پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۱۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۱۶

تشتت در میان کودتاگران!

پس از گذشت ۴۷ روز پرماجرا تا کنون از ۳ بخش کودتا تنها بخش نخست یعنی تقلب انتخاباتی به صورت کامل اجرا شده است. نتایج مهندسی آرا به عنوان نتایج انتخابات اعلام شده و همهی مدافعین کودتا بارها و بارها این دروغ بزرگ را تکرار کردهاند و میکنند.

گمان میکنم جا داشته باشد برای دریافت درست رویدادها، طرح کلی کودتا را، که یک ماه پیش در مقالهی “خیرهسری تا کی؟” مطرح کرده بودم، تدقیق و یک بار دیگر خیلی کوتاه مرور کنم.
طرح کودتا و عناصر آن
نیروی کودتاگر: طراح و نیروی اصلی کودتا بخش نظامی-امنیتی بلوک حاکم است که آن را به دیگر شرکایاش در بلوک حاکم، از جمله به آقای خامنهای، تحمیل کرده است.
اهداف نهایی کودتا: ۱ – تضعیف هرچه ممکن و به حد اقل ممکن رساندن نقش انتخابات در ساختار حکومت، ۲ – تبدیل “جمهوری اسلامی” به “حکومت اسلامی” تحت رهبری نیروی نظامی-امنیتی، ۳ – تضعیف نقش پست “رهبری” در حکومت و سوق دادن آن به یک نقش تشریفاتی تحت تسلط نیروی نظامی-امنیتی و در صورت لزوم حذف آن.
اهداف مرحلهای کودتا: ۴ هدف اصلی کوتاه مدت کودتا عبارتند از: ۱ – حفظ پست ریاست جمهوری برای ۴ سال دیگر و از آن طریق بسط سلطهی کامل نیروهای نظامی-امنیتی بر قدرت اجرایی کشور در راستای رسیدن به اهداف نهایی کودتا، ۲ – تضعیف ارتباط آقای خامنهای با دیگر بخشها و بویژه با روحانیت و وابسته کردن بیشتر او به نیروی نظامی-امنیتی، در راستای تضعیف نقش پست “رهبری” و تسلط بر آن، ۳ – وارد آوردن ضربهی قطعی بر موقعیت روحانیت در ارکان حکومت در راستای بند پیشین و اهداف نهایی کودتا، ۴ – تضعیف و درهم کوبیدن اپوزیسیون درون حکومت.
نقشهی کودتا: ۱ – بخش اصلی و نخستین کودتا تقلب انتخاباتی شامل ۳ مرحله، پیش از رایگیری، هنگام رایگیری، شمارش آرا و اعلام نتایج (طرح “دروغ بزرگ”)، ۲ – بخش دوم سرکوب اعتراضات مردم، ۳ – بخش سوم تصفیهی راس حکومت از عناصر “غیرمطلوب”.
سازماندهی اجرایی و عملیاتی: ۱ – اجرای بخش نخست توسط وزارت کشور و شورای نگهبان، ۲ – اجرای بخش دوم توسط سپاه، نیروهای انتطامی، بسیج و لباسشحصیها تحت رهبری کامل سپاه، ۳ – اجرای بخش سوم توسط سپاه، وزارت اطلاعات و بخشی از قوهی قضاییه بازهم تحت رهبری کامل سپاه، ۴ – نقش پیشبینیشده برای آقای خامنهای به اصطلاح “فصلالخطاب بودن” گفتههای او. یعنی هرجا مشکل پیش آمد “آقا” بیاید و اوضاع را آرام کند.
پیشرفت بخشهای کودتا
پس از گذشت ۴۷ روز پرماجرا تا کنون از ۳ بخش کودتا تنها بخش نخست یعنی تقلب انتخاباتی به صورت کامل اجرا شده است. نتایج مهندسی آرا به عنوان نتایج انتخابات اعلام شده و همهی مدافعین کودتا بارها و بارها این دروغ بزرگ را تکرار کردهاند و میکنند. بخش دوم، یعنی حقنه کردن نتایج اعلام شده، و وادار کردن مردم به باور کردن “دروغ بزرگ”، از طریق سرکوب اعتراضات و بگیر و ببند، به صورت کامل شکست خورده است. در عملیاتی کردن بخش سوم، یعنی تصفیهی راس حکومت از عناصر “غیرمطلوب”، کودتاگران با مقاومت شدید روبرو شدهاند. نقش پیشبینیشده برای آقای خامنهای برای آرام کردن اوضاع و به اصطلاح “فصلالخطاب بودن” گفتههای او نیز کارساز نبوده است.
به این ترتیب علیرغم موفقیت کودتاگران در کنترل خیابانها و پیشگیری از برگزاری تظاهرات، و علیرغم دستگیریها و بگیر و ببندهای فراوان، و علیرغم ریختن خون بسیاری از جوانان، کودتا نه تنها به نتیجهی دلخواه طراحاناش نرسیده، هزینههای سنگینی بر بلوک حاکم وارد آورده، شکاف در ارکان جمهوری اسلامی را عمق بیسابقهای بخشیده، بلکه حتا به درگیری و کشمکش در درون خود کودتا گران نیز منجر شده است. بیاعتنایی یک هفتهای آقای احمدینژاد به “حکم حکومتی” آقای خامنهای در مورد آقای مشایی و وادار شدن آقای خامنهای به انتشار علنی “حکم حکومتی” برای اعتبار اجرایی یافتن آن، پس زدن وزارت اطلاعات توسط سپاه، برکناری آقای اژهای از وزارت اطلاعات، به میدان آمدن حجتالاسلام علی سعیدی نمایندهی “ولی فقیه” در سپاه، انتقال زندانیان مهم به زندان ۶۶ سپاه، نمونههای درگیریهای شدید در بین بالاترین سطوح کودتاگران است. شکاف در ارکان جمهوری اسلامی، شکاف در میان حامیان پیشین کودتاگران (اصولگرایان) و اکنون شکاف در میان خود کودتاگران.
کودتا در آستانهی شکست کامل
در ۴۷ روز طوفانی که گذشت ایستادگی آگاهانه و افتخارآمیز شهروندان ایرانی، که تحسین بیاغراق جهانیان را برانگیخت، همراه با ایستادگی و پایمردی تحسین برانگیز آقایان موسوی و کروبی، و درایت و هوشمندی آقای موسوی در هدایت اوضاع، دست به دست هم دادند و آرزوی پیروزی سریع کودتاگران را بر باد دادند. تکیهی کودتاگران در این مدت به ویژه بر دو مورد بود و هست، کم اهمیت جلوه دادن موضوع درگیری و به خشونت کشاندن عرصهی درگیری. مردم و آقایان موسوی و کروبی در مقابل بر اهمیت موضوع انگشت گذاشته و کوشیدند جامعه و جهان را متوجه واقعیت و عمق بحران کنند و با تمام توان از به خشونت کشیده شدن درگیریها جلوگیری کردند. صراحت تحسین برانگیز آقای رفسنجانی در تاکید از تریبون نمازجمعه بر اوضاع بحرانی، عرصه را باز هم بیشتر بر کودتا گران تنگ کرد. همهی اینها همراه با به درازا کشیده شدن زمان، عاملی که علیه پیروزی کودتا تاثیر میگذارد و تیغهی شمشیر کودتا را کند و بیثمر میکند، کودتا را به آستانهی شکست کامل کشانده است. دندان نشان دادن خشمناک خشنترین بخش کودتاگران در زمینهی چنین ناکامی قابل توضیح است.
راه برونرفت از بحران
راه روشن است. پیشنهاد روشن و کار ساز آقای خاتمی، یعنی برگزاری همهپرسی در مورد نتایج انتخابات زیر نظر نهادی که مورد اعتماد مردم باشد، تنها راه به پایان رساندن کمهزینهی بحران بسیار عمیق کنونی است. بدیهی است که این راه حل نیز آسان به دست نخواهد آمد. شاید صحبت دیروز آقای رفسنجانی را، که گفت “امید من به رهبری است”، بتوان در راستای کوشش وی برای آسانتر کردن راه چنین همهپرسی ارزیابی کرد. البته بسیار بعید به نظر میرسد که اقای خامنهای قدر چنین امکاناتی را که در اختیار او قرار داده میشود بداند و واکنش مناسب نشان بدهد. من گمان میکنم خود آقای خامنهای هم متوجه شده است که دیگر زمان ایفای نقش او به پایان رسیده است، اما اصلا باور ندارم او بتواند پایان پردهی پایانی را متفاوت از آن نقشی که در کودتا به او واگذار شده رقم بزند.
آزادی فوری و بیقید و شرط همهی دستگیر شدگان
گناه نابخشودنی خواهد بود اگر کوشش برای عملیاتی کردن برگزاری همهپرسی، نخستین و حیاتیترین وظیفهی همهی شهروندان ایران را به سایه براند. نخستین و حیاتیترین گامی که همه باید در راه آن بسیج شویم آزادی فوری و بیقید و شرط همهی دستگیر شدگان حوادث ۴۷ روزه است. اینکه آقای شاهرودی دیروز دستور داده “تمامی کسانی که جرمشان در حدی نیست که بازداشت باشند با قرارهای مناسب آزاد شوند” دستوری بسیار نادرست و چکی است سفید که به کودتاگران تقدیم کرده است. بدیهی است از نظر کودتاگران و افرادی مانند حجت الاسلام طائب، و آقای مرتضوی همهی دستگیرشدگان و ربودهشدگان جرمشان در حدی هست که باید تا اعتراف یا مرگ در بازداشت باشند. اگر آقای شاهرودی میخواهد ذرهای در راستای مردم حرکت کند باید دستور آزادی فوری و بیقید و شرط همهی دستگیر شدگان حوادث ۴۷ روزه را صادر کند. این که کودتاگران این کار را بکنند یا نه بحث دیگری است. اما مگر میشود چنین توقعی را از کسی مانند آقای شاهرودی داشت؟ کاربرد واژهی “جرم” در همین دستور، خود نشاندهندهی میزان پایبندی آقای شاهرودی به ارزشهای انسانی و اصول قضایی هست. تا جایی که من آدم غیروارد به امور حقوقی میدانم پیش از تشکیل دادگاه میتوان از اتهام افراد صحبت کرد ولی نمیتوان آنان را مجرم دانست و از جرم آنان صحبت کرد. آیا رییس قوهی قضاییه این امر را نمیداند؟
سهشنبه ۶ مرداد ۱۳۸۸

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۶ مرداد, ۱۳۸۸ ۴:۳۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

تجربه قیام ژینا نشان داد که پاشنه‌ی آشیل این قیام نبود سازماندهی متناسب با وضعیت موجود است. این ضعف بنیادین همچنان پابرجاست. دلایل آن را بطور خلاصه می‌توان در سرکوب سیستماتیک همه‌ی ‌احزاب و سازمان های صنفی و سیاسی، رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای مستقل در ایران از سال‌های اولیه استقرار جمهوری دیکتاتوری اسلامی دانست.

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران