سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۵:۰۰

سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۵:۰۰

تشدید فشارهای امنیتی دولت نهم بر دانشجویان و دراویش گنابادی را محکوم میکنیم

نهضت آزادی ایران به تمامیتخواهان حاکم توصیه میکند که این گونه سیاستگذاری و عملکرد، حاصلی جز کاهش ضریب همبستگی ملی و عمیقتر شدن شکاف ملت ـ دولت نخواهد داشت و باور دارد که این رفتارها هدفی جز ایجاد فضای رعب و وحشت در آستانهی دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، را دنبال نمیکند.

اقدام بیسابقه و فاقد هرگونه توجیه دولت نهم در هفتههای اخیر، در بازداشت تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به وسیله نیروهای امنیتی، در آستانهی مراسم تدفین تنی چند از شهدای گمنام جنگ هشت ساله در آن دانشگاه، بهرغم مخالفت گسترده دانشجویان، یک بار دیگر یادآور تعرض خونین نیروهای انتظامی و “لباس شخصیها” به دانشگاه تهران در تیرماه ۱۳۷۸ بود. چندی پیش نیز، تعدادی از دانشجویان که به منظور شرکت در چهاردهمین مراسم یادبود مهندس مهدی بازرگان در حسینیهی ارشاد به آنجا رفته بودند، به بهانههای واهی بازداشت شدند و بر حسب شنیدهها و قراین موجود، هنوز زیر شدیدترین محدودیتها در زندان ماندهاند.

از سوی دیگر، مأموران امنیتی و نیروهای متکی به ساختار فراقانونی قدرت، در اقدامی غیرقانونی و فاقد ادلهی شرعی، با تخریب حسینیهی دراویش گنابادی در اصفهان، تهدید پیروان این نحلهی اعتقادی و بازداشت تعداد زیادی از ایشان، در پی تجمع آنان در جلوی مجلس شورای اسلامی، اصول ۲۳، ۲۷، ۳۲ و ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزادی عقیده، حق تشکیل اجتماعات، رعایت حقوق متهم و الزام مقامات رسمی به عمل کردن در چارچوب احکام قضایی عادلانه و حق برخورداری آحاد ملت از دادخواهی را آشکارا نقض کردهاند.

یادآوری میشود که اگرچه فشارهای دولت نهم بر دانشگاهیان، دراویش گنابادی و دیگر گروههای اجتماعی فراگیر در بازتولید استبداد، عدول از آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و نقض تعهدات داخلی و بینالمللی نظام سیاسی کشور موثر ارزیابی میشود، تجربهی سالیان اخیر گواه آن است که چنین اقدامات و نگرش حاکم بر سیاستگذاریهایی از این دست، نه تنها منجر به تداوم اختناق در جامعه و سکوت دلسوزان و خیرخواهان نسبت به سوء مدیریت دولت نشده است که حتی موجب تقویت انگیزه و افزایش پایداری دانشجویان و گروههای دیگر اجتماعی و سیاسی در رویارویی با رفتارهای غیردموکراتیک دولت نهم گردیده است.

متاسفانه، با وجود شکست استراتژیک تمامیتخواهان در سالهای گذشته در زمینهی سرکوب دانشجویان و تحمیل سکوت بر دانشگاهها و نیز به رغم هزینههای سنگین و پیامدهای وخیمی که برخوردهای نابخردانه و غیرقانونی با گروههای اجتماعی و مذهبی داشته است، باز هم دیده میشود که این جریان همچنان بر فشارها و سختگیریهایش افزوده و سادهترین اعتراضها را به شدیدترین روش سرکوب میکند. بدیهی است که اینگونه برخوردها تناسبی با رفتار قربانیان این حوادث نداشته است.

مسوولان وزارت علوم دچار این توهماند که با غیرقانونی خواندن دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) و تخریب عبادتگاه اهل عرفان میتوانند فعالیتهای قانونی این بخش از ملت را متوقف کنند، در حالی که تاریخ ثابت کرده است که آنانی که با هدف خاموشسازی صدای آزادیخواهان در پی انحلال نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و تحمیل باورهای خویش به عنوان یگانه قرائت حاکم از مذهب بودهاند، نه تنها در رسیدن به هدفشان ناکام ماندهاند، بلکه مشروعیتشان را نیز در پیشگاه ملت ایران به تدریج از دست دادهاند و خواهند داد.

نهضت آزادی ایران ضمن محکوم کردن بازداشت دانشجویان، حمله به دانشگاه و ایجاد فضای امنیتی و نظامی در دانشگاهها، با استفاده ابزاری از شهدا، لزوم توجه به تجربههای گذشته در برخورد با دانشجویان را به حاکمان گوشزد میکند و بر این باور است که در محیطهای علمی و دانشگاهی تنها باید به زبان منطق و عقل سخن گفت. هرگونه برخورد خشونتآمیز با دانشگاهیان برای ساکت کردن آنان، نه تنها نتیجهای معکوس خواهد داشت، بلکه پیامدهای آن با اهداف دانشگاه ها که تربیت نسل فرهیخته برای اداره آینده کشور است مغایرت آشکار دارد.

از سوی دیگر، خاطرنشان میشود که رفتارهایی از قبیل تخریب عبادتگاه مسلمانان و یکتاپرستانی که با دو بال طریقت و شریعت و با تاکید بر واجبات دینی به پرستش معبودشان میپردازند افزون بر مخاطراتی که بر سر راه امنیت ملی و حفظ شرایط همزیستی تمامی ایرانیان میافکند، به امکان بروز مناقشات مذهبی و عقیدتی نیز دامن میزند و حکایت از ادامه نوعی رقابت ناسالم دیرینه در این زمینه و جدال کهنه و نامفید فقها با عرفا دارد.

نهضت آزادی ایران به تمامیتخواهان حاکم توصیه میکند که این گونه سیاستگذاری و عملکرد، حاصلی جز کاهش ضریب همبستگی ملی و عمیقتر شدن شکاف ملت ـ دولت نخواهد داشت و باور دارد که این رفتارها هدفی جز ایجاد فضای رعب و وحشت در آستانهی دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، را دنبال نمیکند. به نظر میرسد که تمامیتخواهان برآنند که با ایجاد جو ناامیدی امکان مهرهچینی و تحمیل نامزد مورد نظرشان را فراهم آورند.

در پایان، نهضت آزادی ایران به همهی گروههای سیاسی و اجتماعی، فعالان حقوق بشر، مطبوعات مستقل، روحانیان و مراجع عظام آزاده و آزاداندیش، و به ویژه به نامزدهای اصلاحطلب ریاستجمهوری توصیه میکند که اعتراض جدی و فراگیرشان را نسبت به اعمال غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی یاد شده و ستمی که بر دانشجویان و جمع زیادی از دراویش مسلمان متشرع میرود و نقض گستردهی حقوق این بخش از ملت ایران اعلام کنند و برای احقاق حقوق آنان از هیچ اقدام قانونی و کارآمد فروگذاری نکنند.

تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند, ۱۳۸۷ ۱۰:۰۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم با سقوط پرواز حامل رئیسی و مرگ او جمهوری اسلامی نیز سقوط خواهد کرد و ساده انگارانه تر آنکه تصور شود در چنین شرایطی رقبای جمهوری اسلامی حتی در منطقه و جهان نیز چنین انتظاری را خواهند داشت.

روز بعد از رئیسی…

سید ابراهیم رئیسی اگرچه به دلیل نقش تبهکارانه‌اش در اعدام‌های ۶۷ و  از تیغ گذراندن  چندین هزار زندانی سیاسی در مدت زمانی کوتاه همواره از سوی جامعه سیاسی ایران به عنوان چهره‌ای منفور قلمداد می‌شده، اما پس از برگمارده شدن در انتخاباتی بسیار محدود و گزینشی به عنوان رئیس جمهور نیز هیچگاه  بمثابه رئیس جمهوری محبوب ، کارآمد و تاثیرگذار از سوی کلیت جامعه مورد ارزش گذاری قرار نگرفت.

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

روز بعد از رئیسی…

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…