یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۷

برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را !؟

اجازه دهيم جنبشی که همزاد طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» است و در حال شکل گيری و گسترش می باشد، بدون متولی بماند!

اخیرا تعدادی از هموطنان فعال سیاسی گوتنبرگ؛ بمنظور حمایت از طرح “فراخوان ملی برگزاری رفراندوم”؛ طی اطلاعیه ای، همشهریان شان را ” به گردهمآیی” دعوت کردند! 
امری که فی نفسه مثبت، قابل قدردانی و احترام است. 
پرسشی که با دریافت دعوت نامه برایم طرح شد، در رابطه با «تاکید بر قید سازمانی و موقعیت سازمانی » در کنار نام شان؛ در دعوت نامه است؟
آیا منظور از این تاکید بر «قید سازمانی و موقعیت سازمانی» اعلان داشتن نمایندگی «سازمانی و یا حزبی» است؟
آیا منظور از این تاکید، اعلان نمایندگی فکری اعضا و طرف دارانِ نحله های فکری قید شده در دعوت نامه است؟
یا منظور از این تاکید، فقط معرفی و شناسی خودشان می باشد؟

به نظر می رسد؛ در شرایط امروز جنبش ایران، هر یک از فعالین سیاسی و اجتماعی، میتوانند نماینده خودشان باشند یا در به ترین حالت، در شرایطی که افراد در ارتباط نزدیک هم قرار دارند و نیز تقسیم کار با توجه به توانمندی ها و در چاچوب یک توافق، (اساسنامه و برنامه معین و یا …)، انجام گیرد و نه در رابطه با … ؛ می توانند فقط نمایندگی موکلان خود را، در همان چارچوب توافق شده، داشته باشند و اعلان کنند.

سالها ست که دعوت کنندگان محترم به فراخوان محلی گوتنبرگ را می شناسم و تقریبا با همه این افراد؛ به جز نماینده مشروطه خواهان؛ در یک سازمان و یا انجمن و یا … فعالیت مشترک داشتم و یا دارم؛ ولی علیرغم این؛ اعلام می دارم؛ اگر نظراتی چون:

«٧ ـ از طریق طرح این موضوع (فراخوان ملی برگزاری رفراندوم) در مجامع بین المللی امکان کسب حمایتهای جهانی مهیا میشود و در نتیجه ابزاری چون تحریمهای اقتصادی بین المللی**، ممنوعیتها، قطع روابط دیپلوماتیک، اخراج از سازمانهای بین المللی، … و موارد مشابه میتواند کمک عظیمی برای پیشبرد جنبش مقاومت داخلی باشد. (!!؟؟) »

که در مقاله ای زیر عنوان «آقای حجاریان و ندیدن عرصههای اصلی قدرت!»آمده است، و اتفاقا نویسنده آن نیز یکی از امضا کنندگان دعوت نامه است؛ بخواهد به عنوان محتوای نظر «طرح فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» پیش برده شود و یا حتی معرفی شود ؛ امضا ام را از «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» پس خواهم گرفت! (بخش هایی از این مقاله، که در تاریخ ٢۴ آذر١٣٨٣ در سایت «ایران امروز»؛ درج شده است، را در پایان این یادداشت آورده ام!!))

با توجه به مطلب فوق؛ به دعوت کنندگان محترم « گردهمائی» در گوتنبرگ؛ و همچنین به دیگر هموطنان فرهیخته ای که می خواهند مشابه چنین حرکت هایی انجام دهند؛ پیشنهاد می کنم:
اجازه دهیم جنبشی که همزاد طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» است و در حال شکل گیری و گسترش می باشد، بدون متولی بماند! 
از نمایندگان هر گونه تشکل؛ که از ظن خود جهت یاری رساندن به «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» تشکیل می شود؛ درخواست می کنم ، که خود را فقط و فقط نمایندگان رای دهندگان شان اعلام دارند؛ و از این طریق اجازه دهند (و حتی کمک کنند) تا افراد دیگر (و احتمالا با برداشتی دیگر از «فراخوان») تشکل ها  و انجمن های خود را ؛ با هدف پشتیبانی آر طرح «فراخوان ملی برگزاری رفراندوم» به وجود آورند و یا حتی به صورت فردی (و احتمالا در ارتباط و همکاری با نهادها و تشکل های هم نظر و همسو در دیگر شهرها و یا شاید دیگر کشورها) فعالیت کنند!!

با آرزوی ایرانی آباد و آزاد

بخش های از مقاله:
«آقای حجاریان و ندیدن عرصههای اصلی قدرت!» 
برخورد ناوزین آقای حجاریان و برخی از همفکران در رده ایشان در روزهای اخیر در خصوص مسئله طرح فراخوان برگزاری رفراندم، نمایش روحیه انفعال و تسلیم قطعی ایشان است.

متن سخنرانی آقای حجاریان تحت عنوان ” رفراندم ندیدن عرصههای اصلی قدرت است” نشانگر کامل در هم ریزی پایههای فکری ایشان است . با طرح مسئله حقیقی و حقوقی خود را آنچنان در کلافی سردر گم کردهاند که در آنجا میگویند “حتی میتوان با تغییر رژیم حقیقی بدون دست زدن به رژیم حقوقی ، دمکراسی را پیش برد” بالاخره آقای حجاریان تکلیف خودتان را روشن کنید(!؟). 
شما خواهان تغییر رژیم حقوقی هستید و یا حقیقی؟ (!؟)

واقعیت اینست که پروژه اصلاح طلبی از درون ساختار موجود شکست خورد ، حال شما به دنبال ساختار آفرینی در درون همین ساختار حاکم هستید. ذهی خیال باطل!! 

آقای حجاریان شما میگویید” تاریخ نشان داده است که پراگماتیسم و اپورتونیسم ذاتی افتدار گرایان بوده است و آنها در مقابل منطق زور براحتی سر تسلیم فرود آوردهاند و خروارها متون حقوقی را به پشیزی فروختهاند” اینها براحتی با منطق زور سر تسلیم فرود میآورند و در صورت لزوم خروارها متون حقوقی را به پشیزی میفروشند، پس تلاش شما برای تغییر نظام حقوقی آب درهاون کوبیدن است. 
دومأ دوستان شما در حوزههای قدرت که از قرار به قول خودتان کم کاری هم میکنند، تنها نیروی محرک تحول نیستند. این عرصه را منحصر به خود ندانید. چون در آن صورت ما و شما باید باشیم تا صبح دولتمان بدمد. (!؟)
….
جنبش رفراندم و شایسته گیهای آن (؟!)

بر این اساس جنبش رفراندم به عنوان جنبش مقاومت در مقابل استبداد و یک شیوه مبارزاتی، که توسط کمیته اقدام برای همه پرسی انجام گرفته میتواند پتانسیلهای زیر را بالقوه (احتمالا منظور بالفعل است؟) کند:

٧ ـ از طریق طرح این موضوع در مجامع بین المللی امکان کسب حمایتهای جهانی مهیا میشود و در نتیجه ابزاری چون تحریمهای اقتصادی بین المللی**، ممنوعیتها، قطع روابط دیپلوماتیک، اخراج از سازمانهای بین المللی، … و موارد مشابه میتواند کمک عظیمی برای پیشبرد جنبش مقاومت داخلی باشد. (!!؟؟)
… ؛
٩ـ به موازات رشد جنبش دمکراسی خواهی برای تغییر نظام و قانون اساسی منبعث (!؟) از نظام در داخل کشور و فشارهای بین المللی (!؟) از خارج، نیروهای استبداد و اقتدار ضعیفتر و ضعیفتر میگردد و اما سرکوب جزء لاینفک سیاست آنها خواهد بود.

١٠ـ مردم در این مرحله به آن میزان از سازماندهی و تشکل رسیدهاند که دیگر سرکوب پاسخگو نیست و آنگاه حاکمیت چارهای جز کناره گیری از قدرت و تفویض آن به ملت ندارد.

حرکت کمیته اقدام در واقع نقد قدرت حاکم را از دنیای تخیل و کاغذ(!!) به یک فرآیند قابل رویت (!؟) و جنبشی تبدیل خواهد کرد. تا به کی میخواستیم بر روی کاغذ بنویسیم که چه درست است و چه نادرست؟ گناهکار کیست و داغدیده کیست؟ (!!)

دلایل برای امیدواری (!؟)
تاریخ معاصر، صدمه پذیر بودن دیکتاتوریها را نشان داده … و در چکسلواکی که در سال ١٩٨٩ این زمان چند هفتهبیشتر طول نکشید، فرو بریزد. در السالوادور و گواتمالا مبارزات علیه دیکتاتوریهای نظامی، هرکدام به تنها حدود ٢ هفته وقت نیاز داشتند. رژیم نظامی قدرتمند شاه ایران در طول چند ماه فرو ریخت. در ١٩٨۶ دیکتاتوری مارکو در فیلیپین در برابر فشارهای مردمی، طی چند هفته سقوط کرد. … .(!؟)***

نتیجه
بنابراین ترس برخی از نحلههای سیاسی ما از مقابله با رژیم حقیقی جمهوری اسلامی، ترسی نه از سر هوشمندی تاریخی بر بستر مهارت و دانش است ، بلکه ترسی حاصل از فاکتورهای ذهنی و ایدئولوژیک است که در واقع عرصه اصلی قدرت را گم کرده و به طرح خیالی چانه زنی در بالا خود را قانع نموده و … (!؟)****
… 
آقای حجاریان آیا حضور چنین ساختار حقیقی فرصت طلب (!؟) و خطرناکی را شما خواهانید؟ 
… / سوئد / ١۴ دسامبر

* (تاکید و نوشته های داخل پرانتز از نویسنده یادداشت است.)
** (آیا چنین سیاستی؛ در عمل؛ به معنی فشار بیشتر بر گرده مردم زحمتکش و ستمدیده ایران نیست؟!) 
*** (احتمالا فقط باید مواظب باشیم تا آن تاریخ؛ سبد تخم مرغها از سرمان نیفتد؛ مگر نه؟)
**** (شوخی نکن؛ یعنی داستان به همین سادگی بود و ما ۲۰ سال … !؟)
 

 

تاریخ انتشار : ۱۶ دی, ۱۳۸۳ ۷:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

در ماه مه ۲۰۲۲، فنلاند و سوئد به بهانه جنگ اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در آن زمان تاکید کرد که نمی‌تواند از پیوستن این دو کشور به ناتو حمایت کند، زیرا این دو با «حزب کارگران کردستان»‌ (پ‌ک‌ک)  همکاری دارند. حال بر اساس قانون «ضد ترور» که از اول ماه ژوئن در سوئد قابل اجرا است «حمایت، سازمان‌دهی و تامین مالی سازمان‌های تروریستی» در این کشور  یک جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد.

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

توصیف کیهان به ‌عنوان یک سیستم فیزیکی خواهان توضیح علمیِ علت انفجار بزرگ و شرایط حاکم در آن مقطع است. به‌ نظر، علمی که توان این کار را دارد، علم کیهان‌شناسی کوانتومی است که کیهان را یک سیستم کوانتومی تلقی می‌کند.

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

قانون «ضد ترور» دولت سوئد را محکوم کنیم!

خصیصه جمهور مردم و گذری برکودتای ۳۰ خرداد ۶۰

کیهان‌‌شناسی کوانتومی

نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب!

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟