شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۵

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۵

به مناسبت سی و نهمین زادروز جنبش فدائی

مانند هر سال، گرامیداشت ۱۹ بهمن با یادبود انقلاب بهمن ۱۳۵۷ همراه است، یادبودی که امسال آوردگاه جنبش اعتراضی مردم ایران از یک سو و حکومت کودتا از سوی دیگر است. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شایسته ترین گرامیداشت زادروز جنبش فدایی را در پشتیبانی و مشارکت در جنبش اعتراضی مردم ایران، در تلاش برای نزدیک کردن صفوف رهروان این جنبش به هم و در رساندن صدای حق طلبانه مردم ایران به جهانیان میداند.

۱۹بهمن، یادآور گام نهادن جنبش فدائی به عرصه سیاست میهن ما در سال ۱۳۴۹ است. آن روز نیز مانند روزهائی که در آن زندگی میکنیم، ابرهای سیاه خودکامگی و اسارت، آسمان ایران را پوشانده بود و فضای کشور را تیره و تار کرده بود. در آن روزگار سخت، شعلهای که فدائیان در سیاهکل افروختند، اعلام این تصمیم بود که گروهی از جان گذشته، میخواهند راهی نو در پهنه سیاست ایران بگشایند، راهی که صرفنظر از فراز و نشیبها و ارزیابی های نادرست رهروان آن، رو به سوی آزادی و بهروزی مردم ایران داشت. شباهتهای نسل نخست فدائیان با جوانانی که امروز کمر همت به غلبه بر استبداد و گشودن فصلی نو در تاریخ ایران بستهاند، بیش از هر چیز ناشی از تشابه شرایط زندگی در دیکتاتوری آن روز و امروز است. آن روز نیز مانند امروز، نظامی استبدادی ناتوانی خود را از پذیرش خواستهای انباشته شده میلیونها ایرانی نشان داده بود. آن روز نیز مانند امروز، فرمانروایان وقت همه راههای اصلاح نظام حاکم را بسته بودند. آن روز نیز مانند امروز، مبارزه با سرکوب و بی عدالتی و تبعیض، انگیزه پیشگامان جوان جنبش آزادیخواهانه مردم ایران برای گذار از شرایط موجود به افقهای نوین بود. شعلهای که در ۱۹بهمن ۱۳۴۹برافروخته شد، نزدیک به چهار دهه است که روشنگر راه فدائیان در راه آرمانهای انسانی و شریف بنیانگذاران این جنبش است. فدائیان، امروز نیز مانند آن روز، برای آزادی، پیشرفت و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند. چهار دهه تجربه اندوختن از خطاها و بیراههها، از رویدادهائی که در این چهار دهه ایران را تکان داد، امروز ما را به استراتژی و تاکتیکی دگرگون رسانده است، اما آرمانهای ما همان آرمانهائی است که در سرمای بهمن ۱۳۴۹ یاران ما جان خود را مشعل آن کردند. مبارزان سیاهکل، پرچم پیکاری را برافراشتند که هدف آن، رهایی انسان از اسارت، استثمار، عقب افتادگی، خرافات و بیعدالتی است. ما این پیکار را ادامه میدهیم. مانند هر سال، گرامیداشت ۱۹ بهمن با یادبود انقلاب بهمن ۱۳۵۷ همراه است، یادبودی که امسال آوردگاه جنبش اعتراضی مردم ایران از یک سو و حکومت کودتا از سوی دیگر است. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شایسته ترین گرامیداشت زادروز جنبش فدایی را در پشتیبانی و مشارکت در جنبش اعتراضی مردم ایران، در تلاش برای نزدیک کردن صفوف رهروان این جنبش به هم و در رساندن صدای حق طلبانه مردم ایران به جهانیان میداند. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مثابه یکی از نحلههای جنبشی که ۳۹ سال پیش پا به عرصه سیاست ایران نهاد، امروز پیش از هرچیز برای آن تلاش میکند که مردم ایران به خواسته اصلی خود که انتخابات آزاد است دست یابند، خواستی که با گذشت هفت ماه از آغاز خیزش مسالمت آمیز میلیونی مردم ایران، اکنون به فصل مشترک همه نیروهای شرکت کننده در این خیزش و نیروهای سیاسی مخالف حکومت کودتا تبدیل شده است. در کنار این خواست اصلی و عاجلتر از آن، ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و رسیدگی به جنایات اعمال شده در زندانهای جمهوری اسلامی ایرانیم. و باز هم عاجل تر، ما از جهانیان میخواهیم ماشین کشتار رژیم ولایت فقیه را متوقف کنند و نگذارند باز هم جوانان ایرانی که گناهی جز طرح خواست اکثریت مردم ایران ندارند به دار آویخته شوند. از آنجا که در برابر جنبش اعتراضی مردم ایران، دشمنی غدار و خونریز قرار دارد، برای نیروهای سیاسی آزادیخواه ایرانی راهی جز همکاری و همگامی علیه استبداد نیست. ما زادروز جنبش فدائی را به مناسبتی برای پیشنهاد همکاری به سایر نیروهای سیاسی آزادیخواه تبدیل می کنیم و از همه این نیروها می خواهیم بر هماهنگی و همگامی علیه حکومت خودکامه بیافزایند. ما معتقدیم تفاوتها در ایدئولوژی، تاریخ و برنامه سیاسی نباید مانع از ائتلاف نیروهای سیاسی برای خواستهای فراگیری مانند انتخابات آزاد شود. ما برای شرایطی مبارزه میکنیم که همه نیروهای سیاسی بتوانند آزادانه و با رعایت قواعد دمکراسی و حکومت قانون، برنامه خود را به مردم ایران عرضه و برای جلب حمایت رأی دهندگان رقابت کنند. برای گذار به چنین شرایطی، هم امروز همکاری نیروهای دمکرات با تکیه بر اشتراکات ضرورت عاجل دارد. این اشتراکها در شرایط سیاسی کنونی، بدان حد است که بتوانیم حول خواستهای عاجل جنبش اعتراضی مردم ایران متحد شویم. سی و نهمین سالروز تولد جنبش فدائی را در شرایطی برگزار میکنیم که حکومت، به شماری از دستگیرشدگان ماهها و هفتههای اخیر، اتهام همکاری با سازمان ما را وارد کرده است. همان گونه که قبلاً اعلام کردهایم، این اتهامات، بیپایهاند و تنها برای سنگین کردن پروندههای زندانیان ساخته و پرداخته شدهاند. اما صرف توسل حکومت به این ادعا، اعتراف حکام بدین واقعیت است که آنها نیز از شکست سی سال سرکوب جنبش فدایی در ایران آگاهند. امروز، حکامی نام فدائی را در پیوند با جنبش اعتراضی مردم ایران بر زبان میآورند که تا دیروز مدعی نابودی جنبش ما بودند. بدین حکام باید گفت این اعتراف شما، چیزی نیست جز پیبردن بدانچه بشر در طول تاریخ هزاران ساله خود، بسیار تجربه کرده است، و آن اینکه اگر زمان تحقق اندیشهای فرا رسیده باشد، هیچ نیروئی را یارای بازداشتن آن نیست. امروز در ایران، زمان تحقق آزادی، آرمان دیرین فدائیان فرا رسیده است. جوانانی که امروز در خیابانها آزادی را فریاد میکنند، با جنبش فدایی آرمانی مشترک دارند و نه پیوند تشکیلاتی. آرمانهای مطابق با نیاز تاریخی، راه خود را میگشایند. و استبداد حاکم بر ایران را چاره ای جز تسلیم بدین حکم تاریخ نیست. گرامی باد آرمانهای جنبش فدایی! زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم! درود بر خاطره جان باختگان فدایی! هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بهمن ۱۳۸۸

تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن, ۱۳۸۸ ۹:۵۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

دادخواهی محدوده‌ی زمانی و مکانی ندارد؛ از دورانِ رژیم پیشین آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. تفاوتی میان شکنجه‌گران قبلی و کنونی نیست. همه را باید مورد پیگرد قرار داد. این دادخواهی بخشی از مبارزه در راه آزادی و اعمال حق حاکمیت مردم کشور ماست.

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

در پس سالیان‌ِ دراز و سرد،
در پنهان ترین گوشهٔ دل‌ها هنوز ستاره می درخشد،
هر بهار در چشمهای خسته از انتظار،
یاد نُه ستارهٔ درخشان شعله می کشد،
و درکوچه باغهای غمگین‌ِ بهار،
شمیم خوشِ نامشان در هوا موج می زند!

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

آفرینش و شکوفایی واقعی هنر و ادبیات جز در سایه‌ی آزادی اندیشه ‌و بیان ممکن نیست و دست‌درازی حکومت‌ها بر ذهن‌ و زبان آدمی، وهن آدمی است.

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

اعتراضات علیه حجاب اجباری که بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سراسر ایران را فراگرفت، با وجود سرکوب، به یک معضل برای حکومت تبدیل شده است. گشت ارشاد نمونه کوچکی از جنگ هر روز حاکمیت با زنان بوده و سرکوب هر روزه زنان در خیابان یعنی اعتراف به تداوم جنبش زن زندگی آزادی.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!