پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۸

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۸

دختر تهیدست
دختری خرد، بمهمانی رفت، در صف دخترکی چند، خزید، آن یک افکند بر ابروی گره، وین یکی جامه بیکسوی کشید، این یکی، وصلهٔ زانوش نمود، وان، به پیراهن تنگش خندید
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پروین اعتصامی
نویسنده: پروین اعتصامی
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد‌ مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت روز یکشنبه ۱۳ خرداد ١۴٠۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی) در تالار مجازی در سامانۀ Zoom برگزار شد. دستور نشست بحث...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی
حاتم اوزدمیر، شهروند کشور ترکیه و عضو حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه در حبس به سر می‌برد، بار دیگر از سوی...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند
دوازده  ژوئن، روز جهانی منع کار کودکان است؛ کودکانی که کودکی‌های‌شان در سر چهار‌راه‌ها یا در کارگاه‌های زیرزمینی از بین می‌رود و هیچ فرصتی برای کودکی کردن ندارند‌..
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!
اگر چه در طول زمان پیشرفت زیادی در کاهش کار کودکان حاصل شده، ولی در سال‌های اخیر شاهد معکوس شدن روندهای جهانی در همین رابطه بوده‌ ایم
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر ...
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر، یکی به رنگِ عقیق و دگر به بویِ عبیر، چو جعد زلف بتان شاخ‌های بید و خَوید، یکی همه زره است و دگر...
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: عنصری بلخی
نویسنده: عنصری بلخی

بیانیه شماره ۷ کانون مدافعان حقوق کارگر در باره وقایع اخیر

سیاستهای حاکم در سی ساله اخیر باعث این سیه روزی مردم وگسترش عمیق فقر وبیکاری است.اکنون زمان آن رسیده است که این سیاست ها به طور کلی از جانب مردم به چالش کشیده شود وعاملان آن مشخص شوند

جنبش اجتماعی مردم ایران که در چند ماههی اخیر به صورت فوران اعتراضی خود را نشان داد، هم چنان ادامه دارد. این خشم مردمی واین غلیان خواستههای تلنبار شده در سی سال گذشته هر چند اشکال مختلفی را به خود گرفته است و به صورت اعتراضات در اشکال متفاوت در آمده است. اما در ماهیت تغییرخواهی و رادیکال خود تفاوتی نکرده است.

مردم ما اعم از دانشجویان، زنان، کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران در این اعتراضات شرکت داشته و خواستههای آنان به صورت شفاف دگرگونی نظام ستمگرانه و سودمحور است.

از طرف دیگر بحران اقتصادی تعطیلی کارگاههای تولیدی و انحصار بیسابقهی بنگاههای اقتصادی به دست نهادهای نظامی و دولتی بیش از پیش وحدت سرمایه و قدرت را افزایش داده است. قدرتمداران که در چند سالهی اخیر نشان داده بودند بیشتر به دنبال کسب جایگاه های اقتصادی هستند، در چند ماهه اخیر هم با کنترل و تصاحب سرمایههای عظیم مردمی ، انحصار وحشتناکی را بر زندگی اقتصادی و اجتماعی بوجود آوردهاند.

جالب است که جناح رقیب در حکومت به جای دفاع از حقوق واموال مردم از آن جهت این انحصار را مورد انتقاد قرار میدهد که چرا اموال مردم به بخش خصوصی حامی آنها واگذار نشده است وهیچکس نمیگوید که اساسا اموال عمومی قابل فروش وواگذاری نیست . ودفاع از خصوصی سازی به معنی واگذاری اموال مردم به حراج دردست عدهای خاص است.

در همین راستا شاهد آن هستیم که هم زمان با عمیقتر شدن خواستههای مردمی بخشی از دولتمردان معترض از شعارهای مردم فاصله گرفته و در وحشت از رادیکالتر شدن خواستههای مردم تلاش میکنند تا خود را وفادار به نظام و برکنار از خواستههای به حق مردم نشان دهند.

امروزه خواستههای اجتماعی و آزادیخواهانه ی مردم ما با دگرگونی سیستم ناعادلانه اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد. قدرت مداران در کنار سرکوب و ارعاب ، شکنجه و تجاوز به مردم معترض تمام تلاش خود را برای تصاحب اموال مردمی وایجاد انحصاری وحشتناک در زندگی اقتصادی مردم به کار می برند. در جانب دیگر مردم به پاخواسته با تورم وبیکاری وحشتناک که در اثر سیاست های استثمارگرایانه اقتصادی بهوجودآمده،مواجه هستند، هر روز زندگی سخت تری را تجربه می کنند.

تصویب طرح تحول اقتصادی در این زمان گه اعتراصات وسیع مردم ادامه دارد وبه گفته خود دست اندر کاران باعث تورم های وحشتناکی خواهد شد که زندگی کارگران زحمتکشان وحقوق بگیران را بیش از پیش نحن فشار قرار خواهد دا د، نوعی ستیز آشکار بامردم وتسلیم کامل دربرابر سیاست های بانک جهانی وصندوق بین ا لمللی پول است

پیوند اعتراضات مردمی با اعتراضات در فضای کارخانه ها و محیط کار بیانگر عمیقتر شدن هر چه بیشتر این خواستهها در همهی ابعاد است.

کانون مدافعان حقوق کارگر که همواره تلاش خود را در دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان به کار برده است، اعلام می کند که خواستههای آزادی خواهانه نمیتواند جدا از تغییرات بنیادی اقتصادی و نابودی سودمحوری و استثمار وحشیانهی انسانها باشد. آنان که خواستههای آزادیخواهانه را دنبال میکنند، نمیتوانند به ستم واستثماری که کارگران و زحمتکشان در این نابرابری های اقتصادی و اجتماعی اعمال میشود بیتفاوت باشند.چه کسانی از عمیق تر شدن جنبش مردم وخشت دارند . سیاستهای حاکم در سی ساله اخیر باعث این سیه روزی مردم وگسترش عمیق فقر وبیکاری است.اکنون زمان آن رسیده است که این سیاست ها به طور کلی از جانب مردم به چالش کشیده شود وعاملان آن مشخص شوند .

حرکت قدرتمداران درتصاحب هر چه بیشتر اموال عمومی و دست اندازی بیشتر بر تمامی زندگی اقتصادی مردم بیانگر همین مساله است. خواستههای آزادیخواهانه برای مردم بدون تغیر نظام سودمحور امکانپذیر نیست و این مساله در شعارها و اعتراضات مردمی آشکار است.گسترش خواسته های عدالت طلبانه در اعتراضات مردمی وموردتعرض قرارگرفتن نظام استثمارگرانه اقتصاری ضامن تداوم وبه نتیجه رسیدن این اعتراضات است .

ما خواهان جامعهای عاری از ستم و استثمار و برقراری مناسبات انسانمحورانه در همهی زمینهها هستیم.

کانون مدافعان حقوق کارگر

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۴ آبان, ۱۳۸۸ ۱۰:۲۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دختر تهیدست

نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!

پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی

کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند

بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!