پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۱

انتخاب یا تبعیت؛ کدام راه؟

چنانچه رهبری کنونی جنبش سبز وساير کادرهای مدافع راه ورسمشان هنوز درپی راهکارهائی باشند که به هرترتيب و باتوسل به هرمنطقی حفظ نظام را درپيش داشته، به اسلامی بودن آن حساسيت نشان داده و قابل چون وچرائی ندانند، راهشان دربهترين وخوش بينانه ترين فرم، راه بن بست وشکست سياستهای خاتمی خواهد بود

پس از۳۱ سال سوء استفاده ازاعتقادات دینی مردم وتخریب کلیه زیرساختار های زندگی وآسایش شهروندان، میزان اعتماد فردی واجتماعی به پائین ترین حد ممکن نزول کرده است. کاسه صبراکثریت ناراضی وخسته از اذیت وآزار واوامر اطاعت طلبانه وابلاغ شده احکام الهی، به لب رسیده است. میخواهند آنطور که دوست دارند زندگی کنند. آزاد باشند وسرنوشت خویش راآنطور که صحیح می دانند رقم زنند. برای کسب مشروعیت اجتماعی وجابجائی قدرت احتیاج به اطاعت از باورهای دینی ندارند. درعین حال بابروز هر روزنه امید که گذار اقتدار سنتی را به اقتدار عقلائی نوید بدهد، بزندگی وآینده خویش ومملکت امیدوارمی شوند. اگر ازآن توهم ” توطئه” که درحافظه مردم دیر زمانی است ثبت شده است بگذریم، تجربه بما می آموزد که به گفته های خوش بینانه ومعقول، محافظه کاری وشک وتردید رارعایت کنیم. ولی ازآنجائیکه جنبش ایستا نیست ومرتب و درتمام زمینه ها ودرکلیه سطوح اقشار اجتماعی درروندبالندگی و تکامل قرار دارد، پیام وگفتارهای نوین چون کثرت گرائی درون جامعه وآشتی ملی از زبان رهبران کنونی جنبش را میتوان بفال نیک گرفت وآنرا نشانی ازخصلت پویائی جنبش سبز دانست.

” ماباتکثر ازآرا، عقاید وفرهنگهاوقومیت ها به تدریج لکنت زبان خودراازدست می دهیم ومی توانیم راحت تر باهم صحبت کنیم “. میر حسین موسوی

به نظر من مهم این نیست که چه مسائلی چنین روند تکاملی بینشی وذهنی رابرای آقای موسوی دربرسمیت شناختن طیف وسیعی از دگراندیشان موجب گشته است. کدام تغییرات ذهنیت جامعه و برداشت اصولی وعینی ازشرائط پیچیده زندگی مردم، اعلام چنین بیانی را باعث وبانی شده اند. مهم این است که چگونه میتوان لکنت زبان موجود رابه روانی وصراحت زبان جامعه آزادومدرن هدایت و تقویت نمود. ” به برکت یک جنبش سبز مردمی زمینه آشتی ملی، دوستی ووحدت بیش ازهمیشه بین فرهنگهای گوناگون، قومیت ها وشیعه وسنی وهمه اقشار بوجود آمده است “. این گفتار خردمندانه آقای موسوی و یا گفته آقای کروبی ” مردم باید برای حکومت دینی یاغیر دینی خودتصمیم بگیرند ومی توانند هرگونه حکومتی رابرای خود تعیین کنند”، نشاندهنده جهشی است عمیق وبسیار مهم. نموداری است ازتایید دواصل آزادی وبرابری، دوآموزه فرایند دموکراتیزاسیون. درجوامع مدرن ودموکراتیک برای اداره مملکت، تفکر اطاعت ازتکالیف دینی ونماینده گان الهی، معنی وحقانیتی ندارد. اساس تفکروعملکرد انسانها درامور دولتمداری تعقل وتحقیق درکلیه زمینه ها است. نظام ارزشی دینی سنتی جای خودرا به اقتدار انطباق پذیری عقلانی- قانونی داده است. درایران گرچه سیر حرکت کلی بسوی استقلال حکومت ازدین وجهان بینی وحدانی، فراگیری کنش عقلانیت ابزاری وافسون زدائی است، اما لایه هائی ازجامعه هنور برمدارراهبانه وزاهدانه می چرخندو لطف الهی رانمایندگی میکنند وهمواره آن ارزشهای مقدسی راکه خود تنها مروج انحصاری آنان می باشند، به مثابه فضیلت ها وارزشهای دنیوی واخروی بمردم حقنه میکنند. اینان دارای آنچنان قدرتی هستند که خواهند توانست درمقابل هنجار مبارزات مسالمت آمیزمردم سنگ اندازی کنند. لذا برای گزینش وانسجام ساختاری آنچه درپندار سالم وعقلائی ومقبول ارائه میگردد، باید بدنبال رهیافت ها وقابلیت های ضروری وممکن گشت. باید راه چاره هائی جهت گریز ازرفتارهای سنت پرستی، اوهام پذیری و خردستیزی، دانش ستیزی و بالاخره بی قانونی وترس از آینده جستجو وپیدا نمود. دراین جستجوی راهکارهای برون رفت ازمعضلات فوق، می توان امید داشت که فرهنگ مشارکت، دنیاگرائی وحقوقمداری شهروندان تقویت گردد. هنجارساختاری حقوقمداری درروند تکاملی جامعه، چون مرکز ثقل، حقوق انسانها قراردارد، ازاهمیت والائی برخوردار است. دولت قانونمدارتآکید میکند که اجرای قوانین بد برای اداره مملکت ارزشمند تراست از بی قانونی. این تفکر نمیتواند باور کند، تازمانیکه قوانین مدنی وعرفی درچارچوب محدود وانحصارگرانه قوانین شرعی امکان پویائی واجرائی داشته باشند، تغییری اساسی درساختار نظام استبدادی فراهم نخواهد آورد. نمونه بارز آن دولت آقای خاتمی است. باتمام احترامی که برای ایشان قائل هستم، معتقدم که دولت قانونمدارا براساس همین قوانین اساسی جمهوری اسلامی نتوانست راهی به محدود نمدن استبداددینی بگشاید.لذا التزام به همین قوانین فقط زمانی خواهد توانست جامعه رابه سوی شکوفایی هدایت کند، که هم پندار،هم گفتار و بخصوص کردار، حقوقمدارداشته باشد. دولت قانونمدار بادولت حقوقمدار تفاوت های اساسی دارد. احمد فعال، درمقاله ” دولت قانونمدار یادولت حقوق مدار” براین نظر است که ” دولت حقوق مدار به هیچ رو تبعیض هارا برنمی تابد. دولت حقوق مدار به هیچ رو تسلیم تبعیض هانمیشود واگر جامعه ای خودمعتاد وگرفتار تبعیض ها وناحقی هاست، دولت حقوق مدار عطای دولت را به لقایش می بخشد… دولت حقوق مدار به قدرت اصالت نمی دهد. عدم اصالت به قدرت بدان معنی است که اجرای قانون بد وظالمانه ودرنتیجه، ادامه حکمرانی را به هرمصلحتی، نمی پذیرد….دولت حقوق مدار حداکثرکوشش ومبارزه خودرادرتغییر قانون بد واستوارکردن قوانین برحقوق ذاتی انسان میگذارد. دولت حقوق مدار چنین کوششی راازراه نظام حقوقی وقانونی درخودکشورانجام میدهد. مراجعه بآرای عمومی یکی از کارآمدترین وعادلانه ترین روش ها برای تغییرقوانین بد به قوانین خوب است “.

گفتار آقایان موسوی وکروبی چنانچه درارائه برنامه های کارآمدوحقوقی منظورشوند، نویدی خواهند بود ازخروج سنت گرائی به مدرنیسم.

واما چگونه میتوان ” لکنت زبان ” را به مشارکت سیاسی ونهایتا استقرارو نهادینه کردن حقوق شهروندان هدایت کرد ؟

۱- انتخابات آزاد، تعیین سرنوشت خویش

اساسی ترین خواست و راه برون رفت اززیر سلطه استبداد حاکم ،خواست انتخابات آزاد است. نه گفتن به دولت حاکم کافی نیست. استقرار حاکمیت ملت فقط ازطریق برگزاری انتخاباتی که کلیه شهروندان ازحقوق برابری برخوردار باشند، میسر می باشد. بدون مشارکت مردم درتعیین سرنوشت خویش، مشروعیت حکومتهای خودکامه روزبروز تنزل خواهد کرد. درتاریخ فقدان مشروعیت نظام باناآرامی ونافرمانی توده ای همراه است. هرزمانی که چشم انداز بازگشائی فضای سیاسی مشاهده شده است، لایه هائی از ساختارقدرت ازبدنه خودبریده وبه پشتیبانی کنشگران وارد کارزار اجتماعی گردیده است. این پروسه در دو فاکتورتعیین کننده نمایان میگردد. دوسوئی که لازم وملزوم یکدیگرهستند. ریزش ساختاری اقتدار و رشد جنبش ونهادهای مدنی. این روند تازمانی ادامه پیدا خواهد کرد که هردوسو درمسالمت آمیزی قوانین بازی منازعات سیاسی- اجتماعی توافق داشته باشند ودرنهایت پیروزی هرطرف، طرف مقابل امکان وتوان ادامه بازی راازدست ندهد. پیمودن این راه، رسیدن به مقصد انتخابات آزاداست.

درتمام طول حیات جمهوری اسلامی، عبور دولت ازحلقه دیانت باسیاستهای تبلیغی دنیاگریزی، نه فقط سودی برای جامعه نداشته بلکه زشتی، پلیدی وخرابی بی نهایت بارمغان آورده است. اکنون پس از اینهمه تجربه وندانم کاریهای دین پنداری – دولت پردازی، عقل سلیم حکم میکند که ادامه چنین راهی مانند گذشته زیان آورخواهدبود. چه انسانهای شریفی، چه سرمایه های ارزشمند اجتماعی وچه امکانات حساس وبااهمیت داخلی وخارجی که فدای این نوع باور به حکومتگری نشده اند. یکی ازراه های پیشگیری سیاست های نابخردانه، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات وآزادی فعالیت مسئولانه احزاب است. انحلال تمام نهادهای ضد دموکراسی چون ارگان ولایت فقیه، شورای نگهبان و هیات نظارت استصوابی راهگشای دوران گذار به سوی تساوی حقوقی شهروندان می باشد. تافرزندان شجاع جنبش اسیر هستند، مطبوعات واحزاب محدودند وچنین نهادهائی وجود دارند ودرسرنوشت ملک وملت تعیین امور می کنند، مشارکت سیاسی و سرنوشت حقوق شهروندان حد اکثر درچارچوب ” خودی ” ها امکان پذیر خواهد بود. این ولی آن چیزی نیست که جنبش برایش هزینه داده است.

۲ –جایگزینی انتخاب ونفی وهم گرائی

تجربه انقلاب بهمن به ما می آموزد که اشتباه گذشته رانباید تکرارکرد وصرفا به گفتارنیک انسانهای پاک ومنزه نمی شود اطمینان داشت ودل بست. چنانچه رهبری کنونی جنبش سبز وسایر کادرهای مدافع راه ورسمشان هنوز درپی راهکارهائی باشند که به هرترتیب و باتوسل به هرمنطقی حفظ نظام را درپیش داشته، به اسلامی بودن آن حساسیت نشان داده و قابل چون وچرائی ندانند، راهشان دربهترین وخوش بینانه ترین فرم، راه بن بست وشکست سیاستهای خاتمی خواهد بود. جنبش آزادیخواهی، دروحله اول یک حکومت طرفدار آزادی میخواهد. جمهوری ایدئولوژیک، ازهررنگ وبوئی، دیگر قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی نشان داده است که تداخل دین دردولت با طبیعت انحصاری دینی، آنهم باتفکر سنت گرایانه رهبران دینی ایران، برای قرن ۲۱ ام ازاین پس نیز بجز تضعیف جامعه تامرز فروپاشی آن ثمره دیگری نخواهد داشت. تاکی وکجا باید دل به اسلامی بودن نظام بست؟ کدام خیر وسودی را، دنیوی یا اخروی، میتوان درطول عمر جمهوری اسلامی بمردم نشان داد؟ ضمنا همانطور که آقای کروبی میگوید، این مردم هستند که درفردای یک انتخاب آزاد نوع نظام راتعیین خواهند کرد. این گفتار بدین معنی است که انتخاب را جایگزین تبعیت باید کرد. سیاست رهبری جنبش بسیج وهدایت مردم، باتمام رنگین کمانی قشری ونظریش، بسوی آزادی وآزادی خواهی باید باشد. بااستفاده ازخاطره وپویائی ذهنی مردم، مبارزات را میتوان سازمان دهی کرد. روزهای تاریخی دینی وعرفی جامعه امکانات شایانی جهت بسیج اجتماعی می باشند. باورداشته وبه یقین بدانیم که بسیج توده هارا هم در روزهای اربعین و قدس میتوان تهییج وگسترش داد وهم در روزهایی چون ۱۶ آذر ،۲۹ اسفند و۳۰ تیر، روز معلم وغیره.

سپتامبر ۲۰۱۰

تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور, ۱۳۸۹ ۱۰:۵۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

کارزار علیه انحلال قانونی نهاد وکالت در برنامه هفتم توسعه را امضا کنید!

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد. به گفته رئیس کانون وکلای گلستان “ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، خسارت‌بارترین مقرره پس از انقلاب و به منزله انحلال قانونی نهاد وکالت است.”
امضا کنید: کارزار اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی (karzar.net)

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

تعبیر گویای ویتگنشتاین

قصه‌ی مردی که هرگاه در خلوتِ قبرستان و «اهل قبور» می دیدمش؛ پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت…

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

یک سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با جان باختن خانم مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و اوج گرفت، گذشت. جنبشی که سپهر میهن را در نوردید و در گسترهٔ جهانی پژواک یافت. در بزرگداشت سال‌روز این جنبش، بررسی فراز و فرودها و تاثیر و دستاوردهای ماندگار آن، در بستر رخداد یکساله، تجربه‌ای گرانبها برای فعالان مدنی، کنشگران سیاسی، احزاب و سازمان‌های ایرانی است در راستای ترسیم افق آینده و تداوم آن.

عصای عیسی

اولین تصویری که از او داشتم مربوط به روزهایی می شد که شانزده سالم بود. نجف مخزن ساز بود و تابستان ها که مدارس تعطیل بود خرده کارهایی به من می داد. آن روز گرما داشت بیداد می کرد که پیدایش شد. پرسان پرسان در بیابان های اطراف بوارده، مخزن شماره دو را پیدا کرده بود. شلوار مشکی و پیراهن سفیدش نشان نمی داد دنبال کار آمده باشد. بدون این که با کسی حرف بزند مستقیم از محوطه خاکی دور مخازن بالا آمد و یکراست بالای سر نجف ایستاد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

عصای عیسی

جنبش «زن زندگی آزادی»: شکست یا فروکش نسبی و موقت؟

فرانسیس بیکن: فیلسوف تجربه گرا ولی بی خبر از اختلافات طبقاتی