاند کە عملا دولتی موازی تاسیس کردەاند، دولتی در سایە کە تنها بە خامنەای جوابگوست و تنها او و اعوان انصارش اند کە بر نوع فعالیتها و درآمدهای بی حساب و کتاب آنان آگاهی و کنترل دارند. فعالیتهائی کە درآمد آنها صرف سرکوب داخلی و امر صدور انقلاب در منطقە می شود.
خامنەای اگر واقعا بە فکر نان مردم است، باید بە سیاست دشمنی با آمریکا خاتمە دهد و منافع مردم و کشور را از طرق دیپلماسی و رقابت سالم دنبال کند، اگر او واقعا بە فکر زندگی فلاکت بار مردم است، باید دست سپاە و بسیج را از اقتصاد کوتاە کند، و بە امر صدور انقلاب یک بار برای همیشە پایان دهد. دشمنی با آمریکا، وجود دولت موازی نظامیان ایدەئولوژیک و تندروها در ایران و صرف درآمدها و عایدات کشور در منطقە و کشورهای دیگر برای پیشبرد نیات ایدئولوژیک نظام، تنها و تنها باعث بدبختی بیشتر مردم ایران می شود. در فکر نان مردم بودن، سیاستی می طلبد با مختصات بیشترین تمرکز بر کشور، و اختصاص بیشترین منابع برای زندگی بهتر آحاد ملت.
در پایان باید گفت کە سخنان تند خامنەای در مورد برجام، آنگاە بیشتر هویت توخالی خود را نشان می دهد کە او بدون اشارە بە هیچ گونە آلترناتیو و برنامە جایگزین آن را مطرح می کند. خامنەای البتە در چنان مرحلەای نیست کە بتواند برجام را پارە کند، اما سخنانش وضعیت را از آنچە کە هست بدتر خواهد کرد.

تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵ ۳:۳۴ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

همانطوری که در دوران قرون وسطی و قبل از انقلاب علمی صنعتی، فلسفی و اجتماعی رنسانس در اروپا، کلیسای کاتولیلک به عنوان قدرت بلامنازع حاکمه اقتصادی و سیاسی بوده و میدان داری میکرد، روحانیت اسلام، خصوصا اسلام شیعه طی چند صد سال اخیردر ایران نیر پرچمدار ایدئولوژی اسلامی بوده و همزمان با همگامی و پشتیبانی از قدرتمداری پادشاهان دوران خویش، با هدف استقرار حاکمیت قدرتمداری اسلامی با پادشاهان زمان خویش در حال رقابت بودند.

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

شورای سردبیری نشریه کار درگذشت رفیق جابر فرجاد را به تمامی بازماندگان و بویژه رفقای فدایی او تسلیت میگوید و یاد رفیق جابر را گرامی و زنده می‌دارد.

بازگشت

درسال گشت خاموشی محمود اعتمادزاده (م. ا. به آذین)، دگراندیشی فرهیخته و چهرهٔ برجستهٔ ادبیات معاصر ایران، نگارشی از او پیش کشتان. امید آنکه در مسیر یادهای پُر فراز و نشیب زندگی او، تصویری ماندگار در اندیشه بجا گذارد. (شهلا اعتماد زاده)

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

بررسی سند سیاسی ارائه شده به کنگره سوم حزب چپ!

دوازدهمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری در استکهلم برگزار شد!

متنفرم از جنگ…