سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۱:۴۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۱:۴۶

تحول دمکراتیک در کشور ما با دعوت از ترامپ برای اتخاذ سیاست تحریم و تغییر حاصل نمی شود!

ما دعوت از دولت ترامپ برای اعمال تحريم های فلج کننده و دخالت در تحولات سياسی کشور را اقدامی مخرب و عليه مردم ايران می دانيم. فاجعه سوريه در مقابل ما است. نبايد اجازه داد که چنين ماجراجوئی و با ابعاد به مراتب بزرگ تر در ايران ما تکرار شود. ما از نيروهای دعوت کننده می خواهيم که در کنار جريان های آزاديخواه و دمکرات کشور قرار گرفته و همسو و همراه آن ها عليه رويکرد خصمانه و تهاجمی دولت ترامپ و نيز عليه شعار نابودی اسرائيل، دشمنی با امريکا و سياست های تنش آفرين جمهوری اسلامی در منطقه مبارزه کنند.

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات امریکا، صف بندی سیاسی جدیدی را در امریکا و جهان شکل داده است. بخش بزرگ مردم امریکا و طیف گسترده ای از نیروهای سیاسی و تشکل های مدنی در پهنه گیتی ـ به شدت نگران از روی کار آمدن ترامپ و پیآمدهای احتمالی فاجعه بار آن ـ به مقابله با او برخاسته اند. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از مردم امریکا، برخی دولت ها و نیروهای سیاسی از پیروزی ترامپ خوشحالند و معتقدند برای پیشبرد سیاست ها و برنامه های آن ها، شرایط مطلوبی فراهم آمده است. در این ردیف می توان دولت دست راستی نتانیاهو در اسرائیل، عربستان سعودی و نیروهای راست افراطی اروپا را نام برد.

در کشور ما هم نیروهائی که در طیف راست قرار دارند، از پیروزی ترامپ ابراز خرسندی کردند. نیروهای راست افراطی در کشور ما در این توهم بودند که ترامپ “برجام” را پاره کند، مناسبات دو کشور را به دوره تنش زای پیش از برجام باز گرداند و در نتیجه آن شرایط برای پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری را برای آنان فراهم سازد. خوشحالی نیروهای راست افراطی، اما چندان دوام نیآورد. ترامپ برجام را پاره نکرد بلکه جمهوری اسلامی را در کلیتش به عنوان “اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان و منطقه خاورمیانه” معرفی نمود، به تهدید و تحریم  آن روی آورد و در سمت شکل دادن به اتحادی از امریکا، اسرائیل، عربستان و برخی کشورهای عربی اقدام نمود. با این وجود نیروهای مذکور هنوز در سودای بهره گیری از وضعیت کنونی برای تقویت موقعیت خویش در حاکمیت اند.

بخش هائی از نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی بعد از پیروزی ترامپ در پیام های شادباش، ابراز امیدواری کردند که ترامپ سیاست تعامل با جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و سیاست تحریم و تغییر را پی بگیرد.

٣٠ تن از فعالین سیاسی که خود را در طیف لیبرال ها تعریف می کنند، طی نامه ای خواستار افزایش تحریم های دولت امریکا علیه جمهوری اسلامی و کمک به ایرانیان طرفدار دمکراسی شدند. رضا پهلوی هم ضمن تبریک پیروزی ترامپ، از او خواست که به مردم ایران کمک کند تا این رژیم را تغییر دهند. او در این مدت طی چند مصاحبه  تقاضای خود را تکرار کرده و درخواست ملاقات با ترامپ را نموده است. مصطفی هجری دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران نیز پیام شادباشی به ترامپ ارسال کرد. سازمان مجاهدین خلق ایران که جای پائی در میان نیروهای تندرو امریکا و عناصری از کابینه ترامپ دارد، به سیاست فشار به دولت ترامپ برای اتخاذ سیاست تحریم و تغییر روی آورد. چندی پیش بیست و سه تن از مقام های ارشد پیشین آمریکائی در نامه ای به دونالد ترامپ، خواستار همکاری او با “شورای ملی مقاومت ایران” شدند.

وجه مشترک دعوت کنندگان، تلاش برای سوق دادن دولت ترامپ به سوی اعمال تحریم های فراگیر و فلج کننده، افزایش تنش و حتی اتحاذ سیاست تغییر رژیم ایران به هر قیمت است. تجربه تحریم و تغییر رژیم از طریق دخالت نظامی کشورهای خارجی در منطقه خاورمیانه و جهان، نشان داده است که تحریم ها و اتخاذ سیاست تغییر رژیم، بیشترین فشار را روی مردم ایران به ویژه کارگران، زحمتکشان و لایه های میانی جامعه وارد خواهد آورد، به ناامنی در منطقه دامن خواهد زد و خطر رویاروئی نظامی را افزایش خواهد داد.  

پرسیدنی است که دعوت کنندگان با چه منطقی از کسی می خواهند به استقرار دمکراسی در ایران کمک کند که خود تهدیدی است علیه دمکراسی در امریکا؟ کسی که یک نژادپرست است و در تبلیغاتی انتخاباتی و از زمان سرکار آمدن کلمه ای در مورد حقوق بشر و دفاع از دمکراسی در کشورهای دیکتاتوری به زبان نیآورده است، کسی که به صراحت از دولت ارتجاعی عربستان حمایت کرده، آشکارا از ضرورت و مفید بودن اعمال شکنجه دفاع می کند و با رسانه هائی که از او انتقاد می کنند، سر ستیز دارد.   

دولت ترامپ، یک دولت دست راستی، افراطی، نژادپرست، پوپولیست و ناسیونالیست است. این دولت با گسترده ترین اعتراضات و مخالفت ها در امریکا و جهان از جانب نیروهای صلح دوست و دمکراتیک روبرو است. سابقه نداشته است که جهانیان در چنین ابعادی به مخالفت با رئیس جمهور امریکا برخاسته باشند. آن ها ترامپ را یک بلیه تلقی می کنند. گروه هائی از اپوزیسیون که داعیه دمکراسی و ملی گرائی دارند، باید به مردم توضیح دهند که چگونه از چنین دولتی انتظار  معجزه دارند؛ معجزه رفع تبعیض و دمکراسی برای ایران.

نیروهای دعوت کننده از ترامپ به جای اتکاء به نیروهای تحول طلب و دمکراسی خواه، با نیروی خارجی می خواهند ساختار سیاسی کشور را تغییر دهند. اما آزادی و دمکراسی از خارج توسط دولت های دیگر و با تحریم های فلج کننده در کشور ما پا نمی گیرد. دخالت دولت های خارجی برای تغییر رژیم ایران، همانند عراق می تواند به جنگ داخلی و جان گرفتن جریانی مثل داعش بر بستر زمینه های مساعد منجر گردد. دمکراسی امری درون زا و هم از اینرو جایگزینی جمهوری اسلامی با حکومت دمکراتیک و سکولار، کار مردم ایران است و با اتکاء به نیروها و نهادهای دمکراتیک می تواند تحقق یابد. آلترناتیو ساخته دولت های خارجی و یا اپوزیسیون متکی بردولت های خارجی برای کشور ما، استبداد دیگری را جایگزین استبداد کنونی خواهد کرد.  

برای نیروهای اپوزیسیون ایران، تعیین جایگاه در منازعه بین جمهوری اسلامی و دولت ترامپ اهمیت زیادی دارد. ما نه بر این باوریم که در مقابل تهدیدهای دولت ترامپ و خطر رویاروئی نظامی باید در کنار جمهوری اسلامی ایستاد و زیر عنوان دفاع از میهن در خدمت برنامه های ضددمکراتیک خامنه ای و همدستان وی قرار گرفت و نه بر این نظریم که باید از ترامپ دعوت کرد که با اعمال تحریم ها و اتخاذ سیاست تغییر رژیم، دمکراسی برای کشور ما صادر کند.

ما تهدیدات دولت ترامپ، اعمال تحریم های فلج کننده اقتصادی و خطر رویاروئی نظامی بین تهران و واشنگتن را جدی تلقی کرده و سیاست های جنگ افروزانه ترامپ را محکوم می کنیم و به سران جمهوری اسلامی هشدار می دهیم که با اقدامات ماجراجویانه و نابخردانه، کشور ما را به ورطه تحریم های گسترده و برخورد نظامی نکشانند. ما خواستار آنیم که جمهوری اسلامی سیاست دشمن تراشی و دشمنی با برخی کشورهای خاورمیانه، سیاست ضدامریکائی و ضداسرائیلی و سیاست توسعه طلبی در منطقه بر پایه شیعیگری را کنار بگذارد و سیاست تنش زدائی را اتخاذ کند.

ما دعوت از دولت ترامپ برای اعمال تحریم های فلج کننده و دخالت در تحولات سیاسی کشور را اقدامی مخرب و علیه مردم ایران می دانیم. فاجعه سوریه در مقابل ما است. نباید اجازه داد که چنین ماجراجوئی و با ابعاد به مراتب بزرگ تر در ایران ما تکرار شود. ما از نیروهای دعوت کننده می خواهیم که در کنار جریان های آزادیخواه و دمکرات کشور قرار گرفته و همسو و همراه آن ها علیه رویکرد خصمانه و تهاجمی دولت ترامپ و نیز علیه شعار نابودی اسرائیل، دشمنی با امریکا و سیاست های تنش آفرین جمهوری اسلامی در منطقه مبارزه کنند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۶ اسفندماه ١٣٩۵ (٢۴ فوریه ٢٠١٧)

تاریخ انتشار : ۶ اسفند, ۱۳۹۵ ۷:۲۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

بی‌تردید تا روزی که نقش جنبش‌های اجتماعی قدرتمند هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش زیست محیطی، جنبش دگرباشان، جنبش‌های اقلیت‌های حق‌طلب و آزادی‌خواه، عمدتا تولید رای برای احزاب به ویژه احزاب بورژوازی است اوضاع در هیچ کشوری به نفع اکثریت شهروندان تمام نخواهد شد و قدرت هم‌چنان در دست جناح‌های رنگارنگ بورژوازی دست به دست خواهد شد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت!

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

نتایج انتخابات هر چه باشد، ما آینده ای داریم که با عزت به زندگی خود ادامه خواهد داد!

قطعنامه کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا در دفاع از جنبش زن، زندگی، آزادی!

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

وقتی_هدایت_گریست…