سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۰

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۰

احمد شاملو در یک نگاه

1304/1925
ـ احمد شاملو (ا.صبح، 1.بامداد) تولد در 21 آذر در خانهي شمارهي 134 خيابان صفيعليشاه تهران.
ـ گذران دورهي كودكي در شهرهايي چون رشت و سميرم و اصفهان و آباده و شيراز (به خاطر شغل پدر كه افسر ارتش بود و هر چند وقت را در جايي به مأموريت ميرفت).
ـ مادرش كوكب عراقي و پدرش حيدر.

۱۳۰۴/۱۹۲۵
ـ احمد شاملو (ا.صبح، ۱.بامداد) تولد در ۲۱ آذر در خانهی شمارهی ۱۳۴ خیابان صفیعلیشاه تهران.
ـ گذران دورهی کودکی در شهرهایی چون رشت و سمیرم و اصفهان و آباده و شیراز (به خاطر شغل پدر که افسر ارتش بود و هر چند وقت را در جایی به مأموریت میرفت).
ـ مادرش کوکب عراقی و پدرش حیدر.

۱۳۱۰/۱۹۳۱
ـ دورهی دبستان در شهرهای خاش و زاهدان و مشهد. اقدام به گردآوری سواد فرهنگ عوام.

۴۱ ـ ۱۹۳۸/۲۰ ـ ۱۳۱۷
ـ دورهی بیرستان در بیرجند، مشهد و تهران.
ـ ورود به سال اول دبیرستان صنعتی (پس از سال سوم دبیرستانِ ایرانشهرِ تهران و به شوقِ تحصیلِ دستور زبان آلمانی).

۴۴ ـ ۱۹۴۲/۲۱ ـ ۱۳۲۰
ـ انتقال پدر به گرگان و ترکمن صحرا برای سر و سامان دادن به تشکیلات از هم پاشیدهی ژاندارمری.
ـ ادامهی تحصیل کلاس سوم دبیرستان در گرگان.
ـ شرکت در فعالیتهای سیاسی در مناطق شمالِ کشور.
ـ دستگیری در تهران و انتقال به زندان شورویها در رشت.

۶ ـ ۱۹۴۵/۵ ـ ۱۳۲۴
ـ آزادی از زندان. عزیمت با خانواده به ارومیه و ورود به کلاس چهارم دبیرستان. با آغاز حکومت پیشهوری و دموکراتها، چریکها به منزلشان میریزند و او و پدرش را نزدیک به دو ساعت مقابل جوخهی آتش نگه میدارند تا از مقاماتِ بالا کسب تکلیف کنند.
ـ بازگشت به تهران و ترک کاملِ تحصیل.

۱۳۲۶/۱۹۴۷
ـ ازدواجِ اول (با اشرف اسلامیه ـ دبیر و معاون چند دبیرستان دخترانه در تهران)
ـ مجموعهی اشعار آهنگهای فراموش شده توسطِ ابراهیم دیلمقانیان.

۱۳۲۷/۱۹۴۸
ـ هفتهنامهی سخن نو (پنج شماره).

۱۳۲۹/۱۹۵۰
– داستان زنِ پشتِ درِ مفرغی.
ـ هفتهنامهی روزانه.

۱۳۳۰/۱۹۵۱
ـ سردبیر چپ (در مقابل سردبیرِ راست)مجلهی خواندنیها.
ـ شعرِ بلند ۲۳.
ـ مجموعه اشعارِ قطعنامه.

۱۳۳۱/۱۹۵۲
ـ مشاوره فرهنگیِ سفارت مجارستان (حدود دو سال).
ـ سردبیر هفتهنامهی آتشبار، به مدیریتِ انجوی.

۱۳۳۲/۱۹۵۳
ـ چاپ مجموعهی اشعار آهنها و احساس که پلیس در چاپخانه میسوزاند (تنها نسخهی موجودِ آن نزد سیروس طاهباز بوده است).
ـ ترجمهی طلا در لجن اثر ژیگموند مورتیس و رمان بزرگ مردی که قلبش از سنگ بود اثر موریوکایی با تعدادی داستانِ کوتاه نوشتهی خودش و همهی یادداشتهای فیشهای کتاب کوچه در یورش افراد فرمانداری نظامی به خانهاش ضبط شده از میان میرود و خود او موفق به فرار میشود. بعد از چند بار که موفق میشود فرار کند در چاپخانهی روزنامهی اطلاعات دستگیر میشود.

۱۳۳۲/۱۹۵۴
ـ زندانی سیاسی در زندانِ موقتِ شهربانی و زندانِ قصر (۱۳تا۱۴ ماه).

۱۳۳۴/۱۹۵۵
ـ آزادی از زندان.
ـ چهار دفتر شعر آماده به چاپ را نقی نقاشیان نامی با خود میبرد و دیگر هرگز پیدایش نمیشود. از آن جمله شعرِ بلند مرگِ شاماهی به عنوان نخستین تجربهی شعر روایی به زبان محاوره.
ـ رمانهای: لئون مورنِ کشیش اثر بئاتریس بک، زنگار اثر هربر لوپوریه، برزخ اثر ژان روورزی.
ـ فرزندان: سیاوش، سیروس، سامان، ساقی.

۱۳۳۵/۱۹۵۶
ـ مجموعهی اشعار هوای تازه.
ـ سردبیری مجلهی بامشاد.
ـ افسانههای هفت گنبد، حافظ شیراز، ترانهها (رباعیات ابو سعید ابوالخیر، خیام و باباطاهر).
ـ ازدواجِ دوم (با دکتر طوسی حائری ـ مترجم زبان فرانسه)
ـ مرگِ پدر.

۱۳۳۷/۱۹۵۸
ـ ترجمهی رمان پابرهنهها اثر زاهاریا استانکو با عطا بقایی.
ـ مجلهی آشنا.
ـ سردبیری اطلاعات ماهانه، دورهی یازدهم.

۱۳۳۸/۱۹۵۹
ـ انتشار قصهی خروس زری پیرهن پری برای کودکان.
ـ تهیهی فیلم مستند سیستان و بلوچستان برای شرکت ایتال کنسولت.
ـ آغاز همکاری با سینماگران، نوشتن فیلمنامه و دیالوگ فیلمنامه.

۱۳۳۹/۱۹۶۰
ـ مجموعه اشعار باغ آینه.
ـ سردبیری ماهنامهی اطلاعات (دو شماره).
ـ تأسیس و سرپرستی ادارهی سمعی و بصری وزارت کشاورزی با همکاری هادی شفائیه و سهراب سپهری.

۱۳۴۰/۱۹۶۱
ـ سردبیری کتاب هفته (۲۴ شمارهی اول)
ـ جدایی از همسر دوم با ترک همه چیز و از آن جمله برگههای کتاب کوچه.
ـ بازنویسی حماسهی گیل گمش با نثری زیبا و شیوا (کتاب هفته، شمارهی ۱۶، یکشنبه اول بهمن ۱۳۴۰) سازمان چاپ و انتشارات کیهان، تهران.

۳ ـ ۱۹۶۲/۲ ـ ۱۳۴۱
ـ آشنایی با آیدا (۱۴ فروردین۱۳۴۱).
ـ بازگشت به کتاب هفته.
ـ ترجمهی نمایشنامههای درخت سیزدهم اثر آندره ژیدوسی زیف و مرگ اثر روبر مِرل.

۱۳۴۳/۱۹۶۴
ـ ازدواج باآیدا در فروردین ماه و اقامت در شیرگاه (مازندران).
ـ مجموعه اشعار آیدا در آینه و لحظهها و همیشه.
ـ گاهنامهی اندیشه و هنر ویژهی ا. بامداد به سردبیری و مدیریت دکتر ناصر وثوقی.

۱۳۴۴/۱۹۶۵
ـ مجموعهی اشعار آیدا درخت و خنجر و خاطره!
ـ ترجمهی کتاب ۸۱۴۹۰ اثر آلر شمبون.
ـ تحقیق و گردآوری و تدوین کتاب کوچه (برای سومین بار از نو آغاز میکند!)

۱۳۴۵/۱۹۶۶
ـ مجموعهی اشعار ققنوس در باران.
ـ هفتهنامهی ادبی و هنری بارو که بعد از سه شماره با اولتیماتوم وزارت اطلاعاتِ وقت تعطیل میشود.
ـ شب شعر به دعوت انجمن ایران و آمریکا.

۱۳۴۶/۱۹۶۷
ـ سردبیری قسمت ادبی و فرهنگی هفتهنامهی خوشه.
ترجمهی کتاب قصههای بابام اثر ارسکین کالدوِل.
ـ عضویت کانون نویسندگان ایران.
ـ شب شعر در کرمانشاه به دعوت دانشجویان.
ـ سخنرانی در دانشگاه شیراز.

۱۳۴۷/۱۹۶۸
ـ تحقیق روی غزلیات حافظ و تاریخ دورهی حافظ.
ـ نمایشنامهی عروسی خون اثر فدریکو گارسیا لورکا.
ـ ترجمهی غزلغزلهای سلیمان.
ـ شب شعر به دعوت انجمن فرهنگی ایران و آلمان، گوته (خرداد ماه).
ـ شبهای شعر شعر خوشه به مدت یک هفته از سوی مجلهی خوشه (شهریور ماه).
ـ یادنامهی هفتهی شعر و هنر خوشه.
ـ شب شعر در دانشکده های هنرهای زیبا ـ دانشگاه تهران (دی ماه).

۱۳۴۸/۱۹۶۹
ـ انتشار قصهی منظوم چی شد که دوستم داشتن، برای کودکان.
ـ تعطیل مجلهی خوشه با اخطار رسمی ساواک.
ـ برگزیدهی شعرهای احمد شاملو (سازمان نشر کتاب).
ـ مجموعهی اشعار مرثیههای خاک.

۱۳۴۹/۱۹۷۰
ـ انتشار مجموعهی اشعار شکفتن در مه.
ـ انتشار قصهی ملکهی سایهها برای کودکان.
ـ کارگردانی چند فیلم فولکلوریک برای تلویزیون: پاوه، شهری از سنگ و آنا قلیچ داماد میشود.
ـ ترجمهی تعدادی قصه برای کودکان.

۱۳۵۰/۱۹۷۱
ـ رمان خزه (ترجمهی مجددی از زنگار).
ـ قصهی هفت کلاغون برای کودکان.
ـ ترجمهی کامل پابرهنهها اثر زاهاریا استانکو (ترجمهی مجدد).
ـ دعوت به فرهنگستان زبان ایران برای تحقیق و تدوینِ کتاب کوچه، سه سال.
ـ نگارش نمایشنامهی آنتیگون (ناتمام).
ـ مرگ مادر، ۱۴ اسفند.

۱۳۵۱/۱۹۷۲
ـ اجرای برنامههای رادیویی برای کودکان و نوجوانان.
ـ ضبط صفحات و نوار کاست صدای شاعر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حافظ، مولوی، نیما، خیام، شاملو.
ـ نگارش فیلمنامهی کوتاه حلوا برای زندهها.
ـ ترجمهی تعدادی داستان کوتاه: دماغ، دست به دست، لبخندِ تلخ، زهرخند، افسانههای کوچک چینی.
ـ شب شعر در انجمن ایران و آمریکا.
ـ تدریس مطالعهی آزمایشگاهی زبان فارسی در دانشگاه صنعتی (سه ترم).
ـ همکاری با روزنمههای کیهان فرهنگی و آیندگان.
ـ سفر به پاریس (فرانسه) برای معالجهی آرتروز شدید گردن، عمل جراحی روی گردن.

۱۳۵۲/۱۹۷۳
ـ مجموعهی اشعار ابراهیم در آتش.
ـ مجموعهی درها و دیوار بزرگ چین.
ـ شب شعر در مدرسهی عالی علوم اقتصادی و اجتماعی بابلسر.
ـ نگارش فیلمنامهی تخت ابونصر برای تلویزیون.
ـ ترجمهی رمان مرگ کسب و کار من است اثر روبر مرل.
ـ ترجمهی نمایش مفتخورها اثر گرگهی چیکی.
ـ گفتوگوی دانشجویان دانشکدهی ادبیات با شاملو، برای جنگ گام، ناشر کتاب نمونه که از سوی مقامات دولتی توقیف شد.

۱۳۵۳/۱۹۷۴
ـ ترجمهی مجموعه داستان سربازی از یک دوران سپری شده.
ـ مجموعهی شعرهای عاشقانهی از هوا و آینهها.

۱۳۵۴/۱۹۷۵
ـ حافظ شیراز.

۱۳۵۵/۱۹۷۶
ـ دعوت دانشگاه بوعلی برای سرپرستی پژوهشکدهی دانشگاه (دو سال).
ـ تهیهی گفتار برای چند فیلم مستند به دعوت وزارت فرهنگ و هنر.
ـ سفر به آمریکا به دعوت مشترک انجمن قلم (Pen Club) و دانشگاه پرینستون برای سخنرانی و شعرخوانی.
ـ آشنایی با شاعران و نویسندگان از آسیای میانه و شمال آفریقا از جمله: یاشار کمال، آدونیس، البیاتی و وزنیشینسکی.
ـ سخنرانی و شعرخوانی در دانشگاههای MIT بوستون، UCLA برکلی.
ـ پیشنهاد دانشگاه کلمبیای نیویورک برای کمک به تدوین کتاب کوچه را نمیپذیرد.
ـ میهمان مدعو فستیوال جهانی شعر در سانفرانسیسکو و آستینِ تگزاس.
ـ شب شعر به دعوت دانشجویان ایرانی فیلادلفیا و نیویورک.
ـ بازگشت به ایران.

۱۳۵۶/۱۹۷۷
ـ مجموعهی اشعار دشنه در دیس.
ـ شب شعر در انستیتو گوته.
ـ استعفا از سرپرستی پژوهشکدهی دانشگاه بوعلی.
ـ پایان نگارش بیوگرافیمانندی به نام میراث که تنها نسخهی دستنوشته آن را علیرضا میبدی به امانت بُرد!
ـ ترک ایران به عنوان اعتراض به سیاستهای حاکم.
ـ سفر به آمریکا (اقامت به مدت یک سال).
ـ سخنرانیهایی در دانشگاههای آمریکا.
ـ برگزیدهی اشعار (انتشارات امیرکبیر).

۱۹۷۸/ ۱۳۵۷
ـ دعوت برای سردبیری هفتهنامهی ایرانشهر در لندن.
ـ ترک آمریکا.
ـ سفر به انگلستان.
ـ انتشار ۱۲ شماره هفتهنامهی ایرانشهر با مشکلات فراوان.
ـ استعفا (بهعلت اختلافهایی با مدیر هفتهنامه).
ـ قصهی دخترای ننهدریا و بارون و قصهی دروازهی بخت بهصورت کتاب کودکان.
ـ از مهتابی به کوچه (مجموعهی مقالات).
ـ بازگشت به ایران (اسفندماه).
ـ کتاب کوچه (دفتر اول آ) ، انتشارات مازیار، قطع وزیری.
ـ عضویت در هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران.
ـ نشر مقالاتی در مجلات و روزنامهها.

۸۰ ـ ۱۹۷۹/۵۹ ـ ۱۳۵۸
ـ سردبیری مجلهی هفتگی کتاب جمعه (بعد از ۳۶ شماره به اجبار تعطیل میشود).
ـ نشر مقالاتی در مجلات و روزنامهها.
ـ مجموعهی اشعار ترانههای کوچک غربت.
ـ سخنرانی در باشگاه ارامنهی تهران.
ـ ترجمهی شهریار کوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپری در کتاب جمعه.
ـ ترجمهی بگذار سخن بگویم! اثر دومیلا دو چونگارا (با همکاری ع. پاشایی)
ـ شب شعر در انستیتو گوته.
ـ کتاب کوچه ( دفتر دوم آ).
ـ نوار صوتی کاشفان فروتن شوکران با شعر و صدای شاعر.
ـ نوار صوتی و کتاب ترانهی شرقی و اشعار دیگر، ترجمهی شعرهایی از فدریکو گارسیا لورکا.
ـ عضو هیأت پنجنفرهی دبیران کانون نویسندگان ایران (دورهی دوم).

۱۳۶۰/۱۹۸۱
ـ قصهی خروسزری پیرهنپری و یَل و اژدها بهصورت کتاب و نوار کاست برای کودکان.
ـ کتاب کوچه (دفتر سوم آ)، انتشارات مازیار، قطع وزیری، مجموعا ۱۰۶۴ صفحه.
ـ از این هنگام به بعد با همکاری آیدا روی کتاب کوچه کار میکنند.
ـ عضو هیأت پنجنفرهی دبیران کانون نویسندگان (دورهی سوم).

۱۳۶۱/۱۹۸۲
ـ ترجمهی هایکو، شعر ژاپنی (با ع.پاشایی).
ـ ترجمهی نمایشنامهی نصف شب است دیگر، دکتر شوایتزر! از ژیلبر سِسبرون.
ـ کتاب کوچه (دفتر اول الف)، انتشارات مازیار.

۱۳۶۲/۱۹۸۳
ـ کتاب کوچه (دفتر دوم الف)، انتشارات مازیار.
ـ کتاب و نوار صوتی سیاه همچون اعماق آفریقای خودم؛ ترجمه و اجرای اشعاری از لنگستون هیوز.
ـ کتاب و نوار صوتی سکوت سرشار از ناگفتههاست؛ ترجمهی آزاد و اجرای اشعاری از مارگوت بیگل.
ـ برگزیدهی اشعار (نشر تندر).
ـ کتاب کوچه (دفتر سوم الف)، انتشارات مازیار.
ـ انتشار کتابها متوقف میشود.

۶ ـ ۱۹۸۴/۵ ـ ۱۳۶۳
ـ رمان قدرت و افتخار اثر گراهام گرین را با عنوان عیسا دیگر، یهودا دیگر! با مؤخرهی مفصلی بازنویسی میکند.
ـ گفتوشنودی با احمد شاملو بهکوششِ ناصر حریری.
ـ فیلمنامهی میراث.

۱۳۶۶/۱۹۸۷
ـ آغاز ترجمهی آزاد دُنِ آرام اثر میخاییل شوخولف.
ـ انتشار ژاپنی کتاب ابراهیم در آتش بهترجمهی شوکویانگا در مجلهی ILCAA (توکیو، مؤسسهی مطالعهی زبانها و فرهنگهای آسیا و آفریقا).
ـ کتاب و نوار صوتی چیدن سپیدهدم؛ ترجمهی آزاد و اجرای اشعاری از مارگوت بیگل.

۱۳۶۷/۱۹۸۸
ـ سفر به آلمان: میهمانِ مدعوِ دومین کنگرهی بینالمللی ادبیات، اینترلیت ۲ تحت عنوان جهانِ سوم: جهانِ ما در ارلانگن آلمان و شهرهای مجاور.
ـ دیدار با عزیز نسین، دِرِک والکوت، پدرو شیموزه، لورنا گودیسون و ژوکوندا بِلی و دیگر میهمانان کنگره.
ـ من درد مشترکم، مرا فریاد کن! عنوان سخنرانی شاملو در این کنگره.
ـ شب شعر در کُل لوکیومِ ادبیِ برلین.
ـ سفر به اتریش به دعوت دانشگاه اقتصاد وین و یورو آفریک انستیتو، برای شب شعر و سخنرانی.
ـ بازگشت به آلمان و اجرای شب شعر در شهر دانشگاهی گیسن.
ـ سر به سوئد به دعوت انجمن قلم و دانشگاه یوته بوری.
ـ شب شعر در خانهی مردم استکهلم.
ـ دیدار و صرف ناهار با هیأت رییسهی انجمن قلم سوئد.
ـ جلد اول مجموعهی اشعار چاپ آلمان، انتشارات بامداد.
ـ بازگشت به ایران.

۱۳۶۸/۱۹۸۹
ـ جلد دوم مجموعهی اشعار چاپ آلمان، انتشارات بامداد.
ـ اقامت در شهرک دهکدهی خانه، کرج.

۱۳۶۹/۱۹۹۰
ـ سفر به آمریکا: میهمان مدعو سیرا ۹۰ توسط دانشگاه USLA برکلی.
ـ سخنرانیهای نگرانیهای من و مفاهیم رند و رندی در غزل حافظ.
ـ دو شب شعر در USLA برکلی.
ـ شب شعر دانشگاه USLA لوسآنجلس، در رویسهال.
ـ شب شعر و سخنرانی در دانشگاههای شیکاگو، آناربر میشیگان، کلمبیا، واشنگتن، راتگرز، هاروارد، دالاس و آستین.
ـ عمل جراحی بر (یونیور سیتی هاسپیتال) بوستون روی مهرههای گردن.
ـ سه شب شعر در بوستون و USLA برکلی به نفع زلزلهزدگان ایران.
ـ نگارش روزنامهی سفر میمنت اثر ایالات متفرقهی امریق (اوکلند) کالیفرنیا.
ـ عمل جراحی دوم روی مهرههای گردن (بوستون).
ـ شب شعر در مدرسهی ارامنهی بوستون.
ـ استاد میهمان برای تدریس یک ترم در دانشگاه برکلی USLA به دانشجویان ایرانی (ز، شعر و ادبیات فارسی).
ـ دیدار با پروفسور زاده (برکلی) کالیفرنیا.
ـ دریافت جایزهی Free Expression سازمان حقوق بشر نیویورک Human Rights Watch
ـ نشریهی اندیشه، ویژهی شاملو، شمارهی ۲۲، تیرماه ۱۳۶۹، سنهوزه (کالیفرنیا).
ـ بولتن، ویژهی احمد شاملو به آمریکا، تیرماه ۱۳۶۹، انتشارات آغازی نو، برکلی (کالیفرنیا).

۱۳۷۰/۱۹۹۱
ـ شب شعر به نفع آوارگان کرد عراقی در USLA برکلی و USC لوسآنجلس همراه محمود دولتآبادی (قصهخوانی) به دعوت انجمن کردها (آمریکا).
ـ مجلهی زمانه: شمارهی اول؛ مختص شاملو (سنهوزه، کالیفرنیا).
ـ بازگشت از آمریکا.
ـ بازگشت به ایران.
ـ ترجمهی شعرهایی از لنگستون هیوز، اوکتاویو پاز (با حسن فیاد).
ـ مفاهیم رند و رندی در غزل حافظ، سخنرانی شاملو در دانشگاه برکلی، نشر زمانه، چاپ اول، ۶۸ صفحه، فروردینماه ۱۳۷۰، سنهوزه (کالیفرنیا).

۱۳۷۱/۱۹۹۲
ـ مجموعهی اشعار مدایح بیصله، انتشارات آرش، سوئد.
ـ انتشار منتخبی از ۴۲ شعر به زبان ارمنی با نام من درد مشترکم در ایروان با ترجمهی نُروان. ناشر: کانون فیلم ارمنستان.
ـ قصههای کتاب کوچه، جلد اول، انتشارات آرش، سوئد.
ـ کتاب گفت و شنودی با احمد شاملو، دیدگاههای تازه توسطِ ناصر حریری.
ـ تدوین دوبارهی حرف آ کتاب کوچه بر اساس متدولوژی جدید.
ـ انتشار ترجمهی انگلیسی برخی از اشعار شاملو با عنوان Sacred. Words بهوسیلهی عبدی مقبل، ژنو، سوییس.

۱۳۷۲/۱۹۹۳
ـ کتاب گفتگو با احمد شاملو و … توسط محمد محمدعلی.
ـ مجموعهی جدید همچون کوچهیی بیانتها ترجمهی شعر جهان (با ۲۰۰ شعر).
ـ ترجمهی مجدد غزلغزلهای سلیمان.
ـ ویرایش و ترجمهی مجدد گیلگمش.
ـ انتشار گزینهی اشعار (انتشارات مروارید) با انتخاب آیدا.
ـ کتاب کوچه (دفتر چهارم الف)، انتشارات مازیار.

۱۳۷۳/۱۹۹۴
ـ انتشار منتخبی از ۱۹ شعر شاملو به زبان سوئدی و فارسی با نام عشق عمومیAllom Fattandec. Karlik در استکهلم سوئد به ترجمهی آذر محلوجیان، انتشارات آرش.
ـ انتشار منتخبی از ۱۹ شعر شاملو به زبان فرانسه و فارسی با نام سرودهای عشق و امید Hymenes d amour et d cspoir در فرانسه به ترجمهی پرویز خضرایی.
ـ سفر به سوئد به دعوت ایرانیان مقیم سوئد برای برگزاری شب شعر.
ـ شب شعر در کنسرتوسه به علت بیماری اجرا نمیشود.
ـ یک ماه بعد: شب شعر در یوتهبوری.
ـ دو شب شعر در اوسه جیمنازیومِ استکهلم.
ـ از طرف تلویزیون استکهلم با او مصاحبه میشود.
ـ بازگشت به ایران.
ـ انتشار اجرای جدیدی از شعرهای حافظ، مولوی و نیما یوشیج بهصورت نوار کاست با صدای شاملو.

۱۳۷۴/۱۹۹۵
ـ بهپایانبردن ترجمهی دُنِ آرام. ۱۷/۷/۱۳۷۴. شروع به بازخوانی و ویراستاری.
ـ کنگرهی بزرگداشت احمد شاملو در تورنتو کانادا، ۲۱ و ۲۲ اکتبر ۱۹۹۵ به سرپرستی انجمن نویسندگان ایرانی کانادا.
ـ انتشار منتخبی از ۶ شعر به زبان اسپانیایی با نام Auora (بامداد) در مادرید به ترجمهی کلارا خانس شاعر اسپانیایی.

۱۳۷۵/۱۹۹۶
ـ عمل جراحی روی عروق گردن (۱۹ فروردین).
ـ انتشار پریا و قصهی دخترای ننه دریا با صدای شاعر، بهصورت نوار کاست.
ـ عمل جراحی روی عروق پای راست (اول اسفند).

۱۳۷۶/۱۹۹۷
ـ ساخت یک فیلم مستند یکساعته بهنام احمد شاملو؛ به کارگردانی مسلم منصوری و تهیهکنندگی بهمن و بهروز مقصودلو.
ـ مجموعه اشعار درآستانه.
ـ تکرار عمل جراحی روی عروق پا (اول فروردین).
ـ تکثیر مجدد اجرای شعرهای حافظ، مولوی و نیما یوشیج بهصورت CD با صدای شاملو.
ـ قطع پای راست از زانو، جمعه ۲۶ اردیبهشت، بیمارستان ایرانمهر.
ـ انتشار دفتر هنر، ویژهی احمد شاملو، سال چهارم، شماره ۸، مهر ۱۳۷۶ در آمریکا، صاحب امتیاز و سردبیر بیژن اسدیپور، در NJ، USA.
ـ کتاب کوچه (دفتر پنجم الف)، انتشارات مازیار، قطع وزیری، ۱۶۵۲ صفحه.
ـ دفتر هنر، ویژهی تقی مدرسی و احمد شاملو، سال چهارم، شماره ۹، اسفند ۱۳۷۶ در آمریکا، صاحب امتیاز و سردبیر بیژن اسدیپور، در NJ، USA.
ـ در جدال با خاموشی، منتخبِ اشعار، اسفندماه، انتشارات سخن.

۱۳۷۷/۱۹۹۸
ـ بنبستها و ببرهای عاشق، منتخب اشعار، انتشارات یوشیج ـ ثالث.
ـ کتاب کوچه (دفتر اول ب)، انتشارات مازیار.
ـ منتخبی از ۲۸ شعر شاملو به سوئدی: شعرهای شبانه.
ـ کتاب کوچه (دفتر دوم و سوم ب)، انتشارات مازیار، قطع وزیری، ۲۶۷۶ صفحه.
ـ کتاب کوچه (آ در یک جلد)، انتشارات مازیار.
ـ سینما و ادبیات در گفتوگو با احمد شاملو و… توسط مسلم منصوری

۱۳۷۸/۱۹۹۹
ـ ترجمهی نمایشنامهی خانهی برناردا آلبا اثر فدریکو گارسیا لورکا، فروردین ۱۳۷۸.
ـ ۲۴/۷/۱۳۷۸ چاپ دو جلدی مجموعهی آثار ـ دفتر یکم: شعر بهکوششِ نیاز یعقوبشاهی.

۱۳۷۹/۲۰۰۰
ـ ترجمهی نمایشنامهی یرما اثر فدریکو گارسیا لورکا، اردیبهشت ۱۳۷۹.
ـ ۱۸/۴/۱۳۷۹ مجموعهی اشعار حدیث بیقراری ماهان.
ـ ۲/۵/۱۳۷۹ درگذشت در بیمارستان ایرانمهر تهران.
ـ ۶/۵/۱۳۷۹ دفن جنازهی شاعر در گورستان امامزاده طاهر کرج.

تاریخ انتشار : ۲ مرداد, ۱۳۸۸ ۱۰:۲۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!