سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۸

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۸

انتخابات و گفتمان مطالبه محور

امضاءکنندگان این بیانیه بر حق شهروندی هر یک از ایرانیان برای اتخاذ تصمیم فردی درباره نحوه برخورد با انتخابات و یا ارزیابی نسبت برنامهها و راهکارهای هر یک از نامزدها برای پاسخ به مطالبات مطرح شده از سوی فعالان سیاسی و مدنی و صنفیِ مطالبه محور، تاکید میورزند

بیانیه شماره ۲ انتخابات و گفتمان مطالبه محور

به دنبال نخستین بیانیه گفتمان مطالبهمحور که سال گذشته با امضاء حدود ۳۰۰ نفر از شخصیتهای شناخته شده و کنشگران سیاسی، اجتماعی و صنفی کشور منتشر شد، مطالبهمحوری بیش از پیش در ابعاد تئوریک و پراتیک، خود را نمایان کرد. این گفتمان به سرعت اکثر کاندیداهای ریاستجمهوری را تحت تأثیر قرار داد و فضایی متفاوت از انتخابات گذشته پدید آورد که میتواند در صورت استمرار، تأثیری ژرف بر مقوله انتخابات در ایران بگذارد.
در همین ارتباط امضاء کنندگان اطلاعیه نخست، دومین بیانیه گفتمان مطالبهمحور را منتشر کردهاند که در میان آنان افرادی چون سیمین بهبهانی، عزتالله سحابی، محمدعلی عمویی، داوودهرمیداس باوند، رضا رئیسطوسی، سیدعلی صالحی، ماشاءالله شمسالواعظین، خدیجه مقدم، بابک احمدی، علیرضا رجایی و سیدعلیاکبر موسوی خوئینی دیده میشوند.
گفتنی است در میان حدود ۵۰۰ نفری که در این اطلاعیه برگفتمان مطالبهمحور صحه گذاشتهاند تنوّع اقشار و شاغلین به حرفههای مختلف قابل توجه است که میتوان صاحبان مشاغل و فعالیتهای زیر را در میان آنهادید:
کارگران فعال شرکت واحد، معلمان فعال صنفی شهرهای مختلف، نمایندگانی از دورههای قبلی و فعلی مجلس، معاون و مدیر کل اسبق وزارتخانه، مدیر عالیرتبه صنعت، بازاری، استاد دانشگاه، فعال زنان و قومی و دانشجویی، هنرمند، پزشک، شاعر، کارگر، کارفرما، زن خانهدار، نویسنده، کشاورز، کارمند، محروم از تحصیل، مترجم، بازنشسته، بازرگان، روزنامهنگار، …
متن اطلاعیه صادر شده و اسامی ارائه کنندگان آن در زیر آمده است:
بیانیه شماره ۲
انتخابات و گفتمان مطالبهمحور
مرحلهای که گذشت
گفتمان مطالبهمحور برخاسته از تجارب سالیان اخیرِ حرکات و تلاشهای طیفها، طبقات و اقشار مختلف مردم است که این رویکردِ نهفته، در انتخابات ریاستجمهوریِ پیش روی نیز فرصتی برای ظهور یافت.
پس از آغاز نشستهای هفتگی هماندیشی پیرامون مطالبه محوری از تابستان ۱۳۸۷ و بعد از انتشار نخستین بیانیه “انتخابات و گفتمان مطالبهمحور” در اسفند سال گذشته، این رویکرد در ماههای اخیر توسط احزاب، فعالان سیاسی ، روشنفکران، فعالان مدنی و جریانهای مختلف اجتماعی همچون زنان، کارگران، دانشجویان، اقوام، معلمان، … رشد و نفوذ قابل توجهی یافته است.
این رویکرد همچنین توانست فرایند و فضای انتخابات و ادبیات حاکم بر آن را متأثر ساخته و نامزدهای مختلف را بدان سو رهنمون سازد. اکثر آنان مجبور شدند به جای طرح شعارها و مفاهیم کلان و کلی، به طور نسبی مصداقی سخن بگویند و در برابر مطالبات طیفها و اقشار مختلف عکسالعمل نشان داده و وعدهای مشخص و قابل پیگیری و سنجشپذیر ارایه دهند.
مرحله جدید پیش روی
در امتداد حرکت پیشین به نظر میرسد اینک میبایست برخورد مطالبهمحور با انتخابات را گامی فراپیش برد. در این مرحله تأکید بر چند نکته محوری ضروری است:
● برخی مطالبات اثرگذار مغفول
به رغم آنکه در ماههای اخیر نامزدهای انتخابات نکات متعدد و بعضاً مهمی را در شعارها و برنامههای خود مطرح کردهاند، اما مطالبات تأثیرگذار و مهمی نیز توسط کاندیداها مغفول مانده است که توجه بدانها ضروری است ، از جمله:
حل مسئله انرژی هستهای و غنیسازی اورانیوم بهمنظور لغو تحریمهای جهانیِ الزامآور به واسطه قطعنامههای سازمان ملل، که اقتصاد کشور و زندگی روزمره و معیشتی مردم را متأثر ساخته است.
برخورد با نقدینگی متراکمی که در دست نهادهای گوناگون و رانتخواران قرار گرفته و بخش های مختلف اقتصاد جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و روند سالم چرخش اقتصاد کشور را مختل میسازد.
پیوستن به کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون های کارگری و زنان و پایبندی به قواعد کنوانسیونهایی که ایران بهآنها پیوسته و براساس مصوبات رسمی جمهوری اسلامی ایران، همچون قوانین داخلی محسوب میشود.
به رسمیت شناختن تشکلها و نشریات مستقل و دخالت نکردن نیروهای دولتی در سندیکاهای کارگری، تشکلهای زنان، اقوام، دانشجویان، معلمان و مزد و حقوقبگیران دیگر.
هماهنگ کردن حقوق و دستمزد زحمتکشان ، کارگران، معلمان و کشاورزان با نرخ تورم و توجه به بهرهوری آنان.
آزادی زندانیان عقیدتی، سیاسی و صنفی.
لزوم رعایت آیین دادرسی عادلانه در مورد کلیه متهمان و زندانیان و حضور هیات منصفه در مورد متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی.
افزایش حقوق و اختیارات محلی و سپردن کار مردم هر منطقه به خود آنان، به منظور تمرکز زدایی از سیستم اداری کشور.
به رسمیت شناختن حق استفاده از زبان مادری اقوام در آموزش و پرورش و رسانههای جمعی بر اساس قانون اساسی.
به رسمیت شناختهشدن حق همه صاحبنظران سیاسی و اجتماعی برای کاندیداتوری ریاستجمهوری فارغ از جنسیت، مذهب، اندیشه و قومیت.
● راهکارطلبی و تضمین خواهی
در این مرحله مهم ترین مسئله فعالان سیاسی و مدنی و صنفی مطالبه محور در رابطه با فرایند انتخابات این است که نامزدهایی که از برخورد مفهومی، گامی فرا نهاده و به طور مصداقی شعارهایی را مطرح کردهاند، چه راهکارهای عملی و مهندسی شدهای برای تحقق این وعده ها دارند؟ همچنین مخاطبانشان چه تضمین و اعتمادی برای عمل به این راهکارها میتوانند داشته باشند؟ در مواردی که این وعدهها مستقیماً در حوزه اختیاراتشان قرار ندارد ، چه راهکاری را برای تحقق این شعارها ارائه میکنند؟ و بالاخره مخاطبان شان را چگونه به تحقق این مطالبات، مطمئن می سازند و به آنان اعتماد میبخشند؟
● دیدارها و گزارش دهی ادواری به افکار عمومی
نامزدهای انتخابات ، اینک در برخورد مستقیم با جامعه و مردم هستند. یک خواست مهم در برخورد مطالبه محور با انتخابات تاکید بر ضرورت ادامهی ارتباط مستمر رئیس جمهور با طیفها و اقشار مختلف جامعه بویژه تشکلهای مختلف جامعهمدنی است.
در دوران انتخابات ، فضای جامعه به طور نسبی بازتر میشود و نیاز به اخذ رای ، ارتباط دولتمردان یا طالبان قدرت و مسئولیت با مردم را فعالتر و شفافتر میکند. اما تجربه تلخ جامعه ایران بیانگر بسته شدن و یا کانالیزه شدن این ارتباط پس از کسب قدرت است. معمولاً مسئولان پس از انتخاب شدن، رتق و فتق امور را در محیطها و فضاهای محدود و غیر شفاف و به دور از نگاه افکار عمومی – به عنوان صاحبان و میزبانان ونه میهمانان این کشور – انجام میدهند.
بر این اساس میبایست این مطالبه جدی را مطرح کرد که گزارشدهیهای ادواری ، منظم ، شفاف و صادقانهی رئیسجمهور به ملت و در جریان قرار دادن آنها از سیر پیشبرد امور، مراحل آن و مطرح کردن موانع پیش روی، توقع مردم را عینی میکند، آنان را در حل مشکلات سهیم میسازد ، رابطه دولت – ملت را ترمیم میکند و بکارگیری اراده و توان ملی در رفع مشکلات را مقدورتر میسازد.
در پایان امضاءکنندگان این بیانیه بر حق شهروندی هر یک از ایرانیان برای اتخاذ تصمیم فردی درباره نحوه برخورد با انتخابات و یا ارزیابی نسبت برنامهها و راهکارهای هر یک از نامزدها برای پاسخ به مطالبات مطرح شده از سوی فعالان سیاسی و مدنی و صنفیِ مطالبه محور ، تاکید میورزند.
خرداد ۱۳۸۸
اسامی:
آدینهوند محمدجواد (معلم، کوهدشت) / آذریان احمد (راننده شرکت واحد) / آرینمهر هوشنگ (معلم، آبادان) / آینده آزاد (فعال سیاسی و زنان) / آزادبخت عظیم (معلم، کوهدشت) / آزادبخت فرزاد (معلم، کوهدشت) / آزادبخت مجتبی (معلم، کوهدشت) / آشور محمد (شاعر) / آصفنخعی فروزان (روزنامهنگار) / آصفی سهیل (روزنامهنگار) / آصفی حمید (بخش خصوصی) / آقایی سامر (فعال مدنی، یاسوج) / آلبویه پروانه (فعال زنان) / آموزگار اورانوس (خانهدار) / آموزگار مجید (دبیر بازنشسته) / آموزگار ناهید (فعال زنان) / آموزگار مهین (فعال زنان) / احتسابیان نگین (طراح گرافیست) / احتسابیان پیام (طراح صنعت) / احمدزاده هما (مترجم) / احمدزاده طاهر (فعال سیاسی از دوران دکتر مصدق تاکنون) / احمد جابر (مترجم و روزنامهنگار اهوازی) / احمدی بابک (نویسنده و مترجم) / احمدی قربان (راننده شرکت واحد) / احتظاضی هادی (فعال مدنی، همدان) / احتشامی منوچهر (فعال مدنی) / اخلاقی مصطفی (پزشک) / اردبیلی اسفرام (معلم، اسلامشهر) / اسدی میلاد (دانشجوی صنعتی خواجهنصیر و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / اسدی مختار (معلم ، کرج) / اسکویی شهریار (راننده شرکت واحد) / اسکندری دلیر (فعال دانشجویی، سنندج) / اشرفی یونس (راننده شرکت واحد) / اصلانی (معلم، اسلامشهر) / اصلانی شاهپور (راننده شرکت واحد) / اصلانی خدایار (شرکت واحد) / افتخاراردبیلی حسن (پزشک) / افتخاری عباس (راننده شرکت واحد) / افتخاریراد امیرهوشنگ (روزنامهنگار) / افشاری مریم (فعال زنان) / اکبری علی (راننده شرکت واحد) / الهامی عبدالمجید (هموطن عرب) / امینی حامد (فعال مدنی، همدان) / امینی صدیقه (خانهدار) / امینی سیامک (فعال مدنی) / امینیزاده مهدی (کارشناس صنعت) / امیدیان اکبر (معلم، کوهدشت) / انتظاری شهلا (فعال زنان) / انصاری پرستو (فعال زنان) / اسالو منصور (سندیکای شرکت واحد) / ایمانی ولی (معلم، کوهدشت) / باوند داوود هرمیداس (استاد دانشگاه) / بابایی علی (معلم، اسلامشهر) / باختر عبدالحسین (معلم، اسلامشهر) / باقرزاده ایرج (فعال مدنی، یاسوج) / باقری تیمور (معلم، رشت) / باقری ابراهیم (راننده شرکت واحد) / باقری محمود (معلم، تهران) / بافننده حسین (مدیر امور آموزشی) / بایسته داوود (معلم، اسلامشهر) / باطولی مختار (فعال مدنی، گچساران) / بازرگانی کمالالدین (مدرس دانشگاه) / بختیارنژاد پروین (فعال زنان) / بختیاری جمشید (فعال مدنی، همدان) / بداقی رسول (معلم، تهران) / براتی خلیل (پزشک) / براتیان ایمان (دانشجوی سابق، شهرکرد) / برجسته رحیم (راننده شرکت واحد) / برزگر بهاره (فعال زنان، همدان) / برهانی رحمتالله (پزشک) / برخوردار محمدعلی (معلم، کوهدشت) / برغمدی اسماعیل (راننده شرکت واحد) / بستهنگار محمد (نویسنده و فعال سیاسی) / بصیر منوچهر (نویسنده و مترجم) / بهارستانی یدالله (معلم رشت) / بهرامیان خلیلی (وکیل دادگستری) / بهلولی مهدی (معلم، تهران) / بهبهانی ناصر (کارشناس مدیریت، خوزستان) / بهزادی محمد (مدیر صنعت) / بهزادی محمود (وکیل دادگستری) / بهفروزی محمد (معلم بازنشسته) / بهشتیلنگرودی محمود (معلم، تهران) / بهبهانی سیمین (شاعر) / بیآزار حمید (بخش خصوصی) / بینقی تقی (مدیر امور آموزشی) / بیگیزاده امید (عضو سازمان حقوقبشر کردستان) / پاکزاد هادی (روزنامهنگار) / پاکزاد بابک (روزنامهنگار) / پاکنهاد پیمان (روزنامهنگار) / پدرام پویا (دبیر تشکیلات و سخنگوی دانشجویان آزادیخواه دانشگاه تهران) / پژوم یوسف (فعال قومی در آذربایجان) / پورآذری رضا (راننده شرکت واحد) / پورابراهیمی احمد (کارمند) / پورسلیمان علی (معلم، تهران) / پوررضا حسین (بخش خصوصی) / پورآذری رضا (راننده شرکت واحد) / پیریان علیحسن (معلم، کوهدشت) / پیریان یدالله (معلم، کوهدشت) / تاجیک عبدالرضا (روزنامهنگار) / تاجیک حسن (راننده شرکت واحد) / تاجالدینی عباس (فعال مدنی) / ترکمان مهدی (فعال مدنی، همدان) / تقوی محمد (راننده شرکت واحد) / تقیپور علی (دانشجوی صنعتی بابل، محروم از تحصیل) / تقیخانی صادق (راننده شرکت واحد) / تنها مصطفی (مدیر صنعت) / تنها نسیم (فعال دانشجویی دانشگاه تهران) / تولّایی مجید (نویسنده) / توفیقی محمدعلی (روزنامهنگار کرد و عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب) / توکلی خالد (فعال اقوام) / مجید توکلی (فعال دانشجویی امیرکبیر) / تیموری رستم (راننده شرکت واحد) / جباری علیرضا (نویسنده و مترجم) / جبارزادهگان فرخنده (خانهدار) / جبارزادگان حمیده (فعال زنان) / جباری قنبر (رانند شرکت واحد) / جسور (معلم، اسلامشهر) / جعفری محمدحسین (نمایشنامهنویس و روزنامهنگار) / جعفری ناصر (راننده شرکت واحد) / جعفری نورعلی (راننده شرکت واحد) / جلیلی داوود (کارشناس بازرگانی) / جلالیان علیرضا (راننده شرکت واحد) / جمشیدی ایرج (روزنامهنگار) / جوادپور اسدالله (معلم، تهران) / جواهریان احمد (کارشناس صنعت) / جهانشاد حسین (معلم، کرج) / جهانشیری (معلم، اسلامشهر) / چراغی معصومه (بازاری، همدان) / چگنی لطفالله (معلم، کوهدشت) / چمنآرا هرمز (فعال مدنی) / حاتمی عیسیخان (روزنامهنگار) / حاصلی حسین (پزشک، مرودشت) / حافظیسمنانی نزهت (فعال زنان) / حبیبی علی (راننده شرکت واحد) / حبیبی مریم (خانهدار) / حجازی طه (شاعر) / حدیثی حمید (معلم، لاهیجان) / حدیثی علی (معلم، تهران) / حردان حسین (فعال عرب اهوازی) / حریری جلالالدین (راننده شرکت واحد) / حسامی حمید (فعال مدنی) / حسننیا آرش (روزنامهنگار) / حسنزاده ایوب (راننده شرکت واحد) / حسینزاده اردشیر (راننده شرکت واحد) / حسینی غضری سیدرضا (راننده شرکت واحد) / حسنلو یوسف (راننده شرکت واحد) / حسنزاده اسماعیل (راننده شرکت واحد) / حصاریان بهروز (فعال دانشجویی، همدان) / حقپناه بهزاد (پزشک، اصفهان) / حقپرست مسعود (سنندج) / حقدوست حمید (راننده شرکت واحد) / حکیمزاده عباس (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / حمسی محمدرضا (مدیر بخش خصوصی) / حیدری محمد (روزنامهنگار) / حیاتغیبی منصور (راننده) / حیدری طهماسب (معلم، کوهدشت) / خادم مسلم (کشاورز و دامدار) / خادم حمیدرضا (کارشناس شرکت ساختمانی) / خاکساری محمد (بازرس کانون صنفی معلمان) / خاکی منوچهر (فعال مدنی) / خانجانی محمد (راننده شرکت واحد) / خجسته شهروز (راننده شرکت واحد) / خداوردی علی (راننده شرکت واحد) / خداوردیان هما (کارمند اتاق عمل) / خدیو صلاحالدین (داروساز، مهآباد) / خسروی منصور (معلم، اسلامشهر) / خسروشاهی علیاکبر (دندانپزشک) / خطیبی محمد (بخش خصوصی) / خلیلی محمد (شاعر) / خلیلینژاد فرح (خانهدار) / هاشم خواستار (معلم، مشهد) / خوشسیرتسلیمی ابراهیم (کارمند، لاهیجان) / خیرابی ناهید (روزنامهنگار) / دانشزاد علی (معلم، کوهدشت) / داوری محمد (معلم، تهران) / دادفر محمد (نماینده دوره ششم مجلس) / دادمهر رسول (انتشاراتی) / دارابی ثریا (سردبیر قلم معلم) / داوودی قنبر (راننده شرکت واحد) / دلآسایی محمود (فعال مدنی) / دلالی حبیب (راننده شرکت واحد) / دوستی رستم (معلم، کوهدشت) / دوستی کریم (معلم، کوهدشت) / دهقان علی (روزنامهنگار) / دهقانآزاد محمود (معلم، تهران) / دهسری وحید (معلم، اسلامشهر) / دهقان مهدی (راننده شرکت واحد) / دینوی ابراهیم (فعال مدنی، همدان) / ذاتی علیاصغر (معلم، تهران) / راد پروانه (فعال زنان) / راد ترانه (فعال زنان) / محمد راعی (فعال دانشجویی، مشهد) / ربانی محمدصادق (استاد دانشگاه) / رجبی نصرالله (راننده شرکت واحد) / رجائیان محمدجواد (نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی از زنجان) / رحمانی آرش (کارشناس برق) / رحمانی تقی (نویسنده) / رحیمپور جواد (کارشناس) / رحیمی نریمان (پژوهشگر و فعال در حوزه زنان) / رحیمی عفت (فعال زنان) / رستمی کیومرث (معلم، کوهدشت) / رسولی قدرت (راننده شرکت واحد) / رشنو عباس (معلم، کوهدشت) / رضاخانی بهمن (سردفتر اسناد رسمی) / رضایی حمید (راننده شرکت واحد) / رضایی کاوه (فعال مدنی، شیراز) / رضایی محمدرضا (معلم، تهران) / رضایی مصطفی (معلم، کوهدشت) / رضوی اشکان (کارشناس الکترونیک) / رضوی داوود (عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد) / رضوی سیدمرتضی (راننده شرکت واحد) / رفاهیت یوسف (فعال صنفی، همدان) / رفیعی حسین (استاد دانشگاه) / رمضانزاده یعقوب (معلم، تهران) / رمضانییگانه بنفشه (روزنامهنگار) / رنجبر درویش (کارمند سابق وزارت خارجه) / روستایی فرزانه (روزنامهنگار) / رئیسطوسی رضا (استاد دانشگاه) / زارع علی (معلم، تهران) / زارعپورحیدری رقیه (فعال زنان) / زبرجدی جلال (راننده شرکت واحد) / زرین علی (فعال مدنی) / زکیزاده (معلم، اسلامشهر) / زمانی حبیب (راننده شرکت واحد) / زمانی محمدابراهیم (معلم بازنشسته و مدرس دانشگاه، شیراز) / زمانی محمود (فروشنده لوازم کامپیوتر) / زندی بهنام (نقاش و مجسمهساز) / زندی حسین (فعال مدنی، همدان) / زهتاب حسن (پزشک) / زهدی محمدرضا (روزنامهنگار) / زیرکی پیمان (فعال مدنی، همدان) / زینالزاده (معلم، اسلامشهر) / ساعدی صادق (آزاد، سنندج) / سبزواری حسین (راننده شرکت واحد) / سببی مناف (استاد دانشگاه) / ستوده نسرین (وکیل دادگستری و فعال زنان) / سحابی عزتالله (فعال سیاسی) / سحابی هاله (فعال زنان) / سحابی فریدون (بازنشسته سازمان انرژی اتمی و دانشگاه) / سردارتاجکی زکی (معلم، اسلامشهر) / سلیمانی ابراهیم (راننده شرکت واحد) / سلیمانی علی (معلم، تهران) / سلیمی یعقوب (راننده شرکت واحد) / سلطانی عبدالفتاح (وکیل دادگستری) / سلطانیه مرتضی (معلم، قزوین) / سلطانی مهدی (راننده شرکت واحد) / سلمانی ابوالفضل (راننده شرکت واحد) / سمیاری مرتضی (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / سمیعی سیاوش (معاون اسبق وزارت کار و امور اجتماعی) / سوری صالح (معلم، کوهدشت) / سوری محمد (معلم، کوهدشت) / سهرابپور امید (معلم، کوهدشت) / سهمالدینی صحبتالله (معلم، کوهدشت) / سیدیپور رضا (وبلاگنویس، دهدشت) / شاددلبصیر محمود (مدیرکل اسبق ثبت، رشت) / شادگام یوسف (راننده شرکت واحد) / شادمان رسول (راننده شرکت واحد) / شاکری ابراهیم (بازنشسته مطبوعاتی) / شاهرخی پیمان (معلم، تهران) / شایگان قاسم (راننده شرکت واحد) / شرفی فرهاد (آرشیتکت) / شریف محمد (وکیل دادگستری) / شعبانی سوسن (خانهدار) / شفیعی بهرام (معلم، کوهدشت) / شفیعیان گودرز (معلم، ممسنی) / شکاری سلطانعلی (راننده شرکت واحد) / شمسالواعظین ماشاءالله (روزنامهنگار) / شمسزاده علی (معلم، کوهدشت) / شمیرانی پروانه (فعال زنان) / شمیرانی عالمتاج (فعال زنان) / شمیرانی گوهر ( فعال زنان) / شهبازی سیروز (راننده شرکت واحد) / شهوق شایا (روزنامهنگار و طراح هنری) / شیرازی عطاءالله (دندانپزشک) / شیراوند حاجعلی (معلم، کوهدشت) / شیویدی فریبا (خانهدار) / صاحبمحمدی سعید (کارفرما، دزفول) / صاحبمحمدی محمد (کارفرما دزفول) / صادقی اسماعیل (راننده شرکت واحد) / صادقی اسماعیل (معلم، کوهدشت) / صادقی ایمان (فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی بابل) / صالحی آرش (فعال دانشجویی، سنندج) / صالحی سیدعلی (شاعر) / صحرایی سعید (فعال دانشجویی، اصفهان) / صدوقیانزاده مینوش (معمار و شهرساز) / صراف مهدی (فعال مدنی، آذربایجان) / صرافی علیرضا (مهندس شرکت ساختمانی) / صفری پویان (دانشجوی فعال، شیراز) / صفری رضا (فعال مدنی) / صفری مظفر (فعال مدنی) / صمدی (معلم، اسلامشهر) / صمدی حمیدرضا (روزنامهنگار، کرمانشاه) / صمدی محمد (راننده شرکت واحد) / صمیمی کیوان (مدیر بازنشسته صنعت) / صیادی محمد (فعال دانشجویی، همدان) / ضرغامی علیاشرف (شاعر) / ضرغامی فریدون (فعال مدنی) / ضیایی پژمان (راننده شرکت واحد) / طاهری سیامک (روزنامهنگار) / طاهری فرزانه (مترجم) / طاهری مرتضی (کارشناس اقتصادی) / طاهری ناصر (وکیل دادگستری) / طالقانی اعظم (فعال سیاسی و حوزه زنان) / طالقانی طاهره (فعال فرهنگی و حوزه زنان) / طولابی پرویز (معلم، کوهدشت) / طولابی علی (معلم، کوهدشت) / طیرانی سعید (معلم، اسلامشهر) / ظریفیان فاطمه (خانهدار) / عابدی هما (وکیل دادگستری) / عاشوری (معلم، اسلامشهر) / عالمی علی (معلم، اسلامشهر) / عباسزادگان سیدجعفر (شغل آزاد، شیراز) / عبداللهپور حجت (راننده شرکت واحد) / عبداللهی صدرا (کارگردان سینما) / عبداللهی عبدالله (معلم، کوهدشت) / عباسی باقر (معلم اخراجی) / عبدی اسماعیل (معلم، اسلامشهر) / عبدی حبیب (راننده شرکت واحد) / عبدیان علی (راننده شرکت واحد) / عبدی سنبلآبادی رضا (معلم، تهران) / عدالتی صدیقه (استاد دانشگاه) / عربشاهی مهدی (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / عربلو رضا (راننده شرکت واحد) / عزیزی هدایتالله (معلم، اسلامشهر) / عزیزی بنیطرف یوسف (نویسنده عرب اهوازی) / عطوفت روئین (کتابفروش) / علیپور محمدحسن (روزنامهنگار) / علیزاده شهاب (کارشناس اقتصاد) / علیزاده علی (معلم، کوهدشت) / علوی علی (فعال مدنی) / علایی باقر (فعال مدنی) / علیبابایی مهین (کارمند) / علیجانی رضا (نویسنده) / عمرانی محمود (کارفرما) / عمویی محمدعلی (فعال سیاسی) / غضنفری سیفالله (معلم، کوهدشت) / فاضلی مصطفی (فعال مدنی) / فدایی حسن (معلم، اسلامشهر) / فرازی حامد (شرکت ساختمانی بانه) / فرجاللهی کاظم (روزنامهنگار و فعال کارگری) / فرخی محمد (راننده شرکت واحد) / فرشید زهرا (فعال زنان) / فرمانبر مهناز (خانهدار) / فرهادپور لیلی (نویسنده) / فرهادی احمد (فعال مدنی) / فرهومند نسرین (خانهدار) / فرید فرانک (فعال قومی، آذربایجان) / فزونجاهی سعید (راننده شرکت واحد) / فلاححجت انصاری ارسلان (نماینده اسبق مجلس از لاهیجان) / فقیرزاده صالح (زندانی سیاسی سابق) / فهیمی پروین (خانهدار) / فیروزهای فرزان (کارشناس کامپیوتر) / فیروزهای فیروز (روانشناش) / فیروزهای نسترن (کارمند شرکت خصوصی) / فیروزهای نگین (کارشناس کامپیوتر) / قاضی فرشته (روزنامهنگار) / قائمالصباحی عباس (کارشناس اقتصادی) / قاسمی کرمانشاهی کاوه (دانشجو، کرمانشاه) / قراباغی علیرضا (کارشناس فناوری) / قربانپور فرشاد (روزنامهنگار) / قمیزاده عبدالحسین (بازرگان) / قنبری داریوش (نماینده دوره هفتم و هشتم مجلس) / قوامی اجلال (فعال قومی، کردستان) / قهاری نظامالدین (پزشک) / کارشناس اسدالله (معلم بازنشسته) / کارگر ناصر (معلم) / کارگشا رحمان (پزشک، اراک) / کاظمی خیرالله (معلم، کوهدشت) / کاویان اعظم (فعال زنان) / کبودوند تونیا (فعال دانشجویی) / کبودوند محمدصدیق (رئیس سازمان حقوقبشر کردستان) / کحالزاده هادی (کارشناس صنعت) / کردپور خسرو (کارمند، مهاباد) / کرمانی حسین (روزنامهنگار) / کرمانی علیرضا (روزنامهنگار) / کرمی محبوبه (مددکار پرورش کودکان) / کریمی حسن (راننده شرکت واحد) / کریمی رئوف (پزشک، سنندج) / کشکولی فریدون (فعال مدنی، شیراز) / کمندانی محمد (راننده شرکت واحد) / کمانگر فردین (کارمند شرکتگاز، کامیاران) / کهزادی پروین (پژوهشگر مسایل اجتماعی، خوزستان) / کیانی بهناز (فعال زنان) / کیمیایی محمدرضا (فعال مدنی) / کیوانچهر جعفر (کارشناس عمران) / گوهری ابراهیم (راننده شرکت واحد) / لدنی مسعود (عضو جمعیت توسعه سیاسی – فرهنگی خوزستان) / لگزیان جواد (روزنامهنگار و فعال کارگری) / مجاهد حسین (عضو حزب جامعه مدنی، همدان) / مجیدی منصور (راننده شرکت واحد) / محبوب احسن (کارشناس صنعت نفت) / محبوب اکرم (فعال زنان) / محبوب عفت (فعال زنان) / محبوب مریم (معلم اخراجی و ویراستار) / محمدی بهرام (معلم، کوهدشت) / محمدی داریوش (معلم، کوهدشت) / محمدی سعید (راننده شرکت واحد) / محمدی علی (فعال دانشجویی، سمنان) / محمدی نرگس (کارشناس صنعت) / محمدی نوشین (روزنامهنگار، کرمانشاه) / محمدی اردهالی محمد (بازاری) / محمودی ستار (فعال دانشجویی، سیستان و بلوچستان) / مدنی سعید (مدرس دانشگاه) / مدیریان حجتالله (فعال مدنی) / مدیحی ماشاءالله (پزشک) / مرادویسی بلال (فعال دانشجویی، کرمانشاه) / مرادی علیرضا (راننده شرکت واحد) / مرادی محمدحسن (معلم، کوهدشت) / مرادی محمدرضا (فعال مدنی، همدان) / مردانی حسین (راننده شرکت واحد) / مردعلی علی (راننده شرکت واحد) / مزیدی موسی (فعال سیاسی عرب، اهواز) / مصباح اکرم (خانهدار) / مصباح پروین (دانشجوی دندانپزشکی) / مصباح ضیاء (فعال مدنی) / مطلّبزاده عالیه (خبرنگار، عکاس) / معافی حمید (روزنامهنگار) / معارفیزنجانی عباس (معلم، تهران) / معصومی احمد (شغل آزاد، اراک) / معصومی یاسر (فعال دانشجویی دانشگاه تهران) / مفیدی بدرالسادات (روزنامهنگار) / مقدم خدیجه (فعال زنان و محیط زیست) / مقدم رضوان (فعال زنان) / مقدم روژا (کارشناس سینما) / مقدم مرتضی (فعال مدنی) / مکارمی مهدی (روزنامهنگار، اهواز) / منتجبی علیاصغر (معلم، تهران) / موحدشریعتپناهی ژیلا (پژوهشگر و کارشناس انرژی هستهای) / موحدی فاطمه (پژوهشگر بانک مرکزی) / موسوی فرح (فعال زنان) / موسویخوئینی سیدعلیاکبر (نماینده دوره ششم مجلس) / مومیوند بیژن (روزنامهنگار) / مهدیخانی حسین (راننده شرکت واحد) / مهربخش منوچهر (مدیر صنعت) / میثمی طاهره (کارشناس روابط عمومی) / میرزایی نعمت (راننده شرکت واحد) / میری مسعود (نویسنده و شاعر) / میرزاده صحبتالله (معلم، کوهدشت) / میندشتی (معلم، تهران) / نامیانفر بتول (کارمند شرکت خصوصی) / نایبهاشم حسن (پزشک) / نبوی ضیاء (دانشجوی محروم از تحصیل صنعتی بابل) / نجاتماری (خانهدار) / نجفی روجا (کارشناس سینمایی) / نجفی روشنک (فعال زنان) / نجفی علی (فعال مدنی، همدان) / نجفی مهرگان (فعال مدنی) / نجفی نعمتالله (معلم، کوهدشت) / نژندکودکی محمود (راننده شرکت واحد) / نظری امین (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / نعمتاللهی پویا (کارشناس اقتصادی) / نعمتاللهی کریم (پزشک جراح) / نعلگر صدیقه (کارشناس گفتار درمانی) / نعمتی زهیر (فعال قومی، سنندج) / نقدی (معلم، رشت) / نکوروح محمود (نویسنده) / نوری ارشیا (کارشناس صنعت) / نوری حسین (راننده شرکت واحد) / نوری محمد (معلم، تهران) / نوری محمد (معلم، کوهدشت) / نوریان محمد (معلم کوهدشت) / نیکنام کریم (معلم کوهدشت) / نیکنژاد محمدرضا (معلم، تهران) / نیکویی سعید (کارشناس اقتصادی) / نیکمرام حسن (راننده شرکت واحد) / وسمقی صدیقه (شاعر) / وطندوست محمود (راننده شرکت واحد) / وفایی جواد (فعال کارگری، همدان) / ولایتی فلاح (بازاری، سنندج) / هادی فرهاد (شرکت ساختمانی، سنندج) / هاشمی محمد (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / هاشمی فرید (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / هدایت بهاره (دانشجوی اقتصاد و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / هراتی خلیل (فعال مدنی) / هزاوهای سیدغلامرضا (دانشجوی دانشگاه شهید رجایی) / همتی توران (فعال زنان) / همتی مراد (پژوهشگر، درود) / هوسمی مژگان (فعال زنان) / هوشمند احسان (پژوهشگر اقوام) / یزدانی احمد (شغل آزاد، درود) / یزدخواستی رامین (موسیقیدان) / یزدخواستی سحر (موسیقیدان) / یعقوبینژاد سعید (فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی بابل) / یکیتا فراز (کارشناس شرکت ساختمانی) / یگانلی میرمحمود (نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی) / یوسفپور منوّر (فعال زنان) / یوسفی ثریا (فعال زنان) / یوسفیاشکوری حسن (روحانی و نویسنده)

تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد, ۱۳۸۸ ۷:۱۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!