دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۱۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۷:۱۷

امنیت ملی یا امنیت حاکمیتی

بخش مهمی از وظیفە دولتها تامین امنیت ملی ست. دولتها بە این منظور دست بە تخصیص بودجەهای کلان و متناسب می زنند و تلاش دارند کشورشان را از گزند احتمالی قدرتهای دیگر محفوظ دارند. اما امنیت بخودی خود و بدور از فاکتورهای دیگر معنا ندارد.

بخش مهمی از وظیفە دولتها تامین امنیت ملی ست. دولتها بە این منظور دست بە تخصیص بودجەهای کلان و متناسب می زنند و تلاش دارند کشورشان را از گزند احتمالی قدرتهای دیگر محفوظ دارند. اما امنیت بخودی خود و بدور از فاکتورهای دیگر معنا ندارد. بعنوان مثال نمی توان امنیت را در حوزەای تصور کرد کە کاملا دور از امر پیشرفت و توسعە اقتصادی قرار داشتە باشد. اگر وظیفە اصلی دولتها ادارە امور کشور و ساماندهی تولید، بازتولید و از این طریق زندگی اجتماعی در آخرین باشد، مسئلە امنیت نیز بخودی خود تابعی از این امر قرار می گیرد. در واقع امنیتی کە نتواند در درازمدت بە امر پیشرفت و توسعە یاری رساند، در بنیانهای خود مشکل اساسی دارد و باید در مورد آن بازنگری صورت گیرد. اگر سیاست امنیتی نتواند امنیت اقتصادی را تضمین کند، آن سیاست اساسا با اشکالات جدی مواجە است.

اما گاها در جریان تاریخ دولتهائی شکل می گیرند کە امنیت را بیش از آنکە بە مسئلە تولید، بازتولید و تحرک زندگی اجتماعی پیوند دهند، اصل امنیت ملی را تنها بە منافع خود دولت گرە می زنند. بە بیانی دیگر مقولە امنیت ملی بە امنیت حاکمیتی تقلیل دادەمی شود. و این مختص آن دولتهائیست کە با ملت فاصلە بسیار دارند و اساسا از طرق دیکتاتوری بە حاکمیت خود ادامە می دهند. البتە در میان چنین دولتهائی باز می تواند بە مراتب تفاوتهائی وجود داشتەباشد. بە نظر می رسد تا دولتها بیشتر ایدئولوژیکی باشند، و ایدەهای آنان بویژە بیشتر در تئوکراتیسم ریشە داشتەباشد، تمایل آنها بە این مسیر قوی تر است. و این حکایت جمهوری اسلامی است.

در تمام سالهای بە قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، آنقدر کە اصل امنیت تابع منافع حاکمیت بودەاست، تابع منافع ملی کشور نبودەاست. بعنوان مثال اصل دشمنی با ایالات متحدە آمریکا کە منجر بە ضربات و صدمات شدیدی بە کشور شدەاست، هیچگاە از زاویە تولید، بازتولید و توانبخشی بە تحرک اجتماعی جامعە ما مورد ارزیابی قرار نگرفتە است. در نظام حاکم آنچە مورد توجە بودەاست همانا ادامە دشمنی بە هر طریق ممکن بودەاست تا مبادا از طریق نزدیکی بە این کشور و عادی شدن روابط با جهان خارج، چنان مسائل داخلی برجستەشوند کە نظام را در مسیر الزام تحولات داخلی بە سوی دیگر قراردهد.

در واقع جمهوری اسلامی، نوع ویژەای از سیاست امنیت ملی را پیش می برد کە در آن امنیت تنها متوجە بخش ساختاری و ایدئولوژیکی نظام حاکم است، و هر آنچە کە در این زمینە بتواند ماندگاری آن را تضمین کند، مورد پسند قرار می گیرد.

تقسیم شدن مقولە امنیت بە امنیت ملی و امنیت حاکمیتی در نظام مذهبی حاکم بر ایران، کاری کردەاست کە در آن زیان و ضررهای رایج در محاسبات دولتها در ایران حاکم نباشد و اتفاقا آسیب رسانیدن بە زندگی مردم، اصل و معیار گردد!

در کدام کشور جهان، دولتها از فرصتها و امکانات پیش آمدە، حتی بشیوە موقت، روی می گردانند و اصل را بر ادامە و پذیرش فشار بر خود قرار می دهند، مگر آن دولتهائی کە فرصتها را مجالی برای تضعیف قدرت خود و توانبخشی جامعە ارزیابی می کنند؟

در کشورهائی کە امر امنیت ملی و حاکمیتی نقاط تماس بیشتری با هم دارند، و دولتها از طریق اعتماد نسبی مردم بر سر کار می آیند بیگمان تحرک و انعطاف در سیاست خارجی از درجە بسیار بالاتری برخورداراست. و بە همان میزان تا فاصلە بیشتر باشد و دولتها بیشتر بر سرنیزە متکی باشند، تحرک و انعطاف کمتر.

در چنین نظامهائی، امر تحرکات برون مرزی، کە در آن سرمایەهای هنگفت اختصاص دادە می شوند، بندرت در فرم سود و دستاوردهای اقتصادی بازگشت می خورند. در واقع تنها لیست بلندبالای هزینەها است کە بر دوش حاکمیت سنگینی می کند و نە هیچگونە سود مشخص مادی!

بنابراین آنچە در ایران شاهد آن هستیم امنیت حاکمیتی است، و نە امنیت ملی در معنای متعارف آن. جمهوری اسلامی از این لحاظ، معنای متداول دولت ملی را هم بە چالش کشیدەاست.

تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد, ۱۴۰۱ ۶:۱۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

باد پیچنده

خوی ویرانگر باران چو رها گشت به دشت؛
هر چه مزرع، ز کران تا به کران برد که برد؛

دست توده چو به هم وصل شد و جلوه نمود؛

این تغابن ز سراپای جهان برد که برد

فقر گفتمان و سلاح تخریب

گویا سریال پرویز ثابتی ادامه دار است. این بار شاهین نجفی و کسی که او را «شاعر و نویسنده و فلسفه دان» خوانده، مدعی هستند که ادعای شکنجه ساواک توسط جریان‌های چپ روایت سازی دروغ و غیرواقعی است و مطلقا چنین چیزی حداقل اثبات نشده است …

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

اختلاف نظر بین ما بر سر تفاوت های ماهوی میان حماس و فدایی نیست. اختلاف بر سر این است که آیا ۷ اکتبر یک نقطه چرخش حیاتی در مبارزه فلسطین علیه اشغالگران هست یا نیست؟

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پادکست تصویری: “چپ از نگاه امروز”، با حضور بهتویی و نیکفر

به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

باد پیچنده

فقر گفتمان و سلاح تخریب

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

حتی اگر دستمزد ها ۲۰۰ درصد افزایش بیابند، مستمری کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به خط فقرِ امسال نمی‌رسد!