دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۵

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۵

اعتصاب کارگران مخابرات، مبارزە علیە قرادادهای موقت گسترده تر می شود

خواست پایان دادن بە استخدام بر مبنای قراردادهای موقت و غیرقانونی کار کە توسط کارفرمایان و سرمایە داران تحت حمایت مسئولان دولتی بە کارگران و عموم مزدبگیران یدی و فکری تحمیل شدە، در واقع یک خواست سراسری است، کە کارگران قراردادی در بنگاە های اقتصادی مختلف، منجملە کارکنان مخابرات و مخابرات روستایی تا کنون صدها بار برای این خواستە اعتراض و اعتصاب کرده اند. با این وجود اما کارفرمایان بە خاطر سود مضاعفی کە از این بابت نصیب شان می شود، حاضر بە دست برداشتن از آن نیستند.

تجمعی کە در ٣٠ خرداد با درخواست اجرای طرح طبقە بندی و استخدام بصورت رسمی توسط ٢٠٠ تن از کارکنان بخش خصوصی شرکت مخابرات مشهد در مقابل ساختمان مخابرات استان خراسان رضوی آغاز شد، با پیوستن کارکنان مخابرات  در دو استان دیگر کە خواستەهایی مشابە دارند و ادامە تجمعات مذکور در مراکز سە استان کە از میان برداشتن قراردادهای موقت را هدف قرار دادە اند، می رود تا بە یک حرکت سراسری عملی مزدبگیران برای از میان برداشتن قراردادهای اسارت بار موقت کار تبدیل شود.

مسئولان ادارە مخابرات و کار استان کە در روزهای نخست شروع این حرکت حق طلبانە و منطقی، حتی حاضر بە مذاکرە با کارکنان اعتصابی نمی شدند، در اثر تداوم اعتصاب و پایداری اعتصابیون و پیوستن تعداد دیگری از همکاران شان در استان های لرستان و خوزستان، اکنون مدیران شرکت مخابرات نگران سراسری شدن این اعتصاب کارگری هستند، خبر های دریافتی حاکی است، مدیران ارشد شرکت مخابرات پس از گذشت ١۴ روز، سرانجام مجبور بە مذاکرە با تجمع کنندگان در مقابل مرکز مخابرات خراسان رضوی شدند.

این بار نیز مسئولان ادارە کار کە هموارە در شکستن اعتصاب ها نقش اصلی را ایفا می کنند و در بسیاری از موارد بازوی نیروهای امنیتی در سرکوب اعتصاب های کارگری هستند و طی ده ها سال بسیار در مدیریت این چنینی تجربە و تبحر پیدا کردەاند، می کوشند با دادن وعدەهای زبانی بی پشتوانە و فریب دادن معترضان بە این حرکت پایان دهند، تا بتوانند در فرصت مناسب سازمان گران این تجمع را شناسایی،تصفیە، مجازات و زمینە حرکت های مشابە آتی را از بین ببرنند و در نهایت مانع بە خطر افتادن قراردادهای استثمارگرانە موقت کە سودهای هنگفتی را نصیب کارفرمایان می کنند، شوند. اما هوشیاری و تجربە های پیشین تجمع کنندگان کە خواستار کتبی شدن توافقات بودند، مانع از کامیابی مسئولان ذی ربط شد و اعتصابیون نشان دادند کە آن ها نیز بە نوبە خود بە اندازە مسئولان تجربە اندوختەاند و بە فوت و فن مذاکرە مسلط و مجهز هستند.

خواست پایان دادن بە استخدام بر مبنای قراردادهای موقت و غیرقانونی کار کە توسط کارفرمایان و سرمایە داران تحت حمایت مسئولان دولتی بە کارگران و عموم مزدبگیران یدی و فکری تحمیل شدە، در واقع یک خواست سراسری است، کە کارگران قراردادی در بنگاە های اقتصادی مختلف، منجملە کارکنان مخابرات و مخابرات روستایی تا کنون صدها بار برای این خواستە اعتراض و اعتصاب کرده اند. با این وجود اما کارفرمایان بە خاطر سود مضاعفی کە از این بابت نصیب شان می شود، حاضر بە دست برداشتن از آن نیستند.

 وجود و گستردگی اعتراض ها نسبت بە این مسئلە، ادامە استخدام موقت را بە شکل کنونی برای کارفرمایان و دولت دشوارتر از پیش کرده است. علی ربیعی کە از میزان نارضایتی کارگران از گسترش فزایندە قرادادهای موقت مطلع است، در آغاز کار وزارتش برای آرام کردن کارگران وعدە سامان دهی قراردادهای موقت را بە آن ها داد.

در زمانی کە ربیعی وزیر کار شد، بنا بە دادەهای رسمی آماری حدود ۶۵ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می کردند. اما طی چهار سال وزارت ربیعی نە تنها خبری از بە اصطلاح” سامان دهی قرادادهای موقت” وعدە دادە شدە نشد، بلکە آمار کسانی کە با قرارداد موقت کار می کنند باز هم بە روایت آمارهای رسمی ٣٠ درصد طی چهار سال وزارت وی بیشتر شد. نتیجتا دیگر کسی این گونە وعدەها را جدی نمی گیرد و کارگران و مزدبگیران می دانند کە، بە جای دل خوش کردن بە این گونە وعدەها خودشان باید در فکر انجام اقدامات جدی و عملی در این زمینە باشند.

اعتصاب و تجمع های کارکنان قراردادی مخابرات برای اجرای طبقە بندی مشاغل، تبدیل قراردادهای موقت بە رسمی و رفع تبعیض های شغلی کە در اثر قراردادهای موقت میان کارگران رسمی و قراردادی بوجود آمدە، هم از این رو حرکتی است قانونی کە از حمایت همە کارگران قراردادی در سراسر کشور برخوردار است و به همین خاطر زمینە تبدیل آن بە یک حرکت جمعی بل قوە سراسری وجود دارد، و لازم است کە تشکل ها و فعالان کارگری بە هر شکل کە برای آن ها امکان دارد، جهت پشتیبانی سایر کارگران و مزدبگیران از این حرکت ارزشمند و حق طلبانە و قانونی صنفی حمایت کنند.

خواست کارگران برخلاف دولتمردان حامی سرمایە داران و ثروتمندان، “سامان دهی قرارداد های موقت” کە ربیعی می کوشد با کمک آن بساط قرادادهای ظالمانە و غیر قانونی موقت را پهن نگاە دارد نیست، برچیدن بساط قراردادهای موقت و ممنوع کردن استخدام قراردادی و موقت در مشاغلی ست کە ماهیت مستمر دارند و اجرای مقاولە نامە های ٨٧ و ٩٨ ناظر بر حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دستە جمعی ست.

به همین خاطر با فریب کاری و سرکوب تجمع ها و اعتصاب هایی کە در این راستا صورت گرفتە و می گیرد، مسوولان دولتی نمی توانند خللی در عزم و ارادە زحمت کشان برای دفاع از حق و حقوق شان بە اشکال مقتضی وارد آورند. کما این کە تا کنون نتوانستەاند.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۱۳ تیر, ۱۳۹۶ ۱:۲۳ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

گرگهایِ وال استریت رژیم…

حالا شما تصور کنید جوان ۳۲ ساله که ۳بار زندان رفته و از همان زندان معامله کوکائین و مواد مخدر در بیرون از زندان را سازماندهی میکند و از همان زندان قمارخانه را اداره میکند با چه کسانی در ارتباط است.!!؟

زخم…

زخمی که بر تن می نشیند/ زخمی که روح را به صُلابه می کشد/ از هر جایِ بدن که خون فوران کند/ زخم است/ زخم یک دست/ زخم یک پا/ زخم نشسته بر قلب کودکی در غزه…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

یک منبع مطلع درخصوص وضعیت این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: آروین قهرمانی دو سال پیش به اتهام قتل امیر شکری در یک دعوای گروهی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شد. اکنون تا روز دوشنبه به خانواده وقت داده‌اند و اگر نتوانند رضایت بگیرند، حکم وی اجرا خواهد شد.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

آنچه در هفته ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت گذشت…