چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۹

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۹

بە جنگ وحشیانە اوکراین پایان دهید!

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، در گزارشی در ماە فوریە بە عواقب انسانی جنگ اوکراین اشارە داشتە کە در نوع خود عمق فاجعەبار این جنگ وحشیانە را برملا می کند. او اعلام کرد کە شمار تلفات غیرنظامیان در جنگ اوکراین هشت هزار نفر، بیش از ١٣ هزار نفر زخمی و در حدود چهاردە میلیون نفر نیز آوارگانی اند کە خانە و کاشانە خود را ترک کردەاند. آمار وحشتناکی کە پردە از جنایتی بر می دارد کە بشر عصر کنونی در اوج ناباوری با آن مواجە شدەاست.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، در گزارشی در ماە فوریە بە عواقب انسانی جنگ اوکراین اشارە داشتە کە در نوع خود عمق فاجعەبار این جنگ وحشیانە را برملا می کند. او اعلام کرد کە شمار تلفات غیرنظامیان در جنگ اوکراین هشت هزار نفر، بیش از ١٣ هزار نفر زخمی و در حدود چهاردە میلیون نفر نیز آوارگانی اند کە خانە و کاشانە خود را ترک کردەاند. آمار وحشتناکی کە پردە از جنایتی بر می دارد کە بشر عصر کنونی در اوج ناباوری با آن مواجە شدەاست. جنگی کە بعلت درگیری ابرقدرتها در آن، از عواقب خطرناکتری برخوردار است.

علاوە بر این جنگ اوکراین بشدت امنیت جهانی را بە خطر انداختە، موجب گسترش فقر، تورم و گرانی شدە و صدها میلیون تن از انسانها را بە صفوف فقرای جهان راندەاست. جنگ وحشیانە اوکراین همچنین موجب خلل جدی در همگرائی جهانی برای مبارزە با مشکلات عدیدە اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی و سیاسی شدەاست. این جنگ بشدت بر سازمان ملل، بعنوان جدی ترین ارگان جهانی در تامین صلح تاثیر منفی گذاشتەاست. جنگ، خطر برخورد هستەای میان غرب و روسیە را بشدت افزایش دادە است. برخوردی کە با پایان حیات در کرە زمین فاصلە چندانی ندارد.

اما بە نظر می رسد کە عواقب فاجعەبار این جنگ زیاد مورد توجە قرار نمی گیرند. در هر دو سوی نیروی جنگ طلب، جریانهائی هستند کە اگرچە بە ظاهر ضد جنگ اند، اما در شوق شکست طرف مقابل سر از پا نمی شناسند و جنگ را فرصتی برای ایجاد دنیائی نوین می پندارند کە گویا در آن بشر با شرایط بە مراتب بهتری روبرو خواهدبود! بویژە در سوی روسیە تجاوزگر، در عرصە جهانی، نیروهای همراە و همدلی وجود دارند کە در پی ایجاد جهانی چند قطبی و عقب راندن غرب بی توجە بە پدیدە پلید جنگ تنها بە شکست امپریالیسمی می اندیشند کە گویا بهترین هدیە جنگ برای زحمتکشان خواهدبود! غافل از اینکە هم اکنون کارگران و زحمتکشان هر دو کشور روسیە و اوکراین هستند کە زندگی و داروندارشان زیر فشار خردکنندە جنگ لە و نابود می شود، و فرزندان آنان اند کە ظالمانە خونشان بر زمین ریختە می شود. جنگی کە بیش از پیش در خدمت منافع سرمایەداران هر دو سوی طرفهای درگیر است، و از برکت آن مونوپولهای صنایع جنگی بهترین بازار را برای خود فراهم آوردەاند. در واقع جنگ اوکراین بار دیگر این حقیقت تلخ و عریان جهان ما را بە نمایش می گذارد کە جنگ کالا و وسیلە مهمی برای کسب سود و چرخیدن بهتر چرخ سرمایە در دنیائیست کە منطق پول بر همە جوانب و زوایای آن بیرحمانە حاکم گشتەاست.

جنگ اوکراین نە تنها حامل جهان بهتری برای انسان نیست، بلکە شرایط را از آنی کە هست وخیمتر می کند، همچنانکە کە کردەاست. ما در جهانی زندگی می کنیم کە دیگر جنگ نمی تواند با خود حامل جهان بهتری باشد. با نگاهی بە جنگ افغانستان، عراق، سوریە، لیبی و هم اکنون اوکراین بخوبی این واقعیت نمایان می شود کە در جهان در هم تنیدە و آکندە از سلاح ما کە همە در هر کجای آن بنوعی منافع دارند و درگیراند، برپائی جنگ بمنزلە بیدارکردن غول و یا قدرتهای خطرناکی است کە حضور و مداخلە بعدی آنها پیش از همە یقە خود جنگ افروز را می گیرد. در واقع جنگ از هویت پیشین خود بشدت تهی شدەاست. بە بیانی دیگر آن تفکری کە جنگ را ادامە منطقی سیاست می دانست، دیگر رخت بربستە است و چنین تفکری تنها نشان از بنیانی ارتجاعی دارد کە منطق جهان کنونی را درک نکردەاست.

روسیە باید بە تجاوز خود پایان دهد، و غرب نیز با بازنگری در بنیانهای استراتژی نظامی و امنیتی، بنوبە خود از عوامل برپائی جنگ بکاهد. تجربە تا کنونی جنگ اوکراین نشان می دهد کە آنکە برندە واقعی است همانا انواع و اقسام مونوپولهای نظامی، و آنکە بازندە است همانا مردم عادی و زحمتکشانی اند کە گوشت دم توپ می شوند. کشورها دوست دارند کە پیروزی را بە نام خود ثبت کنند، و ثبت هم می کنند، اما پیروزی در جنگ میان قدرتهای زیادەخواە ربطی بە مردم ندارد.

جنگ اوکراین جنایت علیە مردم روسیە، اوکراین و تمام جهان است.

 

 

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند, ۱۴۰۱ ۱۱:۵۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری

پادکست صوتی و تصویری؛ در ارتباط با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس در ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) – سوئد اقدام به برگزاری جلسه گفتگو و تبادل نظری درمورد “انتخابات پیش‌رو و مواضع نیروها” نمود. در این برنامه رفقای فدایی مجید عبدالرحیم‌پور و فرخ نگهدار و همچنین رفیق فرهاد فرجاد از مسئولین حزب دموکراتیک مردم ایران حضور داشتند که به طرح …

خیمه شب بازی انتخاباتی

هرگونه مشروعیت سازی برای حکومت جنایتکاری که ساچمه به چشم‌ معترضین می‌زند، هواپیمای مسافربری را سرنگون می‌کند و ملت را از حقوق ابتدایی خود محروم میکند اشتباهی تاریخی است.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢

انتخابات و مواضع نیروها؛ با شرکت مجید عبدالرحیم‌پور، فرهاد فرجاد و فرخ نگهدار؛ پادکست صوتی و تصویری

با تحریم فعال نمایش انتخاباتی رژیم، به جمهوری اسلامی «نه» می‌گوییم

خیمه شب بازی انتخاباتی

انتخابات مجلس و مواضع نیروهای سیاسی