دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۵۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۵۷

ترکیە معرف دنیای جدید!

شاید بتوان گفت کە هدف اساسی اردوغان از بازی سیاسی کە با متحدین خود در ناتو در شرایط کنونی انجام می دهد تنها گرفتن امتیاز باشد، اما بە نظر می رسد هدف فراتر از اینهاست. در این معنا کە دولت ترکیە تشخیص دادە است کە با جنگ اوکراین دنیا وارد یک مرحلە خطرناک از هرج و مرج شدەاست کە در آن غرب با از دست دادن توانائی مدیریت جنگ (و جهان)، نە تنها قادر بە برخوردهای جدی با ترکیە در موارد مورد اختلاف نیست بلکە خود با چالشهای جدی مواجە شدەاست کە برای غلبەکردن بر آنها احتیاج بە زمان زیادی دارد. ترکیە می داند کە غرب برای غلبە بر موقعیت خطرناکی کە در اوکراین، در شمال این کشور، و در سوریە در جنوب آن، وجود دارد بە دولت آنکارا نیاز دارد، نیازی کە غرب فعلا آن را زیاد جدی ارزیابی نمی کند زیرا کە آنها نمی توانند منافع خود را بر نیازهای ترکیە منطبق کنند.ترکیە معرف دوران جدیدی است کە ما در آستانە آن و یا در درون آن قرار گرفتەایم، دورانی با مشخصە هرج و مرج کە دولت ترکیە در صدد است ماهی مورد نظر خود را از آب گل آلود آن بگیرد.

شاید تیتر مطلب عجیب بە نظر برسد، اما واقعیت سختیست کە به عنوان یک فاکت در دنیای ما خودنمایی می کند. فاکتی کە نشان از وارد شدن جهان بە دنیای جدیدی دارد کە قبل از هر چیز در منش سیاست خارجی ترکیە خود را بە نمایش می گذارد. و این از آن لحاظ اهمیت دارد کە ترکیە به عنوان یک متحد جدی ناتو کە همیشە نقش ویژەای در پیشبرد سیاستهای آن در منطقە خاورماینە و غرب آسیا داشتەاست، اما این بار راە دیگری را برگزیدە کە نشان از استقلال بیشتر این کشور در پیگیری منافع منطقەای و خارجی آن دارد، منافعی کە نە تنها با منافع غرب نمی خواند، بلکە گاها در تضاد با آن هم قرار می گیرد.

ترکیە حتی قبل از جنگ اوکراین هم از خود جلوەهای متفاوتی را نسبت بە سنت دیرینەاش کە هماهنگی با غرب بود، بە نمایش می گذاشت. بعنوان نمونە این کشور اگرچە در جنگ خلیج فارس با غرب هماهنگی کامل نشان داد، اما در جنگ سوریە راە جدائی را در پیش گرفت و بویژە در رابطە با مناطق کردنشین این کشور با متحدین دیرینە خود در ناتو، بخصوص ایالات متحدە آمریکا رودررو قرار گرفت. ترکیە کە نزدیکی کشورهای غربی بە کردهای سوریە را نمی پذیرفت، خشمگین از عدم توجە متحدین خود نسبت بە منافع منطقەای اش بە سیاست نزدیکی بە روسیە روی آورد تا بلکە از این طریق هم متحدین خود را برای بدست آوردن امتیاز تحت فشار قراردادەباشد، و هم از نفوذ روسیە در این کشور برای تامین منافع خود استفادە کردەباشد.

اما جنگ اوکراین بە نسبت دوران پیش از خود امکان متفاوت تری را پیش روی ترکیە می گشاید. جنگ کە فرصتی برای ناتو جهت پذیرش کشورهای جدید بە صفوف خود و متحدتر کردن بیشتر اعضای آن فراهم می آورد، اما برای ترکیە مجال دیگری بوجود آورد تا این کشور با استفادە یا سوء استفادە از موقعیت موجود، هم در فکر ستاندن امتیازات بیشتر از متحدان ناتوی خود باشد و هم جنگ را بازار جدیدی برای فروش سلاح و امکان مراودات بازرگانی نوین بویژە در زمینە صادرات غلە از اوکراین بداند. در واقع عدم هماهنگی کامل ترکیە با غرب در مورد جنگ اوکراین، پاشنە آشیل سیستم ناتوئیست کە بخوبی معرف نبود هماهنگی لازم میان اعضای آن است. امری کە غرب بشدت در مورد آن نگران است و اما راە چارەای هم برای آن ندارد.

و درست در این گیر و گدار است کە باز بحران رابطە میان یونان و ترکیە سر بر می آورد و اردوغان با سخنان خود وضعیت را پیچیدەتر از آنی می کند کە هست. در واقع بعد از عدم هماهنگی لازم ترکیە با غرب در رابطە با جنگ اوکراین و بدەبستانهای سیاسی و اقتصادی آن با روسیە، تشدید بحران با یونان بمنزلە دومین مورد جدیست کە بخوبی ضربەپذیری ناتو را نشان می دهد.

شاید بتوان گفت کە هدف اساسی اردوغان از بازی سیاسی کە با متحدین خود در ناتو در شرایط کنونی انجام می دهد تنها گرفتن امتیاز باشد، اما بە نظر می رسد هدف فراتر از اینهاست. در این معنا کە دولت ترکیە تشخیص دادە است کە با جنگ اوکراین دنیا وارد یک مرحلە خطرناک از هرج و مرج شدەاست کە در آن غرب با از دست دادن توانائی مدیریت جنگ (و جهان)، نە تنها قادر بە برخوردهای جدی با ترکیە در موارد مورد اختلاف نیست بلکە خود با چالشهای جدی مواجە شدەاست کە برای غلبەکردن بر آنها احتیاج بە زمان زیادی دارد. ترکیە می داند کە غرب برای غلبە بر موقعیت خطرناکی کە در اوکراین، در شمال این کشور، و در سوریە در جنوب آن، وجود دارد بە دولت آنکارا نیاز دارد، نیازی کە غرب فعلا آن را زیاد جدی ارزیابی نمی کند زیرا کە آنها نمی توانند منافع خود را بر نیازهای ترکیە منطبق کنند.

ترکیە معرف دوران جدیدی است کە ما در آستانە آن و یا در درون آن قرار گرفتەایم، دورانی با مشخصە هرج و مرج کە دولت ترکیە در صدد است ماهی مورد نظر خود را از آب گل آلود آن بگیرد.

 

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور, ۱۴۰۱ ۳:۴۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

باد پیچنده

خوی ویرانگر باران چو رها گشت به دشت؛
هر چه مزرع، ز کران تا به کران برد که برد؛

دست توده چو به هم وصل شد و جلوه نمود؛

این تغابن ز سراپای جهان برد که برد

فقر گفتمان و سلاح تخریب

گویا سریال پرویز ثابتی ادامه دار است. این بار شاهین نجفی و کسی که او را «شاعر و نویسنده و فلسفه دان» خوانده، مدعی هستند که ادعای شکنجه ساواک توسط جریان‌های چپ روایت سازی دروغ و غیرواقعی است و مطلقا چنین چیزی حداقل اثبات نشده است …

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

اختلاف نظر بین ما بر سر تفاوت های ماهوی میان حماس و فدایی نیست. اختلاف بر سر این است که آیا ۷ اکتبر یک نقطه چرخش حیاتی در مبارزه فلسطین علیه اشغالگران هست یا نیست؟

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پادکست تصویری: “چپ از نگاه امروز”، با حضور بهتویی و نیکفر

به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

باد پیچنده

فقر گفتمان و سلاح تخریب

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

حتی اگر دستمزد ها ۲۰۰ درصد افزایش بیابند، مستمری کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به خط فقرِ امسال نمی‌رسد!