سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴

بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ آخرین تحولات کشور، و نمایشِ انتخاباتی پیشِ‌روی
حرکت مشترک ما در تحریم نمایش انتخاباتی رژیم منفور و ورشکستۀ ولایت فقیه به‌رهبری علی خامنه‌ای، پیام روشن اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم میهن ما به این رژیم است.
۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: حزب توده ایران
نویسنده: حزب توده ایران
حقوق بشر! 
در سرزمین اروپا که «فرشتگان» بر آن حاکم ند، انسانيت در حال دفن شده‌ است! سرزمینی که مردگان سیاسی در آن بر صندلی قدرت نشسته اند، با سیاستهای تکراری و...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: شمی صلواتی
نویسنده: شمی صلواتی
منصور یاقوتی معلم، نویسنده متعهد و واقعگرا
مانیفست منصور یاقوتی و تمامی معلمانی که درد مردم را می فهمند، فقط در کلاس درس و آموزش خلاصه نمی شود، منصور رسالت یک معلم را فراتر از تعلیم و...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: بهروز شوقی
نویسنده: بهروز شوقی
مرا عهدیست با جانان...
سال‌هاست که حداقل ویژگی‌های یک جمهوری متعارف از قامت این نظام تارانده شده و جز حکومت اسلامی نام دیگری برازنده آن نیست... قواعد زندگی امروزین و نتایج مبارزات جهانی مردم...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: برديا سياوش
نویسنده: برديا سياوش
چه اتفاقى افتاده؟
آنچه كه در لحظه كنونى بايستى در سياست‌ها مورد توجه قرار گيرد، بیش از هر چیز ايجاد اميد در مردم است كه، رويگردانى حکومت از انتخابات به شیوه ١٤٠٠، نتيجه‌ی...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمود سيدى
نویسنده: محمود سيدى
سخنان مجید عبدالرحیم‌پور در یادمان بیژن جزنی و یاران
سخنان رفیق مجید عبدالرحیم‌پور در مراسم سازمان فداییان خلق ایران بمناسبت سالگرد ۲۹ فروردین و قتل دولتی رژیم شاه در تپه های اوین که رفقای فدایی خلق و مجاهد خلق...
۲۸ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
آزادی حمید نوری سیلی به صورت ایرانیان آزادی‌خواه است
حمید نوری و امثال او که در جنایتهای جمهوری اسلامی شرکت داشته‌اند باید روزی در دادگاه عادلانه ای در ایران محاکمه و مجازات شوند. تا آن زمان باید تاکید کرد...
۲۷ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: جبهه‌ی ملی ایران، سازمان‌های جبهه‌ی ملی ایران در خارج از کشور
نویسنده: جبهه‌ی ملی ایران، سازمان‌های جبهه‌ی ملی ایران در خارج از کشور

بی نظمی ای کە نظم می شود

تکرار، آن واژە جادوگر و اثیر جادوئی است کە می تواند همە چیز را عادی کند. و آدمها چنین اند، می توانند بە درازای زمانهای مشخص، آنی باشند کە دیگران می خواهند یا آنی بنمایند کە دیگران خوابش را دیدەاند. تنها کافیست بستر تکرار مهیا شود. و البتە چونکە چنین پدیدەای غیر طبیعی است، بنابراین باید مولفەهای زیادی باشند تا این دگردیسی را بە انجام برسانند.

بی نظمی می تواند بە نظم تبدیل شود. نە اینکە فراروئی باشد از بی نظمی بە نظم. نە، منظور همان خود بی نظمی است کە منطق نظم را پذیرا می شود. بی نظمی، نظم می شود!

اما چگونە؟ جواب سادەاست. بی نظمی در تکرار خود، حالت نظم پیدا می کند. یعنی مردم با آن کنار می آیند، و بە آن خو می کنند. دیگر همە بنوعی زندگی خود را با بی نظمی نظم می دهند. آری درست شنیدید! و این چنین همە چیز در تکرار مداوم خود بە ضد خود تبدیل می شود. یعنی بە همانی کە نقطە مقابل آن قرار داشت.

تکرار، آن واژە جادوگر و اثیر جادوئی است کە می تواند همە چیز را عادی کند. و آدمها چنین اند، می توانند بە درازای زمانهای مشخص، آنی باشند کە دیگران می خواهند یا آنی بنمایند کە دیگران خوابش را دیدەاند. تنها کافیست بستر تکرار مهیا شود. و البتە چونکە چنین پدیدەای غیر طبیعی است، بنابراین باید مولفەهای زیادی باشند تا این دگردیسی را بە انجام برسانند. و معمولا چنین حالتی نیاز بە فشار شدید از خارج موضوع یا شیء مربوطە دارد. یعنی نیروهای فیزیکی بیرونی، باید چنان حضور داشتەباشند تا قادر بە تغییر در هویت درونی شیء شوند.

در زمانە ما این کار (یعنی دگردیسی درون از طریق فشار بیرونی)، علاوە بر نیروهای امنیتی، دارد از طریق سە مولفە دیگر صورت می گیرد: پول، سلاح مدرن و نیروهای نیابتی کە بشدت آدمکش و تعرضی اند. تنها کافیست بە وضیعت پیشرفت و جهش در تولید سلاحهای مدرن نگاهی داشتەباشیم، و نیز امکان دسترسی بە آن از طرف کشورهای بیشتری. و یا نقشی کە نیروهای نیابتی در دشمنی و رقابت میان کشورها ایفاء می کنند. پدیدەای کە در دهە هشتاد میلادی تحت عنوان کنتراها (در آمریکای لاتین)، و مجاهدین افغانی شکل گرفت، و در دهەهای بعد، در خاورمیانە، شمال آفریقا و آسیای میانە بشدت گسترش یافت. و یا بە نقشی بپردازیم کە تسخیر کانالهای مالی و اقتصادی از طرف قدرت سیاسی در بە مسخ کشانیدن بخش مهمی از مردم ایفاء می کند.

تنها در جنگ علیە همدیگر از نیروهای نیابتی استفادە نمی شود، بلکە عملکرد درونی هم دارد. یعنی بەگاە خطر از جبهەها فراخواندە می شوند، و فونکسیون داخلی پیدا می کنند. نیروی نیابتی، یک نیروی اینترناسیونال است با خصلت بشدت ملی!

پس پول، نیروی امنیتی، سلاح و نیروی نیابتی آن چهارگانەای هستند کە در زمانە ما نقش مهیب و خارق العادەای یافتەاند. و بە موازات آن عقب نشینی توان تودە در بە ثمر رسانیدن تحولات سیاسی.

بە افغانستان نگاە کنید کە چگونە مردم در میانە و یا در جریان مناقشەهای سیاسی طولانی مدت بە راحتی بە کناری راندە می شوند، و آنچە عمل می کند یا دولت افغانستان بود و یا طالبان. یا بە عراق و اقلیم کردستان نظری بیاندازیم کە بە علت وجود مونوپولهای اقتصادی و مالی، و نیز وجود نیروهای امنیتی و نیابتی مردم بە مانند سابق قادر بە تغییر معادلات سیاسی نیستند. حتی در موفقترین خیزشها هم باز حاکمان یا باقی می مانند و یا باز منطق آنهاست کە بعد از خودشان در دیگران می ماند.

و تمام سخن بر سر استقرار بی نظمی است کە بعنوان نظم نگریستە می شود. در جائیکە مردم جایگاە خود را از دست دادەاند و بعنوان هدف و یا ابزار قدرت سیاسی، کارکرد طبیعی خود را گم کردەاند، حاکمان تنها با استفادە از پول، نیروی امنیتی، سلاح و نیروی نیابتی تعیین کنندە می شوند. و نقش قدرت سیاسی هم بە نقش مافیا فراروئیدە می شود و آنچنان قدرت می گیرند کە نیازی بە مردم پیدا نمی کنند. بنابراین بخش بسیار کمی از جامعە (الیگارشی) تنها ارادە می کند و بە پیش می برد، و بخش بسیار بزرگتر تنها شاهد ماجرا می شود! و در این عدم تعادل شدید، بی نظمی بە نظم تبدیل می شود.

فشار نیروهای خارج از شیء، منطق درونی شیء را بهم می ریزد و سعی می کند منطق فیزیکی خود را بە آن منتقل کند. و این در حالیست کە منطق درونی، یک منطق فرافیزیکیست، از جنس اجزای بهم پیوستە است و نە اجزای مجزا. تسلیم شدن درون شیء بە فشار فیزیکی بیرونی منطبق است با همان خودانطباقی با تکرار و پذیرش بی نظمی.

در بی نظمی، توان مردم برای تغییر بشدت تحلیل می رود، زیرا کە تغییر منبعث از نظم است. و حاکمان از منطق بی نظمی حمایت می کنند تا خود را جاودانە کنند. بی نظمی بە این ترتیب همسایە دیوار بە دیوار رادیکالیسم رفتاری و یا رادیکالیسمی می شود کە تنها برای تغییر ظاهری شرایط آمدە؛ تنها برای اینکە حسابات طرف مخالف خود را بهم ریختە باشد تا خود نهایتا دست نخوردە باقی ماندە باشد.

شاید از اینکە از رادیکالیسم گفتە می شود، عجیب بە نظر برسد؛ اما این تنها ظاهر مسئلە است. رادیکالیسمی کە در درون بی نظمی شکل می گیرد بە نظم تبدیل نمی شود، زیرا هدف آن احیای دوبارە بی نظمی و تکرار است. حاکمانی از این دست، رادیکال اند تا تغییری صورت نگیرد!

بی نظمی رمز ماندگاری نظام است.

تاریخ انتشار : ۱۹ آبان, ۱۴۰۰ ۶:۵۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته‌ی ۲۱ تا ۲۸ خرداد گذشت

صاحبان نام‌های بیرون‌آمده از دودکش شورای نگهبان هر کدام بیانیه‌ای خواندند و از چنین می‌کنیم و چنان، گفتند. و از اصلاح امور و پیشرفت. تو گویی تا به‌امروز جن‌ها بر ایران حاکم بوده‌اند. و از برابری زن و مرد هم گفتند. و هیچ یک اما از شورای نگهبان در همین ادعای برابری زن و مرد، نپرسید، چرا برای خالی نبودن عریضه هم که شده، نام زنی را بیرون نداده است!

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

آزادی حمید نوری لکهٔ ننگی بر دامن مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر است!

این نخستین بار نیست که مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر، با پشت کردن به تمام موازین ادعایی خود دست به اقداماتی این چنینی می‌زنند. این اقدام دولت سوئد ارزش اقدام تاریخی دستگاه قضاییهٔ سوئد را کاهش نمی‌دهد. محاکمه حمید نوری و محکومیت قطعی او نقش استقلال قوه قضائیه مستقل و کارآمد را به نمایش گذاشت و ثابت نمود که قوۀ قضاییه به عنوان شاخک حسی جامعه برای استقرار حاکمیت قانون، آلت دست دولت‌ها نخواهد شد. اسناد مکتوب این محاکمه، محکومیت حمید نوری و رد استیناف او از سوی دستگاه قضایی سوئد، سند ننگی است تاریخی بر پیشانی جمهوری اسلامی به‌مثابه آمر آن جنایات.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ آخرین تحولات کشور، و نمایشِ انتخاباتی پیشِ‌روی

حقوق بشر! 

منصور یاقوتی معلم، نویسنده متعهد و واقعگرا

مرا عهدیست با جانان…

چه اتفاقى افتاده؟

سخنان مجید عبدالرحیم‌پور در یادمان بیژن جزنی و یاران