شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۱:۳۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۱:۳۱

اعتصاب کارگران مخابرات، مبارزە علیە قرادادهای موقت گسترده تر می شود

خواست پایان دادن بە استخدام بر مبنای قراردادهای موقت و غیرقانونی کار کە توسط کارفرمایان و سرمایە داران تحت حمایت مسئولان دولتی بە کارگران و عموم مزدبگیران یدی و فکری تحمیل شدە، در واقع یک خواست سراسری است، کە کارگران قراردادی در بنگاە های اقتصادی مختلف، منجملە کارکنان مخابرات و مخابرات روستایی تا کنون صدها بار برای این خواستە اعتراض و اعتصاب کرده اند. با این وجود اما کارفرمایان بە خاطر سود مضاعفی کە از این بابت نصیب شان می شود، حاضر بە دست برداشتن از آن نیستند.

تجمعی کە در ٣٠ خرداد با درخواست اجرای طرح طبقە بندی و استخدام بصورت رسمی توسط ٢٠٠ تن از کارکنان بخش خصوصی شرکت مخابرات مشهد در مقابل ساختمان مخابرات استان خراسان رضوی آغاز شد، با پیوستن کارکنان مخابرات  در دو استان دیگر کە خواستەهایی مشابە دارند و ادامە تجمعات مذکور در مراکز سە استان کە از میان برداشتن قراردادهای موقت را هدف قرار دادە اند، می رود تا بە یک حرکت سراسری عملی مزدبگیران برای از میان برداشتن قراردادهای اسارت بار موقت کار تبدیل شود.

مسئولان ادارە مخابرات و کار استان کە در روزهای نخست شروع این حرکت حق طلبانە و منطقی، حتی حاضر بە مذاکرە با کارکنان اعتصابی نمی شدند، در اثر تداوم اعتصاب و پایداری اعتصابیون و پیوستن تعداد دیگری از همکاران شان در استان های لرستان و خوزستان، اکنون مدیران شرکت مخابرات نگران سراسری شدن این اعتصاب کارگری هستند، خبر های دریافتی حاکی است، مدیران ارشد شرکت مخابرات پس از گذشت ١۴ روز، سرانجام مجبور بە مذاکرە با تجمع کنندگان در مقابل مرکز مخابرات خراسان رضوی شدند.

این بار نیز مسئولان ادارە کار کە هموارە در شکستن اعتصاب ها نقش اصلی را ایفا می کنند و در بسیاری از موارد بازوی نیروهای امنیتی در سرکوب اعتصاب های کارگری هستند و طی ده ها سال بسیار در مدیریت این چنینی تجربە و تبحر پیدا کردەاند، می کوشند با دادن وعدەهای زبانی بی پشتوانە و فریب دادن معترضان بە این حرکت پایان دهند، تا بتوانند در فرصت مناسب سازمان گران این تجمع را شناسایی،تصفیە، مجازات و زمینە حرکت های مشابە آتی را از بین ببرنند و در نهایت مانع بە خطر افتادن قراردادهای استثمارگرانە موقت کە سودهای هنگفتی را نصیب کارفرمایان می کنند، شوند. اما هوشیاری و تجربە های پیشین تجمع کنندگان کە خواستار کتبی شدن توافقات بودند، مانع از کامیابی مسئولان ذی ربط شد و اعتصابیون نشان دادند کە آن ها نیز بە نوبە خود بە اندازە مسئولان تجربە اندوختەاند و بە فوت و فن مذاکرە مسلط و مجهز هستند.

خواست پایان دادن بە استخدام بر مبنای قراردادهای موقت و غیرقانونی کار کە توسط کارفرمایان و سرمایە داران تحت حمایت مسئولان دولتی بە کارگران و عموم مزدبگیران یدی و فکری تحمیل شدە، در واقع یک خواست سراسری است، کە کارگران قراردادی در بنگاە های اقتصادی مختلف، منجملە کارکنان مخابرات و مخابرات روستایی تا کنون صدها بار برای این خواستە اعتراض و اعتصاب کرده اند. با این وجود اما کارفرمایان بە خاطر سود مضاعفی کە از این بابت نصیب شان می شود، حاضر بە دست برداشتن از آن نیستند.

 وجود و گستردگی اعتراض ها نسبت بە این مسئلە، ادامە استخدام موقت را بە شکل کنونی برای کارفرمایان و دولت دشوارتر از پیش کرده است. علی ربیعی کە از میزان نارضایتی کارگران از گسترش فزایندە قرادادهای موقت مطلع است، در آغاز کار وزارتش برای آرام کردن کارگران وعدە سامان دهی قراردادهای موقت را بە آن ها داد.

در زمانی کە ربیعی وزیر کار شد، بنا بە دادەهای رسمی آماری حدود ۶۵ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می کردند. اما طی چهار سال وزارت ربیعی نە تنها خبری از بە اصطلاح” سامان دهی قرادادهای موقت” وعدە دادە شدە نشد، بلکە آمار کسانی کە با قرارداد موقت کار می کنند باز هم بە روایت آمارهای رسمی ٣٠ درصد طی چهار سال وزارت وی بیشتر شد. نتیجتا دیگر کسی این گونە وعدەها را جدی نمی گیرد و کارگران و مزدبگیران می دانند کە، بە جای دل خوش کردن بە این گونە وعدەها خودشان باید در فکر انجام اقدامات جدی و عملی در این زمینە باشند.

اعتصاب و تجمع های کارکنان قراردادی مخابرات برای اجرای طبقە بندی مشاغل، تبدیل قراردادهای موقت بە رسمی و رفع تبعیض های شغلی کە در اثر قراردادهای موقت میان کارگران رسمی و قراردادی بوجود آمدە، هم از این رو حرکتی است قانونی کە از حمایت همە کارگران قراردادی در سراسر کشور برخوردار است و به همین خاطر زمینە تبدیل آن بە یک حرکت جمعی بل قوە سراسری وجود دارد، و لازم است کە تشکل ها و فعالان کارگری بە هر شکل کە برای آن ها امکان دارد، جهت پشتیبانی سایر کارگران و مزدبگیران از این حرکت ارزشمند و حق طلبانە و قانونی صنفی حمایت کنند.

خواست کارگران برخلاف دولتمردان حامی سرمایە داران و ثروتمندان، “سامان دهی قرارداد های موقت” کە ربیعی می کوشد با کمک آن بساط قرادادهای ظالمانە و غیر قانونی موقت را پهن نگاە دارد نیست، برچیدن بساط قراردادهای موقت و ممنوع کردن استخدام قراردادی و موقت در مشاغلی ست کە ماهیت مستمر دارند و اجرای مقاولە نامە های ٨٧ و ٩٨ ناظر بر حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دستە جمعی ست.

به همین خاطر با فریب کاری و سرکوب تجمع ها و اعتصاب هایی کە در این راستا صورت گرفتە و می گیرد، مسوولان دولتی نمی توانند خللی در عزم و ارادە زحمت کشان برای دفاع از حق و حقوق شان بە اشکال مقتضی وارد آورند. کما این کە تا کنون نتوانستەاند.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۱۳ تیر, ۱۳۹۶ ۱:۲۳ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
آخرین مطالب

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

اگر هریک از کاربران شبکه‌ها‌ی اجتماعی از موضع فروتنی فکری به بده‌بستان‌های آنلاین بپردازند، و تشخیص دهند که هر کاربرِ دیگری فرصتی برای رشد و پرکردن شکاف‌های دانایی‌شان فراهم می‌کند، آنگاه شبکه‌ها‌ی اجتماعی، به‌جای آنکه گودالی برای فروافتادن به نخوت فکری، خودبرحق‌بینی و قبیله‌گرایی باشند، رفته‌رفته به محیطی سرشار و بی‌نظیر برای رشد و پیشرفت انسانی بدل ‌می‌شوند.

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با اوکرایین کار می‌کردم و از این‌رو رفت‌و‌آمد های به کئیف این شهر زیبا و تاریخی داشتم. بهترین خاطراتم از این شهر مردم خوب و زیبایی اوکرایین بود. اما بد ترین خاطراتم را مصیبت فساد اداری در اوکرایین با خود دارد. فساد اداری در اوکرایین شباهت های زیادی با افغانستان داشت.

نگاه به خویش پس از هجده ماه…

سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با همان آرمان شش دههٔ پیش خود، با برنامهٔ مدون، با چارچوب سیاست‌گذاری روزآمد و با سیاست‌های روزانهٔ خود در راه ارزش‌ها و اهداف والای صلح، آزادی، برابری، مردم‌سالاری و عدالت‌اجتماعی استوار در راه برپایی جامعه و نظام سوسیالیستی دموکراتیک در میهن و جهان می‌رزمد.

یاد

۱۶ خردادماه ۱۳۷۹ کانون نویسندگان ایران یکی از پیگیرترین اعضای خود را از دست داد و هوشنگ گلشیری که نسلی از داستان‌نویسان معاصر وام‌دار او هستند، جهان واژگان و حرمت بی‌چون و چرا بر واژگان را در سفر به خاک، وانهاده و رفت.

یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

نگاه به خویش پس از هجده ماه…

دکتر احمد صابریان، رفیق فدایی و پزشک مردمی درگذشت