شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۱:۵۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۱:۵۰

ترامپ و امام زمان

ترامپ با سیاست های خود بە جنبش اعتراضی و مدنی مردم ضربات سختی وارد نمودە است. در عوض، اینجا و آنجا در اقصا نقاط پیرامونی کشور بر فعالیت گروه های تروریستی و مسلح افزودە شدە است کە آن هم بهیچ وجە نمی توانند نوید دهندە آیندە بهتری برای کشور باشد. واقعیت این است آنجا کە بنیانهای مدنی ضعیف می شوند، گروه های خشونت طلبی پای بە عرصە وجود می نهند کە بوئی از رابطە میان قدرت و مردم نبردەاند.

رای دادگاە لاهە بە نفع ایران و درخواست آن از آمریکا برای رفع برخی از تحریم ها، در رسانەهای جهان بازتاب وسیعی داشت. رای این دادگاە حادثە دیگر سیاسی در عرصە جهانیست کە نشان داد ترامپ با یکەتازی های خود و عدم پایبندی بە معاهدات بین المللی تا چە اندازە می تواند درست در مسیر خلاف همان اهدافی حرکت کند کە او و همکارانش در کاخ سفید ظاهرا برایش تلاش می کنند. رای دادگاە لاهە نشان داد کە انشقاق میان آمریکا و متحدانش در غرب، عمیق تر شدە و آمریکا بیش از پیش از امکانات نهادهای معتبر بین المللی بی بری می شود.

رای دادگاە لاهە، آخرین و یا جدیدترین مورد شکست ترامپ است. ترامپ متوجە نیست وشاید هست و برایش اهمیتی ندارد کە چگونە فشارهای سیاسی و اقتصادی او بر ایران بە همگرائی در حاکمیت ایران تبدیل شدە، امکان سرکوب در کشور را بیشتر مهیا کردە و مردم را بیش از پیش در غرقاب فقر فروبردە است. عدم توجە ترامپ بە ایزولە شدن کشورش در جهان و بدتر شدن شرایط زندگی در ایران، نشان از آن دارد کە او از سیاست بدتر شدن شرایط هر دو کشور آمریکا و ایران پیروی می کند و درست مانند معتقدان بە ظهور امام زمان کە بدتر شدن شرایط زمانە را پیش شرط ظهور او می دانند، در خلق فاجعە است کە پیروزی سیاست های خود را تصور می کند.

می توان گفت کە ترامپ بنوعی از راست افراطی و دلواپسان جمهوری اسلامی آموختە است و احیای قدرت آمریکا را در روندی ارزیابی می کند کە مالامال است از تصادم، تحریم، تهدید، دخالت و سرانجام برخورد احتمالی نظامی حال هر جا کە لازم باشد و منافعش بطلبد. او مانند هر معتقد تندروئی، اثبات وجود را در خشونت و نفی هرگونە اشتراک با کسانی می داند کە در پی ابراز شخصیت مستقل سیاسی خود هستند.

ترامپ متوجە نیست کە پیروزی های سیاسی جمهوری اسلامی در عرصە جهانی، از جملە در ادامە پایبندی اش بە برجام و مورد اخیر حکم دادگاە لاهە، می تواند بشدت بر افکار عمومی و جنبش تحول خواهی مردم در ایران تاثیر منفی گذاشتە و بنیانهای اخلاقی جمهوری اسلامی را محکم تر کند، و بە همان اندازە خواست تغییر در ایران را عملا بە عقب نشینی و یا احتیاط وادار کند. او متوجە نیست و شاید هم هست و اما برایش مهم نیست کە یکی از شرایط عقب نشاندن و یا تغییر یک رژیم، خنثی کردن اعتبار بین المللی آن در پیش کشورهای جهان و محافل جهانیست. سیاست های ترامپ جمهوری اسلامی را روی صندلی مظلوم نشاندە و از لحاظ اخلاقی و سیاسی موقعیت برتری بدان بخشیدە است.

بگذارید نگاهی بە وضعیت منطقەای ایران داشتە باشیم. بر خلاف تصور ترامپ، در یمن هیچ عقب نشینی ای از طرف جمهوری اسلامی صورت نگرفتە است، در افغانستان وضع بە همان منوال سابق است، در عراق کنسولگری آمریکا از بصرە عقب می کشد و برهم صالح سیاستمدار کرد نزدیک بە ایران بە پست ریاست جمهوری می رسد، در سوریە باز وضع بە همان منوال سابق است و حتی وضعیت رژیم اسد محکم تر از قبل شدە است.

در بعد جهانی ایران از توان دیپلماتیک بهتری برخوردار شدە است و توانستە در میان متحدین آمریکا جایگاە بهتری پیدا کند. التزام زیرکانە جمهوری اسلامی بە برجام، بر اعتماد بنفس اروپا، روسیە و چین برای مقابلە با آمریکا افزودەاست. التزامی کە بنیان قانونی دارد و بر وجهە جمهوری اسلامی افزودەاست.

تنها مورد پیروزی ترامپ، تحریمها علیە ایران است، اما تحریم هائی کە نتوانند بە جنبش مردم کمک کنند و برعکس منجر بە احتیاط آنها بخاطر خطر خارجی شود، نهایتا تنها بە تحکیم پایەهای رژیم منجر می شود. و رژیمی کە پایەهایش محکم تر شوند، بە تغییر رفتار هم تن درنخواهد داد.

نکتە آخر اینکە، ترامپ با سیاست های خود بە جنبش اعتراضی و مدنی مردم ضربات سختی وارد نمودە است. در عوض، اینجا و آنجا در اقصا نقاط پیرامونی کشور بر فعالیت گروه های تروریستی و مسلح افزودە شدە است کە آن هم بهیچ وجە نمی توانند نوید دهندە آیندە بهتری برای کشور باشد. واقعیت این است آنجا کە بنیانهای مدنی ضعیف می شوند، گروه های خشونت طلبی پای بە عرصە وجود می نهند کە بوئی از رابطە میان قدرت و مردم نبردەاند.

در یک کلام، ترامپ بنام ضدیت با جمهوری اسلامی، عملا بر ضد مردم ایران عمل می کند.

 

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۲ مهر, ۱۳۹۷ ۹:۵۸ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

هنری کیسینجر: یک سالوس

هنری کیسینجر که روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر درگذشت، نمودار تضادی بود در روایتی که ابرقدرت آمریکا از یک سو به جهانیان ارائه می‌داد و از سویی خود به نحوی دیگر عمل می‌کرد.

به مناسبت روز دانشجو

جلویِ بازارچه کتاب,

سر بساط کتاب,

 نبش شانزده آذر,

دخترکی جوان,

شاهد بود,

که  ناگهان چگونه,

دهان‌ها را دوختند

دو پاراگراف آخر…

به کلامی دیگر، زیر پوشش انتقاد و افشاء  نیت های شوم و ضد انسانی جرثومه فسادی مانند “پرویز ثابتی”، به دفاع از “اصلاح پذیری” نظام سلطنتی گماشته انگلیسی آمریکایی برخاستن، نه تنها عذری بدتر از گناه می باشد، بلکه سیگنال های خطرناکی را در رابطه با ائتلاف های سیاسی آینده گذار سیاسی در ایران به عوامل، گماشته ها و خود فروخته گان امپریالیستی می دهد.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

هنری کیسینجر: یک سالوس

کسینجر برند مخوفِ جنایت علیه بشریت در صد سالگی مرد

به مناسبت روز دانشجو

شانزده آذر روز دانشجو گرامی باد!

دو پاراگراف آخر…

اتحاد، مبارزه، پیروزی؛ در هفتادمین سالگرد ١۶ آذر روز دانشجو