دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۴

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۴

به موازات «انتخابات» مدیریت شده ریاست جمهوری، در گفتمانی «مطالبه محور»، کاندیدای واحد نیروهای خواهان دموکراسی و حقوق بشر را به جامعه معرفی کنیم!

جهت تقابل با چنين روندی از همه شخصيتهاى سياسى آزاديخواه و مدافع حقوق بشر و مقدمتا از امضاء کنندگان بيانیه «انتخابات و گفتمان مطالبه محور» منتشره در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۷، درخواست میکنيم در صورت توافق با متن زير و همچنين کليت پيش نويس قانون اساسی ضميمه که به طور عمده، متن پيرايش يافتۀ قانون اساسی فعلی است، امضای خود را بر این متن به عنوان کانديدای بالقوه يا حمايتگر بیفزايند

آدرس پست الکترونیکى: kandidatori@gmail.com

 

“اننخابات” دورۀ دهم ریاست جمهوری اسلامی نزدیک می شود. برخلاف آقایان خامنه ای، رفسنجانی و خاتمی که در مقام ریاست جمهور، در آستانۀ دور دوم “انتخاباتی” که کاندیدای آن بودند، با دشواری چندانی روبرو نبودند، این بار آقای احمدی نژاد با چالشی بسیار بزرگ و جدی روبرو است و احتمال اینکه وی کاندیدای اصلی اصولگرایان نباشد، کم نیست. اصلاح طلبان نیز در تلاشند که که از میان کاندیداهای بالقوۀ امتحان شده و کمتر امتحان شدۀ خود، کاندیدای واحدی را در برابر کاندیدای اصلی اصولگرایان به میدان مبارزۀ انتخاباتی آورند. قابل پیش بینی است که این بار نیز شورای نگهبان و دیگر گردانندگان و مدیران انتخابات رسمی، سناریوی رد صلاحیت های گسترده را همچون دوره های “انتخاباتی” پیشین ریاست جمهوری و مجلس، برای اجرا تدارک دیده باشند.

جهت تقابل با چنین روندی از همه شخصیتهاى سیاسى آزادیخواه و مدافع حقوق بشر و مقدمتا از امضاء کنندگان بیانیه «انتخابات و گفتمان مطالبه محور» منتشره در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۷، درخواست میکنیم در صورت توافق با متن زیر و همچنین کلیت پیش نویس قانون اساسی ضمیمه که به طور عمده، متن پیرایش یافتۀ قانون اساسی فعلی است، امضای خود را بر این متن به عنوان کاندیدای بالقوه یا حمایتگر بیفزایند.

آدرس پست الکترونیکى: kandidatori@gmail.com

۲۶ اسفند ۱۳۸۷

در راستای معرفی کاندیدای واحد ریاست جمهوری
نیروهای خواهان دموکراسی و حقوق بشر به پیشگاه مردم ایران

ما شهروندان ایرانى سیاسى مدافع حقوق بشر،
برای استفاده از حق انسانى و شهروندى انتخاب شدن در کشور خود که

در اعلامیه جهانى حقوق بشر:
ماده٢١
١- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومى کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانى که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
٢- هر کس حق دارد با تساوى شرایط، به مشاغل عمومى کشور خود نایل آید.
٣- اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتى ابراز گردد که از روى صداقت و به طور ادوارى، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومى و با رعایت مساوات باشد و با راى مخفى یا طریقهاى نظیر آن انجام گیرد که آزادى راى را تامین نماید.

و میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى:
ماده ٢۵
هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچیک از تبعیضات مذکور در ماده ٢ و بدون محدودیت غیرمعقول:
الف ـ در ادارهى امور عمومى بالمباشره یا بهواسطهى نمایندگانى که آزاد انتخاب شوند، شرکت نماید.
ب ـ در انتخابات ادوارى که از روى صحت به آراء عمومى مساوى و مخفى انجام شود و تضمینکنندهى بیان آزادانهى ارادهى انتخابکنندگان باشد رأى بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوى طبق شرایط کلى بتواند به مشاغل عمومى کشور خود نائل شود.

تسجیل شده است و جمهورى اسلامى نیز متعهد به رعایت آن است

با پشتیبانی از “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” که با حضور تعدادى از فعالان شناختهشده سیاسى و حقوق بشر تشکیل شده، هدف بررسی تطبیقی قوانین انتخاباتی کشور با اسناد بین المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه امر فرهنگسازی در این زمینه را پی می گیرد،
با قبول معیارهاى بیستگانه معرفى شده از جانب آن که با بیانیه اتحادیه بینالمجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ و اعلامیۀ اصول نظارت بینالمللى بر انتخابات ثبت شده در تاریخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵ در سازمان ملل متحد همخوانی دارد،
با تقاضا از این کمیته که نقش نظارتی خود را در انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری افزایش دهد،
با استقبال از تمام احزاب، تشکلها و افرادی که بر لزوم نظارت داخلی و بینالمللی بر انتخابات تأکید کرده اند،
و همچنین بیانیه «انتخابات و گفتمان مطالبه محور»،

با دوری گزینی از قانون اساسى غیر دموکراتیک جمهورى اسلامى در کلیت خود:

و همچنین قانون “انتخابات” غیر آزاد و ناعادلانه آن:

با خواست تغییر قانون اساسی موجود
همراه با پیشنهاد قانون اساسی پیرایش شدۀ ضمیمه، برای دورانی گذار تا تدوین قانونی اساسی نوینی در مجلس تدوین قانون اساسی،

بر مبنای قانون اساسی پیشنهادی پیوست،

آمادگی خود را براى ادارۀ کشور بر مبنای قوانینى منطبق بر اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق حقوق مدنى و سیاسى، میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و همچنین کنوانسیونهاى بینالمللى مورد قبول اکثر کشورهاى جهان، به عنوان کاندیدای بالقوۀ ریاست جمهوری اعلام کرده، کوشش می کنیم تا از میان خود کاندیداى واحدی را براى ریاست جمهوری ایران به پیشگاه مردم ایران معرفی کنیم.

امضاء

نام نام خانوادگی (به صورت مندرج در شناسنامه) آدرس پست الکترونیکی

شهلا بهاردوست kandida_bahardoost@yahoo.de
حسن نایب هاشم nayeb_hashem@yahoo.com

حمایت کنندگانی که خود را کاندیدای بالقوه نمی دانند

نام نام خانوادگی

آیندهآزاد
آرشآهنگر قشقائی
پیامابوطالبی
روشنکاحمدی
پریسااحمدیان
آرشایران
آسیاایرانی
شاهینانزلی
محمدایزدی
سوگلبازفت
بهنامباغبان
نیماباورساد
یاشاربشردوست
کاوهبنائی
مهردادبهارآرا
مرتضاپاکی
حسنپورخباز
ناصرپسانیده
مرضیهتهیدست شفیع (شمسی)
فردوسجمشیدی رودباری
رحمانجوانمردی
علیحافظی
جعفرحسین زاده
حمیدحسینی
رحیمحسینی نسب
احمدحمیدزاده
حسینخرمی
کاوهداد
فرهاددادفر
بهارهدرخشان
خشایاررخسانی
کمالرشیدی
سایهرهنما
عسلزمان
بابکزمانیان
رضاسالم
کیمیاسلطانی
مسعودشب افروز
ابراهیمشیری (ا. م. شیزلی)
مرتضیصادقی
عیسیصفا
حسنصمدیان
مرواریدصمیمی
حمیدعالی پور
ساراعزیزی
بابکعلیجانی
بهروزفدائی
سیامکفرید
بهمنقاضی
رحیمقیومی
صادقکارگر
مهرانکشاورز
حسنگلشاهی
افسانهلطفی
پیاملطفی
تقیمحمد زاده هصل
فاطمهمحمدی
گرجیمرزبان
بیژنمیثمی
سراجمیردامادی
محمودمیرمالک
حسننادری
حجتنارنجی
فرشیدنامی
احمدنجاتی
فرخنعمت پور
داودنوائیان
زمانهنوپرور
رحیمنیک جو
فریارنیکزاد
مهرزادوطن آبادی

تاریخ انتشار : ۲ فروردین, ۱۳۸۸ ۶:۳۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

گرگهایِ وال استریت رژیم…

حالا شما تصور کنید جوان ۳۲ ساله که ۳بار زندان رفته و از همان زندان معامله کوکائین و مواد مخدر در بیرون از زندان را سازماندهی میکند و از همان زندان قمارخانه را اداره میکند با چه کسانی در ارتباط است.!!؟

زخم…

زخمی که بر تن می نشیند/ زخمی که روح را به صُلابه می کشد/ از هر جایِ بدن که خون فوران کند/ زخم است/ زخم یک دست/ زخم یک پا/ زخم نشسته بر قلب کودکی در غزه…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

یک منبع مطلع درخصوص وضعیت این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: آروین قهرمانی دو سال پیش به اتهام قتل امیر شکری در یک دعوای گروهی بازداشت و به قصاص نفس محکوم شد. اکنون تا روز دوشنبه به خانواده وقت داده‌اند و اگر نتوانند رضایت بگیرند، حکم وی اجرا خواهد شد.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…

خطر اعدام قریب الوقوع آروین قهرمانی، شهروند یهودی در کرمانشاه!

آنچه در هفته ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت گذشت…