یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۴:۲۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۴:۲۸

از اینجا راندە و از آنجا ماندە

آرزوی هستە سخت قدرت و بخش مهمی از اصولگرایان ایجاد قدرتی یکدست با تسخیر سە قوە اصلی حاکمیت بود. امری کە سرانجام متحقق شد. قرار است از این بە بعد هماهنگی میان سە قوە از طریق حرف شنوئی آنان از رهبری نظام عملی شود، و تا می توانند کمترین اطلاعات در خصوص مناقشات و اختلافات درونی در رسانەها علنی شود. نظام تشخیص دادە کە بخش مهمی از اعتراضات مردم از شکاف درونی همین نظام امکان ظهور پیدا می کنند، بنابراین بنا را بر سکوت و ایجاد فضای آرام گذاشتەاند.

آرزوی هستە سخت قدرت و بخش مهمی از اصولگرایان ایجاد قدرتی یکدست با تسخیر سە قوە اصلی حاکمیت بود. امری کە سرانجام متحقق شد. قرار است از این بە بعد هماهنگی میان سە قوە از طریق حرف شنوئی آنان از رهبری نظام عملی شود، و تا می توانند کمترین اطلاعات در خصوص مناقشات و اختلافات درونی در رسانەها علنی شود. نظام تشخیص دادە کە بخش مهمی از اعتراضات مردم از شکاف درونی همین نظام امکان ظهور پیدا می کنند، بنابراین بنا را بر سکوت و ایجاد فضای آرام گذاشتەاند.

اما کمدی کل تصویر موجود این است کە درست است در حاکمیت نوعی هماهنگی و آرامش ایجاد شدە، اما بعلت عدم حل مشکلات جامعە در زمینەهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقا آرامش درون حاکمیتی بە شیوە خودبخودی نمی تواند بە درون جامعە تسری پیدا کند. یعنی در واقع بر خلاف نگاە حاکمان رابطە مستقیمی میان حاکمیت و جامعە از این لحاظ وجود ندارد. در واقع، در یک برهان وارونە همین تاکتیک حاکمان برای ایجاد آرامش درون حاکمیتی، حاکی از آن است کە شرایط جامعە بشدت ملتهب و بحرانیست و بە همین جهت آنان در صددند با تسلط فضای گورستانی بر قدرت، همین فضا را هم در سطح جامعە برقرار کنند.

اما بە همان نسبتی کە امکان بازتاب وضعیت عمومی جامعە در درون حاکمیت کمتر و کمتر می شود، هم فاصلە میان دولت و ملت ریشەدارتر می شود و هم فضای اعتراضی درون جامعە متراکم تر و انفجاری تر می شود و بنابراین کشور را بیشتر با منطق حوادث نامترقبە و انفجاری مواجە می کند.

جمهوری اسلامی کە وجود نظام دمکراتیک را برنمی تابد، با دست رد زدن بر سینە همان چندگونگی درونی نظام، آنتن های اطلاعاتی دریافت اخبار واقعی از بطن جامعە را هم از خود گرفتە و بیش از پیش بە همان منطق زمان شاە روی می آورد. از این پس با چنین تغییری، نظام تنها از طریق ارگانهای اطلاعاتی خود با روح جامعە در پیوند خواهد بود، پیوندی کە بە هیچ وجە آنچە را کە می گذرد بە خوبی و دقیق انتقال نخواهدداد، و بنابراین در برهە زمانی خاصی دیوار ترک خوردە بە آسانی بر سر آنها فروخواهد ریخت. پیوند نهادهای سرکوب با مردم بر اساس سرکوب بنیان نهادە شدە و نە بر اساس پذیرش و هدایت آن بە کانالهای بروز و تحقق یافتگی.

در چنین وضعیتی حاکمیت در تلاش است بیش از پیش جامعە را با منطق خواست خود پیوند بزند، و همین منجر بە تک گفتمانی کردن کشور خواهدشد، فضائی کە لازمە آن تشدید جو ارعاب و سرکوب خواهدبود. پس جو، بیشتر بە سمت فضای سربازخانەای جلو خواهدرفت.

درست است کە روانشناسی مردم اساسا بر مبنای انتظار و منش اصلاح طلبانە قرار دارد، و همین منجر بە این شدە کە حاکمیت از نبود رادیکالیسم ریشەای در میان مردم نهراسد، اما این بدان معنا نیست کە حکومت آنچە را در نظر دارد بخواهد بە منصە ظهور درآورد، زیرا رادیکالیسم سیاسی حاکمیت برای پیشبرد اهداف خود نیاز بە رادیکالیسم مردمی دارد کە بتواند بە آن کمک کردە تا طرحهای خود را بە انجام برساند و این در حالیست کە چنین خصیصەای وجود ندارد و آنچە هست اساسا فضای بی تفاوتی هست کە خود طرحها و اهداف رژیم را هم با مشکلات عدیدەای مواجە می کند. دیگر از آن انسجام و فضای تهییجی سالهای بعد از انقلاب خبری نیست و این نە تنها پاشنە آشیل اپوزیسیون بلکە پاشنە آشیل خود حاکمیت هم هست. در واقع تداوم رادیکالیسم سیاسی هستە سخت قدرت نیاز بە رادیکالیسم مردمی دارد و نمی توان تنها بر اساس بسیج امکانات اقتصادی، امنیتی و سیاسی آن را پیش برد.

جامعە ایران در دوران فترت خاصی بسر می برد و این فترت پدیدەای است کە از توان رژیم برای مقابلە بی حد و حصر با آمریکا می کاهد.

تغییر فضای درون جامعە بە رادیکالیسم مورد نظر حاکمیت، با توجە بە پروندە ۴٢ سالە جمهوری اسلامی، دیگر امکان پذیر نیست؛ اما این تغییر بە سمت رادیکالیسم اپوزیسیون وجود دارد. هیچ جامعەای با وجود مشکلات و بحرانهای عدیدەاش نمی تواند تا ابد در شرایط برزخی باقی بماند. جائی کە اصلاح طلبی جواب نمی دهد، بتدریج منش انتظار و فترت خود را بە منش دیگری می سپارد.

بە همان نسبت فضای درون حکومتی یک دست تر می شود، فضای درون جمعە هم یک دست تر، اما با توجە بە عدم توان رژیم در حل معضلات، فضای درون جامعە در جهت معکوس فضای درون رژیم حرکت خواهدکرد. جمهوری اسلامی تصور می کند اگر بتواند با فضای موجود درون حاکمیتی، کە متکی بر خوانش سنتی از اسلام گرائی انقلابیست، مشکلات کشور را حل کند، هم اصلاح طلبی را بە گوشەای راندەاست و هم رادیکالیسم را. فارغ از اینکە چنین امری اساسا امکان پذیر نیست. 

 

تاریخ انتشار : ۵ آبان, ۱۴۰۰ ۶:۱۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

هنری کیسینجر: یک سالوس

هنری کیسینجر که روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر درگذشت، نمودار تضادی بود در روایتی که ابرقدرت آمریکا از یک سو به جهانیان ارائه می‌داد و از سویی خود به نحوی دیگر عمل می‌کرد.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس

کسینجر برند مخوفِ جنایت علیه بشریت در صد سالگی مرد